Aktuální stránka:63 z 69
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-01-30, 17:08
P?átelé to je výzva:)))

Tip na dobrou spole?enskou hru, která má potenciál získat ocen?ní "Hra
roku 2009" :
Jmenuje se to "Cesta do lesa a zpátky..."
Každý si objedná malé pivo a pokaždé, když se napije, ho musí op?t
dolít po okraj zelenou.
Když má celé malé pivo krásn? zelené...je v lese... a aby se dostal z
lesa ven, pokaždé, když se napije, musí op?t dolít pivem p?kn? po
okraj.
Když je sklenice op?t celá plná piva ...je z lesa venku......prý se ale z
lesa zatím ješt? nikdo nedostal….


Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-01-30, 21:09
Ježíšmarjá, kapánek to p?ipomíná Markéty utrejch :-)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: adelaida (IP)
Datum: 2009-01-30, 21:19
No a jak se pozná, že už je to pivo dostate?n? zelené? Vždy? to je jako nekone?ný p?íb?h, leda varianta vypít na ráz celé pivo, nalít zelenou, a pak už by to mn?lo být v pohod?, ale p?edstavte si vypít p?l litra zelené FUJ!!!!!!

Alfréd , Ela a Enya : kdo p?ežije fretku p?ežije všecho

útulek pro fretky v Ostrav?
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-01-30, 21:22
majda - no dovol! M?j utrejch není žádnej sout?žní blivajz! :oP

adelaida - pivo je dostate?n? zeléne, když už tam není žádné pivo, ale jen zelená a naopak - holt to trvá dlouho, pokud neexuješ :o)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: adelaida (IP)
Datum: 2009-01-30, 21:24
No jo ale jakmile to jednou zamícháš nepoznáš jaký je podíl piva a zelené. :-o

Alfréd , Ela a Enya : kdo p?ežije fretku p?ežije všecho

útulek pro fretky v Ostrav?
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-01-31, 02:26
adelaida - to není hra pro laickou ve?ejnost - opravdový norek POZNÁ, kdy je ?as vyjít z lesa
:o))))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: adelaida (IP)
Datum: 2009-01-31, 10:20
Aha to je škodda, jsem si cht?la zahrát ale já jsem jen laik :-((((((

Alfréd , Ela a Enya : kdo p?ežije fretku p?ežije všecho

útulek pro fretky v Ostrav?
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-01-31, 23:30
Pan Novák se utopil p?i potáp?ní na Ibize.
Po dvou letech dostala paní Nováková telegram:
Pob?ežní hlídka našla mrtvolu vašeho muže.
Vyplavené t?lo je obrostlé mo?skými mušlemi a v
nich jsou perly v hodnot? 15 milion? korun.
Paní Nováková odepisuje:
Perly prodat, peníze zaslat a návnadu hodit zpátky
do mo?e!!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-02-02, 11:46
Manželka se ptá muže: "Pepo, budeš jíst tu polívku?"
"Jestli ne, p?idám do ní maso a dám jí psovi.."

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-02-03, 00:18
Muž m?l už po krk stálého komandování od manželky, tak zašel k

psychiatrovi, co s tím.

Psychiatr mu poradil jak si budovat sebev?domí a dal mu knihu o asertivit?.

Chlap ji v autobuse cestou dom? celou p?e?etl.

P?ijde dom?, rozkopne dve?e, p?istoupí k manželce, ukáže na ni prstem a

?ekne:

"Od te?ka chci, abys v?d?la, že JÁ JSEM PÁN V TOMTO DOM? A MOJE SLOVO JE

ZÁKON!

Chci, abys mi te? p?ipravila dobré jídlo a až ho sním, o?ekávám dezert.

Po ve?e?i mi p?ipravíš koupel, abych si mohl oddychnout.

A po koupeli, hádej, kdo mn? oble?e a u?eše?"

"Asi n?kdo z poh?ebního ústavu," odpoví manželka.

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-02-06, 15:07
Ztratí se princ Bajaja v lese a vidí p?ed sebou chaloupku.Zabouchá na ni, otev?e mu hnusná ježibaba a ?íká:
"Nazdar ty debile!".
"To bude asi nejakej omyl, ja jsem princ Bajaja, ztratil jsem se v lese a pot?eboval bych u Vás p?espat".
"OK, chceš spát se mnou, na lavici a nebo s Mícou Fícou?".
No, myslí si princ Bajaja, s tebou spát nebudu, Míca Fíca bude asi ta hnusná ko?ka, co máš na krku, a tak odpoví:
"Na lavici se vyspím".
Ráno se probudí celý rozlámaný a jde se opláchnout ke studánce.Tam spat?i sle?nu nesmírné krásy a ptá se jí:
"A kdo jsi Ty?"
"Já jsem Míca Fíca a kdo jsi ty?"
"Ja jsem p?knej debil !!!"


Potká stará blecha mladou a ta se úplne trese zimou.
S: "Prosím t?, co je to s tebou?"
M: "Ale, chtela jsem se trochu zahrát, tak jsem vlezla hajnému do vousu a on celý den jezdil po revíru na motorce a to jsem sakra vymrzla."
S: "No jo, to je hned videt,že jsi ješte mladá. To si musíš vlézt n?jaký mladý holce do kalhotek a uvidíš jaký tam je teplo."
Po nejaké dobe se opet sejdou a mladá je zase úplne zmrzlá.
S: "Proc jsi me neposlechla?" ríká stará.
M: "Ale já jsem to udelala presne tak, jak jsi mi radila. Vlezla jsem holce do kalhotek, tam ti bylo takový teploucko, že jsem hned usnula. No a pak jsem se probudila hajnému ve vousech a zas jel na motorce!"Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-02-11, 09:30
Muž se ženou leží v posteli. Muž dostane strašnou žíze? a protože leží u st?ny, opatrn? p?ekra?uje ženu a chce se jít napít. Ta si myslí, že se chce milovat a potichu ?íká : "Po?kej, malý ješt? nespí". Po t?ech minutách muž znovu zkouší p?elézt p?es ženu, protože žíze? se stup?uje. Žena: "?íkala jsem ti po?kej, než malý usne!". Muž ješt? chvíli ?eká, ale potom se rezolutn? zvedne a jde rovnou do kuchyn?. Chce se napít minerálky, ale žádnou nenajde a tak vytáhne s ledni?ky šampa?ský....
Žena slyší bouchnout špunt a k?i?í: "Co tam proboha d?láš?" A na to se z d?tského pokoje ozve desetiletý syn? "Vidíš, necht?la jsi mu dát, tak se zast?elil.....
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-02-16, 23:04
Ji?í Paroubek navštíví Anglii a je p?ijat královnou Alžb?tou. Protože
závidí
# Angli?an?m, jak jim státní správa pod královským vedením p?kn? a efektivn?
# funguje, ptá se královny, jaký na to má recept. Královna odpoví: "Já se
vždy
# snažím obklopit moudrými a inteligentními lidmi - sama nem?žu všemu
rozum?t."
# Paroubek na to: "Tomu rozumím, Vaše Veli?enstvo, ale jak zjistit, kdo je
# inteligentní?" Královna se usm?je: "Ud?láme si malý test." Nechá si
vyto?it
# ?íslo Tonyho Blaira a ?íká mu: "Tony, odpov?z rychle na otázku - je to syn
tvého
# otce a není to tv?j bratr - kdo je to?" Blair pohotov? odpoví: "No p?ece
já!"
# Paroubkovi se to moc líbí a hned po návratu se rozhodne p?ezkoušet své
lidi.
# Jako první mu padne do ruky Sobotka. "Bohoušku, odpov?z rychle na otázku -
je to
# syn tvého otce a není to tv?j bratr - kdo je to?" Sobotka si nechá otázku
# zopakovat; pak se vymlouvá, že se nejprve musí zeptat ženy a svého
asistenta,
# ale že na n? vyvine tlak a do 24 hodin bude znát odpov??. Celou noc nespí,
# p?evaluje se v posteli, a po?ád nic. Ráno potká v parlamentu na chodb?
Kalouska
# - sice ho nemá rád, ale ú?el sv?tí prost?edky, a tak se ho rozhodne
využít.
# "Mirku, odpov?z rychle na otázku - je to syn tvého otce a není to tv?j
bratr -
# kdo je to?" "No p?ece já!", odpoví p?ekvapený Kalousek. Sobotka p?ib?hne
celý
# rozradostn?ný za Paroubkem a hlasit? volá: "Už vím, je to Kalousek!!"
Paroubek
# ho popadne pod krkem a ?ve ješt? hlasit?ji: "Ty jsi ale debil - je to Tony
# Blair!!!"
#
#
#
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-02-24, 11:59
V Praze na Jižním m?st? ho?í panelový d?m. Požár už se rozší?il i na chodbu, takže lidé nemohou d?m opustit a hasi?i zatím nikde.

Jde kolem chlap jak hora a k?i?í nahoru na lidi, aby se nebáli a po jednom skákali dol?, že je chytí.

Sko?í první, chlap ho chytí, postaví na zem, sko?í druhý, chlap ho op?t chytí, postaví na zem a tak se to opakuje asi 6x, když vtom vysko?í z okna cikán.

Chlap rychle uhne, cikán se rozplácne o chodník a chlap k?i?í sm?rem nahoru:

Sakra neblázn?te, ty voho?elý mi neházejte!!!

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2009-02-24, 12:10
No ty dva poslední, to je mazeeeec :oDDD
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2009-02-24, 13:23
Gejza vidí Deža, jak utíká s kufrem a volá na n?j:
"Dežko, ?o máš v tom kufri?" - "Ešt? neviem..."


Motto romské olympiády:
Není d?ležité zvít?zit, ale vrátit sportovní ná?iní.


Dežo: "Cigan poži?aj mi tepláky."
Cigan: "Nem?žu,taky sa žením"


Co to je - jeden Cikán na M?síci? Nápad.
A všichni Cikáni na M?síci? ?ešení...

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2009-02-24, 13:28
Jak se sprchujeme


Žena
Svlíkne si v?ci a rozd?lí je do koše na prádlo zvláš? tmavé a sv?tlé.
Jde do koupelny v župánku.
Když po cest? do koupelny uvidí manžela, zahalí všechno, co by mohlo být vid?t.
Podívá se na to, co jí Pán B?h nad?lil. Hlavou jí prob?hne, že by m?la d?lat víc lehsed?, noh zdvih?…
Zapne sprchu
Vydrhne si obli?ej n??ím meru?kovým s drcenými kousky (dámy prominou). Použije zvláš? žínku na obli?ej, ruce, nohy, houbu, širší houbu a pemzu. Umyje si vlasy jednou okurkovým a pak šalv?jovým šampónem obohaceným 43 vitamíny. Umyje si vlasy znovu, aby se ujistila, že jsou OPRAVDU umyté.
Dá si do vlas? grapefruitovo – mátový kondicionér, obohacený skute?nou vášní ovoce.
Spláchne kondicionér. Oholí si podpaždí a nohy. Vyleze z vany a stoupne si p?ímo na kobere?ek v koupeln?. Ut?e se ru?níkem velikosti menšího státu
Vyst?íká vanu p?ípravkem proti plísni. Set?e veškerá mokrá místa ve sprchá?i.
Vrátí se do ložnice oble?ená v župánku a ru?níkem na hlav?

Muž
Svlíkne se sedíc na kraji postele a nechá hadry jen tak pohozený. Do koupelny jde nahatej. Když na cest? do koupelny uvidí manželku, zahoupá pimpasem a ud?lá WOO WOO. Obdivuje svého pimpase a podrbe se na prdeli.
Podívá se, co mu to Pán B?h nad?lil za supr t?lo. Zapne sprchu. Umyje si obli?ej. V?tšinu ?asu stráví omýváním pimpase a prdele
Vytroubí si fr?ák do ruky a spláchne to vodou. Usere a zasm?je se, jak nahlas si prdnul.
Umyje si vlasy. Ud?lá si šamponový ?íro. Umyje si prdel a nechá ty chlupy jednoduše na mejdle. ??rá ...a ??rá ...a ??rá. Všechno spláchne, vyleze z vany mimo kobere?ek. Ut?e si jenom prdel a p?edloktí. Set?epe z pimpase vodu.
Pokud projde kolem manželky, zahoupá s ním a ud?lá znova WOO WOO


Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: pinina (IP)
Datum: 2009-02-24, 13:34
Tak sprchování m? fakt dostalo :o))))))

[www.bobes.websnadno.cz]
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: zzelvickaa (IP)
Datum: 2009-02-24, 13:37
tak te? regulérn? bre?ím smíchy, výborný!!!!!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-02-24, 18:12
no tak já znám teda akorát to WOO WOO akorát teda myslím že ten zvuk je spíš HUU HUU:D
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2009-02-25, 15:48

Angli?tina pro za?áte?níky

T?i ?arod?jnice si prohlížejí t?i Swatch hodinky. Která ?arod?jnice si prohlíží které Swatch hodinky?
Three witches watch three Swatch watches. Which witch watch which Swatch watch?

Angli?tina pro pokro?ilé

T?i pohlavn? pozm?n?né ?arod?jnice si prohlížejí t?i knoflíky ze Swatch hodinek. Která pohlavn? pozm?n?ná ?arod?jnice si prohlíží který knoflík na Swatch hodinkách?
Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched witch watch which Swatch watch switch?

Angli?tina pro profíky

T?i švýcarské poku**ené ?arod?jnice, které si p?ejí si být pohlavn? pozm?n?ny, prohlížejí knoflíky ze Swatch hodinek. Která švýcarská poku**ená ?arod?jnice, která si p?eje být pohlavn? pozm?n?na, si p?eje dívat na který knoflík ze Swatch hodinek?
Three swiss witch-bitches, which wished to be switched swiss witch-bitches, wish to watch three swiss Swatch watch switches. Which swiss witch-bitch which wishes to be a switched swiss witch-bitch, wishes to watch which swiss Swatch watch switch?

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2009-02-25, 15:54
Klokan: tak tohle je fakt husty

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-02-26, 15:05
Klokane, to je d?sný, málem jsem si na tom zlámala jazyk...
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2009-02-26, 18:11
T?i muži p?išli do motelu:
Recep?ní uwedl, že pokoj stojí 30 K?, a tak každý z muž? zaplatil 10 K?. Všichni odešli na pokoj.
Po chwíli recep?ní zjistil, že cena je nižší a ?iní 25 K?.
Vzal tedy 5 K? a poslal poslí?ka, aby je vrátil.

Ten wšak new?d?l, jak rozd?lit 5 K? na t?i stejné díly, a proto každému vrátil jen 1 K? a 2 K? si ponechal...
To znamená, že každý z muž? nakonec zaplatil 9 K?... Je to tak??
To je dohromady 27 K?... Je to tak??
Poslí?ek má w kapse 2 K?... Je to tak??
To je dohromady 29 K?... Je to tak??
Tak kde je kurwa ta koruna?
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-02-26, 19:06
Jaká koruna??? :-)

Trochu bych to opravila a je to jasný (opravená ?ást je zvýrazn?ná):

T?i muži p?išli do motelu:
Recep?ní uwedl, že pokoj stojí 30 K?, a tak každý z muž? zaplatil 10 K?. Všichni odešli na pokoj.
Po chwíli recep?ní zjistil, že cena je nižší a ?iní 25 K?.
Vzal tedy 5 K? a poslal poslí?ka, aby je vrátil.

Ten wšak new?d?l, jak rozd?lit 5 K? na t?i stejné díly, a proto každému vrátil jen 1 K? a 2 K? si ponechal...
To znamená, že každý z muž? nakonec zaplatil 9 K?... Je to tak??
To je dohromady 27 K?... Je to tak??
Poslí?ek má w kapse 2 K?... Je to tak??
To je dohromady 25 K?...

______________
Chyba je na konci výpo?tu od 27 korun se musí ty dv? koruny ode?ít (ne p?i?íst) a pak se dostaneme na ?íslo 25. Nem?žeme po?ítat z 30 k? ale s 25 k?, které nakonec opravdu zaplatili za pokoj a dv?koruny nechali poslí?kovi, protože každý fakticky zaplatil 9k? (což je dohromady 27).

ALE JE TO DOBRÝ :-). Tyhle rébusy mám ráda...Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Pavla Z dne 26.02. v 19:07.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2009-02-26, 19:15
Tak já to pochopila jinak - sou?et všech korun je 29,- a jedna koruna do t?icítky nakonec prost? chybí. Asi jsem to nepochopila úpln?, ale taky se mi to líbí :)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-02-26, 19:21
No práv?, že sou?et všech korun není 29 ale 27.
Takže už nem?žeme po?ítat s t?icítkou ale se sedmadvacítkou.
Protože každý muž nakonec dal jen 9 korun. Takže dali dohromady 27 korun z ?ehož 25 korun stál pokoj a 2 koruny si nechal poslí?ek.

Je to klasický matematický rébus a hlavní "zmatek"je v tom, že místo p?vodních 30k? musíme po?ítat jen s 27 nakonec (protože každý ze t?í muž? dostal zp?t 1korunu), takže dali jen 27. A ty dv? koruny se musí ode?ít (ne p?i?íst) z celkové sumy, která je 27. pak námvyjde 25 a to stál pokoj, takže to sedí...

Ale je to fakt dobrý.

;)
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2009-02-26, 19:35
Notak,já u? dnes didaktiku matematiky m?la,nerozebirejte prosim postup p?i ?e?ení,nebo spadnu do rozboru my?lenkových pochodu...prost? dost dobrá úloha s antisignálem
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2009-02-26, 19:52
Pavlííííí, už jsem to pochopila!!! Ty jsi hlava!!!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-02-27, 10:10
:-)))

Aktuální stránka:63 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist