Aktuální stránka:67 z 69
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Levap (IP)
Datum: 2009-09-30, 13:20
Život je otázkou priorit ...
Jeden muž m?l rád t?i ženy a nemohl se rozhodnut,
se kterou se má oženit. Tak dal každé 50 tisíc
korun, aby s nimi ud?laly, co uznají za nejlepší.
První si nakoupila šaty, kosmetiku, šperky a
praví: "Ud?lala jsem, drahý, vše pro to, abys m?l
tu nejkrásn?jší ženu." Druhá nakoupila v?ci pro
n?ho: oble?ení, sportovní pot?eby, nápojové
soupravy do baru atd. "To proto, drahý, abys v?d?l,
jak na Tebe myslím ". T?etí vrhla peníze do
podnikání a po krátké dob? p?inesla muži zp?t 100
tisíc korun. "Abys vid?l, jak jsem šikovná". I
zamyslel se muž a nakonec si vybral tu s nejv?tšíma
kozama.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Levap (IP)
Datum: 2009-09-30, 13:21
"... a pane doktore, jak mám ty prášky brát?"
"Jeden ráno v 8 a po?ádn? zapít, další v 10 a
po?ádn? zapít, pak si dejte jeden ve 12 a po?ádn?
zapít, další ve 4 odpoledne a po?ádn? zapít a
poslední v 6 ve?er a po?ádn? zapít". "A pane
doktore, co mi vlastn? je?" "Málo pijete".
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Levap (IP)
Datum: 2009-09-30, 13:23
Úsp?šný podnikatel prohání po krajin? sv?j nový
džíp a najednou zahlédne klasického bezdomovce.
Ten si jen tak sedí, pak natáhne ruku, luskne
prsty a objeví se p?ed ním ?erstv? nato?ené pivo.
Bezdomovec ho vyzunkne a zase natáhne ruku,
luskne, objeví se pivo. Podnikatel p?ijde k n?mu a
ptá se, jak to d?lá. No víte, jednou jsem
prohrabával popelnice, našel jsem takovou divnou
lampu a jak jsem ji za?al ?istit, objevil se džin,
no a tak si te? dávám pivko". Podnikatel si v
duchu ?íká "blbá socka" a nahlas povídá: a
neprodal byste mi tu lampu? Tady vám dám klí?e od
nového džípu, tady jsou klí?e od nové vily, tady
je bankovní karta, na ú?tu je milion". Bezdomovec
povídá: "No když chcete..." a plácnou si. Sotva
bezdomovec odjede, podnikatel za?ne leštit lampu
objeví se džin a podnikatel spustí: "Chci
vrtulník, zámek, kontrolní balík akcií firmy..."
"ZADRŽ !" ?íká džin. "I mezi námi džiny došlo ke
specializaci, ned?láme všichni všechno; takže co
si dáš Gambrinus nebo Radegast ?"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2009-10-06, 16:53
Sedí dv? sovy v noci na strom? a jedna povídá: "Huuuu!"

Druhá na to: "Si pi*a.. co m? strašíš?!"

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-10-06, 18:31
# # # Hledají se ú?astníci pro novou reality show Další ?ada se jmenuje
# "Kdo
# # # # p?ežije"
# # # #
# # # # 6 ženatých muž? bude na 6 týdn? p?evezeno na ostrov, každému bude
# sv??eno
# # 1
# # # # auto a 3 d?ti. Každé z d?tí bude hrát 1 sport a k tomu navíc hrát na
# 1
# # # hudební
# # # # nástroj. Na ostrov? není žádný fast food. Každý muž musí:
# # # # - postarat se o své 3 d?ti
# # # # - udržovat sv?j p?id?lený d?m v ?istot? a v po?ádku
# # # # - d?lat s d?tmi domácí úkoly
# # # # - va?it, prát a žehlit a platit všechny p?íchozí ú?ty z omezeného
# rozpo?tu
# # # # - k tomu všemu každý muž bude muset každý týden stanovit rozpo?et na
# # # potraviny
# # # # - každý muž si musí zapamatovat narozeniny všech p?íbuzných a známých
# a
# # # # každému
# # # # z nich v?as poslat p?ání (nikoliv e-mail!!!)
# # # # - každý muž také musí vzít každé ze svých d?tí na o?kování, na
# prohlídku u
# # # # zuba?e a k holi?i.
# # # # - musí také neplánovan? s každým dít?tem alespo? jednou navštívit
# # # pohotovost.
# # # # - dále musí péct kolá?e a chystat ob?erstvení pro návšt?vy
# # # # - každý muž bude zodpov?dný za dekoraci svého p?id?l?ného domu,
# vysazování
# # a
# # # # udržování zahrady a kv?tin.
# # # #
# # # # Muži budou mít p?ístup k televizi pouze tehdy, pokud všechny d?ti spí
# a
# # # # všechny
# # # # domácí práce jsou ud?lané.
# # # #
# # # # Muži musí každý den:
# # # # - nosit make-up
# # # # - holit si nohy a zdobit se šperky
# # # # - nosit stylovou, avšak nepohodlnou obuv
# # # # - vytrhávat si obo?í
# # # # - udržovat hezké nehty na rukou i nohou.
# # # # B?hem jednoho z t?chto šesti týdn? muži budou trp?t p?íšernými
# bolestmi
# # # b?icha
# # # # a
# # # # zad a mít nekontrolovatelné výkyvy nálad, ale ani jednou si
# nepost?žují a
# # # # nebudou zanedbávat žádné ze svých úkol?.
# # # #
# # # # Každý muž musí chodit na rodi?ovské sch?zky a také brát d?ti do
# parku.
# # # #
# # # # Každý ve?er budou muset d?tem ?íst pohádky a každé ráno jim nachystat
# # # snídani,
# # # # obléct je, vy?istit jim zuby a u?esat je.
# # # # Na konci šestého týdne bude všem muž?m dán test a ti musí prokázat
# znalost
# # z
# # # # následujícího:
# # # # - datum narozenin každého z d?tí
# # # # - výšku a váhu každého z d?tí
# # # # - velikost oble?ení a obuvi každého z d?tí a jméno jejich léka?e
# # # # - dále porodní váhu jednotlivých d?tí a ?as jejich narození
# # # # - oblíbenou barvu každého dít?te, oblíbené jídlo, oblíbenou
# píse?,oblíbený
# # # # nápoj, oblíbenou hra?ku, ?eho se nejvíce bojí a ?ím by cht?li být až
# # # vyrostou.
# # # #
# # # # Každý týden d?ti vy?adí z ostrova jednoho muže v závislosti na jeho
# # # výkonnosti
# # # # a
# # # # oblíbenosti. Poslední muž vyhraje jedin? tehdy, pokud bude mít i po
# tom
# # všem
# # # # chu? na intimní chvíle s jeho manželkou. Pokud poslední muž
# nevyhraje,
# # m?že
# # # # tuto
# # # # hru hrát znovu a znovu po dalších 18-25 let a nakonec si za to
# vysloužit
# # # hrdý
# # # # titul "máma"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Iv?a (IP)
Datum: 2009-10-06, 18:35
krásný :o)


[www.kunici.estranky.cz]Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2009-10-24, 14:23
Hádají se Marx, Engels a Lenin, zda je lepší manželka nebo milenka.
- Zásadn? manželka, ?íká Marx. Aby mohl ?lov?k d?lat revoluci, pot?ebuje mít jisté zázemí.
- Manželství je buržoazní p?ežitek. Jedin? nejistota s milenkou udrží revolu?ního ducha v pohotovosti, tvrdí Engels. Co ty o tom soudíš, Lenine?
- No, nejlepší je mít manželku i milenku. Manželka si myslí, že jsi u milenky, milenka si myslí, že jsi u manželky a ty m?žeš být v knihovn? a u?it se, u?it se, u?it se.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2009-10-24, 14:25
Farmá? si objednal elektrický p?ístroj na dojení.
Protože za?ízení dorazilo, když jeho manželka byla ve m?st?,
rozhodl se vyzkoušet ho nejd?ív na sob?.
Vložil sv?j penis do doji?ky, zapnul ji a . . . . . . .všechno ostatní bylo automatické!
Když zábava skon?ila, rychle si uv?domil, že nem?že sundat doji?ku z penisu.
P?e?etl si p?íru?ku, ale nenašel žádný návod, jak sundat doji?ku.
Zkusil všechna tla?ítka na p?ístroji, ale stale bez úsp?chu.
Nakonec se farmá? rozhodl, že zavolá do zákaznického servisu.
„Haló, práv? jsem od vaší firmy koupil doji?ku.
Pracuje fantasticky, ale jak ji mám sundat kráv? z vemene?“
„S tím si ned?lejte starosti,“ odpov?d?l obchodní zástupce,
„p?ístroj je naprogramován tak, že po nadojení 7 litr? se automaticky vypne.“
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2009-10-24, 14:29
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2009-10-24, 14:40
[www.stream.cz]

?ami?ami?am! :o)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-10-24, 15:28
MIRIM ??!!!

tak to je hustý....
:o))))))


Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2009-10-24, 20:31
Že jo?
Proti tomu byla ?eská verze slabý odvar! :o)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: adelaida (IP)
Datum: 2009-10-24, 20:56
?eši jsou srabi!! Tohle mi fááákt zvedlo náladu!!!

Alfréd , Ela a Enya : kdo p?ežije fretku p?ežije všecho

útulek pro fretky v Ostrav?
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-10-24, 21:30
jaká ?eská verze? n?co mi uniklo?? no jo, ur?it? :o(

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2009-10-24, 21:39
no u nás taky šlo v televizi n?co jako ?esko hledá talent. ale po tolika superstar to už asi skoro nikdo nesledoval.
(jestli teda mluvíme o stejném videu-odkazu)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-10-24, 22:01
...asi to bylo hustý, bo mi na otvírání toho linku od Mirim zamrzlo PC :-))) podruhý už se ani nesnažim :-)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2009-10-24, 22:25
Johanko, zkus to v pond?lí v práci. :o)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-10-24, 22:32
...skusim :-)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: petronelka (IP)
Datum: 2009-10-25, 13:01
Babka táhne po ulici za sebou dv? igelitové tašky.
Z jedné jí ob?as vypadne tisícikoruna.Všimne si toho policajt a zastaví ji:
"Matko, matko, padají vám peníze z tašky.....,mimochodem, odkud je máte, neukradla jste je.. ?" praví žertovn?.
Babka : "No, víš syná?ku, já mám zahradu, která sousedí p?ímo sparkovišt?m u stadionu. Tam chodí chlapi a mo?í mi p?es plot na moje kv?tiny. Vždy? mi je spálí! Já jen tak stojím a ?ekám za ke?em se zahradnickýma n?žkama a vždycky, když n?který prostr?í svého......hm ehm...p?es díru v plot?, chytím ho za n?j a zavolám:
"TISÍCOVKU, NEBO TI HO UST?IHNU!"
Policajt se usmívá: "Hm, to zní fér....... Tak hodn? zdaru ! Jo a mimochodem, co máte v té druhé narvané igelitce?"
Babka: " No...., ne všichni jsou ochotni zaplatit......."


" Kdo nežije s fretkou, ten jako by nežil aneb kolik fretek máš, tolikrát jsi ?lov?kem!"
Petronelka
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-10-28, 09:56
Pé?a letí ve škole po chodb? a jen tak tak že nesrazí ?editele.
Ten ho chytí za límec a dává mu lekci:,,Te? se p?kn? vrátíš, v klidu
p?jdeš okolo mn? a pozdravíš m? tak, jak to d?lá tv?j tatínek,když se potká se svými známými."
Pé?a se o n?kolik krok? vrátí, nacpe si ruce do kapes, dojde k ?editeli, praští ho po zádech, až mu brejle spadnou na zem a na celou školu za?ve:,,Nazdar ?uráku, sto let jsem tvojí plešatou hlavu nevid?l, to jsi ješt? nechcíp, kurevníku jeden?

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-10-30, 16:46
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Zana (IP)
Datum: 2009-10-30, 19:35
kolikrát jsem si ?íkala, že až bude nejh??, až vrazíme poslední finance do rajského bydlení našich tcho?oun? a my sami nebudem mít kde spát, tak na chati?ku z baumaxu snad peníze n?jak splašíme. Jenže by nebyla kam dát. No ale v tomhle pojetí to vlastn? ani pozemek nepot?ebuje, a ješt? vás to ve?er uspává :o)))Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Bara (IP)
Datum: 2009-10-30, 19:36
Potkají se dva kamarádi, jeden z nich je evidentn? rozverný. Druhý se ho ptá: Hele, jseš n?jak veselej, co oslavuješ?
M?li jsme v rodin? svatbu.
A kdo si koho vzal?
Pánb?h si vzal tchýni.

Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Bara dne 30.10. v 19:38.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2009-10-30, 21:37
Ta chati?ka je super. A dokonce bys k ní ani nepot?ebovala stavební povolení.Na králíkárnu bys ho mít m?la, pokud ji nemáš na sloupkách.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Zana (IP)
Datum: 2009-10-31, 00:19
no bacha - ale HOUPACÍ bydlení v chati?ce by bylo fakt jako ž?žo :o) To je taková upgrade verze sí?ový houpa?ky :o) Houpací lidská králíkárna na sloupech, tudíž bez povolení :o)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2009-11-02, 10:08
velký nákup :))

[www.super.cz]Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: nereida dne 02.11. v 10:09.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-11-05, 00:17
Manželka p?ijde d?ív dom? než je obvyklé a najde svého manžela
# # # # # # v ložnici p?i souloži s mladou atraktivní sle?nou.
# # # # # # "Jak se opovažuješ m? podvád?t, jsem tvou v?rnou manželkou
# # # # # # a matkou tvých t?í d?tí! Dám se ihned rozvést!"
# # # # # # Manžel odpoví:" Po?kej chvilku, jestli m? máš trochu ráda,
# # # # # # vysv?tlím ti, co se stalo!!"
# # # # # # "Mluv" vzlyká žena "ale jsou to tvá poslední slova, co mi
# ?ekneš!"
# # # # # # Manžel za?al:
# # # # # # "Dob?e, cht?l jsem práv? nastoupit do auta a jet dom?,#
# # když
# # # # mne
# # # # # tato mladá dáma oslovila a zeptala se,
# # # # # # zda bych jí nemohl pomoci. Vypadala bezradn? a bezmocn?,
# # # # # # byla zklí?ena. Protože jsem nem?l p?i sob? hotové peníze,
# # # # # # tak jsem se jí po chvilce otálení zeptal, zda chce
# # # # # # nastoupit do auta. Všiml jsem si, že je chud? a ne dost
# # # # # # dob?e
# # # # # # oble?ená a že je špinavá. ?ekla mi, že už t?i dny nejedla.
# # # # # # Slitoval jsem se a odvezl jí k nám dom?. Oh?ál jsem jí
# # # # # # mexickou kuku?ici, kterou jsem pro tebe p?ipravil minulou noc,
# # # # # # ale ty ses já ani nedotkla, protože chceš zhubnout.
# # # # # # Chudinka to zhltla ani ne za vte?inu! Protože pot?ebovala
# # # # # # o?istu navrhl jsme jí, aby se u nás osprchovala.
# # # # # # P?itom jsem zjistil, že její šaty jsou ubohé,
# # # # # # špinavé a rozedrané tak jsem je vyhodil a za?al
# # # # # # hledat do ?eho jí obléci. Dal jsem jí tvoje zna?kové rifle,
# # # # # # které máš pár rok?, ale nikdy si je nem?la na sob?,# protože
# se
# # # # # domníváš, že jsou pro tebe p?íliš úzké.
# # # # # # Dal jsem jí také spodní prádlo, které jsem ti dal k
# narozeninám,
# # # # # # které jsi taktéž nikdy nenosila, protože jsi prohlásila,
# # # # # # že nemám dobrý vkus. Dále jsem ji dal sexy bl?zku,
# # # # # # kterou jsi dostala na vánoce od mé sestry a tys ji nenosila
# jenom
# # # # # # proto,
# # # # # # abys ji naštvala. Daroval jsem jí též lodi?ky,které jsi koupila
# # # # # # v drahém butiku a nikdy nenosila jenom proto, že n?kdo na tvém
# # # # # # pracovišti
# # # # # # má podobné nebo dokonce stejné.Když jsem ji doprovázel ke
# dve?ím,
# # # # # # byla mi velice vd??ná za pomoc i porozum?ní.
# # # # # # Ve dve?ích se ješt? oto?ila a se slzami v o?ích mi ?ekla:
# # # # # # "Prosím vás, máte ješt? n?co jiného, co vaše žena nepoužívá?"
# # # # # #
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-12-17, 19:42
Už to tu n?kde je, alr protože už zase deset dní nesvítí slunce a po?ád bu? leje nebo sn?ží, nedá mi to...:o)))

12. srpna
Nast?hovali jsem se do našeho nového domu v Alpách. Jsem velmi š?astný, byl to m?j sen od d?tství. Je tu tak krásn?, hory jsou nádherné! Nemohu se do?kat, až je uvidím p?ikryté sn?hem.
14. ?íjna
Alpy, nejkrásn?jší místo na sv?t?. Listí se obarvilo všemi t?mi nádhernými odstíny žluté oranžové a ?ervené barvy. Cestou jsem vid?l n?koli jelen?. Jsou takoví p?vabní a d?stojní, jsou to nejkrásn?jší zví?ata na sv?t?. To musí být ráj! Miluji Alpy!
11. listopadu
Za?ínají hony. Nmohu pochopit, jak n?kdo m?že zabíjet taková nádherná zví?ata?! Doufám, že co nejd?ív napadne sníh. Je tu tak krásn?.
2. prosinec
Dnes v noci napadl první sníh. Vzbudil jsem se a uvid?l všechno zahalené bílou p?ikrývkou, je to jako na nejkrásn?jší pohlednici. Vyšli jsme ven, o?istili schody a p?ístupovou cestu a pak jsme se koulovali a stav?li sn?huláka. Po tom, co projel sn?žný pluh, jsem musel znova odhrnout sníh p?ed vraty. Taková nádherná krajina. Miluji Alpy, miluji sníh.
12. prosinec
V noci znovu napadl sníh. Op?t projel pluh a nahrnul sníh p?ed vrata. Je tu opravdu p?kn?.
19.prosinec
V noci znovu sn?žilo. Nemohl jsem vyjet s autem a jít do práce. Je tu fakt krásn?, jenom jsem trochu unavený z odhazování sn?hu - znovu ten posranej pluh.
22. prosince
Ty bílý sra?ky zase padaly celou noc. Už mám mozoly od lopaty a záda m? taky bolej. Ten šmejd pluha?, snad ?eká za rohem na to, až odhrnu sníh z p?ed vrat!
25. prosinec
Veselý posraný odporný Vánoce! Ješt? trochu toho zasranýho sn?hu. Jestli se mi n?kdy dostane do rukou ten hajzl s pluhem, tak ho zabiju! Pro? nevysypou víc soli na cesty, aby se sníh d?ív rozpustil?
27.prosinec
V noci zase sníh. Už t?i dny nevycházíme z domu. Ješt? abych odhrnoval sníh za každým pluhem... Nem?žu nikam jít, auto zapadlo do záv?je p?ed bránou a je dost zima. ?íkají, že v noci má napadnout dalších t?icet ?ísel t?ch sra?ek.
28.prosinec
P?edpov?? nevyšla. Napadlo p?l metru! Jestli to bude pokra?ovat takhle dál, neroztaje to do léta! Už i pluh zapadnul! A ten buzerant si p?išel p?j?it lopatu! Tak jsem jí o n?j p?erazil!
4.leden
Kone?n? jsem se dostal z domu. Byl jsem ve vsi nakoupit trochu jídla a když jsem se vracel srazil jsem autem jelena. Na aut? škoda za t?icet tisíc! Ta posranou hav?? by m?li vymlátit! Všude jich je jako hnoje! Pro? je lovci na podzim nevyst?íleli?!
3.kv?ten
Byl jsem s autem v servisu. Neuv??itelné, jak zrezav?lo od tý hnusný soli, co všude sypali!
10.kv?ten
St?huji se zp?t do m?sta. Nem?žu pochopit, jak n?kdo normální m?že žít v t?ch posranejch horách!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-01-13, 18:26
aktuáln?:

Cvi?ení na vyhledávání výbušnin...:
# # #
# # #
# # # Víte, kolik slovenských policist? je t?eba na zosnování teroristického
# # # útoku?
# # # Dva - jeden ukryje bombu a druhý ji nenajde.


# # # Zaslaný fax do Irska. Re: Trhavina. Subject: Zapomn?li jsme na jeden
# # # balí?ek,
# # # máte ho na palub?, ale don´t panic, rozbušku jsme zapomn?li p?ibalit.
# # #
# # # Po p?istání letadla: "Co máte v tom kufru?" "Jak to mám v?d?t?" "Á,
pán
# # # je ze Slovenska."
# # #
# # # Zapome?te na Irá?any a Afghánce. Bojte se Slovák?. Dokážou se dostat
# # p?es
# # # letištní kontrolu s výbušninou, aniž by o tom v?d?li. P?edstavte si,
co
# # # by dokázali,
# # # kdyby jednali cílen?!
# # #
# # # Vyhodnocení cvi?ení na popradském letišti: Vkládání výbušnin ni?
# # # netušícím pasažér?m
# # # do zavazadel: 100 %. Nalezení t?chto zavazadel: 87,5 %. Z uvedeného
# # # jednozna?n?
# # # vyplývá, že cvi?ení bylo úsp?šné.
# # #
# # # Slovenští policajti po skon?eném cvi?ení: "Poslouchej Fero, kolik t?ch
# # # bomb máme?"
# # # "No, já mám 3, ty máš 4, to je dohromady 8. Tak máme všechny a jdeme
na
# # # pivo!"...
Avatar

Re:
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-01-14, 12:51
Speciální vtip pro pražáky:

Stojí Bém na pódiu a ?íká publiku: "Ukážu vám kouzlo. Nechám zmizet 800 mega a uhádnu kartu, na kterou p?itom myslíte".
Avatar

Aktuální stránka:67 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist