Aktuální stránka:65 z 69
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-03-23, 17:24
Jde mladá muslimka po silnici v Bagdádu a deset metr? za ní jde její manžel.
# Kouká na to starý muslim a kroutí hlavou. "Hele, synku, poj? sem, " ?ekne,
# když ho manžel míjí. "Co blbneš? Tím, že jde tvá manželka p?ed tebou,
# porušuješ korán a stavíš celý sv?t na hlavu! P?ece jsi výš, jsi v?dce... To
# nevíš, že ženská má podle koránu jít nejmén? p?t metr? za tebou?" povídá mu
# d?da.
# Mladý muž se usm?je a povídá: "No jo, ot?e, ale když psali korán, tak ješt?
# nem?li na silnicích miny..."

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: sandra (IP)
Datum: 2009-03-24, 14:11
Nechávám ji bez dozoru
ležet vedle monitoru
moji malou myšku.
Každý den jí ubližuju
kr?ní páte? prolamuju,
šimrám na b?íšku.

Spolek na ochranu zví?at
nemohl se na to dívat
- sebrali mi myšku!
Na stole je místo prázdné,
co si po?nu? Práce vázne
- tak si jdu ?íst knížku!

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: sandra (IP)
Datum: 2009-03-24, 14:11
Prijde Pepicek do skoly a pani ucitelka se ho pta:
"Pepicku jak dela pejsek?"
"haf haf"
"jak dela kocicka?"
"mnau mnau"
"jak dela liska?"
"na techto zakladech muzete stavet"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: sandra (IP)
Datum: 2009-03-24, 14:13
Pes do domu nesmí!
No dob?e, tak tedy smí, ale jen do n?kterých místností.
Pes smí do všech místností, ale nesmí lehat na nábytek.
No dob?e, pes smí lehat na nábytek, ale jenom na starý.
Tak jo, smí lehat všude, ale nesmí spát s lidmi v posteli.
O.K., pes smí do postele, ale jen když ho pán zavolá
Dob?e tedy, pes smí spát v posteli kdykoli se mu zachce, ale nesmí lézt pod pe?inu.
Pes smí pod pe?inu, ale jen když ho tam pán pozve.
O.K., pes tedy m?že spát pod pe?inou každou noc.
Lidé mohou pod pe?inu jen se svolením svého psa.slovo PES bych nahradila slovem FRETKA!

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2009-03-24, 16:45
Silvie, jojo, já vim, já jsem se taky parkrát spíš omylem na tohle proklikala, ale práv? m? pokaždý tyhle parte rozbre?ej... tak na to radši nekoukám...
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: vitovamartina (IP)
Datum: 2009-03-24, 22:06
To je n?co co m? po tak dlouhé dob? rozesmálo toto vlákno d?kuji. Já jeden slyšela v radiu. Hraje medv?d, zajíc a liška karty a medv?d ?íká,, jestli ješt? jednou bude n?kdo podvád?t tak mu rozbiju držku. Tu jeho malou, špi?atou, rezavou držku.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-03-25, 15:49
Sedí dva kluci na hrázi rybníka, když náhle slyší volání o pomoc a vidí, jak se sle?na topí a mizí pod hladinou.
První odvážlivec rychle sko?í do vody a dlouho hledá pod vodou,až se mu poda?í nahmátnout dív?inu ruku, vytáhne jí ven na b?eh a oživuje dýcháním z úst do úst. Druhý p?ihlíží...
Po n?jaké dob? první povídá : "?lov??e, taková p?kná holka, ale jak jí smrdí z pusy..."
A druhý: "Jestli to není tím, že ta, co se topila m?la plavky a tahle má na nohou brusle!"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-03-26, 02:09
50 v?cí, které by muži cht?li, abyste v?d?la


1. Pokud se vám n?co líbí, nebo ne, ?ekn?te to, a? víme, na ?em jsme.

2. V teniskách a šortkách vypadáte hrozn? sexy.

3. Nahá, opálená ramena jsou tím nejlepším afrodiziakem.

4. Pokud vás zajímáme, dejte to najevo.

5. Pokud si myslíte, že s vámi jezdíme v aut? jako blázni, m?ly byste nás vid?t, když nesedíte na sedadle spolujezdce.

6. Nakupování je práce nikoli zábava.

7. Pokud máme vztek, není nejlepší nápad stoupnout si p?ed nás a opakovat nám jednu a tu samou v?c stále dokola.

8. Nemá cenu klást nám otázky p?es dve?e koupelny, pokud ležíme ve van?. I když vám odpovíme, naše odpov?? nebude mít víc než jednu slabiku.

9. Zajímáte nás vy, nikoli vaše sestra, nikoli vaše kamarádky, nikoli vaše kolegyn?.

10. Vaši bývalí partne?i prost? nikdy nebudou našimi dobrými kamarády.

11. Nebojte se ukázat se p?ed námi bez make-upu. P?irozenost je víc sexy.

12. A?koli vám to m?že p?ipadat neuv??itelné, netrváme na tom, abyste si vytrhávaly obo?í.

13. M?žete se s námi milovat, kdykoli se vám zachce. Vážn?!

14. Nemluvte na nás, pokud hrajeme n?jakou po?íta?ovou hru a aspirujeme na dosažení rekordu.

15. Nikdy se nezeptáme na cestu jednoduše proto, že rádi ?ídíme. Kdekoli.

16. Masturbace je velká hra a vy byste si k ní m?ly dodat odvahy.

17. I my máme rádi objetí a hlazení, a nemusí jít jen o p?edehru k sexu.

18. Ale vy m?žete chtít sex kdykoli. Už jsme se o tom zmínili?

19. Neznáme lepší zvuky než ty, které vydáváte p?i orgasmu.

20. A?koli zvuk Porsche taky není k zahození.

21. Ob?as lžeme, abyste se cítila dob?e. Nebu?te kv?li tomu naštvaná, d?láme to pro vaše dobro.

22. Když jste schopná rozpálit se dob?la kv?li hlouposti, za?ínáme lehce pochybovat o vaší inteligenci.

23. I když to o sob? nevíte, v?bec neumíte lhát.

24. Když vám nabídneme, jestli nechcete pomoc v pr?b?hu p?íprav na spole?enskou akci, znamená to, že už p?ed deseti minutami jsme m?li zpožd?ní.

25. Necht?jte po nás, abychom vám pomohli vybrat v obchod? oble?ení.

26. Pokud nás i p?esto o ni požádáte, smi?te se s tím, že vybereme to, co se nám z vás bude nejsnáze svlékat.

27. Omluva není znak slabosti, ani po jejím vy??ení okamžit? nezem?ete.

28. Pokud nám zavoláte do práce jen proto, abyste si popovídala, ne?ekejte, že vás budeme skute?n? poslouchat, protože si sou?asn? s tím pro?ítáme nevy?ízené maily.

29. Vaše zpocené t?lo po sportování je nejvíc sexy v?c na sv?t?.

30. Sukn? je vždy víc vzrušující než kalhoty.

31. Holky, které pijí pivo, jsou sexy. Pozor, nezam??ujte za holky, které se pivem opíjejí!

32. Nechceme být "sladcí mé?ové k zulíbání." Jsme drsní chlapi a také tak na první pohled vypadáme.

33. Milujeme sepnuté vy?esané vlasy.

34. Pokud si chcete vysloužit naše uznání za vaše sexuální schopnosti, zapojte v posteli nadšení, smysl pro humor a n?kdy také trp?livost.

35. Poprvé jsme stejn? nervózní jako vy. Pokud ne víc.

36. Pokud dáte na ve?ejnosti najevo, že jsme pro vás neodolatelní, v?bec nám to nebude vadit.

37. Když nás rozesm?jete, máte nás v kapse.

38. Velmi neradi ale vidíme, když se sm?jete vtip?m jiným muž?.

39. Pokud nás necháte dívat se, jak si hrajete samy se sebou, zešílíme vzrušením.

40. Váš výb?r filmu se málokdy shodne s naším.

41. Neo?ekávejte rozvinutou konverzaci po SMS zprávách, pokud v ní nebudete používat slova: "nahá" "svléknout" "prsa" "klín."

42. Pom?rn? ?asto p?emýšlíme, pro? s námi v?bec jste.

43. Kdykoli pro nás uva?íte, pot?šíte nás (bez ohledu na výsledek).

44. Umíte hrát fotbal, nebo se o n?j zajímáte (dosa?te libovolný mužský sport)? Naší lásku máte zajišt?nou.

45. Ne, skute?n? si nepamatujeme slovo od slova, co jste nám ?ekly p?edev?írem, ani co jsme vám na to odpov?d?li. Jsme chlapi, nikoli diktafony.

46. Ob?as pot?ebujeme výhradn? mužskou spole?nost, abychom se utvrdili v genderové p?íslušnosti.

47. A i když je to pro vás nepochopitelné, v hospod? v?tšinou neprobíráme vás, ani jakoukoli jinou ženu.

48. Máme dobrou intuici pro blížící se nebezpe?í. Je jím nap?íklad otázka: "Myslíš, že je p?kná?"

49. Nep?edpokládejte, že vám p?edáme všechny drby, které se dozvíme. Jednoduše už proto, že je okamžit? zapomeneme.

50. Nikdy a za žádných okolností nám netvr?te, že nás znáte lépe než my sami sebe a že víte, co je pro nás dobré. Možná, že ano, ale nikdo se vás na to neptal.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2009-03-26, 13:50
Markéto, krásný :)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-03-26, 17:21
- Maminko, maminko, moje tamago?i je v jiném stavu!!!
- Co je to za p?íšernou hra?ku? Ukaž, dej to sem!

(na displeji je skute?n? napsáno Jsem v jiném stavu. Co budeš d?lat?)

- Brou?ku, to není tvoje tamago?i, to je tatínk?v mobil!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-03-31, 16:33
Žena smaží volské oko, když v tom moment? do kuchyn? vtrhne
muž a za?ne k?i?et:
"POZOR!!! POZOR!!! VÍC MÁSLA!!! POTREBUJEME VÍC MÁSLA!!!!
POZOR!!!! OTO?IT, OTO?IT, OTO?IT.... RYCHLE!!! POZOR!!! ZBLAZNILA SES???
TO MÁSLO!!!! PROBOHA, S?L!!!! NEZAPOME? NA S?L!!!!"
Žena už to nevydrží a úpln? vynervovaná se ptá: "Co tak ?veš?!?
Myslíš si, že neumím ud?lat volské oko????'
Muž klidným hlasem odpoví: "To jen abys m?la p?edstavu, jaké to je,když mi kecáš do ?ízení"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-03-31, 17:28
Ježíš, tak te? jsem si málem cvrnkla do textilu :-))))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-04-06, 21:12
Atletické závody a probíhá hod kladivem.
Do klece vstoupí ?ech, rozto?í kladivo a hodí 81 metr?.
Následuje velký potlesk a reportér se ptá závodníka, kde že se to nau?il
takhle házet?
?ech odpoví: "Jsem ková? a s kladivem pracuju dnes a denn?."
Po n?m nastoupí Slovák a dosáhne výkonu 82 metr?.
Ješt? v?tší potlesk a reportér se ptá na to samé.
Slovák odpoví: "Jsem d?evorubec, pracuji v lese a proto mám takovou sílu."
Jako poslední jde na ?adu cikán, op?e se do toho a nam??í mu 85 metr?.
Obrovské ovace a udivený reportér se táže, kde pracuje on.
Cikán odpoví: "Jsem nezam?stnaný."
Reportér se proto ptá, jak možné, že má takovou sílu?
Cikán na to: "Když jsem byl malý, tak mi d?de?ek vždycky ?íkal:
'Jak ti n?kdo dá do ruky kladivo, lopatu nebo n?co podobnýho,tak to zaho?
jak nejdál m?žeš'...".

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-04-08, 14:14
*Príde chlapík na políciu.*

*Policajt:"Dobrý de?, ?o si prajete?"*
-"Chcel by som ohlási? trestný ?in. Môj sused má na dvore obrovskú hromadu dreva." *Policajt:"No, ale to nie je trestné."* -"Ale on sa s tým drevom chystá vycestova?." *Policajt:"Ale ani to nie je trestné, v prípade, že má potrebné
povolenia."*
-"Ale on v tom dreve pašuje drogy"-zašepká chlapík.
**
*Policajt si zapiše o susedovi všetko potrebné a s po?akovaním sa
rozlú?ia.*

Chlapík vyjde pred budovu PZ zoberie mobil a volá susedovi:

*"Pišta zohnal som ti chlapov, ?o ti zadarmo narúbu drevo a inak, budú to tí **istí, ?o ti na jar pokopali celú záhradu!"*
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-04-08, 17:30
Tak jsme s Kryštofem d?epovali, docela mu to jde :-)
Teda fakt nevím, pro? jsem to napsala do vtípk?, zas taková sranda to není....jsem se uhmátla...Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: majda dne 08.04. v 19:28.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-04-08, 20:47
Majdo, my s Vl?ákem skoušeli d?epovat a nejde mu to vúbec, jen visí :-)
Viz Kafrání.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-04-08, 21:17
majdo,

no já si zrovna ?íkala, že ti n?jak uteklo pokra?ování, za?átek nebo pointa, p?ípadn? že už ti za?aly nekontrolovan? a samovoln? unikat (spolu s mo?í) myšlenky...
a oni se ti zatím jen rozjíždí ruce nebo o?i, že netrefíš správný vlákno a to m?že mít x p?í?in v?etn? lehké spole?enské únavy, nic dramatickýho.

ufff, se mi ale ulevilo!! ne že by mi tak leželo na srdci tvoje duševno, to bych teda kecala. ale trochu m? - vzhledem k naší v?kové blízkosti - rozhodila p?edstava, že mi takový "úniky" hrozí už v brzký dob? taky... :o))))

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-04-08, 21:37
Holka, spole?enská únava to není...že jsem pidlovok na dálku, tak to vím, ale že i na n?jakejch padesát cen?ák?..to p?ekvapilo i m?...:-)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-04-08, 21:44
majdo, ?ert vem slepotu a rukout?as!! d?sí m? t?asy mozku a plíny, na to jsem narážela... :o)

no, možná už je to fakt tady - nejen že se neumím vyjád?it tak, aby to n?kdo pochopil, ale navíc jsem se domnívala, že to je vtipný... aspo? trochu... sakra...
jdu se p?ebalit.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-04-08, 21:49
Já t? uklidním, já když kejchnu, tak si cvrnknu..:-))))))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-04-16, 17:04
P?ijde žena dom? a povídá manželovi:
"Co bys d?lal,kdybych vyhrála ve Sportce?"
On povídá: "Na rovinu, vzal bych si p?lku pen?z a odst?hoval bych se daleko."
Manželka vytáhne tiket a povídá:
"Tak to je fajn, že jsi férovej. Já v?era vyhrála 48,- K?, tady máš 24,-K? a VYPADNI!!!"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-04-17, 23:03
Po?ád si st?žujete, že je krize, p?itom byste m?li být rádi, že máte tento rok o 50 % vyšší platy."
"Vyšší? Oproti ?emu?"
"Oproti p?íštímu roku."

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-04-19, 18:05
Pepí?ek p?ijde že školy a v žákovské knížce má napsáno od pani u?itelky:
"Vypadá to, že váš syn má velké problémy s pochopením rozdílu mezi
chlapci a d?v?aty, mohla byste s nim o tom promluvit?"
Maminka vezme Pepí?ka za ruku, odvede jej po schodech do ložnice,
zav?e dve?e a povídá:
"Pepí?ku, tak nejd?ív sundej moji bl?zu."
Pepí?ek rozepne její bl?zu a sundá ji.
"Te? sundej moji sukni."
Pepí?ek sundá její sukni.
"Te? sundej moji podprsenku."
Pepí?ek sundá její podprsenku.
"Te? sundej moje kalhotky."
Pepí?ek sundá její kalhotky.
"Pepí?ku, prosím t?, už nikdy necho? do školy v mém oble?ení."

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2009-04-28, 11:54
Volá poh?ební ústav do prodejny motocykl?: # "Kolik jste dneska prodali t?ch silnejch japonskejch motorek?" # Prodejna: "?trnáct" # Poh?ební ústav:"Tak to se nám ješt? dva n?kde toulaj"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-04-28, 12:08
No bohužel...když vidím ty magory jak u nás na tý hlavní jezd?j..zvedne to na zadní kolo a p?edjíždí nákla?ák....
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2009-04-28, 12:09
Práv? proto jsem to sem hodila :) Já nesnášim motorká?e a jen m? p?edjede, tak schytá takovejch sprostejch nadávek...
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-04-28, 12:13
Já jsem chlap?m motorky zakázala....u nás je to bu? motorka nebo já...te? tak p?emýšlím za jak dlouho nastane doba, kdy v garáži budou dv? motorky a já budu štrikovat fusekle v domov? d?chodc? :-))))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: PxNxDx (IP)
Datum: 2009-04-28, 12:30
Holky neblbn?te... to není tím, že jsou motorká?i, ale tím, že jezd?j jako kreténi... a to m?žou aj v aut?...jen v?tšinou v aut? pozabíjej ješt? dost lidí okolo....

Terinka & Toník
[www.tchorenky.websnadno.cz]
Barinka a Batynka
[potkanky.websnadno.cz]
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2009-04-28, 12:57
PxNxDx - to máš pravdu, proto taky nesnášim ty puber?áky, co si kupujou starý Hondy, tuní si je a hrajou si na strašný machýrky...
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: PxNxDx (IP)
Datum: 2009-04-28, 13:03
Jj..proto já si jednou koupim novou ale Honda to nebude :-)

Terinka & Toník
[www.tchorenky.websnadno.cz]
Barinka a Batynka
[potkanky.websnadno.cz]
Avatar

Aktuální stránka:65 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist