Aktuální stránka:58 z 69
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-06-24, 10:10
Co d?lat,chcete-li pobavit stopa?e

-Zastavte, zeptejte se kolik je hodin a poté rychle odje?te.
-Zeptejte se: "Máš strach ???"
-P?i rychlosti nad 130 km/h simulujte epileptický záchvat.
-Vypijte za jízdy 1 litr 40% vodky.
-P?i rychlosti nad 180 km/h pus?te volant a za?n?te strašn? je?et.
-Po nastoupení stopa?e se zaduman? dívejte na volant a poté vy?kn?te zaklínadlo: "Abraka dabra, ?árymáry fuk !!!" poté vy?kejte p?t minut, než se rozjedete se slovy: "Um?eme".
-Nedržte volant a tvr?te, že až vjedete do zatá?ky, zhypnotizujete volant, aby se sám oto?il.
-D?lejte mrtvého.
-Vydávejte zvuky typu: Hulááááhhhh, muheháááá, uruguááááá, muuuummmuuu ugrrrrr hnghngchrhu!
-Opakujte: "Vždycky jsem cht?l spáchat sebevraždu."
-Poté co stopa? nastoupí zak?i?te: "Ty vrahu !!!"
-Zastavte, otev?ete kufr, vystupte a mluvte do kufru: "Jestli nebudeš hodnej, tak t? stáhnu z k?že !"
-Nep?etržit? se sm?jte, pokud možno nahlas.
-P?ilepte se co nejblíž k volantu a broukejte si: "Všechny je zabiju, všechny je zabiju."
-Na?i?te stopa?ovi, aby ?adil kdykoliv mu to ?eknete.
-P?ezujte se za jízdy.
-P?evlékn?te se za jízdy.
-P?i zpozorování policejního vozu za?n?te je?et: "Sakra, našli nás!" a snažte se nenápadn? ujet.
-Zpívejte si nahlas: "Jsi moje máááma, moje máááma !"
-Zd?ímn?te si.
-Nasa?te si hokejovou p?ilbu.
-Je?te s vyklon?nou hlavou.
-Za jízdy se up?en? dívejte p?ed sebe a zeptejte se: "Taky nevidíte v?bec nic ?"
-Na semaforu za?n?te strašn? vulgárn? nadávat.
-Sledujte up?en? tachometr a ustrašen? na?íkejte: "Ne, ne, ne néé ééééééééé!"
-Zastavte na vlakovém p?ejezdu a za?n?te hrát Game-boy.
-P?ed prudkou zatá?kou za?n?te bre?et se slovy: "Já to nedokážu..."
-Vytáhn?te mobil, vyto?te jakékoliv ?íslo a mluvte do telefonu: "Haló, Zede, chytil jsem jednu mouchu."
-Vyhrožujte, že jestli neza?ne zpívat Tragedy od Bee Gees, tak se nabouráte.
-?i?te zubama.
-?i?te nohama.
-P?i rychlosti 100 km/h v obci se zeptejte: "Kde že je ta brzda???"
-Ute?te.
-Mávejte stopa??m.
-Používejte ?asto klakson.
-P?i policejní kontrole, ?i na celnici se vyklo?te k strážníkovi a potichu šeptejte: "To je on, to je óóóón.
-P?i nastoupení stopa?e si nožem ud?lejte zá?ez na volantu.
-Hrajte retardovaného.
-Houpejte se v sedadle.
-P?i vyložení stopa?e se rozlu?te se slovy: "Vím kde bydlíš" a s psychopatickým smíchem se rozje?te pry?.

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: petronelka (IP)
Datum: 2008-06-24, 15:51
V parku na lavi?ce sedí muž a na klín? má malý tenisový kurt, kde trpaslí?ci hrají turnaj.
Jiný pán to sleduje a se zaujetím se ptá, kde k tomu unikátu p?išel.
"Támhle od toho kouzelného d?de?ka"ukáže, "nabídl mi splnit mi jedno p?ání."
Pán dohoní d?de?ka: "Prosím, mohl byste mi vykouzlit pytel dolá???"
"Sta? se", luskne d?de?ek prstem a zmizí.
P?ed pánem se objeví pytel, rozev?e ho a nev??í vlastním o?ím. Vrátí se na lavi?ku a ?lov?ku s tenisem si st?žuje: "On je snad hluchej!Cht?l jsem
dolá?e a vy?aroval mi kolá?e?!"
"No jasn?, že je. Myslíte si snad, že já jsem cht?l t?iceticentimetrovej tenis???!"


" Kdo nežije s fretkou, ten jako by nežil aneb kolik fretek máš, tolikrát jsi ?lov?kem!"
Petronelka
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2008-06-24, 17:15
Holky, oholte si bobra :oD

[www.howard.tv]

asi nejlepší je napatlat voskem... :D
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-06-27, 14:48
Aktuální:

" To co je momentáln? venku, to už není po?así...to je demoverze krematoria "
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2008-06-27, 15:10
Jde takhle v noci ožrala po náb?eží a náhle uvidí na b?ehu zlatou rybku která povídá:
?Prosím, prosím dej m? zpátky do vody, splním ti za to jedno p?ání.?
Ožrala se na ni podívá a znechucen? ?ekne: ?NESER!? a kopne jí zpátky do vody.
Bohužel za týden rybka praskne :).

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Myška (IP)
Datum: 2008-06-28, 13:56
Tak když skon?ila ta škola, tak n?co o škole =)

Logika

Student dutý jak bambus, propadá u zkoušky z "logiky a organizace".
Student: "Vy m? tady dusíte a rozumíte v?bec tomu oboru?"
Profesor: "Jist?, jinak bych nebyl profesor!"
Student: "Mohu Vám tedy dát jednu otázku? Když mi na ni správn? odpovíte, dejte mi nedostate?nou a já odejdu. Když ale nebudete znát odpov??, dáte mi za jedna.
Profesor: "Souhlasím."
Student: "Co je sou?asn? legální,ale nelogické, logické ale nelegální a co není ani logické ani legální?"
Profesor po dlouhém p?emýšlení nezná správnou odpov?? a tak dá studentovi výbornou.
Ihned poté volá svému nejlepšímu studentovi a položí mu tu samou otázku.
Nejlepší student mu okamžit? odpoví: "Vám je 63 let a jste ženatý s 35-ti letou ženou, což je legální ale nelogické. Vaše žena má 25-ti letého milence, což je logické ale nelegální. Vy dáte tomu milenci své ženy za jedna ze zkoušky, p?estože by m?l vylet?t; a to není ani logické ani legální."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Myška (IP)
Datum: 2008-06-28, 14:00
O p?estávce se hádají dva žáci:
"Jsi hrozný osel!"volá jeden z nich.
"A ty jsi ješt? v?tší!" oponuje mu druhý.
"Po?kejte chlapci," zasáhne pan u?itel, "nezapome?te, že jsem tady ješt? já!"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina (IP)
Datum: 2008-06-28, 14:30
Mysko, tak ty jsou vyborny..oba. Ani je neznam:)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Myška (IP)
Datum: 2008-06-28, 14:32
Lucifinka, jojo také jsem se nasmála =) jsem hledala, hledala až jsem našla =)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2008-07-01, 21:07
Jde Topolánek s Paroubkem po silnici a najednou jim cestu zk?íží brou?ek. Paroubek hned p?isko?í a brou?ka rozmá?kne.

Topolánek: "Co jsi to ud?lal? Nem?žeš zni?it každého, kdo se nám postaví do cesty. Je demokracie a každý má právo jít svojí vlastní cestou."

Jdou dál a najednou za?ne p?ed nimi poskakovat žába. Topolánek zrychlí a jediným šlápnutím ji rozmá?kne na kaši.

Paroubek nechápav? kroutí hlavou: Ale p?ed chvílí jsi povídal, že každý m?že jít svou vlastní cestou...!"

Toplánek: " Ano, ale mají se plazit a ne si vyskakovat!"


Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: petronelka (IP)
Datum: 2008-07-01, 21:12
gazza, tak to je hustý!!!

" Kdo nežije s fretkou, ten jako by nežil aneb kolik fretek máš, tolikrát jsi ?lov?kem!"
Petronelka
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: petronelka (IP)
Datum: 2008-07-03, 14:50

Turista jede vzadu v taxíku a chce se zeptat taxiká?e na n?jaké tipy, kam ve m?st? zajít. Nakloní se a poklepe ?idi?e na rameno. Ten hroziv? vyk?ikne, strhne volant, odrazí se od autobusu na chodník a zastaví t?sn? p?ed obrovskou prosklenou výlohou. Turista, hodn? vystrašený, se za?ne okamžit? omlouvat: "Pardon, pardon, netušil jsem, že jedno malé poklepání vás m?že takhle vyd?sit..." Taxiká? se na n?j oto?í a za?ve: "NIKDY! Už nikdy mi to ned?lejte!!" Pak se rozdýchá a povídá: "Není to úpln? vaše vina. Víte, jsem dnes první den v nové práci a p?ed tím jsem léta jezdil s poh?ebákem."" Kdo nežije s fretkou, ten jako by nežil aneb kolik fretek máš, tolikrát jsi ?lov?kem!"
Petronelka
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-07-06, 22:24
[tn.nova.cz]

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2008-07-07, 00:09
:o)))))

i já mám n?co ze života, dokonce vlastního. v?era p?i sledování dé?kového filmu jsem se zeptala manžela - "hele, nevíš jestli dabuje toho willise vždycky pyško??" odpov?? byla pronesena naprosto p?esv?d?iv? a bez sebemenšího zaváhání:
"jo jo, pyško, vždycky, akorát myslím, že ne ve všech filmech...."

no ?ekn?te, nejsou k sežrání? ;o)))))

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-07-07, 00:16
k sežrání jsou.. :)))) hlavn?, když perlí ;-)

[tn.nova.cz]
[tn.nova.cz]

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: amonnia dne 07.07. v 00:18.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2008-07-07, 22:09
Já p?idám taky ze života:
V?era jsme se vraceli z dovolený a p?ítel, už zna?n? nervní, p?edjel jakéhosi hlemejždího magora, co jel na b?žné, p?ehledné rovin? asi 40,ale tam, kde byla nejen plná ?ára, ale i takový ten pruhovaný ostr?vek (prost? d?kladní N?mci:o))).
Hluboce jsem však s p?estupkem nesouhlasila a zdupala nebožáka ?idi?e. Odpov?? v defenzívním tónu byla geniální: "Já tam ten ostr?vek nenamaloval!!!"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-07-08, 09:42
Paní u?itelka se ptá ve t?íd?:
"Když máte na plot? p?t pták? a jednoho zast?elíte, kolik jich tam z?stane?"
Pepí?ek se hlásí. "Ani jeden, všichni ptáci odletí po výst?elu."
Paní u?itelka p?ikývne, "Správná odpov?? je 4, ale líbí se mi takový zp?sob uvažování".
Na to Pepí?ek ?ekl: "Paní u?itelko i já Vám dám jednu otázku. T?i ženy sedí na lavi?ce a každá má zmrlinu. První ji opatrn? olizuje z boku, druhá ji cumlá ze zhora skoro až ke kornoutu a t?etí jemn? uhryzává od vršku. Která z nich je vdaná?"
U?itelka se za?ervená, ale nakonec odpoví: "Podle mn? ta druhá, co si zmrzlinu dává celou do úst." Pepí?ek na to ?ekl: "Správná odpov?? je ta, která má prstýnek, ale líbí se mi Váš zp?sob uvažování."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2008-07-08, 10:48
Ptá se otec sedmnáctiletého synka:
"Kam jdeš a pro? si s sebou bereš tu baterku?"
"Na rande," odpoví synátor.
"To já ve tvých letech žádnou baterku nikdy nepot?eboval," ?íká otec.
"No, ale taky se podívej, co sis p?ivedl dom?!"

Manžel každou noc strašliv? chrápe. Manželka se rozhodne vyzkoušet
tip své kamarádky a v noci, když manžel za?ne chrápat, nalepí mu pod
nos papír od olomouckých syre?k?. Chlap zafrká, p?estane chrápat a
povídá: "Marie, spíš?"
"Ne, nespím."
"Tak se p?ikryj!"

Pepa p?ijde v noci spole?ensky pon?kud unavený dom?.
Svalí se do postele vedle manželky a usne.
Najednou se ocitne p?ed nebeskou bránou.
Svatý Petr mu ?íká: "Tak vidíš, Pepo, um?el jsi ve spánku".
Pepa zalamentuje: "Ale pro?, svatý Pet?e?
Vždy? já toho mám ješt? tolik v živote ud?lat?
Nešlo by to n?jak, abych se vrátil?"
Svatý Petr se poškrábe za uchem a ?íká:
"No, šlo, ale mohl by ses vrátit jedin? jako slepice.
Chceš??" "To víš, že chci".
Pepa se ocitne zpátky na zemi v hejnu slepic, porostlý
a s ostatními slepicemi se popelí v prachu a zobe zrní.
V tom si ho všimne kohout,a ptá se: "Á, ty jsi tu nová.
Jak se ti vede?"
''No, šlo by to, ale mám takový divný pocit tam dole".
"To jsou vají?ka, to je v po?ádku.
Jenom je sneseš, pak to p?estane."
Za chvilku Pepa snese první vají?ko.
Št?stím je celý bez sebe, a brzy následuje druhé a t?etí vají?ko.
Najednou s ním n?kdo t?ese.
"Co je, co se d?je?"
Manželka k?i?í: "xxxxš do postele, ty prase"!!!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-07-10, 16:47
Zásady dobré hospody?ky
# #
# # 1) Okna myji málokdy, protože miluji ptáky a rozhodn? nechci, aby si
# # zbyte?n? rozbíjeli hubu.
# #
# # 2) Podlahy nevoskuji, protože myslím na bezpe?nost svých host?.
# #
# # 3) Hmyz mi nevadí. Každý brouk má jméno a souhlasí se vším, co ?eknu.
# #
# # 4) Jarní úklid ned?lám. Mám ráda všechny ro?ní sezony a nechci, aby
# # tyzbylé
# # žárlily.
# #
# # 5) Nepleju zahradu, protože nechci ma?it Boží úsilí.
# #
# # 6) Neva?ím moc chutná jídla, protože nechci vystresovat své hosty, cože
# # mají uva?it oni, až p?ijdu já k nim.
# #
# #
# # 7) Nevyhazuji staré v?ci. Manžel nem?že nic najít i tak, na? ho plést
# # ješt?
# # víc.
# #
# #
# # 8) Nežehlím. Rozhodla jsem se v??it cedulkám "nema?kavé".
# #
# # 9) Nestresuji se ni?ím. Kdo to d?lá - um?e mladý. A já chci vydržet co
# # nejdéle!
# #
# #
# # A pamatuj! Uklizený d?m je znakem, že máš p?íliš volného ?asu !!!
# #
# #
# # Tvá dobrá hospody?ka.
# #
# #
# #
# #
# # PS: Která z vás se tím nebude ?ídit a nepošle to jako inspiraci dalším
# # p?ítelkyním, riskuje, že bude vy?azena z klubu moderních žen!
# #

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-07-10, 16:52
Tak tohle si asi vytisknu a lípnu do kuchyn? na ledni?ku.........
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-07-10, 16:53
myslím si, že by si to m?la každá "hospody?ka" vytisknout :D

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2008-07-10, 17:19
tak si vyberte - která z pozic je ta vaše?


Šéf sekretá?ce: "P?íští týden bychom mohli zalet?t do Pa?íže."
Sekretá?ka manželovi: "P?íští týden musím služebn? do Francie."
Manžel milence: "Manželka je p?íští týden na služebce."
Milenka soukromému studentovi: "P?íští týden odpadá hodina angli?tiny."
Student d?de?kovi: "P?íští týden mi odpadla anglina, mohli bychom zajet na ryby."
Šéf sekretá?ce: "Tak Pa?íž p?íští týden nep?jde, slíbil jsem vnukovi výlet."
Sekretá?ka manželovi: "Ta služební cesta se p?esouvá."
Manžel milence: "Tak manželka nakonec nikam nejede."
Milenka soukromému studentovi: "Návrat k p?vodnímu rozvrhu, hodina bude."
Student d?de?kovi: "Tak ta angli?tina bude, nikam nem?žu."
Šéf sekretá?ce: "Výlet s vnukem se ruší, m?žeme do té Pa?íže."
Sekretá?ka manželovi...

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: petronelka (IP)
Datum: 2008-07-14, 21:20
Šéf p?ijímá nového prodava?e, s tím, že jej vezme na zkušební dobu, aby vid?l, jak se osv?d?í.
Po zavírací hodin? si jej zavolá do kancelá?e.
"Tak kolik jste dnes m?l zákazník??"
"Jednoho, šéfe."
"Cože!? Jednoho? Naši prodava?i ud?lají pr?m?rn? šedesát až sedmdesát zákazník? denn?!
Co jste celý den d?lal!? A kolik jste vlastn? utržil?"
"T?i sta osmdesát tisíc dolar?."
Šéf zalapal po dechu.
"T?i sta osmdesát tisíc? Proboha, co jste prodal?"
"No, první jsem prodal malinký há?ek na ryby. Pak jsem zákazníka p?esv?d?il, že by si mohl vzít ješt? i st?ední a velký há?ek. Pak jsem ho p?esv?d?il, že by si m?l vzít i n?jaký vlasec a k n?mu jsem mu prodal t?i pruty - malý, st?ední a veliký. Dal jsem se s ním do ?e?i, zeptal jsem se,kde bude ryba?it.
Povídal, že na mysu, dvacet mil na sever. Tak jsem mu prodal ješt? po?ádnou v?trovku, nepromokavé kalhoty a gumáky, protože tam dost fouká.
P?esv?d?il jsem ho, že na pob?eží neberou, tak jsme šli vybrat motorový ?lun. Pak jsem se ho zeptal, co má za auto a vylezlo z n?j, že dost malé, ?lun by na n?m nemohl odvézt.Tak jsem mu prodal ješt? p?ív?s." "A tohle všechno jste prodal ?lov?ku, který si p?išel koupit jediný há?ek na ryby!?"
"Ne. On p?vodn? p?išel koupit vložky pro svoji ženu.
Tak jsem mu navrhnul, že když si teda o víkendu neza*uká, že by si mohl zajít aspo? na ryby."


" Kdo nežije s fretkou, ten jako by nežil aneb kolik fretek máš, tolikrát jsi ?lov?kem!"
PetronelkaCelkem upraveno 1×. Poslední úprava: petronelka dne 14.07. v 21:22.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-07-15, 09:28
[www.super.cz]

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2008-07-15, 09:29
Moje fretky pivo nesnášejí:D
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-07-15, 09:30
No a moje si ho daj, zuzka má ráda pivní p?nu a jenka zase ne p?nu ale pivko.. a chlapi nevim ti s náma na piFko nebyli...

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: atevi (IP)
Datum: 2008-07-20, 13:40
Kdo vymyslel práci, m?l by jí nau?it onanovat, aby se ud?lala sama. :-)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: sandra (IP)
Datum: 2008-07-21, 01:10
ty blázne!tak mi to trvalo 3 dny, ale p?e?etla jsem všechny vtipy od a?átku až sem!to byla maka?ka!

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2008-07-21, 02:33
i první vlákno? ;o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-07-21, 11:53
Prostitutka stopuje na cest?. Zastaví jí auto, z okna se vykloní chlap a
?íká:
"Co ud?láš za t?i tisíce?"
"Všecko, všecko!"
"Tak nasedni, jedeme betonovat!"

Turecký host v Tatrách práší z okna koberec.
Jde okolo ba?a, zastaví se a ?íká:
"Tak co, Aladine, nestartuje?"
Avatar

Aktuální stránka:58 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist