Aktuální stránka:60 z 69
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-09-12, 09:36
P?íb?h pražského telefonního seznamu:

# 1. Nudil
# 2. > Procházel
# 3. Hodnotil
# 4. Prohlížel
# 5. Nabízel
# 6. > Premlouval
# 7. Nedostal
# 8. Prececht?l
# 9. Premluvil
/># 10. Jasal
# 11. Pozval
# 12. Odemknul
# 13. Ukázal
# > 14. Pohladil
# 15. Svlékal
# 16. Našel
# 17. Rozepnul
# > 18. Vyndal
# 19. Nasadil
# 20. Vrazil
# 21. Pritisknul
# > 22. Vrtel
# 23. Hekal
# 24. Potil
# 25. Obracel
# 26. > Dodelal
# 27. Oklepal
# 28. Otrel
# 29. Zastrcil
# 30. > Vstal
# 31. Vysmál
# 32. Neplatil
# 33. Radoval
# 34. > Svedil
# 35. Štípal
# 36. Zjistil
# 37. Polekal
# 38. > Dozvedel
# 39. Lécil
# 40. Mazal
# 41. Natíral
# 42. > Sušil
# 43. Nadával
# 44. Rozhn?val
# 45. Urezal
# 46. > Zahodil...Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: zzelvickaa (IP)
Datum: 2008-09-12, 10:05
to nemá chybu:-D
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2008-09-13, 11:39
To mi p?išlo mailem:

Manžel na zabití
# #
# # M?j drahý, milovaný muž má úžasný zlozvyk a te? poslouchejte,respektive
# ?t?te.
# #
# # Rád slévá r?zné poloprázdné um?lohmotné i sklen?né lahvi?ky v jednu.
# # Když to po sob? ?tu, je to možná napsáno nepochopiteln? a proto uvedu Pár
# # p?íklad?....
# # Šampon na vlasy- pro? jich mít kolem vany 7 když tam mohou být dva a v?bec
# mu
# # nevadí, že slije šampon na barvené vlasy se šamponem proti lup?m...mám doma
# # n?kolik p?ípravk? na okna, jiným myji plastová, jiným žaluzie, jiným okna
# # sklen?ná (babi?ce). Na? mít t?i p?ípravky, když mohu mít jeden, že?
# # A jakmile to objem p?ípravk? dovolí, šup - už mám 3 v 1. Neštve m? ani tak
# to,
# # že zm?ní p?ípravek v?ni i barvy,ale sere m?, že se nehodí použít ani na okna
# # sklen?ná,ani na okna plastová, ani na žaluzie...
# # Ale milá?ek to vždy stopí na garáž a prý tím jdou skv?le mýt disky na aut?.
# # Jakmile mám rozd?laných více ?aj? a, ?ajová to já sem, ihned mi je dá
# všechny
# # do jedné krabi?ky a ty zbylé krabi?ky vyhodí. Na otázku jak poznám te? ten
# # mátový od viš?ového mi skoro s opovržením odpoví "?ichneš nééé"...
# # Nedávno si místo pr?duškového ud?lal senný, protáhlo mu to úpln? jiné dutiny,
# # než m?l v plánu! Prosed?l na wc skoro celou noc. Když ráno zíval u stolu
# musela
# # jsem mu to vrátit slovy:
# # "Copak Pe?ulko ne?ichl sis k tomu co zalíváš????"
# # Ten pohled bych vám nep?ála vid?t .
# # Je to t?i dny zp?t, co jsem si koupila n?jakou novou ústní vodu, já jsem na
# zuby
# # dost pe?livá, ...m?lo m? to ale hned napadnout, když sem tam m?la dv?
# # rozd?lané, že tu novou mám pe?liv? schovat, bohužel...
# # M?j drahý, milovaný manžel byl rychlejší.... Lidi v noci sem se vzbudila, šla
# se
# # napít a m?la jsem takový divný pocit v ústech, ?íkám vypláchnu si...
# # Dala jsem si hlt a myslela jsem, že se pos****!!! Tak rychle vzbuzená jsem
# snad
# # nikdy nebyla...hubu jak v ohni....
# # Honem sem se napila studené vody... nepomohlo..
# # "Ty debile"...nadávala jsem v duchu a to jen s ohledem na d?ti..let?la jsem
# do
# # mrazáku, vyloupla pár ledových kuli?ek a sed?la na van? a pokoušela se
# # p?ežít...
# # V??te - nev??te, byla to bolest šílená!!!! Když to mírn? polevilo a já jsem
# se
# # ujistila, že když dýchnu nezapálím pe?iny, šla jsem si lehnout.
# # "Kv?tuško, co jsi d?lala v tý kuchyni, je ti n?co????"
# # A tu m? napadla vskutku ?ábelská pomsta....
# # "Nem?žu n?jak spát lásenko moje", a n?žn? , se zatnutýma zubama, jsem ho
# # pohladila po tvá?i... po kr?ku... po b?íšku... ano, šla jsem až TAM...
# # "Kv?tuš.. tééé?...to nééé".. ale když vid?l, že hlavou následuji ruku už
# # vykasával pyžamo... jéé jééé ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÚUUUUUUUUU Mohu vás ujistit, že
# orgasmus
# # to nebyl....
# # "Do prd******cos jedla?"
# # Usmála jsem se na n?j... "Nic milá?ku. Byla jsem si vypláchnout pusu, víš a
# # n?jaký debil slil dv? ústní vody dohromady a ta jedna voda je tém?? 80ti
# # procentní, nekloktá se, ale po kapkách se p?idává do vody a tou se pak
# kloktá,
# # takže mám spálenou celou hubu, víš zlato!
# # Tak jsem cht?la, a? z toho taky n?co máš....."
# # Než usnul, hezky dlouho se obracel... a slovo se mnou už nepromluvil....
# # Ráno si projedu jazykem v ústech....m? se vám úpln? sloupla k?že....
# # Patrn? jsem si v noci pusu jednoduše spálila dnes jsem byla na diet? a na
# # vlažných ?ajích!
# # Mimochodem m?j drahý a stále milovaný manžel, když ráno p?išel z toalety,
# # požádal m? o he?mánkový odvar, prý má k v?li mým p?ihlouplým vtip?m n?jaký
# # problém....
# #
# # Jestli se mu sloupl žalud to nevím,ale ten ?aj si musel vy?ichat sám
# #
# #
# # Za to ve?er...u pra?ky m? stály dv? aviváže, poloprázdné a neslité v jednu.
# #
# # Ono to t?eba k n??emu bylo dobré.....

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-09-13, 22:38
Tak te? jsem si fakt málem ??rla do textilu :D :D :D

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-09-13, 22:52
Krásná jako
ledni?kaPár let po svatb? jsem dosáhla mate?ské a manželkovské dokonalosti, mýtu ?eských žen. Protože jsem se z té Zem? Dokonalosti vrátila p?i relativním duševním zdraví, mohu všem, kdož tam mí?í, poradit, jak se dostat zp?t mezi š?astné nedokonalé.

Vstávala jsem tehdy denn? mezi pátou a šestou ráno, kdy se budil syn. Odvedla jsem ho do kuchyn?, aby nebudil tatínka. Vy?istili jsme si spolu zuby, a zatímco snídal, stihla jsem i rychlý make-up, takže jsem manžela uchránila pohledu na p?irozenou zele? svého nevyspalého obli?eje.

Syn dostal kostky nebo pastelky, a protože do p?l osmé, kdy vstával m?j muž, bývalo dost ?asu, stíhala jsem obvykle p?ipravit po?ádnou mužnou snídani s kávou, džusem, vají?ky nam?kko a topinkou. Obm?nou byly lívance, vrchovat? obložené chleby nebo domácí pomazánky.
Budila jsem ho velen?žn?, pomohla mu najít košile a ponožky, a když odcházel do práce, mávali jsme mu z okna.

B?hem dne jsem stihla všechno:
- uklidit, nakoupit a p?ipravit teplou ve?e?i i s mou?níkem.
- Jít s malým na procházku, uplést svetr, nat?ít poli?ky, posekat zahradu.
Byla jsem hodn? pyšná na to, že když se vracel odpoledne dom?, bylo všechno hotové, v?etn? vychlazeného piva v ledni?ce.

Z té doby si nepamatuji ani jednu manželskou hádku:
- neutrácela jsem za zbyte?nosti, nechodila odnikud pozd?, a pokud cht?l m?j muž o n??em mluvit, trp?liv? jsem poslouchala.
- Vždycky bylo nava?eno, postaráno, teplo, útulno.
- Na nic si nemohl st?žovat – a taky si nest?žoval. „Tak co je dnes nového…“, ptával se a já pyšn? oznamovala, že je všechno v nejlepším po?ádku. Bylo, až na drobnosti.
- Jeho n?kdejší v?elý polibek na p?ivítanou se nejprve zm?nil v lehký polibek na tvá?, pak jen v symbolický polibek ve vzduchu a nakonec v p?átelské poplácání na zádech. Takové, jakým se vítají chlapi, co jdou spolu na fotbal.
- To už ?íkával: „nic nového, že…“ a obvykle šel rovnou k ledni?ce, kde ho s železnou pravidelností ?ekávala vychlazená desítka.

Našt?stí mi tehdy zbyli kamarádi. „Hele, jaký si myslíš, že je rozdíl mezi tou ledni?kou a tebou?“ zeptal se m? jeden z nich. Telefonovala jsem mu v noci, tém?? potají. „Ledni?ka stojí každý den tam, kde to ?ekáš. Vždycky ti nabídne n?co k jídlu, je tichá, na spot?ebu nenáro?ná. ?istá, bílá, vkusná, ale t?žko tomu ?íkat krásná. Už jsi vid?la chlapa, co by vášniv? miloval ledni?ku? Všimne si jí, až když mu kompletn? vyte?e na podlahu. Ale to musí po tý louži uklouznout!“

Ten ve?er jsem vypila dv? vychlazené desítky a probudila se až v p?l osmé. Nade mnou stál manžel v jedné ponožce a zma?kané košili. Zatímco na pravé ruce držel k?i?ící dít?, v levé t?ímal suchý rohlík. Tvá?il se p?ekvapen?. Za pár m?síc? m? už zase v?ele líbal a ptal se, zdali jsem va?ila, nebo má po cest? z práce n?co koupit.

- Nebu?te vždycky tam, kde to ostatní ?ekají.
- Bu?te náro?ná na spot?ebu.
- Nabízejte jen tolik, co vám dávají, a po?ádn? hlu?te, když je to pot?eba.
- A už v?bec se nebojte ?as od ?asu vytéct na podlahu.
- Dodnes sice nevím pro?, ale je jisté, že jen tak vás budou ti kolem milovat.
Takový je zákon ledni?ky.


Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Iv?a (IP)
Datum: 2008-09-15, 23:56
Gazza napsal/a:
-------------------------------------------------------
> To mi p?išlo mailem:
>
> Manžel na zabití
> Tak to je bomba, sem se málem udusila smíchy, kdes to vzala?


[www.kunici.estranky.cz]Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: atevi (IP)
Datum: 2008-09-16, 00:02
tak tady bre?ím smíchy - SUPER! :-)))))))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2008-09-16, 11:04
Iv?a:
P?išlo mi to na mail a tak jsem se cht?la pod?lit...taky se rády sm?jete ne?Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Gazza dne 16.09. v 11:06.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Runa (IP)
Datum: 2008-09-16, 11:35

Matka pracuje v kuchyni a poslouchá svého 5-letého syna, který si Hraje v obýváku s elektrickým vlá?kem. Najednou vlá?ek zastaví a její syn ?íká: "Vy kokoti, který chcete vystoupit, vypadn?te odsud, protože tohle je poslední zastávka. A vy kokoti,který chcete nastoupit, okamžit? hn?te prdelí, protože hned odjíždíme." Zd?šená matka vejde do pokoje a ?íká:
"V tomto dom? takovýhle jazyk nepoužíváme. Takže ihned b?ž za trest do Svého pokoje a z?sta? tam dv? hodiny. Pak se m?žeš vrátit a hrát si dál Se svým vlá?kem. Chci ale, abys mluvil jen slušn?!"
Po dvou hodinách syn vyjde ze svého pokoje a hraje si op?t s vlá?kem.
Za chvilku vlak zastaví a matka slyší : "Všem pasažér?m, kte?í vystupují, p?ipomínám, aby si nezapomn?li vzít zavazadla. Chceme Vám pod?kovat, že jste s námi cestovali a doufáme, že jste strávili p?íjemnou cestu."
Dále slyší: "T?m, kte?í práv? nastupují, p?ipomínáme, aby si malá Zavazadla dali pod sedadlo. Pamatujte, prosím, že kou?ení není v tomto vlaku dovoleno. P?ejeme Vám p?íjemnou cestu."
Když se matka souhlasn? a spokojen? usmála, slyší, jak syn dodal:
"A t?m, co jsou nasraný z dvouhodinového zpožd?ní, p?ipomínám, že Za to m?že ta kráva v kuchyni!"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Iv?a (IP)
Datum: 2008-09-16, 13:20
Gazza jasn?, ale n?kdy je št?stí být doma sama, aby na tebe nekoukali jak na pitomce :oD no chechtala jsem se jak blbec :oD


[www.kunici.estranky.cz]Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-09-16, 19:15
Anglicko - ?eský p?ekladový slovník:


Tým
Sada dynamických floutk?, kte?í neustále p?emýšlejí, jak svou práci dynamicky p?esunout na jiné týmmembry.

Veb
idnes.cz, lidovky.cz a blesk.cz, místa, kam si chodíme na 2-3 hodinky. Denn? odpo?inout od vorku. Veb byst?í naše smysly tím, že nás nutí bleskov? p?eklikávat okna, jakmile se objeví šéf.

Vork
celodenní surfování po vebu, nárazov? p?erušované mítinky, vytvá?ením prezošek a postáváním v kuchy?ce. Kdo má dobrý vork, není lúzr.


Atraktivní peky?
balí?ek výhod k platu. Zamilovaný výraz lidí z HR, kte?í se jeho nadužíváním v náborových inzerátech snaží zast?ít skute?nost, že nedostanete zrovna moc keš.

V praxi má peky? nej?ast?ji podobu stravenek Gastrotur.

Benefit
výhoda. Prakticky všechno, co si firma na zákazníky vymyslí, dovede marketing podat jako benefit. Setkal jsem se nap?. s "benefitem zasílání ?tvrtletních výpis? za pouhých 30 K?" (d?ív byly zdarma).

Dedlajn
okamžik, kdy za?ínáme na projektu OPRAVDU pracovat.

Egzekutiv asistent
sekretá?ka, holka pro jednoho

Ej? ár (HR)lidské zdroje
Jediné odd?lení, které bere práci snad ješt? ležérn?ji než marketing. P?esto vám v ej?ár nikdy nezvednou telefon ani neodpoví hned na E-mail - oblítat všechny kade?nice a solárka totiž stojí hodn? ?asu.

Em bí ej (MBA)
cen?ná listina s razítkem prestižní americké univerzity, kterou získáme nap?. víkendovým dojížd?ním do ?elákovic nebo do Legerovy ulice v Praze.
Listina prop?j?uje svému nositeli nadp?irozené schopnosti, zejména bezprecedentní kluzkost a um?ní pronikat zezadu do trávicích trakt? nejvyššího managementu.

Hedhantr
lovec lebek; ?lov?k, který žije z úsp?chu jiných.
Záludn?jší a lépe placená obdoba kanibal? z tichomo?ských ostrov?, kam ostatn? úsp?šní hedhant?i ?asto létají na dovolenou.

Kerír menežment
jistota, že pokud z firmy neodejdete, budete až do šedesáti d?ep?t na stejné židli a plat se vám bude zvyšovat o 0,25 procenta ro?n?..

Keš
prachy. Jediná, a tedy i nejušlechtilejší pohnutka k práci.
Keš se o víkendech sm??uje ve vybraných podnicích za elegantní svet?íky a elektronické hra?ky, ?ímž vzniká už kolem 25. dne v m?síci silná motivace z?stat u firmy a pracovat dál.

Konzultant
?lov?k, který v karié?e dosp?l do bodu, kdy už má tolik známých, že nemusí pracovat a sta?í mu jen plkat v podnicích svých p?átel.
Nejv?tší p?ínos konzultant? spo?ívá v tom, že lidé ve firm? se proti spole?nému nep?íteli spojí, a v podniku tak op?t zavládne lepší atmosféra.

Kosty
náklady. Katování kost? je první rozhodnutí, ke kterému ve své genialit? dosp?je každý nový sííou. V dalších letech se kosty zase nenápadn? šplhají nahoru, ale o tom se nemluví, dokud nep?ijde jiný sííou, který je bude katovat.

K?l
univerzální pozitivní výraz. K?l ?lov?k se pozná podle toho, že má k?l džíny, po?ádá k?l akce a v?bec vede k?l život.Nad 30 let je nemožné být k?l.

Marketing
skupina halasících lidi?ek, kte?í jsou ambiciózní, ale necht?lo se jim studovat obtížnou školu.

Midl menežment
st?ední menažerie. Lidé, kte?í mají tak vysoké splátky na hypotéku, že pro svou kariéru musí ud?lat cokoli - bez ohledu na páte? a centrální Nervovou soustavu.

Ofis menežr
sekretá?ka, holka pro všechno

Pablik rílejšns (PR)
parta usm?vavých lhá??, kte?í tráví dopoledne ?tením novin a odpoledne proplácením paragon? za v?erejší mecheche s noviná?i.

Píej (PA)
sekretá?ka, holka pro jednoho

Sejls
prodejní odd?lení. N?kdy nazývané marketing bez diplomu.
Sejls je úto?išt?m lidí, kte?í o produktu nev?dí lautr nic, ale spoléhají na to, že to n?jak okecají.

Sííou (CEO)
generální ?editel.
?lov?k, který je bu? naprosto geniální, nebo m?l v život? pekelnou kliku.
Vzhledem k neschopnosti v?tšiny sííou pochopit ovládání faxu ne?kuli komplexn?jších systém?, bývá druhá možnost pravd?podobn?jší.

Relevantní
dobrý. Nabídka naší fi rmy je vždy relevantní. K?l slovo do prezošek.

SAP
ultimativní test kvality vaší firmy. Podnik, který p?ežil zavád?ní SAPu, p?ežije už naprosto všechno.

Spam
nevyžádaná pošta, nej?ast?ji od lidí, kte?í si myslí, že na velikosti záleží.
Nejvýznamn?jší položka firemní korespondence v?bec.
Pokud naše spole?nost sama rozesílá spam, ne?íká se mu spam, ale e-mailový ??slejtr.

Technolodži/ajtý
odd?lení IS/IT. Spolu s financemi jediné odd?lení, jehož ?lenové opravdu studovali.
Odhaduje se, že až ?ty?i p?tiny seznamovacích inzerát? a dv? t?etiny diskusí na netu tvo?í ?lenové IS/IT, což vysv?tluje i chronicky nízkou produktivitu tohoto odd?lení.

Badžet
Rozpo?et. Musí to být ta nejmenší v?c na sv?t?, protože a? už p?ijdete s jakýmkoli nápadem, do badžetu se nikdy nic nevejde.

Bektuskúl
Zp?t do školy. Velký marketingový svátek, skoro tak milovaný jako krismes.
B?hem bektuskúlu se dá prodat i ten nejhorší džank. Sta?í jen pokreslit p?íšerami z Pokémonu.

Byzy
Vytížený. ?lov?k v ofisu si neustále st?žuje, že je totáln? byzy.
Na druhou stranu kdyby nebyl byzy, tak by z n?j byl lúzr, což je ješt? horší.
Vzniká tak za?arovaný kruh, který ukon?í až milosrdný infarkt kolem roku 2050.

?enl
Prodejní kanál. Název vznikl z toho, že v ?enlu se vždycky utopí spousta pen?z na konference a další zbyte?nosti, ale výsledky n?jak nikdy nejsou vid?t.

Dajrekt mejl
potišt?ný papír, který se vkládá do obálky s komer?ní nabídkou, aby byla t?žší a lépe let?la do koše.

Džank
Produkt p?íšerné kvality, který dovážíme z jihovýchodní Asie a který ani P?i nejlepší v?li nem?žeme ozna?it za prémiový.

Imi?
Nejd?ležit?jší majetek každého ?lov?ka v ofisu. Imi? je t?eba p?stovat tím, že chodíme v cool botách, hodn? mluvíme o sobotním golfu v Mariánkách, a když voláme mamince, jestli už nám vyprala prádlo, jdeme rad?ji na chodbu.

Krismes
Hlavní ro?ní období v marketingu. Za?íná v zá?í, ideáln? hned po velkém svátku bektuskúl. B?hem krismesu se lon?uje spousta ofr? a promo stíhá promo. Jsme tak byzy, že kolikrát nestíháme ani po?ádný lan?.

Konzjúm?i
Banda lúzr?, kterým chceme vnutit naše ofry.

Lan?
Cool ob?d na n?jakém in míst?. Když není ?as na lan?, objedná se n?co z picošky nebo aspo? ?ískejk.

Lon?ovat
Spustit n?jaký proudžekt, promo nebo produkt. T?eba když starou známou sušenku napatláme z jedné strany marmoškou, m?žeme ?íct, že jsme práv? lon?li nový produkt Happy Active Kid With Fruits. M?síc po lon?i se Napíše prezoška, která dokáže, že lon? byl úsp?ch.

Lúzr
?lov?k, který není jako my a naši kamarádi.
?astým znakem je, že ješt? nejedl v Hergetov? ciheln?, byl málo v Thajsku a v?bec tak n?jak zaostává.

Mítink
Porada. Kus vorku bez surfování, ?asto spojený s posloucháním cizích prezošek, a p?edevším kreslením kyti?ek, autí?ek a obli?ejík? do poznámkového bloku.

Odkomunikovat
?íct.

Ofis
Opak houmu. Klimatizované místo, kde se uskute??uje vork.

Ofr
Cokoli, na co se dá narazit cenovka.

Ofsajt
Výjezdní zasedání. Pro nás mladé a úsp?šné je ofsajt tím, ?ím byl pro pionýry Art?k. P?es den se ru?kuje p?es potok (neboj, tým t? podrží!), Ve?er je ideologie a družba s tou ko?kou z reklamního.

Prémiový produkt
Výrobek, který je tak nesmysln? p?edražený, že si to uv?domuje i sama naše firma.

Prezoška
Budovatelské nadšení a sm?lá sci-fi p?evedená do podoby slajd?.
V mnoha firmách jediný zp?sob, jak n?co odkomunikovat šéf?m.

Promo, promoušn
P?ipevn?ní nápisu "Sleva" na náš ofr. D?íve se ?asto jednalo o skute?né ak?ní nabídky, ?asem se však ukázalo, že to není pot?eba. Letní promo M?že plynule p?ejít do krismesového proma, aniž by se t?eba jen zm?nila cenovka.

Proudžekt
Chaotický sled prezošek a mítink?, který m?že skon?it lon?em n?jakého proma.

Rep
P?šák marketingu, ve staro?eštin? prodava?. Zatímco rep by skoro vždycky zvládl práci svých šéf?, jeho šéfové by nasazení v terénu nep?ežili.

Síárem, CRM
Sofistikovaný systém boje se zákazníky, aby nem?li sílu volat na drahé infolinky.

Soljúšn
?ešení. Cool slovo pro ofr, zejména v IT pr?myslu. Prodávat zboží nebo nabízet služby už není in, te? je t?eba poskytnout komplexní soljúšn.
T?eba minerálka je komplexní soljúšn žízn? a tak podobn?.

Stretýdži
N?kolik vznosných slajd? s mohutnou vizí na léta dop?edu.
Stretýdži obvykle vydrží šest m?síc?, pak velký vizioná? nenápadn? zm?ní názor, ale na to se nevyplácí upozor?ovat.
Stretýdži má pro firmu ten p?ínos, že její vytvá?ení zabaví šéfy, kte?í by jinak mohli natropit v?tší škody.


Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: amonnia dne 16.09. v 19:15.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2008-09-17, 09:22
Líbí se mi Dedlajn:D:D:D
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-09-20, 23:15
[www.youtube.com]

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2008-09-27, 13:46
# # Narodnosti
# #
# # Na opustenom ostrove stroskotali príslušníci rôznych pohlaví a
# # národnosti:
# # dvaja Taliani a Talianka
# # dvaja Francúzi a Francúzka
# # dvaja Nemci a Nemka
# # dvaja Gréci a Gréky?a
# # dvaja Angli?ania a Angli?anka
# # dvaja Bulhari a Bulharka
# # dvaja Japonci a Japonka
# # dvaja ?í?ania a ?í?anka
# # dvaja Ameri?ania a Ameri?anka
# # dvaja Austrál?ania a Austrál?anka
# # dvaja Novozélan?ania a Novozélan?anka
# # dvaja Íri a Írka
# # dvaja Slováci a Slovenka.
# #
# # Po mesiaci na ostrove možno pozorova? nasledujúce zaujímavosti:
# #
# # Jeden Talian zastrelil druhého kvôli Talianke.
# #
# # Dvaja Francúzi tvoria pikantnú trojicu s Francúzkou.
# #
# # Nemci vypracovali ?asový harmonogram, pod?a ktorého súložia s Nemkou,
# # pracne ho dodržiavajúc.
# #
# # Gréci súložia spolu, kým Gréky?a im varí.
# #
# # Angli?ania furt ?akajú, kým im predstavia Angli?anku.
# #
# # Bulhari najprv dlhé hodiny pozorovali oceán, neskôr takisto dlho pozorovali
# # Bulharku. Potom sa rozhodli pláva?.
# #
# # Japonci si vyžiadali inštrukcie z Tokia faxom.
# #
# # ?í?ania si založili obchod so zmiešaným tovarom, restauraciu a pracov?u a
# # ?í?anku priviedli do druhého stavu, aby mali viac zamestnancov.
# #
# # Ameri?ania sú na pokraji samovraždy, lebo Ameri?anka sa v jednom kuse
# # s?ažuje, že sa tu nemôže realizova?, nemôže hovori? so svojim
# # psychoterapeutom, nevie si s chlapmi spravodlivo rozdeli? domáce prace,
# # oni
# # sa k nej nesprávajú dos? slušne v porovnaní s jej bývalým priate?om,
# # nemôže
# # si kone?ne vyrieši? svoj vz?ah k vlastnej matke, v porovnaní s palmami
# # vyzerá by? tu?ná a vôbec ni? na tom nemení ten fakt, že tu netreba plati?
# # dane.
# #
# # Austrál?ania sa každú chví?u fackajú, kým Austrál?anka v jednom kuse
# # flirtuje s ostatnými chlapmi.
# #
# # Novozélan?ania sa vysrali na Novozélan?anku a vybrali sa poh?ada? na
# # ostrove
# # nejaké ovce.
# #
# # Íri si rozdelili ostrov na severnú a južnú ?as?, postavili si pálenicu.
# # Na sex si vôbec nespomínajú, lebo kvôli kokosovému destilátu majú v jednom
# # kuse zahmlený mozog, ale napriek tomu sú š?astní, lebo angláni sa cítia na
# # hovno.
# #
# # Slováci najprv dreli u ?í?anov a neskôr za?ali predáva? Slovenku, aby mali
# # za ?o kupova? írsku pálenku, pri jej popíjaní stihli založi? 9
# # politických
# # strán, neustále rozmýš?ajúc ako na to, aby im to fungovalo ako u Nemcov a
# # mohli si užíva? ako Francúzi.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2008-09-27, 13:57
P?ijde nová u?itelka zem?pisu do školy.
Otev?e dve?e do t?ídy, postaví se p?ed žáky a za?ne:
"D?ti cht?la bych Vám ?íct...."
Ale d?ti po paní u?itelce za?nou házet papírky a aby vypadla.
Celá uplakaná vyb?hne ven a utíká za ?editelem.
?editel povídá...
"Paní u?itelko, já Vás chápu, jak to u?il Komenský?
D?ti je t?eba zaujmout a potom za?ít vykládat.
Tak se poj?te podívat.
"?editel rozkopne dve?e do t?ídy...
"Nazdar parchanti"
"Ahoj ?editeli!"
"Dokážete vy polointeligentní hovada natáhnout prezervativ na glóbus?"
"A co je to glóbus?"
"Práv? to vám te? vysv?tlí vaše nová u?itelka
zem?pisu."

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-09-29, 21:54
[www.loupak.cz]

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-10-05, 17:49
Vrátí se chlapík ne?ekan? ze služební cesty, a slyší z koupelny n?jaké divné
# hlasy.
# A tak jde a vyleze si v ložnici na sk?í?.
# Manželka s milencem p?ijdou z koupelny a hups do postele.
# Maník ji políbí a povídá: "Pusinku jsme si dob?e vykoupinkali."
# P?esune se níž a povídá: "Prsí?ka jsme si taky dob?e vykoupinkali!
# Pak se p?esune ješt? níž povídá: "Ale-ale, tady jsme se n?jak špatn?
# vykoupinkali !
# A ženská mu na to odpoví: "Podívej se na sk?í? a posereš se taky!!"

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-10-06, 10:27
V?era jsem se svými kamarádkami vyrazila na ve?írek. Manželovi jsem # # #
?ekla, že se vrátím o p?lnoci. "Slibuji ti, milá?ku, že se nevrátím # # ani
# o minutu pozd?ji!" prohlásila jsem a vyrazila. Ale ve?írek byl # # #
fantastický. Drinky, tane?ky,znovu drinky a znovu tane?ky, ješt? víc # # #
drink?... bylo to tak skv?lé, že jsem zapomn?la na ?as!!! Když jsem se # # #
vrátila dom?, byly t?i hodiny v noci. # # Vcházím do bytu, jako myška #
otvírám dve?e a vtom slyším tu zatracenou # # kuka?ku v hodinách, jak kuká #
t?ikrát! Když jsem si uv?domila, že manžel # # se p?i tom kukání m?že #
probudit, zakukala jsem sama ješt? dev?tkrát... # # Byla jsem na sebe velice
# pyšná a spokojená, že i když jsem ožralá jak # # d?lo, dostala jsem takový
# dobrý nápad - poda?ilo se mi vyhnout # # nep?íjemnosti s manželem...!!!
# Rychle jsem si lehla a usínala s # # myšlenkou na to, jak jsem
inteligentní.
# # # Ráno, b?hem snídan?, se manžel zeptal, kdy jsem se vrátila z ve?írku.
A # # # tak ?íkám, že p?esn? o p?lnoci, jak jsem slíbila. Nic ne?íkal a ani
# # # nevypadal, že by m?l n?jaké podez?ení. "To je skv?lé, jsem # # #
zachrán?ná..!" pomyslela jsem si a ot?ela pot z ?ela. Manžel se # # na m? po
# chvíli vážn? podíval a povídá: # # "Víš, musíme vym?nit ty naše kuka?kové
# hodiny." Zbledla jsem strachy a # # ptám se pokorn?: "Aaano? A pro?, #
milá?ku? A on na to: "Víš, dneska v # # noci kuka?ka zakukala t?ikrát, potom
# - nevím, jak to ud?lala- vyk?ikla Ó # # bože!, znovu zakukala ?ty?ikrát, #
vyzvracela se v p?edsíni, zakukala ješt? # # t?ikrát a upadla smíchem na #
podlahu. Kuknula ješt? jednou, šlápla na # # ko?ku a p?evrátila stolek v #
obýváku. Potom se svalila vedle m?, a # # zatímco kukala naposledy, hlasit?
# si uprdla. Pak za?ala chrápat.
#

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Bara (IP)
Datum: 2008-10-06, 23:33

Rybá? a žába.
Chlap je na rybách, ale v?bec nejdou.
Kolem ská?e žába a on ji chce ze vzteku zašlápnout.
Žába však najednou promluví:
"Hej rybá?i, když m? nezabiješ, p?kn? ti ho vykou?ím!"
Rybá?, že tedy jo.
Bylo to moc prima, nešlo by to ješt? jednou?" povídá pak.
Žába na to "Pro? ne?" a vykou?í mu ho šikovn? ješt?
jednou, dokonce se tvá?í spokojen?.
Rybá? se najednou zamyslí, nechá prut u vody a sp?chá
s žábou dom?.
P?ijde do kuchyn?, položí žábu na st?l a povídá
manželce:
"Nau? ji sví?kovou a pak vypadni!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-10-07, 19:23
Ba?a si kúpi štyri ove?ky a chce aby sa mu
rozmnožovali.
Lenže ove?ky stále ni? a ni?. Tak zabehne k veterinárovi a povie mu, aký má
problém a ako zistí, že ove?ky sú tehotné. Tak mu veterinár hovorí:
"No ba?a, v prvom rade potrebujú sex, a ak budú ráno
leža? na tráve, tak sú tehotné."
Tak ba?a príde domov, ove?ky naloží na vle?ku, zájde snimi do lesa
a každú z nich vysexuje. Ráno ide pozrie? ?i ove?ky ležia na tráve,
no ove?ky ni?. Tak ich zasa náloži na vle?ku, zavezie do lesa a poriadne
zasa každú vysexuje.
Ráno ide pozrie? na dvor, no ove?ky zasa neležia. Tak s totáln naserie,
naloží ich na vle?ku, zavezie zasa do lesa a celý de? a do vy?erpania s nimi sexuje.
Ráno je taký unavený, že nemá ani síl ís? pozrie? na dvor,
tak hovorí žene:
"Chod sa prosím ta pozrie? na dvor, ?i ove?ky ležia na tráve."
Žena sa vráti a hovorí:
"Na tráve neležia. Všetky sú naskákané na vle?ke a jedna trúbi na klaksón."

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-10-14, 10:52
Tohle píše ?editel Hypernovy Olomouc svým zam?stnanc?m ... bez komentá?e...

Vážení kolegové,
nepíšu tento mejlík proto, že bych vám cht?l pop?át.... to jsem již ud?lal,
ale píšu ho proto, že jsem dnes, poslední den v tomto roce zažil velmi
nep?íjemné zklamaní, které mi zp?sobil n?kdo z vás. A v??te, že si to budu
hodn? dlouho pamatovat.
Kdysi jsme si stanovili jistá pravidla hry a v?tšina z vás je i dodržuje.
Bohužel jsou mezi námi tací, kte?í je v?dom? porušují a to na úkor nás
všech. P?ed m?sícem jsem dostal od jednoho obchodního partnera dárek,
slune?ní brýle se zabudovaným MP3 p?ehráva?em. Docela p?kná hra?ka. Mám dva
syny a jist? by každý z nich takový dárek uvítal. Ale protože jsme spole?n?
uzav?eli dohodu o tom, že se, v duchu etického kodexu naší spole?nosti,
budou takové dárky odevzdávat do spole?ného banku, odkud se budou vydávat
t?eba nap?. v tombole, nebo jako drobné odm?ny pracovník?m, tak jsem tak
u?inil a brýle jsem odevzdal do skladu. V??te, že kdybych je cht?l odnést,
tak to nikdo z vás nebude ani tušit.
Dnes jsem byl ve sklad? a v??te nev??te, brýle tam nejsou, z?stalo po nich
jen prázdné pouzdro !!! Jist? chápete co to se mnou ud?lalo. Nejde mi o ty
brýle, jde mi o d?v?ru. Vzhledem k tomu, že bych cht?l v??it tomu, že si je
jen n?kdo p?j?il na silvestrovskou párty a rád je vrátí zp?t, stejn? tajemn?
jako si je p?j?il, tak ješt? po?kám do 10.1.2006, jestli se náhodu v tom
sklad? nenajdou. V opa?ném p?ípad? zaujmu k tomuto problému velmi
nekompromisní postoj a provedu taková opat?ení, aby všichni, kte?í zde
cht?jí pracovat, pochopili, že bez vzájemné d?v?ry to nejde. Možná to n?komu
nebude p?íjemné, možná to n?komu ublíží, ale já si neza?al.

Na samotný záv?r taková poznámka. Každému, kdo takový ksindl mezi námi
objeví, tedy upozorní na ?lov?ka, který se neštítí takové prasárny na ú?et
nás všech, nebo který krade a ni?í naše spole?né v?ci, osobn? podepíšu
odm?nu ve výši 5.000,-K?.
A nejde o žádné donášení a udávání, jde o to zbavit se parazita, který škodí
nám všem. Pamatujte si, jednou m?že ukrást n?co vám osobn?!!
Ješt? jedna drobnost, pokud dojde k nejhoršímu a brýle se jaksi nenajdou,
tak p?eji tomu, kdo je odnesl, aby chytil svrab, neštovice, tyfus a
ledvinovou koliku a to vše jeden den, aby mu ty brýle zarostly do té
vypatlané palice a hrály mu dechovku st?ídav? s ?ernošskými tamtami až do
konce života. Aby mu slezly nehty, vypadaly vlasy, aby mu zuby rostly
obrácen?, aby se pochcával a posrával každý den a každou noc, aby mu
naskákaly be?áry a jebáky po celém t?le, aby ho nikdo nem?l rád a každý si
p?ed ním jen uplivnul. Fuj, hnus fialovej, ?ert aby ho pojebal, chcípni
hajzle pazg?ivej!!!

Díky za zkaženou náladu. A jestli to ?teš, špíno jedna zvrácená, tak se nad
sebou zamysli a uv?dom si, že na každého jednou dojde, d?ív nebo pozd?ji. Vy
ostatní, kterých se to netýká, mi promi?te sprostá slova a siln?jší výrazy,
ale jinak to nešlo.
JV.

*************************************
Ji?í Vašek
?editel hypermarketu
HYPERNOVA Olomouc
Ahold Czech Republic, a.s.
tel. 585 392 400
mobil 724 126 299
jiri.vasek@ahold.cz
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: adelaida (IP)
Datum: 2008-10-15, 13:45
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: PxNxDx (IP)
Datum: 2008-10-15, 13:50
To nemá chybu. Úpl? to vidim p?ed sebou :o))

Terinka & Toník
[www.tchorenky.websnadno.cz]
Barinka a Batynka
[potkanky.websnadno.cz]
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: adelaida (IP)
Datum: 2008-10-15, 13:50
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: petulevrtule (IP)
Datum: 2008-10-15, 18:35
Majdo, tak n?co podobného se ?ešilo u nás také :D Též kradli zam?stnanci...Manažerka - ?editelka naší Hypernovy ale zjistila kdo to je :D Je to hrozný, chodit do práce a bát se o v?ci, p?n?ženku a jiné v?ci, co normáln? nosíš u sebe, to mi v??...Te? cokoliv, krom propisek - nedostatkové zboží :D nechám na stole v kancelá?i, najdu to tam i druhý den...Nechápu lidi, co kradou mezi svými kolegy v práci.Tebe by to nenaštvalo? M? teda jo :D Vztekala bych se úpln? stejn?...

Dobrá nálada nevy?eší všechny Vaše problémy, ale nasere tolik lidí, že je dobré si ji udržet :-)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-10-16, 13:37
Matka má t?i dcery a všechny jsou ješt? panny. Všechny t?i mají svatbu krátce po sob?. Protože se jejich matka trochu obává, jak si poradí s prvním sexuálním zážitkem, ?ekne jim, aby poslaly pohled ze svatební cesty a n?jakým diskrétním zp?sobem sex popsaly.

První dcera poslala pohled z Havajských ostrov?. Bylo na n?m napsáno jen NESCAFÉ. Matka nejd?ív nechápala, ale pak b?žela do
kuchyn?, vzala NESCAFÉ a ?etla: DOBRÉ DO POSLEDNÍ KAPKY. Trochu se za?ervenala, ale byla spokojená.

Brzo p?išel druhý pohled z Miami. Op?t krátká zpráva: BENSON & HADGES. Matka šla rovnou do obýváku, kde vzala manželovi cigára a ?te: EXTRA DLOUHÉ, KING SIZE. Op?t se za?ervenala, ale byla spokojená.

Po m?síci p?išla t?etí pohlednice od nejmladší dcery. Na pohlednici bylo rozt?eseným písmem napsáno BRITISH AIRWAYS. Matka b?žela najít prospekt letecké spole?nosti a ?te: T?IKRÁT DENN?, 7 DNÍ V TÝDNU, VŠEMI CESTAMI!Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-10-17, 16:19
Mám obavu, že nejde o vtip

T?i podnikatelé se p?ihlásí na opravu plotu kolem ministerstva financi...
Slovák vezme pásmo, zm??í délku plotu všechno na?rtne na papír, n?co
spo?ítá A praví:
"Spravím to za 350.000K?, to je 200.000,- materiál,100.000,- pro
zam?stnance a 50.000,- je marže firmy"...
Ukrajinec vezme palici, n?co pom??í, n?co nakreslí, n?co vypo?ítá....
"My to spravíme za 250.000,-K? to je 150.000,- za materiál, 50.000,- za
práci a 50.000,- marže firmy...
?ech se neobt?žuje žádným m??ením, žádný nákres ani výpo?ty, p?istoupí
k ú?edníkovi a pošeptá mu: "Za 2.250.000K? to ud?lám...."
Ministerský ú?edník na to: "Jak jste došel k tak vysoké sum????"
?ech: "Milion tob?, milion m? a za 250.000,- to objednáme u toho Ukrajince!"


Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-10-18, 22:08
Todle je naprosto super:

# "Dej mi francouzák."
# ......
# "Klí?, ty kokote !"

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2008-10-21, 13:20
[url]
[www.stream.cz][/url]
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Nessie (IP)
Datum: 2008-10-23, 17:56
Žena se ptá manžela:
"Vid?l jsi n?kdy zmuchlanou stovku?"
"Ne," ?íká muž znud?ným hlasem. Manželka p?ed ním
zmuchlá stovku.
"A vid?l jsi n?kdy zmuchlanou tisícovku?"
"Ne."
"Tak se podívej..." a muchlá p?ed ním tisícovku. Pak se
ho ptá:
"A vid?ls n?kdy zmuchlaných osm set tisíc?"
Muž na to nechápavým hlasem: "Ne..."
"Tak to se jdi podívat, stojí v garáži."
Avatar

Aktuální stránka:60 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist