Aktuální stránka:9 z 24
Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Eivie (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:03
Gracijka: Já to chápu, je to t?žký, máš plný právo mít tenhle názor, obzvláš?, když ?abík byl n?jakou dobu u Tebe, jen zkusit o?esv?d?ovat jinýma zp?sobama...

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:03
Eivie: jen ješt? ?eknu, že p?ímo na vete jsme mluvily s vetkou o Yasminin? Fló, která lé?bu zvládá dob?e....
Kdyby v tom veteriná?ka nevid?la smysl ?ekla by to....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:05
Bohužel je Yasmin na dovolené a nem?že se tu s náma pod?lit o svoje poznatky....
Vete ?íkala, že to spousta lidí srovnává s lé?bou lidí, ale že to u fretek opravdu tak není...že to snáší dob?e. M? osobn? na veterin? uklidnila a dala mi šanci....Bailee to bohužel nep?esv?d?ilo.
Chápu, že ho chce mít u sebe...ale nechápu za jakou cenu. Zvláš? když to m?žeme aspo? zkusit.....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Eivie (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:08
Graci: A Yasminu by nebyla možnost kontaktovat? T?eba by Bailee pomohlo slyšet, jakto vlastn? všechno u fretek probíhá a pocity n?koho, kdo to zažívá.

Re:
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:13
Graci a ty v??íš tomu, že teda pokud mu te? zbývá pár dní, tak v?bec zvládne a p?ežije po dobu t?í chemoterapií? Já teda ne.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Eivie (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:13
Promi?, stihla jsi reagovat d?ív než já. V tom p?ípad? mne už nic nenapadá. Jen si ješt? myslím, že se tu zbyte?n? zazdila ta možnost s tím druhým vetem, kterého Bailee našla, kdyby všechno konzultoval s paní veteriná?kou u který ted ?abík byl, nevid?la bych v tom problém a byl by to podle mne dobrý kompromis, kdyby si to Bailee rozmyslela.

to je asi všechno, co jsem k tomu cht?la ?íct.

P?eju ?abíkovi hodn? št?stí a málo bolesti, a? už to všechno dopadne jakkoliv...


Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:16
Pár dní mu zbývá jen na prednisonu...proto Chylíková radila nic neodkládat a cht?la ho tam mít hned dneska....
Je blbý, že tu není n?kdo, kdo by ti napsal n?jaký optimisti?t?jší zprávy, abys nem?la pocit, že to je beznad?jný a zbyte?ný trápení....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:20
Jasn?, a když mu do t?la daj n?jakej humus, zázra?n? mu bude líp a místo n?kolika dní tu bude t?i týdny do další chemo, a pak mu zas bude líp... ne, nev??ím tomu.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:22
A ty si myslíš, že prednison žádnej humus není? Ježiš vzpamatuj se.....já už fakt nemám slov...je mi zle z celý týhle debaty...z toho všeho...
Myslís, že mu bude bez lé?by líp? Sama tomu nev??íš.....Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: graciijka dne 11.08. v 12:23.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:24
A m? je naprosto dob?e, to víš že jo. Ne?íkám, že Prednison humus není, ale asi o dost menší, než chemoterapie

Líp, nelíp, to nikdo nevíme.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Bailee dne 11.08. v 12:25.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:26
P?ed n?jakou dobou um?el kozel, kterého jsem p?ed 8 lety vypiplala, když jeho máma dostala po porodu hore?ku, nem?la mlíko a o k?zlata (ješt? m?l sest?i?ku, ta bohužel dostala zápal plic a um?ela) nejevila zájem. Musela jsem p?esv?d?it rodi?e, že je malým pot?eba pomoct ("nech to na té koze, ta p?eci ví, co s nimi, necho? tam, budeš ji stresovat") a pak jsem kozlíka krmila ze st?íka?ky a vstávala k n?mu v noci. Chodil pak za mnou jako pejsek a moc rád se nechal drbat. P?ed n?jakou dobou za?al vypadat trochu špatn?, ale s kozami je problém, protože o kozách se toho ví ješt? skoro mí?, než o fretkách, hlavn? proto, že žádné drahé lé?ení by nikdo neplatil, protože je to p?eci "jen" koza, a tudíž když je nemocná, a je to n?co chronického, tak se prost? nelé?í. Protože cena za lé?ení by n?kolikanásobn? p?esáhla cenu nové kozy. Taky se koza nedá moc dob?e vyšet?it, holt je velká an to, aby ji ?lov?k vzal odvez n?kam, kde mají p?ístroje.
Jednou ve?er jsem vid?la Truhlíka, že jen leží a vypadá fakt blb?, bylo mi hned jasné, že umírá. Rodi?e ješt? volali veteriná?ce, která m?la p?ijet za asi t?i hodiny, d?ív nemohla (ta aspo? o kozách n?co ví, což je v Praze docela problém, všichni se specializují an psy a ko?ky), ješt? rodi??m po telefonu radila, jak mu jehlou propíchnout bok, kdyby byl nafouknutý. Ale m? p?išlo, že není, vypadalo to jinak, a necht?la jsem, aby ho ješt? víc trápili, ale oni to cht?li zkusit. Nepomohlo to. Dv? hodiny jsem u n?j sed?la, než um?el. V?tšinu ?asu mi p?išel, že je úpln? mimo a nevnímá, snad ho aspo? nic nebolelo. Ale n?kolikrát jsem m?la pocit, že m? poznal, a že je rád, že jsem u n?j a hladím ho. Podkládala jsem ho senem, aby se mu líp leželeo, a nadzvedávala jsem mu hlavu, aby mohl dýchat. Myslím si, že jsem pro n?j ud?lala to nejlepší, co jsem mohla, a jsem moc ráda, že jsem mohla být u n?j. Sice jsem bre?ela celou dobu, a te? mám taky slzy v o?ích, ale bylo pro m? moc d?ležité, že jsem s ním mohla být. A jsem mnohem radši, že to dopadlo takhle, než kdyby um?el n?kde na opera?ním sále, nebo kdekoli, kde bych nemohla být s ním. Možná je to sobecké, ale vidím to takhle.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:45
Výborn?, takže jsem sobecká bestie, co na to ?íct... Kdyby m?la Graci na ?abíka smlouvu, tak už bych ho asi v?bec nevid?la... no, asi bych m?la d?kovat, že ji nemá a že svoje zví?e budu mít možnost nechat dožít u sebe, v klidu.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:50
jj nezapome? si post?žovat..... :) už se tomu fakt jen sm?ju
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:51
Neboj, nezapomenu. Mám pocit, že ten, kdo to tu za?al ?ešit jsi byla ty, tak nevidím d?vod, pro? bych nemohla i já.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: N-rok (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:55
Chovám opravdu hodn? zví?at (fretky mám ?ty?i) a pokud je lé?ba opravdu beznad?jná a zví?e by se nadále trápilo, nechávám ho radši uspat. Ovšem než se dostanu do téhle fáze, snažím se ud?lat opravdu maximum. Naprosto tedy nechápu tuhle situaci. ?abík má s chemoterapií šanci na lepší život (netvrdím, že je to tutovka, ale ta šance tu je!), bez ní ne. Situace je naprosto jasná. Maruška naprosto sobecky odmítá ?abíkovi pomoc, na kterou se složilo plno lidí, n?kte?í nikdy nevid?li ani ji, ani ?abíka a p?ece peníze pošlou, protože je to na dobrou v?c. Mimochodem já jsem ta h?upka, co platila ?abíkovi ?ást vyšet?ení u Chylíkové a ud?lala sbírku mezi nefretka?i. Naivn? jsem myslela, že problém je s pen?zi, ale vidím, že problém je v Marušce, která se rozhodla nechat ?abíka um?ít bez šance na zlepšení, jen proto, aby se ona cítila líp. Je mi z ní špatn?. Lituju, že jsem si ?abíka nezvala já, když byla možnost. A taky lituju Markéty. A tohle píšu v afektu, jasn?. Protože jsem opravdu, ale opravdu naštvaná.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:57
A ona snad neni šance u nás? Neni šance, aby chodil na chemoterapii tady, k vetovi, který fretky lé?í? Je. Jenže mi bylo ?e?eno, že na to se Majda netvá?í.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:58
Nechci se tu moc vm?šovat, ale protože jsem s Yasmin docela v kontaktu a t?sn? p?ed jejím odjezdem na dov?u jsem s ní ješt? o Flo mluvila, tak vím, že na chemo Flo reagovala dob?e, nem?la s ní v?tší problémy. Co se výsledk? stále probíhající lé?by tý?e, to už musí napsat sama Yasmin, až se vrátí.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:58
ježiš tak co vlastn? chceš...te? si ukázala jakej si fakt sobec...že ho chceš mít u sebe a ve varech ti najednou chemo nevadí...ale v Praze by jí nep?ežil...sobec seš a z?staneš jím....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:59
A pokud m? ješt? n?kdo hodlá urážet, tak si to prosím nechce pro sebe(tím myslím vzkazy)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:02
wolfi, o Fló vím. Ale myslím, že tam je rozdíl. Jednak v tom, že Fló má jeden nádor, jednak v tom, že Fló byla celej život kvalitn? krmená a podobn?, prost? má asi lepší ,,základ" než ?abík.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:07
Ohledn? chemoterapie, po?ád je tu možnost ji nechat ud?lat ve Varech, když jsem teda ta sobecká mrcha, která mu nedop?eje možnost se nechat vylé?it. Tahle možnost tu je, jenže n?kterým se to nelíbí, protože Chylíková je Chylíková, že...Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Bailee dne 11.08. v 13:11.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:09
Bailee: nejsem veteriná?, ale nejsem si jistá, jestli kvalitní krmení v minulosti má na úspešnou lé?bu n?jaký vliv. Podle m? jde spíš o aktuální stav zví?ete. To samé po?et nádor?, zase, nejsem veteriná?, ale podle mého hlediska by m?lo chemo zabírat na všechny, co zví?e má, ne? K tomuhle by se m?l vyjád?it spíš ?lov?k fundovaný, nap?. Lee, nebo sama Chylíková.
Ale za sebe by m? zajímal zde již zmín?ný dotaz na operativnost nádor?? ?ekla k tomu vetka n?co?Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: wolfi dne 11.08. v 13:25.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:10
wolfi, ne?ekla, respektive neptali jsme se. Ten v b?iše by možná operovat šel, ale ten v plicích asi t?žko...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:11
Bailee: tv?j vet v KV jíž aplikoval chemo fretkám? Mám pocit, že tu n?kde na fóru n?jaký chovatel psal o rizikách aplikace chemo, možná Rynn? Omlouvám se, jestli se pletu a byl to n?kdo jiný.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:13
wolfi, tohle nevím, není to m?j vet, nikdy jsem tam nebyla, MHD?kem se tam dojet nedá, ale v tomhle p?ípad? bych si zajistila odvoz. Mluvila jsem s ním v?era jen krátce, neptala jsem se na cenu(ta se odvíjí i od použitýho léku a já nevím, co by mu Chylíková dávala), neptala jsem se na zkušenosti, jen vím, že je celkov? tady doporu?ovanej, jako sice dražší, ale dobrej vet, a s fretkama zkušenosti má.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Bailee dne 11.08. v 13:17.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:21
Nejde mi o cenu, dala jsem si tu práci a našla jsem p?ísp?vek od Rynn, jejíž prcek m?l lymfom a práv? tam píše, že když se chemo špatn? píchne, je smrtelná. Proto bych se asi pídila po zkušenostech ur?itého veta.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:22
Wolfi: O tom Chylíková taky mluvila...že pozor na dobré napíchnutí
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:28
Bailee: být tebou hodn? si rozmyslím a prov??ím schopnosti veteriná?e. Já osobn? jednoumu takovému nalet?la. Moje frete?ka Mína m?la reakci na vakcinu(mimochodem jiné fretky na ní nereagovaly negativn?). Reakce byla tém?? okamžitá Pr?jem, zvracení. Píchli jí n?co na uklidn?ní(veti tak schodou okolností ordinovali dva). Každopádn? m? s ní poslali domu. Po hodin? zvracení a krvavého pr?jmu jsem to nevydržela a zavolala tam, že to nep?estává, tak co mám d?lat. ?ekl mi, že nic, že se to srovná. Nedalo mi to a napsala jsem to sem na fórum a díky bohu m? holky zburcovali a Lee mi sehnala kontakt na veterinu v jiném m?st?, kam jsem kolem p?lnoci dorazila a fretku mi zachránili!

Takže ne každý, kdo ?ekne, že zkušenosti s fretkami má, je opravdu má!
Tím nechci zpochyb?ovat tvého vete v KV, t?eba je fakt umí. Jen si to prost? radši prov??.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:29
Jak to vidím já, tak Bailee hlavn? chce mít své zví?átko u sebe, což je podle m? naprosto pochopitelné. Sice jí osobn? se chemoterapie nezdá jako nejlepší volba, ale p?istoupila by na ni, když ?te všechny argumenty pro a proti.

Veteriná? ve Varech by lé?bu jen aplikoval, podle m? je d?ležité dávkování, a to by (snad) Chylíková byla ochotná vypo?ítat a p?edat mu informace, které jsou k tomu pot?eba.

?abík podstoupil vyšet?ení u dobré fret?í veteriná?ky, a jelikož je jeho majitelka zdaleka, p?ijde mi logické, že lé?bu samotnou už by mohl fre?ák podstoupit doma. Podle m? by to mohlo být lepší i pro n?j, a pro Bailee to bude lepší zcela bezpochyby.

P?ijde mi, že tahle debata už je spíš emo?ní (a dost ?asto mi p?ísp?vky p?ijdou až p?ehnan? vypjaté), místo aby se ?ešilo to, co k ?ešení je.

-----------

Pokud je aplikace tak složitá, jak je psáno výše, tak by podle m? bylo dobré ješt? jednou na tu veterinu zavolat, p?ímo s tímhle dotazem, jestli si s tím veteriná? bude um?t poradit.
A pokud by se to bralo tak, že fretky mohou lé?it jen veteriná?i, kte?í už to s fretkami (dokonale) umí, tak by nebyli žádní noví, kte?í by se to mohli nau?it. Samoz?ejm? bych to nenechala "zkoušet" na své fretce doktora, který fretku vid?l tak akorát na obrázku a p?i o?kování.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Žabka dne 11.08. v 13:37.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:36
žabka: naprosto souhlasím, až na to jedno malé ale.. nejde jen o dávkování, ale i o aplikaci.. viz p?ísp?vek rynn v tématu Pro t?i z and?l?, z roku 2008, kdy nechala uspat Romea.

Aktuální stránka:9 z 24


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist