Aktuální stránka:62 z 69
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Iv?a (IP)
Datum: 2008-11-26, 20:54
pomáhá, v?era jsem usnula u malýho, p?ikryl m? a když jsem vstávala, že musim naházet nádobí do my?ky, tak mi n?co ?ekl (nevim co, skoro jsem spala) a ráno bylo nádobí umytý. A to je to poslední, nem?žu si st?žovat, kór te?. Ne?íkám, že bych nemohla dostat ?ast?ji kytku, ale nem?žu si st?žovat. Nakupuje, uklidí, uva?í. Skoro ideální chlap :oD


[www.kunici.estranky.cz]Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2008-11-27, 02:32
adelaida - nic si z toho ned?lej - mn? vzal ten m?j do kina po 9! letech, co jsme byli spolu :o))
Ovšem od té doby tak 3x do roka zajdem :o)
Jinak ale pomáhá, se? mu síly sta?í, pokud o n?co jde a já musím ležet, jsem nemocná atp. Je to chlapská pomoc, avšak bohdá neshnijeme :o)))
Jen po zví?atech musím uklízet výhradn? já (v?era zvracel kocor Žižka nA 3 místech, dnes blíže neur?ená bestie na.cala pání?kovi do bot - našt?stí do um?lohmotných od Vietnamc? - o?ista bez potíží - ale t?ch kec?! :o)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2008-12-05, 21:17
Zavolej si do klubu:
Nejvetsi nadra - 609 112 112
Nejvetsi zadecky - 609 123 321
Nejvetsi vaginy - 609 555 777
Nejvetsi curaci - 158

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: adelaida (IP)
Datum: 2008-12-05, 22:14
Zasmin - No 158 t?eba v Ostrav? by ti moh zvednout m?j chlap a up?ímn? kvalitou to tvému textu neodpovídá :-) Pokud myslíme to slovo, jako ozna?ení ?ásti t?la :-)

Alfréd , Ela a Enya : kdo p?ežije fretku p?ežije všecho

útulek pro fretky v Ostrav?
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2008-12-06, 22:08
1. Moje žena a já chodíme dvakrát týdn? na ve?e?i do n?jaké dobré restaurace. Nejd?ív si dáme n?jaký aperitiv a potom obvykle místní specialitu. P?itom si užíváme p?íjemné spole?nosti. Ona chodí v úterý, já v pátek.

2. Máme odd?lené ložnice. Její je v Brn?, moje v Praze.

3. Beru svou ženu všude. Ona však vždycky najde cestu zpátky.

4. Když jsem se zeptal své ženy, kam by cht?la jít na výro?í naší svatby, odpov?d?la, že n?kam, kde dlouho nebyla. Tak jsem jí navrhl kuchyni.

5. Vždycky se držíme za ruce. Kdybych ji pustil, šla by na nákupy.

6. Má elektricky vyh?ívanou postel, elektrický mixer, elektrický opéka? topinek, elektrickou kulmu, elektrickou troubu, elektrickou my?ku nádobí. Jednoho dne povídá: Všude spousta technických vymožeností a já si p?itom nemám kde sednout. Tak jsem navrhl, že jí koupím elektrické k?eslo.

7. Moje žena mi ?ekla, že ji zlobí její auto. Prý má vodu v karburátoru. Vzal jsem tašku s ná?adím a zeptal se, kde je. Odpov?d?la, že v rybníku.

8. Nechala si dát v salonu krásy ple?ovou masku z pieš?anského bahna. Dva dny vypadala skv?le. Pak bahno opadalo.

9. Ráno b?žela za popelá?em a volala: Stihla bych ješt? odvoz? Popelá? se jen vyklonil z okénka a ?ekl: Ale jo, nasko?te si!

10. Podle statistik je manželství jednozna?n? ?íslo jedna v p?í?inách rozvodu.

11. Nemluvil jsem se svou ženou dva m?síce. Necht?l jsem ji p?erušovat.

12. Poslední hádku jsem zavinil já. Když se m? žena zeptala, co je v televizi, odpov?d?l jsem, že tišt?né spoje a prach.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2008-12-07, 20:34
Nejvíc se mi líbí pieš?anské bahno popelá? a televize! :o))))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2008-12-15, 00:19
Holky, tenhle je d?sn? blbej, ale to sem musím dát:D

Mladík je na plese a strašn? se mu tam zlíbí krásná mladá sle?na.
Za?ne p?emýšlet, jak ji nejlíp oslovit, aby neud?lal ostudu.
Otázka "Kolik je hodin?" je trapná, navíc ona nemá hodinky.
"Jak se jmenuješ?" To je hned na za?átek vlezlý.
"P?jdem si zatan?it?" Co by tak tan?il, když to neumí.
Jak tam tak sedí,nehty okousaný, najednou vidí, jak se zvedá a
odchází k
toaletám.
Tentokrát sebere všechnu odvahu a jde za ní.
Chvíli ?eká p?ede dve?mi, když se najednou otev?ou a vyjde z
nich ona.
Zhluboka se nadechne a zeptá se:
"Sralas?"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Dáda (IP)
Datum: 2008-12-15, 09:54
Hanulko, no ?ekla bych že je p?esn? chlapy vystihující :-DD Je super :-D

Dáda, Fitch, Šefi a Hagi
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2009-01-07, 22:01
NÁVOD JAK ZABÍT JELENA ...
Pot?ebujete:
-P?íru?ku “Jak zabít jelena“
-Pušku na jeleny
-Náboje na jeleny.

Postup:
Najdete si pastvu, kde se pasou jeleni, vyberete si jednoho z nich a
zast?elíte ho.

A JAK ZABÍT KROKODÝLA?

Pot?ebujete:
-P?íru?ku “Jak zabít jelena“
-Pušku na jelena
-Náboje na jelena
-Lo?ku
-Matematicko-fyzikální tabulky
-Kovadlinu
-Jablko
-Dalekohled
-Entomologický špendlík
-2 Esa

Postup:
Najdete ?eku kde žijí krokodýli. Vezmete lo?ku a vydáte se na ni. Po
dlouhé dob? nem?žete žádného krokodýla najít, za?íná to být
nudné. Za?nete si tedy ?íst v matematicko-fyzikálních tabulkách.
Jenže ty jsou tak nudné, že okamžit? usnete. Ruka vám pomalu klesá
do vody a p?iplouvá krokodýl. Uvidí matematicko-fyzikální tabulky, a
za?ne si v nich ?íst. Ty ho samoz?ejm? uspí. Z pravidla, kdo d?ív
usne ten se d?ív probere, tak se tedy probudíte.. Uvidíte krokodýla a
za?nete plout ke b?ehu. Krokodýl se vzbudí a plave za vámi.
P?iplavete na b?eh a za?nete utíkat. Krokodýl b?ží za vámi a
za?ne vás dohán?t. Odhodíte kovadlinu, protože bez kovadliny se
b?ží lépe. Krokodýl vás stále sleduje. Odhodíte jablko, a protože
se ?íká "jablko nepadá daleko od stromu" vylezete na ten strom.
Krokodýl p?ib?hne a dívá se nahoru - na vás. Vezmete dalekohled a
oto?íte ho. Podíváte se na krokodýla a ?eknete "Jé takovou
ješt?rku ješt? nemám." Vezmete entomologický špendlík a píchnete
krokodýla p?ímo do oka. Krokodýl za?ve "Au, moje oko" Vezmete 2 Esa a
?eknete. "Mám královský" Krokodýl ?ekne "To sem z toho jelen"…..a
te? už postupujete podle p?íru?ky "Jak zabít jelena".

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-01-08, 16:14
Jejich autorky nejsou nijak zaostalé. Jsou to právni?ky! Tyto otázky a odpov?di totiž skute?n? padaly vesm?s v soudní síni. Z úst soudky? a obhájky?:

1. "Je to pravda, pane doktore, že pokud n?kdo zem?e ve spánku, neví o tom až do rána?"

2. "Váš nejmladší syn, ten dvacetiletý, kolik je mu let?"

3. "Byl jste p?ítomen, když byl po?ízen váš snímek?"

4. "Byl jste sám, ?i o samot??"

5. "Byl jste to vy, nebo váš mladší bratr, kdo byl zabit ve válce?"

6. "Zabil vás?"

7. "Jak daleko od sebe byla vozidla v okamžiku nárazu?"

8. "Chápu to tak, že jste tam z?stal až do svého odchodu?"

9. "Kolikrát jste spáchal sebevraždu?"

10. Otázka: "Takže datum po?etí vašeho dít?te bylo pátého srpna?"
Odpov??: "Ano."
Otázka: "A co jste v tu dobu d?lala?"

11. Otázka: "Takže ona m?la t?i d?ti?"
Odpov??: "Ano"
Otázka: "Kolik mezi nimi bylo chlapc??"
Odpov??: "Žádný."
Otázka: "Byla mezi nimi n?jaká d?v?ata?"

12. Otázka: "Takže ty schody vedly dolu do sklepa?"
Odpov??: "Ano"
Otázka: "A ty schody vedly také nahoru?"

13. Otázka: "Vy jste podnikl pom?rn? dalekou svatební cestu, že?"
Odpov??: "Ano, jel jsem do Ameriky, paní soudkyn?."
Otázka: "A vzal jste s sebou svou novou ženu?"

14. Otázka: "Jak bylo ukon?eno vaše první manželství?"
Odpov??: "Smrtí."
Otázka: "A ?í smrtí došlo k ukon?ení manželství?"15. Otázka: "M?žete tu osobu popsat?"
Odpov??: "Byl st?ední výšky a m?l plnovous."
Otázka: "A šlo o muže ?i ženu?"

16. Otázka: "Doktore, kolik pitev jste vykonal na mrtvých?"
Odpov??: "Všechny mnou vykonané pitvy byly vykonány na mrtvých."

17. Otázka: "Jste kvalifikován k podávání vzorku mo?i?"
Odpov??: "Odmali?ka."

18. Otázka: "Doktore, než jste zapo?al pitvu, zkontroloval jste tep?"
Odpov??: "Ne"
Otázka: "zkontroloval jste krevní tlak?"
Odpov??: "Ne"
Otázka: "zkusil jste nalézt známku dechu?"
Odpov??: "Ne"
Otázka: "Takže, je možné, že p?i zapo?etí pitvy byla pacientka stále naživu?"
Odpov??: "Ne"
Otázka: "Jak si m?žete být tak jist?"
Odpov??: "Protože její mozek ležel ve sklenici na mém stole."
Otázka: "Nicmén?, je i p?esto možné, že byla stále naživu?"
Odpov??: "Je možné, že byla stále na živu a vyd?lávala si jako právni?ka."


Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: zzelvickaa (IP)
Datum: 2009-01-08, 17:46
tak to je luxusní:-)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2009-01-08, 20:53
Sedí spolu dva na lavi?ce v parku: Milá?ku, mn? za?alo bolet ouško. On jí ho pofouká, dá pusinku na ouško a ptá se: Milá?ku, ješt? t? to ouško bolí? Kdepak milá?ku, už to p?estalo bolet, ale za?al mn? bolet kr?ek. On se p?itulí, pofouká kr?ek, dá pusinku a ptá se: Milá?ku, ješt? t? ten kr?ek bolí? Kdepak milá?ku, už to úpln? p?ešlo. Vtom se z vedlejší lavi?ky zvedne jakýsi straší pán a diskrétn? se k nim p?ito?í :
Prosím a lé?íte taky hemeroidy??


Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: coyot (IP)
Datum: 2009-01-08, 22:02
Klokane, :D ty už to nehul!!

Paní u?itelka se ptá ve t?íd?: "Když máte na plot? p?t pták? a jednoho zast?elíte, kolik jich tam z?stane?" Pepí?ek se hlásí. "Ani jeden, všichni ptáci odletí po výst?elu" Paní u?itelka p?ikývne,"Správná odpov?? je 4, ale líbí se mi takový zp?sob uvažování" Na to Pepí?ek ?ekl: "Paní u?itelko i já Vám dám jednu otázku. T?i ženy sedí na lavi?ce a každá má zmrlinu. První ji opatrn? olizuje z boku, druhá ji cumlá ze zhora skoro až ke kornoutu a t?etí jemn? uhryzává od vršku. Která z nich je vdaná?" U?itelka se za?ervená, ale nakonec odpoví: "Podle mn? ta druhá, co si zmrzlinu dává celou do úst." Pepí?ek na to ?ekl: "Správná odpov?d je ta, která má prstýnek, ale líbí se mi Váš zp?sob uvažování."

Žena: Co bys d?lal, kdybych um?ela? Oženil by ses znovu?
Muž: Ur?it? ne!
Žena: Pro? ne - nelíbí se ti manželství?
Muž: Samoz?ejm? líbí.
Žena: Tak pro? by ses neoženil znova?
Muž: No, tak jo, oženil.
Žena: Opravdu? (Tvá?í se ublížen?).
Muž: (Slyšiteln? vzdychne)
Žena: Spal bys s ní v naší posteli?
Muž: Kde jinde bychom spali?
Žena: Sundal bys moje fotky a místo nich pov?sil její?
Muž: Tak to by asi bylo správné.
Žena: A dovolil bys jí, aby hrála mými golfovými holemi?
Muž: Ty jsou jí k ni?emu, ona je levák.
Žena: ------------ ticho-----------
Muž: A do prdele.


Mojžíš bere h?l na dlouhý odpal, odpálí, mí?ek letí, letí, už už padá do
vody, když tu se voda rozestoupí, mí?ek se odrazí ode dna a dopadne na green.
Mojžíš ho dojde a do?ukne do jamky.
Na ?ad? je Ježíš. Odpálí, mí?ek padá do vody, ale nepotopí se.
Ježíš p?ejde po hladin? až k n?mu, odpálí a micek padá do jamky.
Hraje pan v kostkovaném saku.
Odpálí, mí?ek letí, padá do vody. V tom ho zachytí ryba do tlamy.
Než se sta?í pono?it, uloví rybu dravý pták a letí s ni i s mí?kem pry?.
Ozve se výst?el - myslivec st?ílí po ptákovi.
Netrefí, ale pták se lekne, pustí rybu, ryba pustí mí?ek a ten spadne do
jamky.
Ježíš se v tu chvíli podívá na nebe:
"Ty vole tati, tak p?išli jsme si zahrát golf nebo machrovat?"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: F14 (IP)
Datum: 2009-01-12, 10:26
Kdo se pozná:

[www.bugemos.com]

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: petronelka (IP)
Datum: 2009-01-12, 10:48
F14, v?bec nevím o ?em mluvíš..:-)))))))))))))
ta fre?ule na compu je však vystihující:-))

" Kdo nežije s fretkou, ten jako by nežil aneb kolik fretek máš, tolikrát jsi ?lov?kem!"
Petronelka
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Dáda (IP)
Datum: 2009-01-12, 11:27
F14, to je teda dobrý :-DD


Dáda, Fitch, Šefi a Hagi
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2009-01-13, 10:24
To je špatn?, petr má dlouhé vlasy a je fousatej!!!!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mikejla (IP)
Datum: 2009-01-13, 17:41
Nekdo klepe na dvere, pan otevre a tam stoji mala smrticka s malou kosickou a povida: "Pane prisla jsem si pro vaseho krecka"....pan rika: "Neotravuj a vypadni"...Za pul hodiny zase nekdo klepe na dvere, pan otevre a tam stoji velka smrt s velkou kosou a mala smrticka s malou kosickou. Ta mala rika: "Mami to je on..."...
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2009-01-13, 23:23
# Blahop?ejný telegram z Ruska:
# Blahop?ejeme vám k p?edsednictví EU, stop.
# Plyn, stop.
# Ropa, stop.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: petronelka (IP)
Datum: 2009-01-14, 11:27
Poklízí žena v kuchyni a volá"
Táto! Musíš jít opravit záchod!"
Táta dpoví:
"Dy? je v po?ádku."
"Není, b?ž a podívej se na to!"
Tak táta teda jde a zase volá:
"Mámo, tady nic rozbitýho neni."
Máma zase, "Musíš str?it hlavu do mísy!"
Táta str?í hlavu do mísy, rozhlíží se a volá:
"Tady taky nic rozbitýho neni."
A máma, "No tak tu hlavu vytáhni."
Táta vytahuje hlavu a naráz zaje?í:
"Mámo, pomóóc, zasekly se mi fousy v prasklým prkýnku!"
A máma spokojen? zavolá: "Bolí, co?"*

" Kdo nežije s fretkou, ten jako by nežil aneb kolik fretek máš, tolikrát jsi ?lov?kem!"
Petronelka
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-01-15, 15:24
OZNAM

V najbližších d?och u Vás zazvoní ?lovek hovoriaci ruským prízvukom, ktorý bude od?ítava? plyn.
Zárove? si vezme aj plynomer, vraj ho už nebudete potrebova?.

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-01-16, 17:24
Ptá se otec syna: "Jirko, ty prej te? chodíš s Blaženou?"
"No chodím, máš n?co proti tomu?"
"Ne, jen jsem ti cht?l ?íct, že když jsem byl v tvým v?ku, tak jsem s ní chodil taky!"Leží takhle pár v posteli a ženská ?íká:
Já bych ráda m?la v?tší prsa.".
"Tak si je zkus t?ít toaletním papírem."
"Toaletní papír? Co by to jako m?lo d?lat?"
"No to nevím, ale koukni, co ti to ud?lalo s prdelí."
P?ijde sle?na do sexshopu a žádá robertka. Prodava? jí ukazuje:
"Tenhle je za 25$ a tenhle za 35$."
"A co ten velký pruhovaný?"
"Za stop?tadvacet."
"Tak mi ho dejte..."
Po chvíli p?ijde šéf a ptá se prodava?e:
"Jak jdou dnes kšefty?"
"Ale dobrý, práv? jsem prodal svoji termosku za 125 dolar?.""V?? mi, vnu?ko, v život? ženy bývá jen jedna velká láska."
"A kdo to byl u tebe, babi?ko?"
"Námo?níci."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2009-01-17, 02:35
No nemáme to my ženský t?žký?? Svatá pravda...
Když jsi tlustá - máš zhubnout.
Když jsi hubená - není t? za co chytit.
Když jsi mladá - máš mít praxi.
Když máš praxi - máš být mladá. Když se oble?eš pohodln? -neberou
t? vážn?.
Když se oble?eš vyzývav? - jsi št?tka.
Když jsi škaredá - máš sm?lu, nejsi reprezentativní.
Když jsi p?kná - musíš být hloupá. Když jsi p?kná a máš postavení - musela jsi si ho"odležet".
Když pracuješ p?es?as - jsi špatná matka a nebereš rodinu
vážn?.
Když nepracuješ p?es?as - jsi neperspektivní pracovní síla a nebereš
práci vážn?.
Když jsi m?la v posteli mnoho muž? - jsi št?tka.
Když jsi v posteli mnoho muž? nem?la - jsi nemocná,
frigidnía nebo lesba.
Takže se tedy ptám, která je to ta normální žena, která nema problém
s touto spole?ností? neexistuje :-)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: petronelka (IP)
Datum: 2009-01-17, 10:37
Po divokém mejdanu se chlap vzbudí vedle cizí ženy a ptá se:
"Proboha, kolik máš let?"
"No p?ece tolik, na kolik vypadám!"
"M? neser, tak dlouho ?lov?k nežije!"


"Koupil jsi chleba?"
Manžel odpoví: "Chleba, nákupy, to není chlapská práce, prdelko."
Tak se svlíkni a poj? d?lat chlapskou práci."
Manžel: "Ježíši, ty v?bec nerozumíš srand?, dej mi tu tašku!"


"Pepo, platíš dan??"
"Pochopiteln?, že platím. Nejen Dan?, ale i Lence a Ivan?!"


Manželka: "Už vím, co bych cht?la k narozeninám. P?eju si nový mobil."
Manžel: "A nem?žeš si p?át n?co splniteln?jšího?"
Manželka: "Tak sta?ilo by mi, kdybys tolik nechlastal!!!"
Manžel: "A chceš k n?mu i nabíje?ku?"


On: "Zkusíme dneska ve?er vým?nu pozic?"
Ona: "To je dobrý nápad - ty budeš žehlit a já sed?t na gau?i..."


Manželka zahýbá s ?ernochem. Najednou stojí ve dve?ích manžel a ?íká:
Dlouho jsem t? podez?íval z nev?ry, a te? je to tady - ?erné na bílém."


Blondýnka v autoškole.
Instruktor: "Te? p?idejte plyn."
Blondýnka: "Co si o m? myslíte - že jsem blbá? Jsem v aut? a ne u sporáku!"


" Kdo nežije s fretkou, ten jako by nežil aneb kolik fretek máš, tolikrát jsi ?lov?kem!"
Petronelka
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: petronelka (IP)
Datum: 2009-01-22, 10:30
Když B?h stvo?il Adama a Evu,
zbyly mu ješte dv? v?ci, které jim cht?l dát.

B?h ?ekl:

"Mám pro vás jest? dva dárky,
pro každého z vás jeden.
Ten první je moci ?urat vestoje."

Adam ho p?erusil:

"Já to chci, já to chci! To bude báje?né a m?j život bude
mnohem jednodušší a veselejší!"

Pak se podíval na Evu a Eva p?ikývla a ?ekla:
“No pro? ne, pro mne to není
tak d?ležité."

Tak dostal Adam od Boha tento dárek.

Výskal radostí, poskakoval a ?ural tu zde, tu onde, b?žel na pláž,
?ural i tam a obdivoval se obrazc?m, které se mu poda?ilo
vytvo?it v písku.

B?h s Evou pozorovali Adamovo nadšení a tu se zeptala Eva Boha:

"A ten druhý dárek, který jsi nám cht?l dát?"
"To je mozek, Evo. To je mozek."


" Kdo nežije s fretkou, ten jako by nežil aneb kolik fretek máš, tolikrát jsi ?lov?kem!"
Petronelka
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-01-28, 10:40
Pan Novák se celý život dob?e choval, nepil, nekou?il, jedl st?ídm?,nikomu neublížil, druhým pomáhal.
Po smrti p?išel do nebe.T?šil se že si po celoživotním od?íkání kone?n? trochu užije.
První den dostal k ob?du jogurt a dva rohlíky.
Ml?el, nebo? byl zvyklý si od?íkat.
Druhý den k ob?du op?t jogurt a dva rohlíky. Znovu ml?el. Ale nedalo mu to a nahlédl p?es nebeskou klenbu dol? do pekla.
Tam všude plno lidí, obrovská žranice.
T?etí den zase jogurt a dva rohlíky.Tak se zeptal Pána Boha, "jak je to možné. Pro? to tak je?"
Pán odpov?d?l: "Pochop to, pro dva nemá cenu va?it."

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-01-28, 12:06
Gazza- jojo, ten znám s Matkou Terezou :o))

Ale ten p?edchozí, od petronelky, jsem vypráv?la drahouškovi. Reakce byla okamžitá a bystrá - kupodivu: "Tos ?etla na fretkách, ne? No jóóó, vévévé mago?i cézet!" :o)))) Jojo - ty potrefené husy!!! Na každém výlet? do p?írody zna?kuje a diví se, když se mu sm?ju :op
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-01-28, 12:28
Petronel, tak to jsem se fakt zasmála....jak výstižné :-))))))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2009-01-29, 09:55
Policistka ?ídící dopravu na rušné k?ižovatce hlásí opera?nímu dustojnikovi:
"Centrálo, centrálo, tady orel, tady orel, dostala jsem m?sí?ky,a? m? n?kdo vyst?ídá, díky"
"Orle, tady centrála, rozumím a za?ídím."
Po dvou hodinách: "Centrálo, centrálo, tady orel, tady orel, proboha pošlete už kone?n? n?koho".
"Orle, tady centrála, nemám koho poslat, tady se všichni radostí ožrali!

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-01-30, 16:56
- Mamíííí, p?jdeš se mnou do kina?
- Jen proto, že spím s tvým tátou, mi ješt? nemusíš ?íkat MAMI!
- A jak ti mám ?íkat?
- No, normáln? - Milane...


V?era mi manželka utekla s mým nejlepším p?ítelem.
Sakra.
Docela se mi po n?m stýská!!! :o(


V noci v parku souloží dva teplouši, tma jak v pytli.
(Rozhovor mezi nimi)
„Já t? miluji.“
„Já tebe taky. Jsi úžasný.“
„Ty taky.“
“Budeme se tu scházet vždycky.“
„Ano, každý den. Já bydlím v Praze.“
„Ty jo, já taky. Na Dejvický.“
„Ty bláho, já taky. ?íslo 150.“
“To není možné, já taky !!!“
“Karle ?! „
„Tati ?!“Avatar

Aktuální stránka:62 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist