Aktuální stránka:68 z 69
Re:
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-01-14, 14:00
P?ijde ráno žena do práce a zasn?n? se chlubí kolegyním:
"Teda, holky, já jsem tak nádhern? unavená, že se mi po v?erejším ve?eru ani necht?lo vstávat. P?edstavte si, po tolika letech manželství, to tedybylo n?co.... Nejd?íve t?íhodinová p?edehra, pak dv? hodiny krásného milování a pak si manžel se mnou ješt? hodinu povídal....."
P?ijde ráno chlap do práce a ?íká koleg?m:
"Kurva, chlapi, to byl zas v?era den......nejd?íve se mi t?i hodiny necht?l postavit, pak jsem se dv? hodiny nemohl ud?lat a nakonec jsem hodinu nemohl usnout......"

Re:
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-01-14, 14:30
jo, zapomn?la jsem napsat, že to je vtip speciáln? pro vdané ženy!

(holky, je to v?bec vtipný??)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-03-02, 22:44
NASA se rozhodla, že do vesmíru vyšle další raketoplán. Jeho posádku bude tvo?it prase a blondýna. Jak prase, tak blondýna dostanou každý obálku s instrukcemi. Prase svojí obálku otev?e, vypadne tlustý manuál ..blondýna otev?e obálku, vypadne lístek : Krm prase a na nic nešahej!!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-03-02, 22:46
:oD dost dobrý

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2010-03-02, 22:47
Mladá a stará zam?stnankyn?... jdou spolu do práce.

Mladá s kupou prezentací, notebookem, dv?ma mobily,
IPODem, t?i ?ipové karty na krku, kuf?ík plný DVD,
CD, USB atd.

Stará uvoln?ná, jen s igelitkou s jablkem a
jogurtem. Mladá ?íká s obdivem: No, po tolika letech
práce to máte všechno v hlav?,že? Ne, u prdele, paní
kolegyn?....

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-03-12, 20:36
Majitelé firem se baví mezi sebou:
Poslouchej, ty dávaš výplaty zam?stnanc?m, i když je krize?
Nedávam, a ty?
Taky nedávám. A chodí do práce i tak?
Ano, chodí.
Poslouchej, nem?li by jsme od nich vybírat vstupné?

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-03-13, 18:46
Martino, bu? ráda, že nežiješ v roce 1870. Tady j
pracovní ?ád pro ú?edníky z té doby:
1)Denn? p?ed za?átkem pracovní doby jsou povinni ú?edníci d?kladn? zamésti kancelá?, vybrati popele zkamen a ut?íti prach
2) Ú?edníci zodpovídají dále za to, že kancelá? bude vždy ?ádn? vytopena. Pot?ebné palivo obstarají na sv?j náklad.
3) Soukromé rozhovory jsou v pracovní dob? nežádoucí.
4) ?ádná pracovní doba jest 12 hodin denn?. V p?ípad? pot?eby musí každý ú?edník pracovati bez vyzvání p?es ?as.
5) Jakákoliv politická ?innost ú?edník?má za následek okamžité propušt?ní.
6) V kou?ení a požívání lihovin se o?ekává od ú?edník? zdrženlivost.
7) K dámám a výše postaveným osobám se ú?edník chová slušn?.
8)Jako ?etba se doporu?uje bible. Není námitek proti jiným knihám, pokud jsou tyto mravn? nezávadné.
9) Povinnosí každého ú?edníka je pé?e o zdraví. V p?ípad? nemoci není nárok na mzdu. Každý ú?edník, který má pocit odpov?dnosti, by si m?l pravideln? ukládati ze své mzdy p?im??enou ?ástku pro p?ípad nemoci ?i jiné nep?edvídané pot?eby.
10) Ú?edníci se nesm?jí p?i práci mýliti.Kdo se p?i své práci dopouští ?ast?ji chyb, bude propušt?n.
11) Kdo odporuje šéfovi, ukazuje tímto, že p?ed ním nechová pot?ebné úcty. Z této skute?nosti se vyvodí d?sledky.
12) Ú?ednice jsou povinny vésti zbožný a cudn ý život.
13) O dovolenou mohou ú?edníci žádati jen z naléhavých rodinných d?vod?. Tato je však neplacena.
14) Ú?edníci nech? mají stále na mysli, že tisíce jiných osob jsou ochotny okamžit? nastoupiti na jejich místa.
15) Ú?edníci nesm?jí nikdy zapomenouti, že jsou svému principálovi povinni vd??ností, nebo? je jejich živitelem.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-03-13, 20:01
Ty jo, ?lov?k by nev??il, kolik z toho p?ežilo do z roku 1870 do roku 2010! Vidím to u nás v práci, kolik bod? z toho je funk?ních :D

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Patty (IP)
Datum: 2010-03-13, 20:40
Jj, taky mi to mocn? p?ipomn?lo náš pracovní ?ád :o)
Jen ty kamna chybí...
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Berenika (IP)
Datum: 2010-03-26, 23:35
ahoj,jen takova perlicka: jsem na facebooku, delaj se tam quizi,tak sem si rikala,ze taky vytvorim jeden- treba io fretkach...delam jak fretka,chci tam mit vsechno spravne a at je to zabavne a at to lidem neco da, tramtadada, hura, konecne to mam,ulozit...a je to, du si ho udelat,jestli to funguje spravne,ook, sice par preklepu a je to...bum, devata otazka. mrdi fretka? ( hm,jaksi mi vypadlo s )...to bude pruuuuu...
[apps.facebook.com]
tady mate odkaz,pobavte se a nekamenujte me:)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-03-27, 18:53
Zpráva ?TK:
Taliban p?ed hodinou oznámil, že unesl Ji?ího Paroubka.
Usáma Bin Ládin požaduje dva miliony dolar?.
Jinak ho pustí.


Sedí Indián u vodopádu a dívá sa na svoji ženu, jak pere.
V tom na ženu spadne z vodopádu kámen a zabije ji.
Z Indiána vyletí: "Uff, uff, už t?etí pra?ka, kterou mi zni?il vodní kámen!"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-04-08, 12:34
Žena je s manželem u psychoterapeuta po dvacetiletém manželství. St?žuje
# # si na
# # # osam?lost, nepochopení, nedostatek lásky, sexu, atd, atd, atd... prost?
# # mele,
# # # mele a mele . . . .
# # # Terapeut po p?im??ené dob? vstane, obejde st?l, požádá ženu, aby se
# # postavila,
# # # p?istoupí k ní, obejme ji a vášniv? ji políbí.
# # # Žena si pak pomalu jako v transu sedne a ml?ky sedí.
# # # Manžel na to kouká jak vyoraná myš.
# # # Terapeut ?íká manželovi:
# # # "Tohle vaše žena pot?ebuje aspo? t?ikrát do týdne. M?žete to pro ni
# # ud?lat?"
# # # Manžel se zamyslí a povídá:
# # # "M?žu ji sem vozit pond?lky a st?edy, ale v pátek ne, to chodím na ryby."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: atevi (IP)
Datum: 2010-04-17, 00:33
Vysv?tluje ná?elník policie svým pod?ízeným význam slova drncat. " Tak si to vysv?tlíme názorn? - p?edstavte si vlak, ten se skládá z lokomotivy a vagón?. Vagóny pomineme, ty nás nezajímají, zbývá lokomotiva. Ta se skládá z ?eho? kastle, motoru a kol. Pro naše vysv?tlování jsou kastle a motor nepodstatné, ty pomineme a tedy zbývá nám kolo - to je Pír2 ( píernadruhou). Pí je konstanta, tu taky pomineme a zbývá nám r na druhou, což je vlastn? ?tverec. A co d?lá ?tverec, když se to?í? Drncá.....
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: beth (IP)
Datum: 2010-04-27, 20:14
Muž odejde do práce a žena si p?ivede dom? milence. Její malý
syn p?ijde neo?ekávan? dom?, uvidí milence s matkou a tak se schová do sk?ín? a sleduje.

V tom p?ijde dom? i manžel. Žena vysko?í a aniž by si všimla
ve sk?íni svého syna ukryje svého milence do téže sk?ín?.

V tom se chlape?ek ozve: -"Je tady tma, co?"

Muž odpoví: -"To teda je."

Chlape?ek: -"Mám u sebe baseballový mí?ek."

Muž: -"To je fakt bezva."

Chlape?ek: -"Nechceš ho koupit?"

Muž: -"Ne dík!"

Chlape?ek: -"Venku je m?j otec."

Muž: -"Tak za kolik?"

Chlape?ek: -"250 dolar?."

Za pár dní se situace opakuje.

Chlape?ek: -"Je tady tma,co?"

Muž: -"To teda je."

Chlape?ek: -"Mám tady baseballovou rukavici."

Muž který už ví o? jde se ptá: -"Tak za kolik?"

Chlape?ek: -"750 dolar?."

Pár dní nato otec povídá svému synovi: -"Popadni svou baseballovou rukavici,poj? ven a zachytáme si."

Chlape?ek na to: -"Nem?žu, prodal jsem mí?ek i rukavici."

Otec udiven?: -"A za kolik jsi to prodal?"

Chlape?ek: -"Za 1000 dolar?."

Otec: -"To je p?íšerné, jak m?žeš brát své kamarády takhle
na h?l. To je mnohonásobn? vic, než to stojí. P?jdeš do kostela a vyzpovídáš se!"

Když p?ijdou do kostela, vstr?í otec svého synka do zpov?dnice
a zav?e dve?e.

Chlape?ek: -"Je tady tma,co?"

Kn?z: -"Kurva neza?ínej s tím zase."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-04-28, 19:07
Pokud žák v minulosti tvrdil, že krokodýl je ryba, byla to chyba. Dnes
to
pochopiteln? chyba není, nýbrž je to žák?v osobitý vlastní názor, který

právo zastávat. Na u?iteli je, aby nezranil žákovu osobnost ?i nenarušil

jeho sebev?domí. Musí proto vytvo?it vst?ícnou eduka?ní atmosféru a pro
dané
tvrzení najít vhodnou interpretaci. Nap?.: "Správn?, Pepo, krokodýl
pat?í
mezi ryby, taky mezi
obojživelníky. I mezi tropický hmyz, zkrátka mezi všechny obyvatele
afrických ?ek. Pat?í mezi n?, protože spolu s nimi tvo?í jednu velkou
š?astnou rodinu, které se ?íká ekosystém. A jinak je to plaz, ty
debile!"


Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-04-29, 12:16
Horor na záchod?:

Kterákoliv z nás by mohla dosv?d?it tento
p?íb?h,který napsal sám život.
Dobrodružství na ve?ejném záchod? Kronika sepsaná ženou) Moje máma byla
horlivou navšt?vovatelkou ve?ejných >záchodk?. Odmali?ka me brala s
sebou > na záchod, u?ila m? o?istit prkénko toaletnímpapírem a potom ho
po obvodu pe?liv? poklást kousky papíru. A nakonec
mi kladla na srdce:
"Nikdy, nikdy si nesedej na mísu ve?ejného záchoda."
Pak mi ukázala záchodovou "pozici", která spo?ívá v balancování nad
mísou v polosedu,aniž by se t?lo jakýmkoliv zp?sobem dotklo prkénka.To
bylo p?ed mnoha lety. Ale ješt? dnes, i když už jsem dosp?lá,je pro m?
bolestn? obtížné tuto "pozici" vydržet, když je m?jmo?ák t?sn? p?ed
explozí.Když "musíš jít" na ve?ejný záchod, narazíš na frontu žen která
p?sobí dojmem, že zde lze koupit trenky Brada Pitta za polovi?ní
cenu.Tak trp?liv? ?ekáš a mile se usmíváš na ostatní, které mají taktéž
diskrétn? nohy k?ížem a kone?n? se ocitly ve skupin?, kde lze mluvit o
všech t?ch blbostech,o kterých normáln? mluví jen ženy ve front? na
??rání.Kone?n? jsi na ?ad?. Zkontroluješ pod dve?mi všechny
kabinky,jestli uvidíš nohy. Všechny jsou obsazené. Kone?n? jedna otev?e
a ty tém?? vystr?íš z kabinky osobu, která ji až dosud
okupovala.Vsoupíš a zjistíš, že zamykání dve?í nefunguje.
Nevadí.....,podržím je rukou.Chceš si pov?sit kabelku na há?ek, který by
m?l na dverích být,ale.....žádný tu není, tak si ji pov?síš kolem krku a
sleduješ, jak se pod tebou houpe,a snažíš se nevnímat, jak ti ucho od
kabelky "stíná" hlavu, jelikož máš kabelku plnou bordelu, který sis tam
po dlouhou dobu"st?ádala" a z n?hož v?tšinu v?cí vlastn? nepoužíváš, ale
je d?ležité je nosit, co kdyby náhodouAle vra?me se ke dve?ím.....
jelikož nem?ly funk?ní zámek,máš jedinou možnost - podržet je rukou,
zatímco tou druhou si bleskov? sudnaváš kalhotky a zaujímáš
"pozici".. Úleva...... Áhhhhhh..... Ješt? v?tší úleva.....
A najednou ti zazvoní mobil - který je samoz?ejm? v kabelce. To je ta
chvíle,kdy ti svaly za?ínají vypovídat službu.... Strašn? > ráda by sis
sedla ale nem?la jsi ?as o?istit prkénko ani ho pokrýt papírem, takže
stále udržuješ"pozici",nohy se ti klepou tak > siln?, že by dosáhly 8.
stupn? Richterovy škály,snažíš se nevšímat si toho tenkého praménku,
který se lepí na míse od kterého sis ušpinila silónky - což bude ur?it?
vid?t!!! Ale mobil už našt?stí p?estal zvonit. Abys odpoutala mysl od
tohoto nešt?stí, za?neš hledat ruli?ku toaletního papíru, aaaaale.....
haha! Role je prázdná...! Nohy se ti klepou po?ád víc. Vzpomeneš si, že
máš ješte kousek papírového kapesníku, kterým sis p?ed chvílí vy?istila
nos. > Bude muset sta?it.Zma?káš ho tak,aby sál co nejvíc. Ale je
opravdu malý a navíc je po?ád ješt? vlhký od toho,jak ses vysmrkala.
Vtom n?kdo vezme > za kliku tvé kabinky, a jelikož zámek na dve?ích
stále nefunguje, dostaneš obrovskou ránu dve?mi do hlavy. Zostra a jako
šílenec za?veš:"OBSAZENOOOOOO"!!!!! Zatímco po?ád ješt? p?idržuješ dve?e
volnou rukou, zazvoní > znova telefon. Jak se snažíš ho definitivn?
vypnout, onen kousek kapesníku ti vypadne z ruky p?ímo do louži?ky na
podlaze, o které si nejseš jistá, jestli je voda nebo hmmmm....! Nohy
už nezvládají vyp?tí, > podlomí se ti a ty letíš naznak,až dosedneš na
záchodovou mísu. V mžiku jsi op?t na nohách, se štítivým odporem ale už
je p?íliš pozd?, > tv?j zadek už p?išel do kontaktu s t?mi všemi p?vodci
a formami života z prkénka, které jsi TY, i když jsi m?la ?as to
ud?lat,p?edtím neobložila toaletním papírem, který tu v každém p?ípad?
nebyl.Když pomineme tu ránu do hlavy, u?íznutou hlavu od ucha
kabelky,ušpin?né nohy a silónky a tu ješt? > stále vlhkou v?c i
vzpomínku na to,jak ti máma ?íká:"To je nechutné..... nedokážeš si
p?edstavit, jaké > všechny nemoci bys tu mohla chytnout......", tahle
katastrofa tím ješt? nekon?í....
Automatický senzor záchoda je te? tak zmatený, že > nechá vodu
spláchnout do odpadu všechno tak vehementn?, že se musíš chytit držáku,
na kterém visí toaletní papír(pokud tu je) ze strachu, že t? spláchne s
sebou a ty vypluješ n?kde v ?ín?. Až te? kone?n? rezignuješ. Jsi zlitá
vodou, která vyst?íkla ze záchodové mísy jako fontána. Jsi vy?erpaná.
Snažíš se ut?ít celofánem ze žvýka?ek Winterfresh a pak vyjdeš z kabinky
k umývadlu.Nejsi schopna zjistit,jak funguje automatický senzor na >
kohoutku, tak si umyješ ruce slinami a ut?eš je do papírového ru?níku.
Procházíš kolem fronty žen, které ješt? stále ?ekají se zk?íženýma
nohama, a nejsi > schopna se ani zdvo?ile usmát. Vtom t? jakási dobrá
duše na konci ?ady upozorní, že za sebou táhneš na bot?
p?ilepenýtoaletní papír dlohý jak Mississippi...! > Sundáš ho z podrážky
boty,tup? ho vložíš do ruky žen?, která ti to sd?lila, jemn? ?ekneš:
"Vemte si ho..možná ho budete pot?ebovat!!!" a vyjdeš ven.Tam koukneš
na svého manžela, který vešel na pánsky záchod,použil ho a vyšel zas
ven a který m?l dostatek ?asu si p?e?íst Vojnu amír,zatímco na tebe
?ekal. "Pro? ti to tak dlouho trvalo?" >zeptá se t? naštvan?.... "Bál
jsem se o tebe... dokonce jsem ti volal,jestli se ti n?co
nestalo........, ale nezvedalas to!!!!!!!". A tohle je p?esn? ta
chvíle, kdy ho pošleš do "hajzlu.Tento p?íb?h je v?nován VŠEM ŽENÁM NA
CELÉM SV?T?, které nekdy musely použít ve?ejný záchod. A kone?n?
vysv?tluje vám,naši mužové,pro? nám to tak dlouho trvá.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-04-29, 15:41
Jo, milé dámy, kdysi býval skládaný toaletní papír a maminka mne u?ila "Máš kapesník? Máš záchodovej papír? - Tak na co máš kabelku?" Ano, nem?la jsem mobil, ale n?ž, provázek, kapesník a záchodovej papír nosím s sebou i do divadla. Aby maminka vid?la, jak jsem vycepovaná - i když už 40 let nežije.

A te? pr?pravné cvi?ení.
Sedneš na židli, roznožíš tak, abys patami stála za p?edníma nohama židle, p?edpažíš jako kdybys n?co odtla?ovala. Zpevníš svaly a lehounce se nadzvedneš, aby ti pomocník mohl vzít židli, zav?eš o?i A STOJÍŠ NEPOHNUT? MINUTY, ?TVRTHODINY, P?LHODINY ...A NEZNÁM NIKOHO, KDO BY VYDRŽEL DÝL. Šao-lini prý vydrží i dlouhé hodiny - prost? dokud mají ?as. Když jsem tohle cvi?ení vid?la poprvé, nab?hla mi asociace práv? na to, co popisuje Johana
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-04-30, 08:59
...k tréningu pomáhá i sjezdové lyžování...praktikovala sem - funguje! :-)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-04-30, 12:07
Johano - už dlouho jsem tak ne?vala smíchy!
Erin - dík za dopln?ní, už jsem i posmrkaná :o)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-04-30, 12:54
Johana: kurnik šopa - kdyby mi v mládí t?locviká?i furt netvrdili, že sport je zdravej, ale tahle hezky názorn? vysv?tlili, že je UŽITE?NEJ, nemusela ze m? vyr?st taková bábovka!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-04-30, 14:51
...a doplním - nemusela sis pokaždý na ve?ejným záchodku poch..??rat nohy!!

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-05-13, 03:17
malá ochutnávka z nejlepších hlášek na [www.lamer.cz]

Prosím t? vašku, vy?i? oc?ákovi, že jestli ješt? jednou - jenom jednou - za?ne prezentaci pro zákazníka podobnou kravinou jako: Bylo nebylo nebo Za sedmero horami a sedmero vodami nebo zakon?í jako dneska prezentaci efektním: A jestli nám to neuhnilo tak to funguje dodnes... tak dostane ranec buchet a p?jde do sv?ta. A nemyslím tím zrovna na zkušenou. Vyjád?il jsem se dost jasn??<a> prosim te, nevis kolik ma Japonsko obyvatel?
<b> wiki
<a> prosim Vas, nevite kolik ma Japonsko obyvatel?<BalWan> kurva si nemam co pustit na dobrou noc
<Waldez> plyn
<Waldez> je to zabavne...
<Waldez> ...prvnich 5 minut...
<Waldez> ...pak uz je to otrava


<kocul> tak jaky je spolecny bydleni
<rude.x> Supr, b?hem t?í dn? mi vyhodila moje oblíbený roztrhaný tri?ko, rozbila milovanej hrnek, vymazala všechno porno (6,5GB!!!), zasrala byt zelení, která se nedá sežrat ani vykou?it. A zakázala mi tahy s kámošema.
<kocul> takze dela presne to, kvuli cemu si sni nechtel bydlet. si chlap ne, tak si dupni
<rude.x> Taky že jo, hol?i?ka si po tejdnu spole?nýho bydlení, za?íná n?jak moc vyskakovat.
<kocul> no jo, jdu zase makat. uvidime se v patek pod pe
<rude.x> Pátek rušim, jdu na balet.
<kocul> wtf?

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-05-23, 00:44
nevím kam s tím, tak možná sem...

P?ijde chlap do baru, kde obsluhuje barman - robot. Ten mu nato?í perfektní pivo a zeptá se ho, jaké má IQ. Chlápek odpoví, že n?kde kolem 150. Barman se s ním plynn? za?ne bavit o kvantové fyzice, globálním oteplování, makroekonomice, nanotechnologiích. Chlap je z toho celý vedle, tak si ?íká, že ho vyzkouší.
Jde dom?, p?evlékne se a vrátí se do baru.

Barman mu op?t nato?í perfektní pivo a ptá se na IQ. Chlápek ?ekne, že má kolem stovky.
Robot s ním za?ne kecat o ženských, o fotbale, o autech... Chlapovi se to hrozn? líbí, tak jde zase dom?, p?evlékne se a vrátí se do baru.
Obdrží op?t perfektní pivo a obvyklý dotaz.
Tentokrát ?ekne robotovi, že má IQ 50.

Na to se barman nakloní až k n?mu a pomalu, ale skute?n? pooomaaaluuu, ?íká: "Tak co? Zase budeme letos volit Paroubka?"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Berenika (IP)
Datum: 2010-05-25, 01:37
Dívka s p?ítelem vejdou do baru. P?i rozhodování, co si mají
objednat, dívka tvrdí p?íteli, že p?edcházející ve?er ochutnala nový,
vynikající nápoj a že ho musí také okusit. Dívka si pro sebe objedná pivo a pro
p?ítele dv? skleni?ky, skleni?ku krémového likéru BAILEY`S a skleni?ku
citronové š?ávy. Potom mu vysv?tluje...:?Musíš vypít BAILEY`S a udržet jej v
ústech. Nato vypij citronovou š?ávu a také ji musíš udržet v ústech.?Mladík na
to hledí velice skepticky, ale když vidí jak je nadšená, rozhodne se, že to
tedy zkusí.Nejd?íve BAILEY`S: p?íjemný pocit blaha, je sladké, smetanové, v
ústech velice p?íjemné.
Okamžik O: Následuje citronová š?áva.Okamžik O + 0,1 sekundy: Krémové BAILEY`S
se srazí.Okamžik O + 0,3 sekundy: Mladík?v obli?ej dostává barvu citronové š?ávy.Okamžik
O + 0,6 sekundy: Mladík váhá, zda má zvracet nebo sm?s spolknout.Okamžik O +
1,5 sekundy: Dívka se nakloní k mladíkovi a pošeptá mu do ucha:?A jmenuje se to POMSTA ZA ORÁL!?

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2010-05-26, 22:21
N?kdo svou volební kampa? vede pomocí oranžády plné
slib? a n?kdo má prost? jen "Dobrý den" :)

[twitpic.com]

:)

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-05-27, 01:29
:o)))))
no tak mám dojem, že ten, kdo vyv?sil tenhle bilboard, moc dobrý den nem?l.... :o))

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Ráchel (IP)
Datum: 2010-05-27, 10:14
Paroubk?v ?idi? na vesnici p?ejede prase. Zastaví a dostane zozkazem najít majitele a prase mu zaplatit. Vydá se do vsi. Paroubek ?eká ve vsi hodinu, dv?, t?i-?idi? se vrátí totáln? na šrot. Paroubek se ptá, co se stalo. ?idi? odpoví: "To prase bylo asi problémové. P?išel jsem do hospody a sta?il sem ?íct:Jsem ?idi? Paroubka. Tady ve vesnici jsem p?ejet to prase... Než jsem stihl do?íct co leží na návsi všichni mne hostili a odmítli radostí a vd?kem pustit"
Jaký je rozdíl mezi menstruující ženou a teroristou? Steroristou se dá vyjednávat :)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2010-06-02, 14:24
NÁVOD JAK ZABÍT JELENA ...
Pot?ebujete:
-P?íru?ku “Jak zabít jelena“
-Pušku na jeleny
-Náboje na jeleny.

Postup:
Najdete si pastvu, kde se pasou jeleni, vyberete si jednoho z nich a
zast?elíte ho.

A JAK ZABÍT KROKODÝLA?

Pot?ebujete:
-P?íru?ku “Jak zabít jelena“
-Pušku na jelena
-Náboje na jelena
-Lo?ku
-Matematicko-fyzikální tabulky
-Kovadlinu
-Jablko
-Dalekohled
-Entomologický špendlík
-2 Esa

Postup:
Najdete ?eku kde žijí krokodýli. Vezmete lo?ku a vydáte se na ni. Po
dlouhé dob? nem?žete žádného krokodýla najít, za?íná to být
nudné. Za?nete si tedy ?íst v matematicko-fyzikálních tabulkách.
Jenže ty jsou tak nudné, že okamžit? usnete. Ruka vám pomalu klesá
do vody a p?iplouvá krokodýl. Uvidí matematicko-fyzikální tabulky, a
za?ne si v nich ?íst. Ty ho samoz?ejm? uspí. Z pravidla, kdo d?ív
usne ten se d?ív probere, tak se tedy probudíte.. Uvidíte krokodýla a
za?nete plout ke b?ehu. Krokodýl se vzbudí a plave za vámi.
P?iplavete na b?eh a za?nete utíkat. Krokodýl b?ží za vámi a
za?ne vás dohán?t. Odhodíte kovadlinu, protože bez kovadliny se
b?ží lépe. Krokodýl vás stále sleduje. Odhodíte jablko, a protože
se ?íká "jablko nepadá daleko od stromu" vylezete na ten strom.
Krokodýl p?ib?hne a dívá se nahoru - na vás. Vezmete dalekohled a
oto?íte ho. Podíváte se na krokodýla a ?eknete "Jé takovou
ješt?rku ješt? nemám." Vezmete entomologický špendlík a píchnete
krokodýla p?ímo do oka. Krokodýl za?ve "Au, moje oko" Vezmete 2 Esa a
?eknete. "Mám královský" Krokodýl ?ekne "To sem z toho jelen"…..a
te? už postupujete podle p?íru?ky "Jak zabít jelena".

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-27, 21:38
jak správn? zatloukat
[www.youtube.com]

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: beth (IP)
Datum: 2010-11-01, 13:54
Starší italský muž, který žil na p?edm?stí Rimini, šel do
místního kostela na zpov??.
Když kn?z otev?el okénko ve zpov?dnici, muž povídal: "Ot?e! V dob?
druhé sv?tové války, krásná židovská žena zaklepala naléhav? na moje dve?e
a požádala m?, aby jsem ji ukryl p?ed nacisty.Tak jsem ji schoval do podkroví."
Kn?z odpov?d?l:"To je n?co moc úžasného, ale za to se nemusíte zpovídat."
"Je toho víc, co vám musím ?íct, ot?e, ona se mi za to za?ala
odvd??ovat sexem.
Bylo to n?kolikrát za týden a n?kdy i v ned?li dvakrát."
Kn?z ?ekl: "To bylo dávno a tím, co jsi ud?lal, jste se oba vystavili
do velkého nebezpe?í a dva mladí lidé na základ? t?chto okolností mohou
lehko podlehnout slabosti t?la. Avšak jestli jste opravdu politovali vaše slabosti,
tak je vám odpušt?no."
"D?kuji Vám ot?e. Bylo to opravdu velké oslabení mého sv?domí. Mám
však ješt? jednu otázku."
"A jakou?" zeptal se kn?z.
"Mám jí ?íct, že už je po válce??"
Avatar

Aktuální stránka:68 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist