Aktuální stránka:64 z 69
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2009-02-27, 10:46
trocha doslovne anglictiny pro zasmani

Paincelebrate Soup - Boleslav Polívka, Tunecelebrate Littlecarrot -Ladislav Mrkvi?ka,
Martin Give-a-present - Martin Dejdar, Peacecelebrate Little Miner - Miroslav Horní?ek, Fun the Titman - Švanda Dudák,
Springcelebrate Hedgehog - Jaroslav Ježek

Your eyes September - Tvé o?i zá?í
World champion in tanks on ice - Mistr sv?ta v tancích na led?
Behind-without-baking - Zabezpe?ení
Aftersteak - Po?ízek
Ghostess - Duchna
Undergater - Podvra?ák
Sausage of lovers - Párek milenc?
Goose burp - Husí krk

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-02-27, 11:41
tanky na led? a párek milenc? m? dostal:D:D
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-02-27, 11:46
Víte jak se ?ekne vypína? anglicky?
......onoffátor
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: tomas (IP)
Datum: 2009-02-27, 15:47

> # # # # # # # Žila, byla v jedné zemi krásná, chytrá a emancipovaná
> princezna.
> # # # # # # # Když jednou sed?la ve své nádherné zahrad? na b?ehu potoka,
> #
> #
> # # # # # vysko?ila z potoka žába a ?ekla jí: "Jsem princ zakletý zlým #
> # ?arod?jem.
> # # # # # # # Sta?il by jediný tv?j polibek, abych se znovu prom?nil v #
> # pohledného, # # # # # # urostlého a elegantního muže. Pak se m?žeme vzít
> a
> # žít š?astn? na # tvém # # # # # # zámku s mou matkou.
> # # # # # # # Budeš m? moci milovat, p?ipravovat mn? jídlo, prát moje
> košile
> a
> # # # # # # # rodit moje d?ti. Budeme velmi š?astní."
> # # # # # # # Tentýž ve?er si princezna p?i vychutnávání lehce osmahnutých
> #
> # žabích # # # # # # stehýnek ve vinné omá?ce pomyslela: "Tos uhod,
> # blbe?ku..."

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-02-27, 18:33
> P?ijde domlácená stopa?ka na policii a hlásí, že byla 3x znásiln?ná a zmlácená.
Policajt tlumo?í vše ná?elníkovi a ten prohlásí, že musí být provedena rekonstrukce p?ípadu.
Dva policajti, ná?elník a poškozená nasednou do auta a jedou na místo ?inu.
Ná?elník povídá: No a co bylo te??
Stopa?ka: Tady jsme zabo?ili do lesa.
Zabo?ili do lesa - ná?elník: No a co bylo te??
Stopa?ka: Jeden z nich m? vytáhl a znásilnil.
První policajt vylezl, vytáhl ji z auta a p?efikl ji.
Ná?elník: No a co bylo te??
Stopa?ka: Druhý vylezl a znásilnil m?.
Druhý policajt vylezl a taky p?efikl.
Ná?elník: No a co bylo te??
Stopa?ka: T?etí vylezl a taky m? znásilnil.
Ná?elník vylezl a taky p?efikl.
Ná?elník ješt? udýchan?: No a co bylo te??
Stopa?ka: Te? jsem jim ?ekla,že mám syfilis a oni m? zmlátili...


Pán v luxusním hotelu pot?ebuje na záchod. Pánské záchody jsou zav?ené a jelikož už to nem?že vydržet, nahlíží do dánských zdali tam není volno.
Nikdo tam není a tak tam rychle vleze, uzav?e se v jedné kabince a uleví si. Prd,prd..
Jak tak sedí,uvidí p?ed sebou najednou t?i tla?ítka,které z pánských záchod? nezná:Je tam TV, HV a AOT.
Sedí, kouká na o, Bojí se,pak mu to ale nedá a zmá?kne první tla?ítko TV.
Teplá Voda mu umyje zadek a p?irození. Je nesmírn? spokojený jaké že to mají dámy vybavení na záchodkách.
P?emýšlí, co znamená to druhé. Že by horká voda? Zmá?kne tedy druhé:
Horký vzduch mu osuší umytou prdel a p?irození.
Líbí?????? Nemá to chybu, ?íká si.
No a na co je to poslední tla?ítko? V?tší komfort už snad ani nepot?ebuji...
Nedá mu to a zmá?kne ho. V tu ránu se mu zatmí p?ed o?ima, upadne do bezv?domí a probudí se až v nemocnici.
V nemocnici když se probouzí, sestra se ho ptá, zda si n?co pamatuje a jestli ví co se mu stalo? ?íká, n?co ano.
Sed?l jsem na dámských záchodech a zmá?knul jsem tla?ítko AOT, pak se mi zatm?lo. Nevíte co to bylo? Co to tla?ítko znamená?
Sestra se sm?je: To je milý pane Automatické Odebírání Tampón?! - Jo a pin?oura máte pod polštá?em...


Jsou t?i blondýnky na ostrov? a najednou na b?eh sko?í zmatená zlatá rybka.
A hned na blondýny: "Ko?ky, když m? hodíte do vody, každé vám splním jedno p?ání."
Tak ji blondýnky hodí do vody a ta jedna hned ?íká: "Já bych cht?la matraci,abych se na ní dostala z ostrova."
Stalo se. Blondýna lehne na nafukova?ku a plave z ostrova. Vtom p?ijde první vlna, druhá vlna a ona se p?evrátí a utopí.
Druhá na to kouká a hned ?íká: "Já bych cht?la um?t plavat."
A op?t se stalo.
Blondýna se vrhne do vody a plave. Vtom p?ijde první vlna, druhá vlna a ona se utopí.
Ta t?etí na to kouká a ?íká: "Já bych cht?la uvažovat jako chlap."
A op?t se stalo.
Blondýna se zamyslí a vede monolog: "Jsem na ostrov?. Na jakým ostrov?? Na Kamp?.Takže po shodech nahoru a z Malostranskýho nám?stí dvaadvacítkou dom?."
Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: Gazza dne 27.02. v 18:56.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Iv?a (IP)
Datum: 2009-03-02, 14:44
Gazzo, tak jsem se málem udusila smíchy (zkus se smát potichu, synek chrní) :oD


[www.kunici.estranky.cz]Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-03-02, 21:17
D?ti se mají nechat domluvit hned!

Pepí?ek jednou p?išel dom? a volá na maminku, ale nedo?ká se odpov?di.
Vyjde do patra, nakoukne do ložnice a vidí, jak na posteli leží jeho tatínek a na tatínkovi sedí (a ne zrovna klidn?) mladá posluhova?ka.
Pepí?ek se potichu vytratí a jde si ven hrát.
P?ed domem potká maminku, která táhne dom? nákup.
Hned jí povídá: "Mamí, mamí, hádej, co jsem vid?l!
Vid?l jsem naho?e tatínka na posteli se služkou a ..."
"Pepí?ku, zaraž. Nech si to na ve?er, až bude služka podávat ve?e?i.
Já na tebe mrknu a ty za?neš vypráv?t!"
Pepí?ek poslechl. Ve?er u jídla maminka mrkla a Pepí?ek spustil:
"Mami, když jsem p?išel ze školy, našel jsem tatínka v ložnici se služkou. A d?lali úpln? to samé, co ty se strý?kem Karlem loni v lét? na chat?."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: zzelvickaa (IP)
Datum: 2009-03-04, 09:14
Žeb?í?ek hodnot na st?edu:
ODVAHA 1. stupe? :
Ve t?i hodiny ráno p?íjdeš dom? ožralý. Tvoje žena stojí u dve?í s košt?tem a ty se jí zeptáš: "Zametáš, nebo ješt? n?kam letíš?"
ODVAHA 2. stupe? :
Ve t?i hodiny ráno p?íjdeš dom? ožralý. Manželka leží v posteli a nespí. Vezmeš si židli a sedneš si k ní. Na její otázku: "Co to má znamenat?" odpovíš: "Chci sed?t v první ?ad?, až ten cirkus za?ne."
ODVAHA 3. stupe? :
Ve t?i hodiny ráno p?íjdeš dom? ožralý. Smrdíš dámským parfémem a na košili máš rt?nku. Plácneš manželku po zadku a ?ekneš: "Tak a te? jsi na ?ad? ty!"
ODVAHA 4. stupe? :
Ve t?i hodiny ráno p?íjdeš dom? ožralý. V dobré nálad? a objetí dvou sle?en. Manželce ve dve?ích ?ekneš: "Stará, nebu? svin?, ?ekni že jsi ségra......."Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: zzelvickaa dne 04.03. v 09:15.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: zzelvickaa (IP)
Datum: 2009-03-04, 09:17
Žádná diskriminace
Prijde kapitán do letadla mezi cestující:
"Vážení, máme poruchu jednoho motoru, už jsme vyházeli všechna zavazadla, ale to nesta?í. Musíme ob?tovat ?ást cestujících, aby ostatní p?ežili. Nikoho nebudeme diskriminovat pro barvu pleti, národnost, nebo sexuální orientaci. Spravedlivé to bude podle abecedy. Ke dve?ím proto nastoupí:
arabové, buzeranti, cikáni a p?ipraví se ?ernoši...
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: zzelvickaa (IP)
Datum: 2009-03-04, 09:20
Karel si cht?l užít se sekretá?kou ve své kancelá?i, ale ona m?la p?ítele.Jednoho dne se Karel cítil tak bídn?, že se p?ed ni postavil a ?ekl: "Dám Vám 1000 korun, když mi dop?ejete chvilku pot?šení" ..
Ale ona odpov?d?la: "V ŽÁDNÉM P?ÍPAD?!!!
Karel ?ekl: "Budu rychlý. Hodím Vám peníze na zem, Vy se ohnete a než je sta?íte zvednout, tak budu hotov."
Dívka se na okamžik zamyslela a nakonec ?ekla, že by se cht?la poradit se svým p?ítelem. Tak ve?er vše vypráv?la svému p?íteli a on ji ?ekl:
"?ekni si o 2000 korun a zvedni ty peníze tak rychle, aby nebyl schopen si ani stáhnout kalhoty." Dívka tedy souhlasila s návrhem.
P?es p?l hodiny ?ekal p?ítel na telefon od své milé. Nakonec po 45-ti minutách zavolal on a zeptal se : "Co se, kruci, d?je?"
Dívka trhan? odpovídá: "SAK....RA !! ... Má ....to ........v drob........ných!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2009-03-05, 12:50
# Somálský emigrant p?ijede do Teplic.
# Zastaví prvního ?lov?ka, kterého potká a ?ekne mu:
# "Díky, pane ?echu, že m? necháváte v téhle zemi a zajiš?ujete mi ubytování,
# stravování, léka?skou pé?i a vzd?lání zdarma!"
# Muž ale odpoví:
# "Ne, mýlíte se, já jsem Rom."
# Somálec jde dál a potká dalšího kolemjdoucího:
# "D?kuji za vaši krásnou ?eskou zemi!"
# Ale kolemjdoucí odpoví:
# "Já ne ?ech. Já Vietnamec."
# Somálec jde dál, potká dalšího kolemjdoucího, pot?ese mu rukou a # # # # # #
# ?ekne:
# "Díky za báje?né ?echy!"
# Kolemjdoucí ?ekne:
# "Nejsem ?ech, jsem Ukrajinec!"
# Somálec nakonec potká krásnou ženu a podez?ívav? se zeptá:
# "Jste ?eška?"
# Žena odpoví:
# "Ne, jsem z Kazachstánu."
# Somálec je zcela zmatený a ptá se:
# A kde jsou proboha všichni ?eši?"
# Kazaška se podívá na hodinky, pokr?í rameny a odpoví:
# "...asi v práci!"
#

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-03-05, 13:14
a zakuklenýho araba tu nepotkal? to se divim :oD

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-03-05, 21:03
Banka: "Dobrý den, pane! Jak vám m?žeme pomoci?"
Klient: "Dobrý den! Cht?l bych si vybrat peníze - d?dil jsem, ?íslo ú?tu je 889635."
Banka: "Dob?e, dob?e, ano, máme Váš ú?et zaznamenaný v po?íta?i.
Máte tam teda peknou sumi?ku! Necht?l byste si u nás, když už jste tady,založit termínovaný ú?et? Nebo vstoupit do podílových fond?, anebo Vám m?žeme nabídnout n?jaký jiný výhodný spo?ivý produktík?"
Klient: "Paní, vy jste asi neslyšela dob?e... já jsem ?íkal, že jsem D?DIL a ne, že jsem DEBIL...!"


VTÍPKY KE KÁV?
St?žoval si neurolog gynekologovi:
"U nás je to na nervy, a jak je to u vás?"

Diplomat je ?lov?k, který Vás pošle do prdele takovým zp?sobem, že se budete na ten výlet dokonce t?šit.


P?ijde ženská na živnostenský ú?ad, vyhrne si sukni a vystr?í vyholenou jul?u na ú?edníka.
"Co to, prosím vás, paní, provádíte?"
"No, psal jste mi, že byste cht?l vid?t moji provozovnu..."


Chlapík drhne mýdlem rifle: " Nikomu se nedá v??it, nikomu.. dokonce ani sob?..."
Dál drhne rifle: "A to jsem si cht?l jen prdnout!"

Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Gazza dne 05.03. v 23:31.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-03-08, 09:15
Vážení p?átelé, redakce jednoho našeho deníku vyhlásila sout?ž o nejlepší
# # # poznámky v žákovské knížce. Vyšly v denním tisku dne 31. 1. 2009. Protože
# # # jsou n?které velmi povedené, rozhodl jsem se, že je pro Vás opíši:
# # #
# # # Erotické
# # # - Znehodnotil nást?nný výtisk Mend?lejevovy soustavy prvk? vymyšleným
# prvkem
# # # Spermium.
# # # - Ruší spolužáky svými vzdechy!
# # # - O hodin? p?írodopisu strká ptáka do topení.
# # # - P?i hodin? onanuje, prý za sv?tový mír.
# # # - Celou hodinu si p?erovnává pytlík. Takhle se nic nenau?í!
# # # - Nevhodn? nosí do vyu?ování žvýkací a jiné gumy.
# # # - P?i slohové práci "Nejhez?í zážitek z prázdnin" popsal soulož.
# # # - Byl p?istižen ve školní jídeln?, jak líbá spoluža?ku, máme podez?ení na
# # # lásku.
# # #
# # # Poetické
# # # - Plive kuli?ky z železné trubi?ky.
# # # - Na zem plival. Josef Dibal
# # # - Mo?í do výše o?í.
# # #
# # # Rozvratné
# # # - P?i hodin? d?jepisu troubil sto?eným sešitem státní hymnu!
# # # - Vyjád?il se o Meresjevovi, že m?l amputované nohy až po prdel.
# # # - Nosí do školy p?íliš krátké sukn?, takže vzbuzuje u spolužák? v?tší
# # # pozornost než já se svým
# # # výkladem, prosím o prodloužení.
# # #
# # # Jak tohle dokázali ...?
# # # - Mlátí lavicí o strop.
# # # - Lezl do p?timetrové výšky na t?ímetrový strom.
# # # - Vyndala p?i hodin? t?lesné výchovy bez dovolení kozu a celá t?ída p?es ní
# # # skákala.
# # # - Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.
# # # - Rozbila spolužákovi sva?inu.
# # #
# # # Všem se holt nezavd??íš
# # # - Maže tabuli p?íliš mokrou houbou.
# # # - P?i mé hodin? se snažil být hodný. Až moc.
# # # - Svým zp?vem úmysln? ruší hodinu hudební výchovy.
# # # - Po?ád se hlásí.
# # # - Nechá se od spolužák? osahávat a nehlásí to u?iteli.
# # #
# # # Když musíš, tak musíš
# # # - V hodin? t?lesné výchovy si odešel zakou?it.
# # # - P?i výlet? do Terezína se nechal zav?ít do plynové komory.
# # # - Honza zak?i?el: "Ticho!" , t?ída ho vyslyšela a on ze sebe vypustil
# # # toxické plyny, což bylo
# # # slyšet po celé t?íd?.
# # # - P?i hodin? hraje piškvorky a pak bu? nadává, nebo se hlasit? raduje.
# # # - Olizuje temperové barvy a diví se, že pak zvrací.
# # # - Váš syn považuje za samoz?ejmé se p?i hodin? matematiky procházet po
# # # lavicích.
# # #
# # # Žádná úcta k autoritám
# # # - Žák o hodin? žvýká žvýka?ku, já mu ale jen povolil sníst chléb.
# # # - Nem?l žákovskou knížku a odmítl mi ji dát.
# # # - Vešel jsem do t?ídy a on se mi nepostavil.
# # # - Sm?je se mi za zády do o?í.
# # # - Když jsem odstartoval p?espolní b?h, utekl dom?.
# # # - Nesd?lil své jméno s tím, že je tu inkognito.
# # # - Kdykoliv je vyvolán, kouká na m? jako na idiota a ptá se, jestli to
# myslím
# # # vážn?.
# # # - Bez dovolení padá ze židle.
# # # - Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta.
# # #
# # # Škola není holubník
# # # - Pravideln? chodí do školy nepravideln?.
# # # - Na hodinu fyziky p?išel o 45 minut pozd?ji.
# # #
# # # Ten roste pro kriminál
# # # - P?inesl do hodiny prášek na pe?ení a p?edstíral prodej drog. Odmítal vše
# # # vydat a nyní i p?iznat.
# # # - Sebral t?ídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné.
# # # - Vyhrožuje mi smrtí.
# # # - Žádá od u?itele lepší známku se železnou ty?í v ruce.
# # # - P?i hodin? d?jepisu zapálil lavici a navád?l zbytek t?ídy, aby m?
# upálili.
# # #
# # # Tyto poznámky ocenila redakce ?ástkou 500,- K?.
# # # - Nerespektuje pokyny dozoru o p?estávce, na napomenutí reaguje: "M?žu se
# na
# # # to vysr....!"
# # # - P?inesla do školy DYMOGAM (zápalná tableta proti hmyzu - pozn. red.) a
# # # vykou?ila celý
# # # u?itelský sbor.
# # # - Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opá?il mi: "Piš p?t, sva?ím!"
# # # - Váš syn mi dnes za?al tykat, skákal mi do výkladu a cht?l vid?t m?j
# # # diplom.
# # # - Simuloval zvon?ní školního zvonku budíkem, a když se mu na to p?išlo,
# # # ješt? tvrdil, že ho o to
# # # školník požádal.
# # #
# # # Výherci filmu na DVD
# # # - Váš syn p?i vyvolání k tabuli zak?i?el, že chybí, vysko?il oknem a zav?el
# # # se na záchod?.
# # # - B?há po t?íd? a zvrací židli?ky.
# # # - Váš syn rozkopal venkovní odpadkový koš a mé auto, když se dozv?d?l, že
# # # propadá z chemie.
# # # - Ohrožoval spolužáky nožem, který pot?eboval až na t?etí hodinu.
# # # - Váš syn sn?dl u?ební pom?cku (až pozd?ji se vysv?tlilo, že šlo o zátiší
# # # jablka s mrkví), a tak
# # # si u?itel místo výtvarné výchovy s žáky povídal o život?.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Berenika (IP)
Datum: 2009-03-08, 17:10
no ja mela jdnou v tridni knize napsanou omluvenku z posledni hodiny-odjizdi do bitvy...
je fakt, ze mi predtom chtel ucitel napsat poznamku, ze nedovolene nosim do tridy mec, luk, krosnu, kostym a fretku v porepravce a to najednou:)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Levap (IP)
Datum: 2009-03-08, 17:57
Od ?ervence 2009 se má zm?nit povinná výbava auta:

Má ubýt rezerva, klí? na kola.
P?ibude papír pro sepsání pojistné události, tužka,reflexní barva a pásmo, to aby si ?idi?i sepsali sami nehodu, protože P?R jezdí k nehodám nad 100000,-K?, k nehodám se zran?ním nebo k nehodám s ú?astí aut v držení t?etí osoby.

Od ledna 2010:
p?estane jezdit záchranka k mén? než dv?ma zran?ným, takže k povinné výbav? p?ibyde anestetikum, p?evozní l?žko a resuscita?ní jednotka.

Od ?ervna 2010:
p?estane jezdit poh?ební služba k tragickým nehodám o mén?, než 3 mrtvých a k povinné výbav? p?ibyde lopata, krumpá?, 2x ?erný pytel se zipem, mramorová deska 1x1m a 2x sví?ka.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-03-09, 13:43
Levap - jojo, ten mi taky p?išel - vystihující :o))


Žena se dala odvézt taxíkem. Když p?išlo na placení, zjistila, že nemá peníze.
Taxiká? naštvan? bouchl dve?mi, šlápl na plyn a odvezl ženu na kraj lesa. Na louce prost?el plachtu ...
"Co chcete d?lat? Mám doma t?i d?ti!"
"A já mám doma šedesát králík?, tak nekecej a trhej. A jenom jetel!"


Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-03-09, 21:30
Milý Pet?e !
S radostí Ti oznamuji, že se narodil plod naší lásky malý Pet?ík.
Žel,z d?vodu nedostatku mate?ského mléka jsem musela najmout kojnou. Má ...kubánský p?vod,takže od jejího mléka k?že našeho d??átka úpln? z?ernala. Za toto teda já v?bec nem?žu...
Tvoje milující Ani?ka.

Drahá maminko !
P?ed chvílí se mi dostal do rukou dopis od Ani?ky, ve kterém m? oznamuje, že se nám narodil syná?ek. Jelikož nemá dostatek mate?ského
mléka, je odkázaná na pomoc kojné, která je "barevná " a od jejího mléka se tém?? na?erno zabarvila i k?ži?ka Tvého vnou?ka, za co teda moje drahá Ani?ka v?bec nem?že. Doufám že se spolu s námí t?šíš...
Objímá T? Tv?j syn Petr.

M?j drahý synu !
P?i Tvém narození jsem dopadla p?esn? tak jak Tvoje Ani?ka.
Ztratila jsem mléko, a proto jsem T? krmila kravským mlékem.Z?ejm? proto se z Tebe stal takový v?l... Zato tedy já v?bec nem?žu...
Líbá t? Tvoje maminka.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Levap (IP)
Datum: 2009-03-10, 13:21
Pan Novák u kartá?ky kv?li své budoucnosti:
"Vidím luxusní vilu, mercedes, bazén, krásnou mladou ženu..."
"No to je úžasné, sláva...!"
"Vás tam vidím taky. ?umíte na to dírou v plot?."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Levap (IP)
Datum: 2009-03-10, 13:23
Ve firm? se rozbije WC, na recepci p?ijde opravá? a ptá se:
"Tak kde je ten hajzl?"
„?editel je na dovolené.“
„Ne, já myslím takový ty dv? nuly.“
„Oba nám?stci jsou na jednání.“
„ Ne, vy mi furt nerozumíte, já jdu tam, co d?lají lidi hovno.“
„Jó, tak ú?tárna je v p?ízemí, marketing v prvním, IT v druhým, ...„
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Levap (IP)
Datum: 2009-03-10, 13:26
V jednom m?st? vznikl obchod, ve kterém si m?že každá žena koupit svého muže.
Má šest pater a kvalita muž? roste s každým patrem.
Je v tom ale jeden há?ek: jakmile již žena vejde na vyšší patro, nem?že už sejít níž, pouze odejít východem bez možnosti návratu.

A tak vchází první žena s vážným zájmem o koupi muže.

V prvním pat?e vidí ceduli:
"Tito muži mají práci".
No, to už je n?co, m?j bývalý ani práci nem?l - pomyslela si žena, ale podívám se, co je víš.

Ve druhém pat?e byl nápis:
"Muži zde mají práci a mají rádi d?ti"
P?kné, ale podíváme se, co je výš.

Ve t?etím pat?e byla tabulka:
"Muži zde mají práci, mají rádi d?ti a jsou neskute?n? p?kní."
No ?ím dál tím lépe - pomyslela si - ale výš to už musí být....

Ve ?tvrtém pat?e si mohla p?e?íst:
"Muži zde mají práci, mají rádi d?ti, jsou neskute?n? p?kní a pomáhají p?i domácích pracích.
"Sladké, jak sladké...Ale zkusím ješt? o patro výš.

V pátém pat?e stálo:
"Muži zde mají práci, mají rádi d?ti, jsou neskute?n? p?kní, pomáhají p?i domácích pracích a jsou ?ábelsky dob?í v posteli".
No to je neuv??itelné, p?ímo zázrak - pomyslela si žena – ale když to je tak skv?lé tady, co musí být o patro výš!?!

A v šestém pat?e si velice p?ekvapená žena p?e?etla:
"Na tomto pat?e již nejsou žádní muži. Patro bylo postaveno jako d?kaz toho, že vám ženským prost? nejde vyhov?t."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-03-17, 00:01
Na sjezdu feministek v San Franciscu vystoupila jedna Ameri?anka s tímto:
"Na muže se musí tvrd?, já jsem t?eba p?estala uklízet. Týden nevidím nic a po týdnu, ejhle, muž za?al uklízet".
P?idala se N?mka:
"To já jsem p?estala uklízet a prát prádlo. Týden nevidím nic a po týdnu, ejhle, muž za?al uklízet a dokonce i prát".
Nakonec vystoupila ?eška:
"Já jsem p?estala uklízet, prát a dokonce i va?it. První týden nevidím nic, druhý týden nevidím nic, t?etí týden trochu na levé oko..."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-03-17, 09:17
P?ijde Ježíš do hospody a posadí se.
?íšník ho upozorní:
"Tady si nesedejte, bo zde sedí štamgasti. Vyhodí vás!"
Ježíš nereaguje. Ke stolu p?ijdou slepý, hluchý a cikán.
Kupodivu ho nechají sed?t mezi sebou. Ježíš:
"Za to, že jste m? nevyhodili se vám odvd??ím!"
Dotkne se slepého, slepý vysko?í..."Já vidím!"
Dotkne se hluchého, hluchý vysko?í..."Já slyším!"
Oto?í se k cikánovi a ten na n?ho:
"Na m? nesahej, ty pi?o, já mám invalidní d?chod!"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-03-20, 02:22
Tém?? dokonalá manželka...
Ráno jsem se probudila , rychle se umyla,podojila jsem krávu, dala žrát slepicím a králík?m, vyvedla kozy a krávu na pastvu.
Potom jsem vzbudila d?ti, p?ipravila snídani, zkontrolovala jim v?ci do školy a odvezla je do školy. Po návratu jsem naklepala kosu, pokosila trávu a pak jsem šla do práce. V práci jsem se pohádala s nad?ízeným a vyhodila jednoho
pod?ízeného z práce. Cestou z práce jsem nakoupila v supermarketu. Trochu jsem se zdržela, zapomn?la jsem tomu svému koupit pivo, tak jsem se musela vrátit.
Tak jsem hned koupila i klobásky na gril, ty má ten m?j strašn? rád. Pak jsem p?ijela dom?, nasekala d?evo,p?ipravila jídlo, dojela do školy pro d?ti, dala jsem jim sva?inu, zpracovala jsem da?ové p?iznání a šla na pole.
Mezi tím jsem stihla jít ke kosmeti?ce, objednala si nový balzám na ruce a vrátila se dom?. Došla jsem pro krávu a kozy, sebrala vejce v kurníku,
p?ipravila ve?e?i, vym?nila pojistku na levém blinkru u auta a žárovku v chodb?, nakrmila d?ti, vykoupala a dala je spát. Pak jsem dala prát
prádlo, šla na internet, p?es banking jsem zaplatila ú?ty, p?e?etla poštu, dala sušit prádlo, v?erejší jsem vyžehlila, sn?dla kousek mrkve, osprchovala se a jdu spokojen? spát. Když v tom mi blesklo hlavou - hr?za! Vylítla jsem z
postele. M?j muž leží od rána v obýváku u televize na gau?i a ani si, chudák, nezašukal!!!!!!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Iv?a (IP)
Datum: 2009-03-20, 09:30
nádhera :oD
nikdy nebudu ani tém?? dokonalá žena :oD Natož dokonalá :oD


[www.kunici.estranky.cz]Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-03-20, 22:06
P?i ob?d? v jedné restauraci si jeden z host? všiml, že všichni ?íšníci mají v náprsní kapsi?ce polévkovou lžíci.
Nedalo mu to a toho, který jej obsluhoval se na
tuto zvláštnost zeptal. "Víte pane, odpov?d?l mu ?íšník, majitel najal manažerskou firmu,aby zjistila, jak urychlit a zefektivnit naši práci.
Firma po p?lro?ním zkoumání zjistila, že nej?ast?ji hostoviupadne na zem polévková lžíce a pokud ji obsluhující ?íšník má po ruce, ušet?í 10% ?asu, který v?nuje na cestu do kuchyn? a
zp?t ke stolu hosta."
Host se s vysv?tlením spokojí, ale po další dob? si všimne, že každému ?íšníkovi visí z rozkroku kalhot malý provázek. Nedá mu to a op?t ?íšníka zeptá: "Víte pane, jste velmi všímavý, ztiší ?íšník hlas, jste v podstat? první, kdo si toho všimnul. Ona totiž ta firma dále
vyzkoumala, že pokud si p?i p?íchodu do práce uvážeme na penis provázek, p?i návšt?v? WC jej lehce za provázek vytáhneme, takže se
ho nedotýkáme rukama a nemusíme si tedy mýt ruce a ušet?íme 40% ?asu, který trávíme na záchod?."
"No ale jak ho bez pomoci rukou dáte zp?t do kalhot?" nedá to hostovi.
?íšník ztiší hlas ješt? víc a dodá: "Nevím jak ostatní, ale já si pomáhám tou lžící........."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Silvie (IP)
Datum: 2009-03-22, 03:05
juk??te sem : [www.youtube.com] zapn?te si zvuk!N?koho rozplá?e a n?koho pobaví-v mém p?ípad? verze 1...
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-03-22, 21:11
P?ijde chlap do obchodu a ptá se:
„Máte kostkový cukr?“
„Nemáme.“
„Hm a n?jakou jinou bonboniéru pro tchyni nemáte?“

Novomanželka u ned?lního ob?da:
„Tak jak ti to chutná, milá?ku?“
Novomanžel se na ni zamilovan?
podívá a ?íká:
„S?l je výborná, ale dostalo se ti
do ní trochu polív?i?ky!“

Paní Karásková nabízí sousedce
kolá?ky.
„Ty jsou skv?lé!“ chválí je sousedka,
„trouba vám dob?e pe?e, co?“
„Jo, ale t?ch kec?, než ho k tomu
dokopu!“

"Jeste nikdy jsem nevidel tolik suchych hub jako v nedeli." "Nerikej, tys byl v lese?" "Ne, ale v hospode doslo pivo."Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2009-03-22, 21:55
Silvie, na tyhle vzpomínkový klipy radši ani nekoukám, rozbre?í m? to skoro vždycky... :-/
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Silvie (IP)
Datum: 2009-03-23, 16:12
Rynn: todle není Kryštof,jen sem klikla na todle a m?žu Ti ?íct,že je to super-ale Kry mi to hodn? p?ipomn?lo a to mám Fifa!!Každá fretka je vyjíme?ná-svou osobností,schváln? sem to meilem poslala i exmanželovi :o(
Avatar

Aktuální stránka:64 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist