D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-09-08, 09:28
aktuální adresa Klubu
fretka@fretka.cz
Klub chovatel? a p?íznivc? fretek, Hrusická 2520/16, 141 00 Praha 4


vlákno vzniklo pro usnadn?ní vyhledávání. jestli vám tu n?jaký odkaz chybí, dejte v?d?t

V?TŠINA ODKAZ? NENÍ P?ÍMÝCH, ALE SKRÝVÁ V SOB? N?KOLIK VLÁKEN K DANÉMU TÉMATU. VLÁKNA MUSÍTE DALŠÍM KLIKNUTÍM OTEV?ÍT,
ABYSTE SI POŽADOVANÉ INFORMACE MOHLI P?E?ÍST.


www.FRETKA.cz .................. Fret?í útulek Klubko (FUK)
F A C E B O O K ........... ?ÁD OCHRANY ZVÍ?AT P?I VE?EJNÉM VYSTOUPENÍ ............... FRET?Í CHATinfoletáky ke stažení .......... CO JE FRETKA ..... PÉ?E O FRETKU v kostce
infoletáky ke stažení - PRO ZVERIMEXY ........ Info pro zverimexy - nej?ast?jší chyby ..... Info pro zverimexy - nej?ast?jší choroby .... Info pro zverimexy - Pé?e o fretku v kostce


PLEMENNÁ KNIHA FRETEK ................................... ?ÍJE ................................... SAMCI A SAMI?KY KE KRYTÍ
B?EZOST .................. POROD .................. MLÁ?ATA .................. KASTRACE .................. FALEŠNÁ b?ezost


O?KOVÁNÍ ........................ Seznam schválených vakcín proti vzteklin? s dobou trvání imunity

KAM JÍT NA VETERINU .... info o veterinách ? T I !! ... P?ÍPRAVA FRETKY NA OPERACI A POOPERA?NÍ PÉ?E

LÉKY (vhodné/nevhodné, dávkování...), LÉ?BA, DIETA p?i... ................... POCHYBENÍ VETERINÁ?E - a jak dál


REGISTR . DÁRC? KRVE FRETEK ............ FOFR ........... KALENDÁ? JMEN ........... ÚKOLY PRO DOBROVOLNÍKY


ZÁKON VETERINÁRNÍ, NA OCHRANU ZVÍ?AT PROTI TÝRÁNÍ a další PRÁVNÍ P?EDPISY z oblasti ochrany zví?at
POSTUP P?I ZJIŠT?NÍ TÝRÁNÍ ZVÍ?ETE .............................. OZNÁMENÍ O TÝRÁNÍ ZVÍ?AT (návod dle SVS ?R)
a kontakty na jednotlivá PRACOVIŠT? SVS ?R (v zipovém nebo pdf souboru "adresá? pracoviš?")
a ZDE UŽITE?NÝ A JEDNODUCHÝ FORMULÁ? p?i zjišt?ní týrání zví?at


ZTRATILA SE ..... NAŠLA SE fretka ........................ HLEDÁM P?ÍBUZNÉ svých fretek nebo p?vodního chovatele


ZÁCHRANNÉ STANICE, AZYLY A ÚTULKY nejen PRO FRETKY
Praha-JINONICE, 602 205 070 ........ TROJA a DOLNÍ M?CHOLUPY, Praha ........ ÚTULEK ARCHA, Liberec
FRETKY NA P?D?, Jablonec n.N. ............ OSTRAVA (adelaida) ............ BOLESLAV (lucie a alena)
kontakty na další azyly pro fretky NEPOUŠT?J FRETKU - NEP?EŽIJE
ZÁCHRANNÉ STANICE celá ?R .................. ÚTULKY celá ?R ................. a p?ehledný seznam útulk? dle m?st


VÝSTAVY minulé i budoucí
MODRA SR ........... PRAHA 3/2007 ........... BRNO 10/2008 ........... PRAHA 3/2009 ........... PRAHA 2/2010
užite?ný návod p?ed výstavou AFA - chovatelské standardy


............. jaké koupit STELIVO A KRMIVO .................................. KLECE A VOLIÉRY (rady i inspirace) .............
........................ vše pro fretky nakoupíte tady OBCH?DEK U MAJDY a taky tady U FRODÍKA ..........................


HLÍDÁNÍ FRETEK (výpomoc mezi chovateli) .... BAZÁREK (prodej-koup?-vým?na-darování nejen fret?ího)


FRETKY VE ZVERIMEXU .......... ZAS INZERÁT (není ur?eno pro inzerci) ....... BLBOST LIDSKÁ nezná mezí :o(


zde máte (vícemén?) RING VOLNÝ, ale vynechte, prosím, ze svých útok? ty, kte?í se nemohou bránit (t?eba protože sem nechodí) ............. i tohle vlákno pat?í mezi d?ležitá ... VOLBY?! Volte slova, klid a toleranci:-)


JINOZVÍ?ECÍ VSUVKA ............................ RECEPTY na dobroty ...............


KDO jste KDO? .............................................. jestli máte chu?, m?žete doplnit naše ANKETY A PR?ZKUMYCelkem upraveno 164×. Poslední úprava: martina dne 17.01. v 22:29.

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net)
Zaslán uživatelem/kou: Vendula R (IP)
Datum: 2009-10-11, 23:03
Oznámení:

Uživatel?m Silva, majda a Nessie byla ud?lena moderátorská práva.
Avatar

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net)
Zaslán uživatelem/kou: Vendula R (IP)
Datum: 2009-10-12, 19:00
Oznámení:

Uživateli "tomas" byl zablokován p?ístup na toto DF. Pokud se zde objeví znovu, pod jiným nickem, bude zablokován zas.
Avatar

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net)
Zaslán uživatelem/kou: Vendula R (IP)
Datum: 2009-10-17, 00:32
Otev?eli jsme pro Vás nové téma „Zeptejte se veteriná?e“, ve kterém na Vaše dotazy, týkající se zdraví a nemoci fretek bude odpovídat veterinární léka?ka Lenka Vít?zníková (Lee).
Než se na n?co zeptáte, pro?t?te si prosím pe?liv? úvodní p?ísp?vek tématu.
D?kuji Lee za vst?ícnost :o) a Majd? za vyjednání spolupráce.
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Vendula R dne 17.10. v 00:33.
Avatar

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-04-26, 11:42
Re: Zas inzerát!!
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z
Datum: 2010-04-26, 11:21


Ahoj, nevím do jakého vlákna to dát, tak dávám sem. Kdyžtak to p?esu?te. Jde o užite?né informace.
Díky.
_________________________________________
Dobrý den,

zasíláme p?edb?žnou informaci:

Zveme Vás na druhý dvoudenní seminá? k ochran? zví?at: "Jak ?ešit strádání zví?at a špatnou pé?i o n?? Jsou zví?ata chrán?na legislativou?"
Je ur?en všem, kte?í nejsou spokojeni se situací p?i ?ešení strádání a týrání zví?at a všem, kte?í cht?jí v?d?t a slyšet více od odborník? ze státní správy, ob?anských sdružení a dalších s dlouholetými zkušenostmi.

Seminá? po?ádá Spole?nost pro zví?ata - z. o. ?SOP, ve dnech 26. - 27. 5. 2010. První den v Ekocentru Domu ochránc? p?írody v Praze 4, Michelská 5, druhý den dopoledne v prostorách domu Sue Ryder, Michelská 4 a odpoledne u hospodá?ských zví?at v Toulcov? dvo?e.

Prostor bude v?nován p?ehledu p?ímé a nep?ímé legislativy, jednotlivým skupinám zví?at, více i problematice útulk?, dále ?innosti inspektor? KVS a policie, ?innosti státních zástupc?.

Bližší program a další informace budeme rozesílat do 7 - 10 dní. Hlásit se m?žete již nyní.

P?edb?žná cena 350 K?.

S pozdravem a p?áním hezkého víkendu

Jaromíra Horáková
Spole?nost pro zví?ata - z.o. ?SOP/Society for Animals
the member of ECFA - Europ.Coalition for Farm An. (led by CIWF), WSPA, RSPCA
adresa: D?m ochránc? p?írody, Michelská 5, 140 00 Praha 4, Czech Republic
tel/fax: + 420 222 511 494
___________________________________________________

my d?kujeme Pavle za info.


Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-09-20, 15:24
v ?íjnu se op?t koná dvoudenní seminá? k ochran? zví?at "Jak ?ešit strádání zví?at a špatnou pé?i o n?? Jsou zví?ata chrán?na legislativou?"

p?esný datum a více info na stránkách Spole?nosti pro zví?ata, viz výše.

seminá? všem, koho tato problematika zajímá, velmi doporu?ujeme!

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-09-20, 17:26
nová anketní otázka:
[www.fretka.cz]

není mi to FUK

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-11-22, 15:16
VELEVÁŽENÍ VÁŽENÍ,

V NEJBLIŽŠÍCH DNECH BUDOU (KONE?N?!!) SPUŠT?NY NAŠE DLOUHO SLIBOVANÉ A TOUŽEBN? O?EKÁVANÉ NOVÉ FRETKASTRÁNKY SPOLU S NOVÝM DISKUZNÍM FÓREM.

pozitivní je, že jsou moderní, lépe ovladatelné (= prom?nlivé), a (nejen) designov? úžasné, drobná nep?íjemnost je to, že bude t?eba na nové fórum nová registrace.

ale slibuju - opravdu je na co se t?šit, uvidíte sami :o)


není mi to FUK

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-11-22, 18:57
p?išla mi sz s dotazem, jestli se staré fórum bude n?jak p?ekláp?t (pochopila jsem to tak, že kopírovat) do nového. šlo o tzv. "rodinné" vlákno, ale n?koho jiného by zas t?eba zajímalo n?co jiného, nap?. vlákno o?kování, ?íje atd.

tak tohle bohužel ne, nové fórum pojede od nuly, ?isté. ale jestli se to povede, a všichni doufáme, že ano, nem?l by to být problém, staré fórum bude dál k nahlížení a ?tení. a vzhledem k tomu, že bude dál existovat, budou na n?j moci být z nového fóra i odkazy. prost? o to, co je tady, bysme p?ijít nem?li, jen už se sem nebude moci nic psát.

není mi to FUK

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-11-22, 19:26
Jako totál PC laik bych mn?la dotaz: kdybych cht?la "p?etáhnout" n?která kompletní vlákna do nového fora, šlo by to t?eba jednoduše skopírovat?
Hlavn? dúležitá témata, jako t?eba to vlákno o o?kování. Aby to bylo hlavn? pro nová?ky "v kup?"...
Nebo je to zbyte?né?

Kdyby v novém foru byl u tématu "o?kování" v prvním p?íspévku link na toto téma na staré forum, tak by to zbyte?né bylo...akorát že takto p?elinkovat všechno by asi Martina mn?la na plný úvazek.

Tož kdybych jako totální neznalec informatoky mohla s n??ím co zvládnu pomoct, tak ráda pomúžu.
Avatar

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-11-22, 19:42
ne, linkovat všechno se ur?it? nebude, ostatn? celé staré fórum bude k dispozici ke ?tení, tak by to bylo i zbyte?né :o)

ale n?která d?ležitá témata se možná zalinkují samostatn?, uvidíme, jak vyplyne pot?eba a zájem. t?eba zrovna to o?kování asi ano, skoro ur?it?, a z?ejm? tak, jak píšeš - tedy v prvním p?ísp?vku bude odkaz sem.

není mi to FUK

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-11-22, 19:52
Tož kdybys myslela že se svýma PC schopnostma múžu n?jak pomoct, dej v?d?t.
Avatar

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-11-22, 20:25
jsi hodná, johan, ale mám dojem, že už ani ne, "všechno" je hotovo. jestli se ješt? n?co bude d?lat, tak fakt pár n?jakých link?.

p?esto - ješt? jednou díky :o)

není mi to FUK

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-11-25, 16:43
UŽ BRZY !!!!

není mi to FUK

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-11-25, 18:49
fretys, ješt? chvíli sem cpi reklamu a máš banána a možná i s pomeran?ema.

není mi to FUK

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-11-25, 22:35
HODN? HODN? HODN? HODN? BRZY !!!!!

není mi to FUK

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-11-26, 12:15
už to bude už to bude už to bude už to bude už to bude už to bude už to bude už to bude už to bude už to bude už to bude už to bude UŽ TO BUDE !!!

není mi to FUK

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-11-26, 14:07
a je to....


není mi to FUK

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-11-26, 14:20
a je to SUPER!!! :-)

akorát hledám jak tam dostat avatar :-)
Avatar

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-11-26, 15:41
Nové diskusní fórum už bylo zprovozn?no. Te? chvilku (v ?ádu hodin, pop?. pár dní) pob?ží paraleln? ob?, potom už jenom to nové. Samoz?ejm? usilujeme o to, aby tohle stávající bylo zachováno pro ?tení, ale p?ece jenom...pro p?ípad, že by nastala n?jaká komplikace... pokud tady máte n?jaké vyložen? srde?ní p?ísp?vky, o které za žádnou cenu nechcete p?ijít, doporu?uju si je radši zkopírovat.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Silva dne 26.11. v 15:42.
Avatar

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2010-11-27, 15:39
Mám problém. Existen?ní. Nové forum nepodporuje jmeno uzivatele kratši nez 3 znaky. Povazuju to za lehce diskriminacni:-D Nejde prosim pozadat IT, aby povolili i 3 pismenne parametry?
Avatar

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-11-27, 15:47
Vzkaz od martiny-jsi tam prý již zapsána a to s 3 písmeny, z?ejm? jsi tam z?stala z p?edešlých dob...
Avatar

Re: D?LEŽITÁ nebo ZAJÍMAVÁ TÉMATA (odkazy na vlákna i net), OZNÁMENÍ MODERÁTOR?
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2010-11-27, 16:11
Dekuji vsem zucastnenym. Z minulych dob... joo, to jsem byla tak mlada, ze ted uz jsem na provedenou registraci zapomnela.
AvatarToto téma bylo zamčeno
TOPlist