Aktuální stránka:57 z 69
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-06-06, 22:39
Francouz klidn? pojídá svou snídani (káva croissanty chléb a džem),
> >> #
> >> # Když se k n?mu posadí typický Ameri?an, žvýkající žvýka?ku.
> >> #
> >> # Francouz ho ignoruje, a tak Ameri?an, kterého to net?ší, za?ne
> >> # rozhovor: "Jíte celý chléb?"
> >> # Francouz (rozmrzele): "Samoz?ejm?."
> >> # Ameri?an: "My ne. My jíme jen to, co je uvnit?, k?rky sbíráme
> >> # do kontejneru, recyklujeme je, vyrábíme z nich croissanty a
> > prodáváme
> >> je do
> >> # Francie."
> >> # Francouz tiše p?ežvykuje.
> >> # Ameri?an pokra?uje: "Jíte s chlebem džem?"
> >> # Francouz: "Samoz?ejm?."
> >> # Ameri?an: "My ne. My jíme k snídani jen ?erstvé ovoce, potom
> > posbíráme
> >> # Všechny šlupky a zbytky do kontejneru, recyklujeme je, vyrobíme z
> >> nich
> >> # džem a prodáváme ho do Francie."
> >> # Francouz se zeptá: "A co d?láte s použitými kondomy?"
> >> # Ameri?an: "Vyhazujeme je, samoz?ejm?."
> >> # Francouz: "My ne. My je sbíráme do kontejneru, recyklujeme je,
> > vyrábíme
> >> # z nich žvýka?ky a prodáváme je do Ameriky."

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-06-06, 22:43
"Haló? Je tam ZOO? Váš telefon mi dali ze záchranné služby. Do bytu se mi #
# # dostal had."
# # # "Jak dostal? Do bytu? P?es ventilaci? Kde bydlíte? ?emu se podobá?"
# # # "P?es ventilaci. Podobá se užovce, no já nejsem specialista..."
# # # "Popište ji."
# # # "No je ?erná, st?edn? dlouhá... taková oby?ejná."
# # # "To je užovka. Jestli se nebojíte, tak ji zkuste chytit."
# # # "?ím? Holýma rukama?"
# # # "Jednoduše ji chy?te! Holýma rukama, ne-bo..."
# # # "Co nebo?"
# # # "Vy jste ?lenem Svazu ochranc? p?írody?"
# # # "Ne."
# # # "Tak ji jebn?te lopatou!"

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-06-06, 22:49
Mladá dív?ina si nabalí sta?e?ka a t?ší se, že ho o svatební
# # # # # # > noci usouloží k smrti, aby po n?m mohla d?dit.
# # # # # # > Svlékne se, lehne si na postel, a ?eká, až manžel vyjde z
# koupelny.
# # # # # # > Ten vyleze, s prezervativem na svém 30 cm dlouhém údu,špunty
# # # # # # > v uších a kolí?kem na nose.Dív?ina se ho vyd?šen? ptá, co to má
# # # # # # > všechno znamenat a sta?ík odpoví:
# # # # # # > "Jsou dv? v?ci,které k smrti nesnáším.
# # # # # # > Je?ící ženská a smrad ze spálené gumy...!"
# # # # # # >
# # # # # # >
# # # # # # > Návod k dosažení vnit?ního míru.
# # # # # # > Poslechl jsem jednoduchou radu, kterou jsem našel v jednom ?lánku
# # # # # # > v ?asopise, a kone?n? jsem našel klid v duši. Stálo v n?m:
# # # # # # > "Zp?sob, jak dosáhnout vnit?ního míru, spo?ívá v tom,
# # # # # # > že dokon?íte úpln? všechno, co jste za?ali...."
# # # # # # > Tak jsem se doma rozhlédl okolo sebe po všem,
# # # # # # > co jsem za?al a v p?lce nechal.
# # # # # # > Než jsem vyrazil do práce, dopil jsem láhev ?erveného,
# # # # # # > potom jsem dorazil Baileys, Martini, vodku, rum, fernet,
# # # # # # > sá?ek chips? a krabici ?okolády.
# # # # # # > Nedovedete si ani p?edstavit, jak je mi te? fajn.
# # # # # # > Posílám toto poselství všem, kte?í touží po míru v duši!
# # # # # # >
# # # # # # >
# # # # # # >
# # # # # # >
# # # # # # > Co znamená GPS ?
# # # # # # >
# # # # # # > P?vod této zkratky je pot?eba hledat na Valašsku...
# # # # # # >
# # # # # # > Gde pi?a su?
# # # # # # >
# # # # # # >
# # # # # # > Jde Jení?ek s tatínkem po m?st? a míjejí bordel. Jení?ek se ptá
# svého
# #
# # # # # # > otce:
# # # # # # > "Tatínku, co je tohle za d?m?"
# # # # # # > "To je d?m radosti."
# # # # # # > "Tati, poj? dovnit?..."
# # # # # # > "To nejde, až jindy."
# # # # # # > Druhý den se Jení?ek vypraví do domu radosti sám. Vejde dovnit?
# # potká
# # # ho
# # # # # # > kucha?ka.
# # # # # # > "Copak tu d?láš, chlape?ku?", ptá se ho.
# # # # # # > "Tatínek ?íkal, že je to d?m radosti, tak mi n?jakou ud?lejte."
# # # # # # > A tak mu kucha?ka ud?lala 3 pala?inky s ?okoládou.
# # # # # # > Když p?išel Jení?ek dom?, otec se ho ptal kde byl.
# # # # # # > "Byl jsem v dom? radosti"
# # # # # # > "Proboha cože? A jaké to bylo?"
# # # # # # > "Ani se neptej. První jsem zvládl v pohod?, druhá už mi dala
# zabrat
# # a
# # # # # # > tu t?etí jsem jen roztáhl a vylízal."

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2008-06-09, 13:55
Pár starých d?chodc? se vydal na výlet na místo kde se kdysi dávno poprvé potkali. Sedí v kavárn? a hovo?í: "Pamatuješ si jak jsme se tu p?ed 50 lety setkali? Následn? jsme odešli z kavárny, zahli do bo?ní uli?ky a zezadu jsem t? p?etáhl? "Samoz?ejm?, pamatuji si na to velmi dob?e, zlato." Odpov?d?la babka. "Nu, kv?li památce na staré ?asy, poj?me tam znova a já t? op?t zezadu p?ehnu." Pár zaplatil ú?et a opustil kavárnu.
Mladý muž sedící blízko nich, celou debatu slyšel, smál se a pro sebe si pomyslel, že by mohlo být vtipné sledovat, jak si to d?chodci rozdávají. Vstal a šel za nimi. Za chvilku je již z rohu sledoval. Babka si vyhrnula šaty, sundala bombar?áky. D?dek stáhnul nohavice, chytil babku za boky a ta se op?ela o plot. Co následovalo dalších 40 minut, byl nejlepší atletický sex, jaký kdy mladý muž vid?l. Starec p?irážel jako o život a babka fenomenáln? vrt?la pánví. Všude lítaly kon?etiny, pohyby byly rozmazané a ani na sekundu se nezastavili. Nakonec zkolabovali a hodinu se nepohli.
Mladík stál v úžase. Ješt? nikdy nic takového nevid?l, ani ve filmu, ani od kamarád?, ani z vlastní zkušenosti. Kv?li tomu co vid?l, si ?ekl, že musí zjistit to tajemství, že i on by se cht?l budoucích 50 let takto hýbat. D?chodci se zatím zotavili a oblékli se. Mladík nabral odvahy a šel za nimi.
"Pane v život? jsem nevid?l takovou jeba?ku a už v?bec ne u lidí Vašeho v?ku. Jaké máte tajemství? Souložili jste takto i p?ed 50 lety?"
D?dek odpovídá:"Synku, p?ed 50 lety v tomhle zku_veném plot? nebyla elekt?ina!!!"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-06-09, 14:06
Tak te? jsem si málem cvrnkla do kalhot!! :-)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: šaryk (IP)
Datum: 2008-06-09, 15:00
Pár jde do lesa...
Ona: "Mám takový pocit, že m? chceš p?efiknout."
On: "Ani ne.!"
Ona: "Stejn? m? ale radši p?efikni., a? se zbavím toho blbého pocitu....
> ----------------------------------------------------------------
Bav?j se dva medv?di v lese, že už je sex s medv?dicema nebaví,
tak to zkusej spolu v k?oví. Za chvíli jeden za?ve:
"Ty vole, vid?l nás zajíc! Ta svin? to všude vykecá, musíme
ho zabít."
Za?nou ho honit po lese a zajíc sko?í do rybníka, medv?di
za?nou šátrat podn? a vytáhnou rybu. "Rybo, nevid?la jsi zajíce?"
"Nevid?la, vy dva buzeranti."
> ----------------------------------------------------------------
U?itelka nakreslila na tabuli jablko a ptá se d?tí:
"Co jsem to nakreslila?"
P?ihlásí se Pepí?ek: "Prdel."
U?itelka se rozplakala a vyb?hla ze t?ídy.
Za chvíli do u?ebny vkro?í ?editel a k?i?í:
"Pro? jste paní u?itelku dohnali k slzám? A kdo nakreslil na
tabuli tu prdel?"
> ----------------------------------------------------------------
Ptá se vnuk d?dy:
"D?do, nevid?l si ty pilulky co jsem m?l na lince? Bylo na
nich napsáno LSD."
D?da: "Ser na pilulky vole, vid?l si toho draka v kuchyni ?!?!"
> ----------------------------------------------------------------
V narvaném fotbalovém hledišti v Anglii je mezi dv?ma chlapy
volné sedadlo.
Jednomu z nich to nedá a povídá tomu druhému:
"Tak to teda nechápu, že si n?kdo m?že koupit lístek, a
nep?ijít."
"Víte, ten lístek jsem koupil p?ed ?trnácti dny pro manželku,
jenže ona > mezitím zem?ela."
"Oh, promi?te, je mi líto. - Pro? jste ale nevzal n?koho ze
známých nebo z rodiny?"
"Všichni jsou na poh?bu."
> ----------------------------------------------------------------
Do nemocnice p?ivezou chlapa s t?žce popáleným b?ichem,
doktor ho ošet?í a dává mu dv? tablety viagry.
"A to pom?že pane doktore?"
"Ne, ale aspo? se vám na tu popáleninu nep?ilepí deka.
> ----------------------------------------------------------------

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-06-09, 15:03
petra p. :Tak ten byl luxusní!!! :-D

Mladý ale frajerský pilot poprvé v život? p?istává v noci. Namísto obvyklého ohlášení se dispe?erovi ozve z vysíla?ky: "Hádej kdo!".
Dispe?er vypne osv?tlení p?istávací dráhy letišt? a odpoví: "Hádej kde!"

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: šaryk (IP)
Datum: 2008-06-09, 15:04
# Jedné noci dorazil p?ítel se svou p?ítelkyní k ní dom?. U vstupních
# dve?í se
# za?nou líbat na dobrou noc a mladík za?ne být pomalu vzrušený. Op?e se
# dlaní
# o ze?, usm?je se na ni a povídá:
# "Milá?ku, co kdybys mi ho vykou?ila?"
# Ona zd?šen? odpovídá: "Zbláznil ses? Rodi?e nás uvidí!"
# "Ale prosím t?! V tuhle hodinu?" zubí se na ní.
# "Ne, prosím t?. Dovedeš si p?edstavit, co by se stalo, kdyby nás >
# p?istihli?"
# "Ale jdi! Nikdo tu není, vaši už spí!"
# "Ani náhodou, je to moc nebezpe?né!"
# "Prosím, prosím, moc t? miluji?!?"
# "Ne, ne a ne. Taky t? miluji, ale te? nemohu!"
# "Jasn?, že m?žeš Prosím?"
# "Ne, ne. Fakt nemohu."
# "Moc prosím... "
# Najednou se na schodech rozsvítí sv?tlo a ukáže se její mladší sestra
# v
# pyžamu, s rozcuchanou hlavou a rozespalým hlasem povídá:
# "Ta?ka ?íká, že už ho máš vykou?it, nebo to mám ud?lat já. A máma >
# vzkazuje,
# že kdyby bylo t?eba, tak to ud?lá klidn? sama. Jen a? už proboha dá
# pry?
# ruku z toho zvonku!"
#

Doufám, že to tady už neni...

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-06-09, 15:39
Chlapa bolí loket a chce jít k doktorovi.
Kamarád mu ?íká:
Neblbni, u nás na fakult? te? testujeme super po?íta?,
ten ti za 50,- K? ud?lá diagnózu i navrhne lé?bu, sta?í trocha mo?e.

Chlap to zkusí a z po?íta?e vypadne lístek:

Máte tenisový loket. Dávejte si Priesnitz obklady p?es noc, p?es den
natírejte Olfenovou mastí, berte Brufen a šet?ete to 3 týdny!

Chlápek je spokojenej, ale hned si ?íká, jestli to není n?jaký podfuk
a jestli by ten po?íta? neoblbnul.
Rozhodne se, že to zkusí.

Doma nalije do lahvi?ky vodu z vodovodu, p?idá kus slin od psa, mo? od dcery a od manželky, a nakonec i svoje sperma. Všechno smíchá a vzorek hodí do po?íta?e. Ten dlouho bzu?í, cvaká, pak vyjede kus papíru a na n?m je napsáno:

Voda ve vaší domácnosti je p?íliš tvrdá, po?i?te si katexovy filtr.
Váš pes má blechy, umyjte ho šampónem Autin. Vaše dcera bere kokain, dejte ji na terapii. Vaše manželka je t?hotná. Jsou to jednovaje?ná dvoj?ata, ob? holky. Nejsou Vaše. Po?i?te si právníka. A jestli nep?estanete masturbovat, tak se Vám ten tenisovej loket nikdy nezahojí!

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-06-09, 15:51
Ministerstvo financí a les ?áholec mají spole?nou v?c.
V obou je ?asto slyšet volání: Manko!
______________________________________________
Sedí dva velmi smutní informatici v serverové místnosti.
P?ijde k nim t?etí a ptá se:"A cože jste tak smutní?"
"No ... v?era jsme se trošku ožrali

...a m?nili jsme hesla..."
______________________________________________
Jede beznohej po Václaváku a volá na n?j vekslák:
"Pane, nekoupíte si boty?"
No, vozej?ká? je pekn? nasranej a zavolá na nedaléko stojícího policistu:
"Vid?l jste to? Ten chlap mn? urazil."
"A tak pro? jste ho nenakopal do prdele?" na to policajt.
To ubožáka dorazí. Dojede dom? a st?žuje si manželce.
"Nic si z toho ned?lej, starej", povídá manželka, "uva?ím Ti kafe, to T? postaví na nohy...".
____________________________________________
Ve škole: "Ani?ko, pro? jsi nakreslila tatínkovi zelené vlasy?"
"Protože nemám plešatou pastelku!"
____________________________________________
D?evorubec p?ijde o ruku. V nemocnici mu p?id?lají um?lou, ovládanou hlasem. Prý bude ješte siln?jsí než p?vodní. D?evorubec souhlasí. Jde na záchod a ?íká:
"Rozepnout!"
"ZZZZZZ"
"Podržet, prot?epat! Auuuu, nechceš mi ho ješt? urvat?"
"TRH."
"Do prdele!"
"ŠUP."
"Do hajzlu!"
"ŠVIH.
____________________________________________
Hádají se Putin a Bush a Putin povídá:
"Hele, ješt? chvíli a rozst?ílíme vám na kusy ty vaše Brdy!"
A Bush na to:
"To si zkus a my vám to vrátíme na t?ch vašich Karlových Varech!"

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: kamculenka dne 09.06. v 15:56.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2008-06-10, 17:33
Je to d?sn? starý, ale už to používáme i v b?žném rozhovoru - tedy "HELE HOUBA!"


Jde debil po lese a vidí houbu.
"Héééle, houba! Uuukopnu jí hlavu!"
A houba na to:
"Nekopej m? do hlavi?ky, splním Ti t?i p?ání!"
"Jééééé! Tak já bych cht?l bejt chytrej..."
Cvak, blik, kssss
"Tyvole! Já jsem chytrej!!!!! No to se z toho pose.u!"
Cvak, blik, ksssssss
"Tyvole! Já jsem se pos.al - to jsem ale debil!"
Cvak, blik, kssssss
"Hééééle, houba...."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-06-11, 09:27
Nechci nic ?íkat, ale p?esn? takhle je to u nás ve firm?:

Otázka: Kolik tlapek mají myši?
P?vodní odpov??: Myši mají ?ty?i tlapky.

P?ipomínka vedoucího: Rozpracovat.
1. revize: Myši mají p?t kon?etin, ?ty?i z nich jsou tlapky.

P?ipomínka vedoucího: A co pátá kon?etina?
2. revize: Myši mají p?t kon?etin, ?ty?i z nich jsou tlapky a pátý je ocásek.

P?ipomínka vedoucího: Cože? Tlapky bez nohou?
3. revize: Myši mají ?ty?i nohy, ?ty?i tlapky a jeden ocásek na myš.

P?ipomínka vedoucího: Zmatené. Znamená to dohromady 9 kon?etin?
4. revize: Myši mají ?ty?i sestavy noha-tlapka a jednu sestavu ocásku na jedno t?lo.

P?ipomínka vedoucího: Není probráno vy?erpávajícím zp?sobem.
5. revize: Každá myš je vybavena ?ty?mi nohami a ocáskem. Každá noha je vybavena tlapkou, a to na opa?ném konci, než je t?lo. Ocásek tlapku nemá.

P?ipomínka vedoucího: Popisné, ale málo rozhodné.
6. revize: K jedné myši p?ísluší: ?ty?i sestavy noha-tlapka, jeden ocásek. Žádná odchylka od této zásady není p?ípustná, protože by vznikla disproporce v nedostatkových zásobách kon?etin.

P?ipomínka vedoucího: P?íliš autoritativní, potla?uje kreativitu.
7. revize: Myši mají ?ty?i tlapky; každá tlapka je p?ipojena k jedné malé noze spojené do jednoho celku s celkovým strukturálním subsystémem myši. K subsystému myši je p?ipo¬jen rovn?ž tenký ocásek, v podstat? bez funk?ního významu - plní pouze okrasnou úlohu.

P?ipomínka vedoucího: P?íliš rozvlá?né a odborné. Odpov?zte na položenou otázku.
Kone?ná revize: Myši mají ?ty?i tlapky.

P?ipomínka vedoucího: Schvaluje se.


Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-06-11, 09:45
Jeden muž stál p?ed soudem za zabití své ženy.

Soudce: "To je velmi brutální ?in. Pokud chcete, aby Vám byl trest pon?kud zmírn?n, musíte nám vysv?tlit motiv svého ?inu."
Muž: "Když ona byla tak omezená, že jsem ji prost? musel zabít."
Soudce: "Vždy? to, co nám ?íkáte te?, váš ?in ješt? p?it?žuje. Jestli nechcete, aby Vás p?ísedící již p?edem odsoudili, pak nám p?edložte alespo? jedno poleh?ující vysv?tlení."

Nato se muž rozhovo?il:
"Odehrálo se to následovn?:
Bydlíme ve 13. poschodí jednoho vysokého domu. V prvním poschodí žije rozkošná rodinka hotelového portýra, která má t?i d?ti. Je ovšem strašné, že jejich d?ti z?staly od p?írody neoby?ejn? malé. Ten 12-tiletý m??í 80cm a ten 19-tiletý 90cm.
Jednoho dne jsem p?išel dom? a moje žena ?íká: "V rodin? našeho portýra je n?co špatn?. Ty jejich d?ti jsou praví pyrenejové!"
"Ne, ty myslíš, že jsou to pygmejové."
"Ne," ?íká moje žena, "pigmej je látka, kterou má ?lov?k pod k?ží a tvo?í se z ní pihy."
"To je pigment!"
"Ne," ?íká moje žena, "pigment je to, na co psali sta?í ?ímané!"
"To je pergamen!"
"Ne," ?íká moje žena, "pergamen je, když básník za?ne n?co psát a pak to nedokon?í."
Pane soudce, musíte ocenit, že jsem se ovládl, zaml?el slovo fragment, sedl si odevzdan? do k?esla a za?al ?íst noviny. Náhle však ke m? žena p?išla s v?tou, po níž jsem usoudil, že je zralá pro blázinec:
"Milá?ku, koukni se, co zde stojí!" - otev?ela knihu, ukázala na jedno místo v textu a ?íká: "Slune?ník kabelky byl u?itelkou Pasáka 15."
Vzal jsem knihu a stále ješt? poklidn? jsem vysv?tlil: "Ale milá?ku, to je francouzská kniha a francouzský text. Tady stojí "La Marquise de Pompadour est la Maitresse de Louis XV.", což znamená, že Markýza de Pompadour byla milenkou Ludvíka XV."
"Ne," ?íká moje žena, "to musíš p?ekládat doslovn?: La Marquise - slune?ník, Pompadour - kabelka, la Maitresse - u?itelka, Louis XV. - pasák 15. (pozn. franc. Lése ?ti Luis zna?í p?enesen? ozna?ení pasáka prostitutek). Já to nakonec musím v?d?t naprosto p?esn?, já jsem si p?ece objednala pro svou výuku francouzského legioná?e."
Já ?íkám: "Ty myslíš lektora!"
"Ne," ?íká moje žena, "Lektor byl antický ?ecký hrdina!"
"To byl Hektor!"
"Ne," ?íká moje žena, "hektor je plošná míra!"
"To je hektar!"
"Ne," ?íká moje žena, "hektar je nápoj boh?!"
"To je nektar!"
"Ne," ?íká moje žena, "Nektar je ?eka v jižním N?mecku!"
"To je Neckar!"
Moje žena: "Vždy? p?ece znáš tu krásnou písni?ku a Rýnu a Nektaru, kterou jsme nedávno zpívali jako duo."
Já ?íkám: "To se jmenuje duet!"
"Ne," ?íká moje žena, "duet je, když mají dva muži souboj se šavlí!"
"To je duel!"
"Ne," ?íká moje žena, "duel je díra v ho?e, kterou projíždí vlak!"
A dál, pane soudce, jsem to již nevydržel, vzal jsem kladivo a svou ženu jím umlátil.

Nastala chvíle ml?ení, po n?mž soudce vstal a vy?kl ortel:
"OSVOBOZEN, JÁ BYCH JI UMLÁTIL UŽ U HEKTORA."


Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-06-11, 11:30
P?ijde opilý muž dom? a zaklepe na dve?e.
Když mu žena otev?e, on jí dá kv?ty a žena mu vy?ítav? povídá:
"Co si myslíš, že když mi dáš kv?ty, tak já hned roztáhnu nohy?"
Muž se na ní koukne a povídá:
"A my nemáme vázu?"
_________________________________-
Víte, jak se na Morav? d?lí vína?
.
.
1. Dá se
2. Dá se sva?it
3. Nedá se
4. Dá se Pražákovi
________________________________
Synovi je ?erstv? 18 a ptá se otce: "Tati, když je mi už osmnáct, m?žu jít na pa?bu?"
Táta mu povídá, že jasn?, ale a? nepije, že ho pak bude druhej den bolet celý t?lo. Tak tedy že jo.
Druhej den se syn probudí strašn? dolámanej a hned povídá tátovi: "Pro? m? bolí celý t?lo, dy? jsem v?era nepil..." a táta mu povídá:
"To, žes p?išel nalitej o p?l druhý rána a matce nadával do starejch kurev, to by mi nevadilo. To, že ses snažil znásilnit vlastní sestru, až se p?ed tebou musela zav?ít do koupelny, to bych taky rozchodil. Ale když ses vysral p?ed televizi, do toho hovna napíchal párátka a ?ekls, že ode dneška bydlí ježe?ek s náma, tak jsem t? zbil jak kon?..."

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: kamculenka dne 11.06. v 12:29.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-06-11, 16:47
Tohle je hnusné ale dobré zárove?! :-D

Potka tcho? ku?átko a ?íká. Ty jsi takové malé,m?kké,p?kné,žluté a vo?avé, nejsi Ty ku?átko?
To jsem a ty jsi veliky,hu?atý,ošklivý a smrdíš. Nejsi ty Pi.a????

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2008-06-12, 09:57
Komplet vtipy o Chuckovi:

[yin.cz]

Emoce Chucka Norrise:
P?ijde u?itel do t?ídy a ?ekne: Tak d?ti tato místnost má 15m2, sluní?ko sem svítí pod úhlem 20 stup??, kolik mi je let? Udivené d?ti otev?ou pusu doko?án a neví. P?ihlásí se Pepí?ek a ?ekne: 48 let Na to u?itel ?ekne: Jak jsi na to p?išel Pepí?ku? Pepí?ek odpoví: Já mám doma bratrance, kterému je 24 let a táta ?íká ze je nap?l debil...

Pepí?ek sedí ve škole a nic se mu neda?í.
Pan u?itel mu na konci hodiny ?ekne: "B?ž, Pepí?ku, a kup si kilo rozumu!"
Pepí?ek na to: "A mám ?íct, že je to pro vás?"

Dementní Pepí?ek p?ijde ze školy a ptá se maminky: "Mamiko, depak je bat?í?ek?" Maminka celá ubre?ená ho pošle za tatínkem. Táta kouká z okna do blba a Pepí?ek. se ptá: "Tatiku, depak je bat?í?ek?" "B?ž za babi?kou." Jde za babi?kou a ptá se: "Babiko, depak je muj bat?í?ek?" "Poj?, Pepí?ku, já ti ukážu brat?í?ka." Zavede ho vedle do místnosti, tam stojí bílá rakvi?ka, v ní brat?í?ek a kolem ?ty?i sví?ky. Pepí?ek na to chvíli kouká, pak sfoukne sví?ky a za?ne zpívat: "Hodn? št?stí, zdraví, hodn? št?stí, zdraví."

Koupe se Pepí?ek ve vane a najednou zacne kricet: "Mami ta voda je moc horka!"
Matka na to: "A to si myslis, ze te budeme jist syrovyho?"

Pepí?ek nechce jíst. Matka ho p?emlouvá:
„Milá?ku, budeme si hrát na tramvaj. Ty budeš tramvaj a lži?ka s polévkou nastupující lidé.“
Pepí?ek polyká lži?ku za lži?kou. Když už je talí? skoro prázdný, volá:
„Kone?ná, všichni vystupovat!“

Už je po zvon?ní a Pepí?ek vtrhne do t?ídy v polovn? první hodiny a normáln? si sedne do lavice i bez pozdravení. Pepí?ku b?ž za dve?e a ?ekni jak by to ud?lal tv?j tatínek. Pepí?ek de za dve?e, vykopne dve?e a za?ve: Tak co vy xxxxx, ste m? ne?ekali co???¨

Pepí?ek se ve škole chlubí u?itelce, že jeho sestra má žloutenku. U?itelka ho pošle dom?, aby to d?ti nedostaly. Za týden ho potká a ptá se. "Tak co, Pepí?ku, jak se da?í sest?e?" "Jó, to já nevím, paní u?itelko. To víte, než sem dojde z Austrálie další dopis, tak to chvíli potrvá."

Student sklada zkousky. Profesor se pta: "Co nejvic zpusobuje poceni u cloveka?"
"Vase otazky" - odpovida student


Profesor zkouší ze zoologie: "Co je to za ptáka?" a ukáže ze zakrytého tvora jen nohy.
"Nevím.", odpovídá student
"Tak je to za p?t, jak se jmenujete?" konstatuje profesor
Student si vyhrne nohavice: "M?žete také hádat!"

U?itel oznámil t?íd? termín konání záv?re?né písemky a zd?raznil d?ležitost tohoto testu a fakt, že omluvou je pouze neschopenka nebo úmrtí v rodin?. V poslední ?ad? se kdosi p?ihlásil:
"A co extrémní sexuální vy?erpání?"
T?ída se složila smíchy. Když se op?t uklidnili, u?itel povídá:
"Myslím, že se budete muset nau?it psát druhou rukou."

Na školním výlet? p?espává t?ída p?es víkend v t?locvi?n?. U?itel v pátek ve?er rozmístí sle?ny na jeden konec a chlapce na druhý, uprost?ed nakreslí ?áru a ?íká:
"Za každé p?ekro?ení této ?áry ú?tuji deset korun!"
A z davu chlapc? se n?kdo ozve:
"M?žu si koupit permanentku?"

Jeden starší profesor za?ínal svou každou p?ednášku p?isprostlým vtipem. Po jednom obzvlášt? nechutném se dívky domluvily, že opustí sál, jestli se to ješt? jednou stane. K profesorovi se to doneslo a p?íští p?ednášku tedy za?al: „Dobrý den, studenti. Jestlipak už jste slyšeli, že v Indii mají nedostatek prostitutek?“
Po t?chto slovech se všechny dívky pohoršen? zvedly a mí?ily ke dve?ím.
„Kam ten sp?ch, dámy,“ zavolal za nimi profesor. „Lo? odplouvá až zítra.“

U?itel v páté t?íd? zd?raz?uje význam široké slovní zásoby:
"Použijte jedno slovo desetkrát za sebou a z?stane vám na celý život."
A z konce t?ídy se ozve tichý chlapecký hlásek:
"Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena, Alena!"

Profesor : Ktery organ dokaze za par sekund zvetsit svuj objem 6-8krat?
Studentka : (mirne cervena) P p p...s ....
Profesor : Nerozumel sem, prosim zopakujte to
Studentka : (septajic) Penis .....
Profesor : Hlasiteji !
Studentka : Penis !
Profesor : (hlasity vybuch smichu) NE!, zornicka! Slecno, ale toho chlapa se drzte ....

"Tak jaka byla zkouška?" "Velice nábožná." "Jak to, nábožná?" "No profesor v ?erném, já v ?erném. Profesor položil otázku, já se pok?ižoval. Za chvíli jsem mu odpov?d?l a on se pok?ižoval."

P?ijde za paní u?itelkou chlapec z t?etí t?ídy a ?íká: "Paní u?itelko, necho?te prosím do lesa, sežerou vás tam."
U?itelka jen zakýve hlavou a nevšímá si ho.
Za chvíli p?ijde chlapec znova a ?íká: "Paní u?itelko, necho?te prosím do lesa, sežerou vás tam."
U?itelka nevydrží a zeptá se: "A pro? bych se jako m?la bát?"
Chlapec odpovídá: "Protože jsem slyšel toho nového t?locviká?e s panem fyziká?em, jak si ?íkají, Pane kolego, tu novou kolegyni tak dostat do lesa, to by bylo žrádlo, co?"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-06-13, 10:02
Pan Roubí?ek byl znám svou pohotovostí a b?itkým vtipem. Stalo se, že jednou vkro?il do k?ižovatky ve chvíli, kdy semafor signalizoval ?ervenou. Policista stojící opodál ost?e pískl a kývnutím si pozval Roubí?ka k sob?. Byl z?ejm? dob?e nalad?ný a m?l chu? konverzovat na ú?et provinivšího se.
"Pane, budete muset zaplatit pokutu.
"Promi?te, byl jsem zamyšlený, provinil jsem se necht?n?.
"Mohu vám to prominout za p?edpokladu, že byste mi n?co objasnil ze židovství."
"Jsem vám k dispozici."
"P?emýšlel jsem o tom, co d?lají Židé po ob?ízce s tou u?íznutou p?edkožkou," zeptal se policista.
"Opravdu vás to zajímá?"
"Samoz?ejm?, jinak bych se p?ece neptal."
"Víte, my tu k?ži?ku vložíme do p?kného velkého hlin?ného kv?tiná?e. ?ádn? to pohnojíme a pravideln? to musíme zalévat. Ono to zapo?ne r?st jako kytka. Stále to roste, víc a víc. P?ijde ?as, že je to hodn? velké, a to je ten moment, na který jsme ?ekali. U?ízneme to od kv?tiná?e a postavíme na k?ižovatku jako policajta !!!"


Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-06-13, 15:00
ZIMA a její definice:

+18°C Obyvatelé Havaje si berou na noc dv? p?ikrývky.
+10°C Obyvatelé helsinských ?inžák? vypínají topení a Rusové za?ínají p?stovat kyti?ky.
+2°C Italská auta nejdou nastartovat.
0°C Destilovaná voda zamrzá.
-1°C Dech se stává viditelným. Rusové jedí zmrzlinu a popíjejí studené pivo.
-4°C Pes se ti snaží nacpat do postele.
-8°C Bezdomovci vlézají na noc do krabic.
-10°C Francouzská auta p?estávají startovat.
-12°C Politikové zau?ínají mluvit o bezdomovcích.
-15°C Americká auta nejdou nastartovat.
-18°C Helsinští nájemníci zapínají topení. Obyvatelé Havaje už zmrzli.
-20°C Dech se stává slyšitelným.
-21°C Pokud v?bec dostaneš psa na ven?ení ven, musíš ho potom ukopnout.
-22°C Bezdomovci si berou dv? krabice p?es sebe.
-24°C N?mecká auta nejdou nastartovat.
-27°C Pes zkouší vlézt ti pod pyžamo.
-29°C Švédské automobily p?estávají startovat.
-32°C Bezdomovci zmrzli a jsou v krabicích stohováni za m?stem.
-33°C Žádné normální auto nejde nastartovat, jenom ruské.
-38°C Rusové si zapínají vrchní knoflíky u košile.
-43°C Ruská auta neastartují už ani na vodku.
-50°C Auto se ti snaží nacpat do postele.
-60°C Obyvatelé Helsinek zmrzli. Tuleni opoušt?jí Grónsko a st?hují se na jih.
-70°C Zamrzlo peklo. Univerzita v Kuzn?cku organizuje p?espolní orienta?ní závod na zah?átí.
-75°C Santa Klaus opouští polární kruh.
-120°C Alkohol zmrzl. Rusové jsou nasraní.
-268°C Hélium zkapaln?lo.
-273,15°C Absolutní nula. Ustává pohyb elementárních ?ástic. Rus,žužlaje zmrzlou vodku, p?ipouští, že je po?ádná kosa.

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-06-13, 18:27
Když je pr?duškový ?aj na pr?dušky, ledvinový ?aj na
ledviny,na co je potom pytlíkový ?aj?

Když plavání zeštíhluje, co d?lají velryby špatn??

Když se kuku?i?ný olej d?lá z kuku?ic, jak je to potom
s d?tským olejí?kem?

Když super-lepidlo lepí všechno,pro? ne vnit?ek tuby?

Pro? se ?lov?k musí na návšt?vu k jasnovidce objednat?

Pro? se citrónová limonáda skládá v?tšinou z p?ím?sí,
zatímco p?ípravek na nádobí obsahuje pravou citrónovou š?ávu?

Termoska drží v zim? teplo a v lét? chlad. Odkud ví,
kdy je léto a kdy je zima?

Pro? má benzinka otev?ená 24 hodin denn? na dve?ích zámek?

Pro? se ve Státech používají p?i popravách tzv. smrtící
injekcí sterilní jehly a st?íka?ky?

Jak se dostane ?idi? sn?žného pluhu ráno do práce?

Když jsou ?erné sk?í?ky v letadle nezni?itelné, pro?
se celé letadlo nestaví z tohoto materiálu?

Ruští neurologové objevili nerv evidentn? spojující lidské
oko a lidsky zadek. D?kazem pro tento unikátní objev byl
pokus s pacientem. Doty?ný byl nejprve bodnut jehlou
do zadku a okamžit? se rozplakal,následn? byl toutéž
jehlou bodnut do oka a hned nato se posral...

A poslední zamyšlení: Dobrá nálada nevy?eší všechny
vaše problémy, ale nasere tolik lidí, že je dobré si
ji udržet !!!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-06-17, 13:54
Nové státní maturity z matematiky:

Moderní slovní úloha I.

--------------------------------------------------------
Pepan prodává na základní škole drogy. Na jednom jointu má zisk 20 K , na jedné dávce
perníku 100K a na jedné dávce heroinu 200K . Ve t?íd? je 25 žák?, z nichž 15 kou?í trávu,
p?t užívá pervitin a p?t heroin. Protože marihuana není návyková, kupují huli i dva jointy
denn? a další fe?áci jednu dávku denn?. Jaký istý zisk dosahuje Pepan, když:

a) 10% ze zisku platí ?editeli školy
b) 20% ze zisku platí obecnímu policajtovi
c) u iteli musí prodávat trávu bez zisku.

Vyjád?ete v % zm?nu Pepovy ekonomické bilance, když po návšt?v? Dr. Doudy a Presla
za ne všech 25 žák? hulit trávu a jeden heroinista p?ejde na metadon, který se dostane
jen v Drop-inu

Moderní slovní úloha II.

--------------------------------------------------------
Osobní automobil Mercedes s ožralým fotbalovým reprezentantem vyjede v ase T=0
z Prahy k hrani nímu p?echodu Rozvadov. V ase T+40 min. vyjede z Rozvadova Audi A8
vezoucí ministra. Mercedes se pohybuje pr?m?rnou rychlostí 160km/h a Audi 145km/h.

Mercedes musí t?ikrát zastavit policejní kontrole. Policisté požadují úplatek, protože ?idi
p?ekro il rychlost jízdy. Jednu minutu trvá p?edání úplatku a t?i minuty vyhledání a
podepsání plakátu pro policistova syna. Vlivy zrychlení a zpomalení za a p?ed policejní
hlídkou zanedbejte.

Audi nezastavuje, a to ani na semaforech. Setkají se oba vozy v rozestav?ném úseku dálnice
u Plzn?, kde je vadné dopravní zna ení?

Poznámka: Z Prahy do Plzn? je 90km a z Plzn? na Rozvadov 60km.

Moderní slovní úloha III.
--------------------------------------------------------
Pan starosta m?že utratit ty?i milióny korun z obecního rozpo tu za nákup nových
služebních aut pro magistrát nebo rekonstrukci domova d?chodc?.

Od dealera s auty dostane 8% osobní provizi za první a 3% za každý další odebraný v?z a
navíc mu na jeho soukromé auto po?ídí firma sadu pneumatik s disky v hodnot? 25.000 K .
Od majitele stavební firmy dostane 5% z ceny zakázky a navíc mu ješt? p?edisponuje
stavební materiál za 15.000 K na stavbu vily pro jeho milenku.

Jakou variantu pan starosta zvolí? Jak se zm?ní rozhodování pana starosty, když:

a) Jedno z dodaných aut po dvou letech prodá do svého osobního vlastnictví jako ojeté, když
z?statková tržní cena vozu po dvou letech iní 360 000 K a cena vozu podle nezávislého
odhadu 5 000 K ).
b) Majitel stavební firmy je lenem .... a jeho politický vliv zajistí panu starostovi místo ve
správní rad? krematoria za 20.000 K m?sí n? po jedno volební období?

Moderní slovní úloha IV.
--------------------------------------------------------
Fero a Eržika mají malého Deža. Ze školy p?išel dopis, že Eržika a Fero musí svého syna
bezdpodmíne n? do jednoho m?síce umýt, odvšivit a odst?íhat, jinak že za?ídí jeho umíst?ní
do d?cáku.

P?edpokládá se, že rodina spot?ebuje na Deža jedno mýdlo, jeden šampón a jeden p?ípravek
proti vším m?sí n?. K holi i bude také chodit jednou m?sí n?. Mýdlo stojí 25 K ,
odvšivovací šampón 50 K a holi 100 K .

P?evedením Deža do státní pé e p?ijde rodina o ást p?ídavk? na d?ti ve výši 9.000 K ro n?.
Nep?ijde o všechny p?ídavky, protože mají ješt? Kolomana, Ference a malou Eržiku. Vyplatí
se Ferovi a Eržice dít? 12x do roka po dobu 6 let mýt nebo si ud?lat nové?

Poznámka: Náklady na vodu zanedbejte, protože Fero odpojil vodom?r
a radnice to toleruje, aby z toho nebyl rasový problém.

Moderní slovní úloha V.

--------------------------------------------------------
Dva ukrajinští kopá i hloubí p?íkop dvanáct dní. Kolik láhví piva se ztratí v blízké
samoobsluze, jestliže na p?íkopu budou pracovat ty?i romští kopá i nezm?n?ným tempem
a týdenní spot?eba dvou p?vodních kopá p?edstavuje 74 litr? piva?

Moderní slovní úloha VI.

--------------------------------------------------------
Na podnikovém výjezdním školení v Krkonoších se vyspala office junior managerka Julie
s junior executive managerem Alexem a senior executive managerem Gregem (ne najednou).
Facility manager Denis se vyspal s seniorsales representative Ferdinandem. Technical
support coordinator Petra ho vykou?ila na pánském záchodku research and development
specialistovi Josefovi.Julie to ud?lala v aut? rukou témuž Josefovi, zatímco Josef mluvil
telefonem s Gregem. Sales representative Ferdinand to ud?lal senior accountant managerce
V??e v k?oví p?i outdoor team trainingu.

Kdo se po fúzi se strategickým partnerem stane senior executive managerem namísto Grega,
který odstoupí ze zdravotních d?vod?, když:

a) V?ra orgasmus pouze p?edstírala
b) Ferdinand se neud?lal, protože mu v kritickém okamžiku zazvonil mobil
c) Zbavit Josef?v oblek Hugo Boss skvrn stálo ty?i a p?l tisíce, který Josef vyú toval firm?
jako nákup sponek do sešíva ky
d) Greg p?ed školením prokazateln? nem?l kapavku
e) Denis ho má menšího než Alex
f) Julie p?išla b?hem školení do jiného stavu

Moderní slovní úloha VII.

--------------------------------------------------------
Jakou práci vykoná 80kg t?žký živnostník, když t?ikrát vyb?hne do osmého patra v budov?
finan ního ú?adu? Mezi jednotlivými patry je 20 schod? 15cm vysokých.

Živnostník musí vyb?hnout do osmého patra celkem t?ikrát. Poprvé špatn? zaokrouhlil
v da?ovém p?iznání o p?tikorunu, podruhé nese ú?ednici potvrzení z pošty, že uvedených p?t
korun poukázal finan nímu ú?adu a pot?etí nese ú?ednici balí ek kávy, že mu nenapa?ila
pokutu.

Jakou potenciální energii má živnostník, nachází-li se v osmém pat?e, a jakou rychlostí
dopadne, když to podruhé už nevydrží a vysko í z okna?

Poznámka: Cestu na poštu a do obchodu, ch?zi ze schod?, váhu složenky a kávy, odpor vzduchu
a zm?ny váhy živnostníka zanedbejte. g = 9,81m/s2Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2008-06-18, 20:37
Chlapik dojde domov po tom ako nakupil kondomy s prichutou. Vravi zene:

- Budeme testovat chute, ja si nasadim a ty budes chutnat a potom
povies, ze co to je.

Zhasne svetlo.

Zenska:

- Niva?

Chlapik:

- Vydrz! Este nemam nasadene.

------------------------------------------------

Na imigracnim:

Name?

Achmed Hussein

Sex?

Four times a week

(smile) ... nono, I mean Male/Female ?

..female, male, sometimes camel...

------------------------------------------------

V Ráji

Eva: Miluješ m??

Adam: A mám na vybranou?

-------------------------------------------------

Gynekolog p?ijímá v pond?lí novou sest?i?ku do ordinace.
Krom? b?žných otázek se jí najednou zeptá:
"Kolik jste m?la sexualních partner??" Sest?i?ka se
zamyslí: "5 anebo 6?" "No, to není p?íliš mnoho", ?íká
léka?. "Máte pravdu, byl to takový nudný víkend".
------------------------------------------------------------------------------------
P?i skupinovém sexu najednou jeden mladík povídá:
"Já se na to vykašlu, m?lo by se to st?ídat, už pot?etí kou?ím!"
------------------------------------------------------------------------------------
Milá?ku, když nebudeme d?lat orální sex, tak ti vypadají všechny zoubky.
Pro? myslíš?
Protože ti rozkopu držku!
------------------------------------------------------------------------------------
Jednou takhle p?ijde Pepí?ek mamince a povídá:
?Maminko, mohu se t? na n?co zeptat?? ?Jist?
Pepí?ku, copak chceš v?d?t?? "Mami, ono se sv?týlko papá??
?Ne, jak jsi na to p?išel??
?No, že jsem v?era ve?er slyšel, jak tatínek ?íká tet? Mart?:
Zhasni to sv?tlo a vem ho do huby?
------------------------------------------------------------------------------------
Dv? prostitutky si povídají:
Ma?ko, a kou?íš?"
"Jo."
"A za jak dlouho vykou?íš Spartu?"
"Tak za hodinu i s trenérem."
------------------------------------------------------------------------------------
P?ijde starší frajer do lékárny, roztáhne dla? a povídá: "P?t."
Lékárník na to: "Jakých p?t?" "P?t Viager - budu mít doma mejdan a p?t sle?en."

Druhý den p?ijde zas a roztáhne ob? dlan?. "Cožé, deset?" vyk?ikne lékárník.
"Ale ne, jen mast na ruce. Nep?išly..."
------------------------------------------

Šéf jedné mezinárodní firmy letí balónem, ztratí se, a tak zavolá na muže na zemi: - Nevíte kde jsem?
- Jste v balonu.
- Vy ur?it? pracujete v informatice, že?
- Jak jste to poznal?
- Dal jste mi technicky správnou odpov??, která je ale k ni?emu.
- A vy zase musíte být obchodní manažer. Nevíte kde jste, ani kam máte namí?eno. A jste na tom stejn? jako jste byl, než jsme se potkali, akorát s tím rozdílem, že te? za to podle vás m?žu já.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2008-06-18, 20:46
Jede jeptiška taxíkem a zpozoruje, ze si ji taxiká? neustále prohlíží ve

zp?tném zrcátku. Ptá se ho tedy: "Pro? na m? neustále hledíš, synu? Máš n?co

na srdci?"

"Ale. mám, ale to se nehodí ?íkat," povzdychne si taxiká?.

"Synu, mn? m?žeš ?íci cokoli, jsem v ?ádu již dlouho a lec?emus jsem zvyklá,"

povzbudí jej jeptiška.

"Nu, sestro, již od d?tství mám tajné p?áni, aby mi ho jeptiška vykou?ila,"

sv??í se taxiká?.

"Tvoje p?ání se ti m?že splnit, ale musíš ty spl?ovat dv? podmínky," odv?tí

jeptiška.

"A jaké, sestro?" zv?dav? se ptá > taxiká?.

"Musíš být svobodný a katolík," na to jeptiška.

"No, ale já ob? podmínky spl?uju!" zaraduje se taxiká?.

"Tak n?kde v klidu zastav," poradí mu jeptiška.

Taxiká? zastaví na opušt?ném míst? a jeptiška se dá do kou?ení.

V tom si všimne, ze taxiká? bre?í.

"Co se stalo, synu? Pro? plá?eš?"

"Víte, sestro, já jsem vám lhal. Já jsem žid a ženatej..."

"Nic si z toho ned?lej, synu.

Já jsem Milan a jedu na karneval.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2008-06-18, 22:05
petro,
:o))))))))))))))

jeden lepší než druhej! ale favoritem snad z?stala ta niva, neni nad ?ernej humor... :o)))))

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2008-06-18, 22:23
Jojo, taky se mi d?sn? moc líbí niva :o)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2008-06-19, 02:49
Tfujtajxl! :o))
Mn? se nejvíc líbí Chuck Norris - myslela jsem, že jsem postižená, dyž si jako jediná myslím, že je postiženej :oD
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-06-19, 09:24
Jaký je rozdíl mezi ?esnekem, viagrou a koko*em?
.
?esnek prodlužuje život
viagra prodlužuje soulož
koko* prodlužuje porady....

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Zdenina (IP)
Datum: 2008-06-19, 17:32
Stojí v parku dv? sochy naproti sob? muž a žena. Stojí 1
# rok, 2 roky, a p?iletí za nima and?l a povídá: "Když tady tak
# dlouho stojíte, dám vám pro radost p?l hodiny lidskýho života.
# M?žete si d?lat, co chcete."
# Sochy obživnou, mrknou na sebe a už upalujou do k?oví. Po
# chvíli se ozývají r?zné
# zvuky, pochechtávání a za ?tvrt hodiny sochy rozesmáté
# vylezou. And?l jim ?íká: "Ješt? máte ?tvrt hodiny, m?žete jít
# znovu".
# Tak sochy jdou znovu a ta jedna povídá:
# "Ale te? to ud?láme obrácen?! Ty budeš držet holuba a já
# se na n?j vyseru!"
# # #
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-06-21, 19:19
Princezna si umínila, ze aby si mohla vybrat toho pravého, musí se s ním projít
#
#
# Pri svitu mesíce zámeckým parkem. Potíž je v tom, že z takové procházky se vždy
#
# vrátí sama - po princi ani vidu ani
#
# slechu.
#
# To se rychle rozkrikne a další nápadníci se už nehlásí. Zoufalý král tedy nechá
#
# vyhlásit, ze dá princeznu za zenu a pul království prvnímu, kdo se z té
#
# procházky vrátí živ a zdráv.
#
# Prihlásí se jediný zájemce - Honza.
#
# Jde tedy s princeznou do parku a když prijdou k jezírku s krokodýly, princezna
#
# si sundá z ruky prsten a hodí ho do jezírka.
#
# Nato se otocí k Honzovi a ríká: "Vyndej ho !"
#
# Honza si HO vyndá, princezna se radostne usmeje a ríká:
#
# "No vidíš, a ti ostatní blbci skákali do vody..."
#
#

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2008-06-22, 10:04
Sedí veverka na v?tvi a louská o?íšky. Rozlouskne první - st?íbrné šaty. Rozlouskne druhý - zlaté šaty. Rozlouskne t?etí - svatební šaty. Hladová hubená veverka se schoulí do klubí?ka a tichounce zaplá?e " do pr... já se kv?li tý zasr... pohádce ani nenažeru..."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-06-23, 12:25
Vážení,
již n?kolikrát jsme byli upozorn?ni na skute?nost, že ?ada z Vás používá neslušné výrazy p?i komunikaci s kolegy. Proto vás žádáme, aby jste si dávali pozor, jak se vyjad?ujete a nabízíme n?kolik frází, které nahradí ty Vámi používané:

zkuste ?íci: „ k tomu bychom si asi m?li sednout“
místo: „ zase zasraná porada!“

zkuste ?íci: „ kolegyn? se pravd?podobn? dopustila drobné chybi?ky „
místo: „ ta kráva pitomá to už zase zkurvila“

zkuste ?íci: „tak já tu dnes z?stanu déle, a dod?lám to“
místo: „ a jak to mám do prdele asi stihnout ?“

zkuste ?íci: „ nejsem si jist(a), zda je to v?bec možné“
místo: „ nezájem, seru na to“

zkuste ?íci: „ opravdu ?“
místo: „ no ty si snad ze m? d?láš prdel!“

zkuste ?íci: „ domnívám se, že to takhle asi nep?jde“
místo: „ to je na hovno“

zkuste ?íci: „ promi?, cht?l(a) jsi se na n?co zeptat ?“
místo: „polib mi prdel a nevotravuj !“

zkuste ?íci: „ kolega bohužel není z nejbyst?ejších …“
místo: „ v?tšího debila jsem fakt nevid?la“

zkuste ?íci: „ zdá se, že jsi výjimka z p?ísloví „ ve zdravém t?le zdravý duch“
místo: „ ty to máš v tý palici úpln? vypatlaný“

zkuste ?íci: „ snad by bylo lepší, kdyby ses tak zbyte?n? neroz?iloval“
místo: „ … aby si se z toho neposral, blbe?ku“

zkuste ?íci: „ domnívám se, že to není zrovna nejlepší ?ešení“
místo: „ kterej blbec to zase vymyslel“

zkuste ?íci: „ asi bych pot?eboval(a) pár minut nerušeného soukromí“
místo: „ táhn?te všichni do prdele !“

zkuste ?íci: „ dnes z?ejm? nemám sv?j nejlepší den“
místo: „ dneska se mi všechno sere pod rukama!

zkuste ?íci: „ domnívám se, že m?j plat neodpovídá mému pracovnímu nasazení“
místo: „ za to hovno, co tady beru se na to m?žu akorát zvysoka vysrat“

Aktuální stránka:57 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist