Aktuální stránka:66 z 69
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-04-28, 16:03
Tenhle fór používám už n?kolik let - vždy když se m?j p?ítel zahledí skelným zrakem na silni?ní motorku se slovy "Každej ji má!"
Myslím, že jeho 600vka na enduro závody mu musí sta?it. P?ed 10 lety, kdy jsem d?lala mehanika a oblítali jsme všechny možné i nemožné závody, si ve finále zmrza?il navždy kotník. P?ed 2ma lety se závody zas za?al. Nemám nic proti a jsem na n?j hrdá, ale na silnici - myslím silni?ní motorku - mi nesmí!
V ned?li m?l zase skelný zrak u pumpy - tankovali jsme na výlet? - kde se v k?ži promenovalo cca 8 motorká??. Ješt? než sta?il ?íct "Každej ji má!", ?ekla jsem já "Sakra, tady se jich ješt? toulá!" :o))

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Silvie (IP)
Datum: 2009-05-02, 06:53
nevím jestli to tady už nebylo: [www.youtube.com]
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-05-03, 21:15
Dík za p?ipomenutí - ur?it? to tu n?kde je, ale už n?kolik let staré - je tu n?kde i odkaz na celou tu reklamu... :o)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-05-12, 23:12
Sle?na Žofka, organistka (varhanice) v kostole, je osemdesiatni?ka.
> Nikdy nebola vydatá, no každý ju ma rad pre jej milotu a dobrotu.
> Jedno popoludnie ju navštívil farár. Pozvala ho do obýva?ky, v ktorej stal
organ (pro
> neznalé slovenského jazyka jsou to varhany). Sle?na Žofka šla pripravi?
?aj.
> Farár sa posadil oproti organu a hned si všimol sklenenú misku s vodou
> položenu na ?om. Plával v nej totiž kondom. V tom sa vrátila sle?na Žofka
> s ?ajom a kolá?ikmi.
> Farár sa najprv snažil neprejavi?, že si všimol kuriozny obsah nádoby, ale
napokon neodolal..... "Sle?na Žofka, som zvedavý ?o mi poviete o tomto....(a
ukázal na nádobu).
> Ona na to: "Ach áno, nie je to úžasne?
> Pred par mesiacmi som šla cez park a na tráve som našla malý balí?ek.
Pokyny
> na ?om uvádzali, že obsah bali?ka t?eba umiestni? na organ, udržiava?
> vlhký a že ochra?uje p?ed prenosnými ochoreniami... A viete, že som celu
zimu
> nedostala chrípku?"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-05-12, 23:14
Na baru sedí vlk, medv?d a prase a kasají se, kdo je vetší frajer # a
drso?.
# # Vlk:"... já, když zavyju, tak se strachy t?ese celý les..."
# # Medv?d:"... to já, když za?vu, tak se strachy t?esou celé hory..."
# #
# # Prase sedí, nic ne?íká, popíjí drink. Po chvilce polohlasn? #
?ekne:"...to já
# si jen lehce odkašlu a strachy se m?že posrat celý sv?t..."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2009-05-13, 15:47
Policajt na koni ?eká na semaforu a vedle n?ho stojí
chlape?ek na kole. Policajt: "Máš krásný kolo, to ti p?inesl Ježíšek?" chlape?ek: "ano". Policajt: "tak ježíškovi ?ekni, aby ti p?inesl p?íští rok taky sv?tla"... chlape?ek: "p?kný k??! toho ti taky p?inesl ježíšek?" policajt:"ano" chlape?ek:"p?íští rok ?ekni Ježíškovi, aby tomu ko?ovi dal ?u*áka zespodu a ne na záda!!!!"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-05-14, 12:54
....///....
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Gazza dne 15.05. v 14:04.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-05-14, 14:56
Gazza - o 2 vtipy výš totéž ;op
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-05-15, 14:03
Omluva, poslala jsem to (p?išlo mi to na mail) a ne?etla vlákno....sorry

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2009-05-15, 14:50
A bude to fungovat i když budou varhany jen na obraze? Abych ten kondom nekupovala zbyte?n? ... Tohle je snad vtip roku.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-05-15, 14:56
Krá?el Ježíš po zemi, když v tom uz?el pla?ícího muže. I optal se Ježíš muže,
pro? plá?e. "Bou?e mi vzala d?m a já te? s rodinou nemám kde žít." "Hle muži,
Tv?j d?m !" ?ekl Ježíš a p?ed jejich zraky se zjevil krásný d?m.

Šel Ježíš dál a spat?il pla?ící ženu. "Zem?el mi m?j mali?ký syn !", ho?ekuje
žena. I vztáhl Ježíš ruce na dít? a ?ekl: "Hle ženo, Tv?j syn žije !"

I procházel Ježíš dál zemi, když uvid?l pla?ícího mladíka. "Pro? plá?eš mladý
muži?!", zeptal se ho Ježíš. Chlapec k Ježíši zvedl své uplakané o?i a odv?til:
"Pracuji ve státní správ? !" I usedl Ježíš k chlapci a plakal s ním.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-05-16, 20:36
Erin - orgán je vtip roku, ale ten Johanin je pravda roku! :o)))

Ale tenhle též není špatný:

Manžel sleduje fotbal.
# Žena ho vyruší:
# "M?žeš opravit sv?tlo na chodb?? Dlouho nesvítí."
# "Te??
# Vypadá to snad,že bych m?l na ?ele napsáno - Elektriká??"
# A co dve?e u ledni?ky? Nedovírají."
# "Cože? Mám tam napsáno-pracovník Calexu?"
# "A co alespo? opravit schody? Celé se hýbou, m?žem se na nich zranit."
# "Jsem snad tesa? s nápisem -OBI?
# Mám toho dost. Jdu do hospody, tam bude klid."
# Po 3 hodinách v n?m za?ne hlodat sv?domí a odchází.
# Vrací se dom?
# schody opravené, sv?tlo funguje. Vezme si pivo z lednice - je opravená.
# P?istoupí k žen?:
# "Teda, jsi fakt dobrá. Jak jsi to všechno ud?lala?"
# "Já ne, sed?la jsem bezradn? venku a bre?ela.
# Okolo šel jeden Ko?en a ptal se, pro? bre?ím.
# Tak mu to povídám a on ?ekl, že to vše ud?lá, ale že se s ním bu?
# vyspím, anebo
# mu upe?u buchty."
# "A jaké jsi upekla?"
# "Mám snad na ?ele napsáno Dr. Oetker?"
#
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: tomas (IP)
Datum: 2009-05-17, 16:37
# > # Velmi uk?i?ená, neatraktivní žena s hrubými rysy
# # > vchází
# # > do Tesca s
# # > dv?ma
# # > d?tmi
# # > za sebou, k?i?íc oplzlosti na n? celou cestou ke #
# # > hlavnímu
# # > vchodu.
# # > Vrátný u vchodu jí ?íká:
# # > "Dobrý den madam, vítejte v Tescu, máte nadherné
# # > deti?ky.
# # > To jsou
# # > dvoj?ata?"
# # > A tlustá škaredá žena p?estane k?i?et, potáhne nosem:
# # > "Samoz?ejm?, že nejsou. Starší má dev?t a # mladší sedm.
# # > Pro? si myslíš,
# # > že jsou to dvoj?ata? Copak vypadají stejn? ty idiote?"
# # > "Absolutn? ne", odpovídá jí vrátný.
# # > "Jen nem?žu uv??it tomu, že # Vás n?kdo šukal dvakrát.."
# #

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: tomas (IP)
Datum: 2009-05-17, 16:52
Jak je obecn? známo, je pro hluboce v??ícího muže Talibanu smrtelným
# h?íchem
# # # pohlédnout na nahou ženu, pokud to není jeho vlastní. Jakmile by ji
# spat?il,
# # # je jeho svatou povinností spáchat sebevraždu.
# # # Vyzýváme tímto všechny ženy, aby v sobotu 16.5. p?esn? ve 14 hodin
vyšly
# # # nahé na ulici. Pom?žete tímto ?inem identifikovat nežádoucí teroristy
tzv.
# # # spá?e. Doporu?ujeme nejmén? hodinu chodit po okolí, aby vznikl
dostate?ný
# # # antiteroristický efekt.
# # # Vyzýváme všechny muže, aby podpo?ili ženy v jejich úsilí a položili se
p?ed
# # # svým bydlišt?m na lehátko a pozorovali nahé ženy. Prokáží tím, že
nejsou
# # # p?íslušníky hnutí Taliban a dokáží tím svou odvahu dívat se na nahé
ženy i
# # # když to nejsou jejich vlastní. Samoz?ejm? budou muži provád?t tuto
?innost
# # # pouze proto, aby podpo?ili své ženy v boji proti terorismu. Protože
muž?m
# # # Talibanu je zakázáno pít alkoholické nápoje, m?lo by chlazené pivo v
ruce
# # # každého muže být jasným signálem jeho zdravého antiteroristického
postoje.
# # # ?eská vláda si této iniciativy ob?an? velice váží a již p?edem všem
d?kuje
# # # za pomoc proti terorismu.
# # # Milý ?tená?i, je Tvou zatracenou vlasteneckou povinností, tento text
ší?it
# # # dál!!!
# # #
# # #

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: tomas (IP)
Datum: 2009-05-17, 16:54
# # Subject: holcici vtip
> # # #
> # # #
> # # # Vysv?tlovala u?itelka špan?lštiny, že na rozdíl od angli?tiny má
> # špan?lština
> # # # mužský a ženský rod. Tak nap?íklad 'house'(d?m) je rodu ženského -
> 'la
> # casa'.
> # # # 'Pencil' (tužka) 'el lapiz' je rodu mužského. Jeden student se jí
> zeptal,
> # # jakého
> # # # rodu je 'computer' po?íta?). Místo p?ímé odpov?di u?itelka rozd?lila
> # studenty
> # # na
> # # # dv? skupiny podle pohlaví a dala jim za úkol rozhodnout jakého rodu
> a
> pro?
> # by
> # # # computer m?l být.
> # # #
> # # # Pánové *rozhodli, že 'computer' by rozhodn? m?l být 'ženská' 'la
> computer',
> # # # protože:
> # # # a) nikdo jiný než jejich výrobce nerozumí jejich logice,
> # # # b) jazyk, který používají pro dorozumívání s jinými computery je
> # # nesrozumitelný
> # # # komukoliv jinému,
> # # # c) i ta nejmenší chybi?ka je uložena v dlouhodobé pam?ti pro možné
> pozd?jší
> # # # reference,
> # # # d) jakmile si computer po?ídíte, utrácíte pravideln? polovinu
> výplaty
> na
> # # # dopl?cích.
> # # #
> # # # Dámy *pak se domnívaly, že 'computer' m?že být jedin? 'chlap' - 'el
> # # computer',
> # # # protože:
> # # # a) abyste z nich n?co dostali, tak musíte 'zmá?knout ten správný
> ?udlík',
> # # # b) mají mnoho informací, ale použít je sami od sebe neum?jí,
> # # # c) mají vám pomoci ?ešit problémy, ale zpravidla jsou SAMI tím
> PROBLÉMEM,
> # # # d) jakmile si jeden po?ídíte, tak zjistíte, že kdybyste po?kali o
> trošku
> # # déle,
> # # # mohli jste mít lepší model.
> # # #
> # # # Dámy vyhrály...
> # # #
> # # #
> # # #
> # #
> #
>Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: tomas (IP)
Datum: 2009-05-17, 16:55
# # # # # # # # - než se jidlo dostane z pusy do zaludku trva to 7 vterin
> # # # # # # # # - lidsky vlas udrzi 3 kg
> # # # # # # # # - muzsky penis je stejne dlouhy jako délka jeho palce x 3
> # # # # # # # # - zenske srdce bije rychleji nez muzske
> # # # # # # # # - na jednom chodidle mame vic nez miliardu bakterii
> # # # # # # # # - pouzivame 300 svalu, jen abychom udrzeli balanc
> # # # # # # # # - stehenni kost je tvrda jako cement
> # # # # # # # # - kazda zena si tento mail precte za 40 vterin, zatimco
> muz
> si
> # # ješt?
> # # # # # # prohlizi
> # # # # # # # # sv?j palec

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-06-05, 14:52
Dispe?er profesionálního hasi?ského sboru p?ijde do místnosti nejvyšší pohotovosti, kde hasi?i tráví volný ?as mezi výjezdy.
Rozhlédne se, zastaví se, usm?je se a dá si z automatu kávu.
Ostatní kolegové se na n?j tázav? dívají a on - potom co ji velmi pomalu dopil, ?íká:
"Pánové, POMALINKU se zvedejte, ho?í finan?ní ú?ad!"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-06-07, 11:13

No jo.
Mužský.
Ti nestárnou.
Šediny je zdobí,
brýle jim sv?d?í,
vrásky jsou sexy.
Žádné k?e?ové žíly.
Žádná celulitida.
Žádné klimakterium.
Ale pak najednou ... zdechnou.
(V?ra Chytilová)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-06-11, 10:50
Opilec nabourá do auta se dv?ma homosexuály.
"René, zavolej policii, pán nám naboural autí?ko."
"Pánové, nešlo by to bez té policie? Dám vám tisícovku každýmu, víte, mám trochu upito..."
Rení?ku, zavolej policii, pán nám naboural autí?ko a ješt? bumbal!"
"Pánové, dám vám deset tisíc každému! P?ed týdnem mi sebrali ?idi?ák."
"Ren?o, zavolej policii, pán nám naboural autí?ko, bumbal a ješt? nemá pr?kaze?ku!"
"Tak víte co, vy buzeranti? Polibte mi oba prdel!"
"Reníku, nikam nevolej, pání?ek za?íná vyjednávat!"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-06-14, 20:49
P?ib?hne sestra k doktorovi do ordinace a vyhrkne: Pane doktore,ten simulant na p?tce um?el. Tak to už ale opravdu p?ehnal !

Pani?ka je u zuba?e. Pusa otev?ená a zuba? tam cosi pozorn? vrtá. Vtom jí zazvoní mobil. Po pátém zvon?ní ho nasranej zuba? popadne a ?ve: "Kdo jste?"
"Manžel."
"Tak poslouchej manželi! Budu za chvilku hotovej, ona to vyplivne, umeje si hubu a pak ti zavolá!!" ...

P?ijde žena za doktorem.
Doktor dopisuje papíry po p?edchozím pacientovi.
Lehce zvedne o?i, podívá se na pacientku a povídá:
"Tak co, mladá paní, jak pokra?uje naše hormonální lé?ba?
Vidím, že máte trochu chlupatá ?adra."
Žena odpoví: "No, pane doktor, táhne se to až dol? ke koulím
a to je v?c, o které bych s váma cht?la mluvit."


Opera?ní sál, pacient je p?ipravený na urologický zákrok.
Chirurg s umytýma rukama hovo?í k mladé sest?i?ce:
Sest?i?ko, upravte polohu penisu...hmm...dob?e, a te? pacientovi.

Policista zastaví na silnici auto a povídá ?idi?i:
Pane ?idi?i, už po páté vám ?íkám, že vám z toho auta te?e voda.
Na to ?idi?: A já vám už po páté ?íkám, že je to kropící v?z.Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-06-22, 00:14
Sedí zbohatlík na zahrad? své vily a cpe se jitrnicemi.
> Za plotem stojí žebrák a slintá.
> Chlap se na n?j podívá.
> Chceš kousnout?
> Ano!
> Kazane, trhej!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-06-22, 00:14
Jednotka ruských vojáku letí do ?e?enska a velitel motivuje
> vojáky: "Chlapi, za každou ?e?enskou hlavu dostanete láhev
> vodky!"
> Letadlo p?istane, rozrazí se dve?e, vojáci se rozprchnou.
> Za n?kolik minut
> se vrací a každý táhne n?kolik hlav. Velitel je celý bledý
> a zpocený:
> "Kurva hoši, to bylo jen mezip?istání v Kyjeve!!!
>
> Muž leží na smrtelné posteli, už si v duchu odpo?ítává
> zbývající
> ?as, když tu ucítí lákavou v?ni koblih. Sesbírá poslední
> síly, doplazí
> se do kuchyn? a natáhne se po jedné koblize. V tom p?ib?hne
> manželka, plácne
> ho p?es ruce a k?í?í: "Necháš to, to je na poh?eb!"
>
> Zprava ?TK
> Katastrofální zem?t?esení v Rumunsku: 50 000 mrtvých.
> USA posílají potraviny, Anglie peníze,
> CR posílá 50 000 nových Rumun? !!!
>
> Jdou dva sta?íci po silnici a najednou kolem nich projede
> na motorce bezhlavý muž....
> Jdou dál a op?t kolem nich projede bezhlavý chlap na motorce
> Když se to opakuje už po páté, jeden
> sta?ík ?íká
> tomu druhému: Hele, Franto, nechceš si tu kosu dát na druhé
> rameno?
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-07-02, 15:53
je to šichta, vymyslet kam s tím, ale tohle stojí za to vid?t
[www.youtube.com]

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: zzelvickaa (IP)
Datum: 2009-07-02, 16:02
martino, já to znám!!! je to úpln? úžasný a nic zábavn?jšího už jsem dlouho nevid?la, nemá chybu!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-07-06, 11:24
Paní rodí doma. Je u ní doktor a vypadne proud.
# # # Musí zavolat p?tiletého synka,aby svítil baterkou.
# # # Porod se poda?í, doktor plácne mimino po zade?ku
# # # a syn s o?ima navrch hlavy vyhrkne:
# "Správn?! A druhou p?es hubu, nem?l tam lízt!!"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-07-28, 10:46
Mar?ani....
Starosta informuje zem?d?lce ,
" P?istáli tady Mar?ani , jsou to malí zelení muží?ci a mají vypoulené o?i . Pokud je n?kde potkáte , tak na n? mluvte pomalu a srozumiteln? , a? je nevyplašíte...
Traktorista jede po poli a najednou v k?oví vidí malého zeleného muží?ka s vypoulenýma o?ima .
Jde k n?mu a ?íká pomalu a srozumiteln?
"D o b r ý - d e n - j á - j s e m -
t r a k t o r i s t a - a - o ? u - t a d y - p o l e ...
Muží?ek odpoví .
" Dobrý den , já jsem myslivec a seru tady vole !!!!!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2009-07-28, 15:46
Nastoupí sta?enka do autobusu a ptá se šoféra "Nech?ete ožíšky?" "Ale ano, d?kuji." Druhý den to samé a šofér ?íká: "Dejte si i vy!" "Chlap?e, já už nem?žu, já už nemám žuby!" T?etí den znovu: "Synku, nech?eš ožíšky? Šofér už celý zv?davý se zeptá: "Babi, a odkud máte ty dobré o?íšky?" "Vy?umlané z Toffifee...."

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-08-30, 23:40
B?h si zavolá Putina, Obamu a Klause. "Nechal jsem si vás zavolat, protože vás považuji za t?i nejvýznamn?jší osobnosti na planet? Zemi.
A cht?l bych vám ?íct jednu v?c:
Za 10 dn? bude konec sv?ta. Prosím, sd?lte to ob?an?m.
"Obama ihned vystoupí v Kongresu a ?íká : "Mám pro vás jednu dobrou a jednu blbou zprávu. Ta dobrá je, že B?h existuje, p?ed chvílí jsem s ním mluvil.
Ta špatná je, že bude konec sv?ta.
"Putin si svolá ruskou dumu a ?íká: "Mám dv? špatné zprávy. B?h existuje, te? jsem s ním mluvil. A ta druhá špatná zpráva je, že za 10 dní bude konec sv?ta.
"Václav Klaus svolá v Praze tiskovou konferenci a povídá:
"Hmm, hmm, mám pro vás dv? dobré zprávy. Za prvé pat?ím mezi t?i nejvýznamn?jší osobnosti na planet?. A za druhé Lisabonská smlouva 100% nebude podepsaná."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-09-10, 14:13
# Sejdou se t?i psi u veteriná?e - pitbull, ov?ák a doga. # # #
# Ov?ák a doga se ptaj pitbulla: hele pro? jsi tady? # # # Pitbull: Ále,
# soused m?l malý d?cko, takovýho hajzla, po?ád m? kopal, tahal za uši,
# tak
# jsem
# mu utrhnul nohu. ..Nato ti dva psi: Ty vole, a co s tebou bude??
# Pitbull: No co, injekce a smrt ....
#
# A Pitbull se ptá ov?áka: Pro? seš tu ty??
# Ov?ák: Ále, pošta?ka na m? po?ád házela noviny, tak sem jí
# jednou chytil za ruku a utrhnul jí prsty... Ti dva psi zase:
# Ty vole ... a co s tebou bude?? Ov?ák: No co, injekce a smrt ...
#
# Pitbull a ov?ák se podívaj na dogu a ptaj se: A co ty, za co
# seš tu ty??
# Doga: Ále, moje pani?ka po?ád vytírala podlahu, prost?
# po?ád vrt?la zadkem tak sem na ni sko?il a ud?lal jí to...
# A ti dva: Takže taky injekce a smrt, co?? Doga: Néé, jenom
# obroušení drápk? ...

Re:
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-09-17, 11:50
Potkají se dva kamarádi: "Jak se Ti vede?""Ale, budu se rozvád?t." A pro?, prosím t??" "Ale, ráno u snídan? jsem se p?e?ekl.." "???" Cht?l jsem ?íct "Milá?ku, mohla bys mi, prosím T?, uva?it kávu" a místo toho jsem ?ekl "Ty krávo stará, posrala jsi mi celý život."

Aktuální stránka:66 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist