Aktuální stránka:10 z 24
Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Lidule (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:38
Zdravím všechny,

už delší dobu sem chodím, ale ješt? jsem nem?la d?vod n?co napsat. Abych se trošku p?edstavila, jsem Lidule, je mi 22 a p?es rok chovám fretky (mám kastrovaného same?ka Jerryho a kastrovanou sami?ku Lejdynku). Jediné os?bky které m? tak trošku znají jsou Bailee, Graciijka a Anii.

Tímto p?ísp?vkem bych cht?la vyjád?it sv?j názor na rozhodnutí Bailee. Nechci aby jste si mysleli, že se jí chci zastat nebo n?co podobného. ?etla jsem celý ?abík?v p?íb?h kde žil a jak se dostal k Bailee. M?la jsem tu ?est ho i osobn? poznat a musím uznat že je to opravdu vyjíme?ný fre?a?ek. Je mi ho líto, že práv? on po tom co si prožil musí mít takové zdravotní problémy. V??ím tomu, že by mu každý cht?l pomoc v?etn? i Bailee. Hodn? tu tvrdíte, že by mu chemoterapie mohla pomoc, že má u ostatních fretek úsp?ch. Ale o jaké fretky je jedná??? O ty, o které se jejich majitelé dob?e starali, které dostávali kvalitní granule a veterinární pé?i b?hem života nebo o ty které m?li podobný osud jako ?abík??? Také bych brala v úvahu ?abík?v v?k. P?eci není už nejmlaší a nikdo neví kolik mu p?esn? je, nebo snad ano??? Zaru?í n?kdo, že pokud by mu chemoterapie pomohla, že už nebude mít jiné zdravotní problémy???
Pokud bych byla ve stejné situaci jako Bailee rozhodla bych se stejn?. Pokud by to bylo pot?eba, nechala bych mu ukon?it život aby se už netrápil. Je to odem? hnusné, ale je to tak. Sama jsem se kdysi setkala se smutným p?íb?hem se špatným koncem. Když mi bylo asi 10let, m?la moje babi?ka št?nátko (fenku). Neš?astnou náhodou ji porazilo auto, m?la pohnutou pánev a nemohla chodit na zadní nožky. Hodn? trp?la bolestí. Byli tu 2 možnosti - operace nebo ji nechat uspat. Ani veteriná? nám nemohl zaru?it, že by se operace zda?ila a byla by úpln? zdravá, tak jsme se rozhodli pro druhou možnost. Její odchod byl pro nás bolestivý, ale na druhou strnu jsme byli rádi, že jsme jí ušet?ili trápení.

I když se jedná o jiné zví?átko než o fretku dám ješt? jeden p?íklad: V sou?asné dob? znám i pejska, kterému je 13let, má šedý zákal na o?ích a tím pádem je tém?? slepý. Je možnost operace, ale není jisté, že by se z narkózy probudil. Ruku na srdce, našel by se tu n?kdo kdo by byl schopný toto riziko podstoupit???

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:40
Mluvila jsem s Lucifinou. Její názor je, že doktor ?erný by to UR?IT? ZVLÁDL. Taktéž by do toho ale nešla. Jeden její fre?ák m?l podobnou prognozu- chemo nebo smrt. Dodnes žije. Nádor tenkrát byl ale odoperován, nicmén? stejn? m?l chemo podstoupit. Pokud teda chemoterapie, tak u nás není problém, pod vedením Chylíkový, a?koliv jen p?es maily/telefon. K tomu se ale musí te? vyjád?it jiní, zda jsou ochotní financovat lé?bu jinde, než u Chylíkový.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:43
Lidule: Takže znova, je ur?it? sm?rodatné ve v?ci chema ?ím byla fretka d?íve krmena?

K v?ku: Op?t malá Fló které letos bylo 6 let.

K jistotám úsp?chu lé?by: lé?ba nádor? podle m? není 100% u nikoho, fretky, psi, lidi...a p?esto se nádory snaží lé?it

K osudu pejska: se slepotou se dá docela dob?e žít, také jsme m?li slepého psa, s nádory ne, takže to srovnání nebylo úpln? trefné.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:45
wolfi, jen takový dopl?ující... ?abík je taky slepej.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:46
Bailee: Rad?ji si zavolej p?ímo panu veteriná?i a vše s ním prokonzultuj než dej na názor by? sebelepší chovatelky, ano?

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:47
Bailee: já vím, ale to s tím co napsala Lindule nesouvisí. a dokonce ani s aktuálním problém...

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Lidule (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:48
Wolfi: tou slepotou jsem m?la na mysli, že je lepší nechat staré zví?e v klidu dožít než ho trápit n?jakým vet. zákrokem.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:48
Takže poslední p?ísp?vek co sem píšu...
V p?t jde ?abík zp?t k Bailee a pak už je to na ní.
Já osobn? vím, že si Bailee dost ?asto proti?e?í a vymýšlí...jediného ?eho se bojím, že je te? schopná naslibovat cokoli, aby ho dostala zp?t a ve Varech se vše vrátí do starých kolejí......

P?eju ?abíkovi pokud možno klidné dožití a? se s ním bude dít cokoli. Mám pou?ení pro p?íšte, pokud se mi ješt? n?kdy dostane do rukou fretka...radši si to jistit smlouvou.
Gracii
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:49
Lidule: souhlasím, ale použiju tvé vlastní slova: Nikdo neví, kolik p?esn? ?abíkovi je... ano, je starší, ale starší nemusí být starej

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:53
wolfi, já te? fakt nemám ?as volat panu veteriná?i, jsem tu v no?ní košili protože od rána jsem tady na netu, po?ádn? jsem ješt? ani nejedla a za hodinu musím být o dva kilometry dál na autobusu do Prahy pro ?abíka. S panem veteriná?em jsem to konzultovala do tý míry, že vím, že by to ud?lal, od Lucky vím, že jí fretky operoval a kastroval a vez problém? a doporu?ení od jiných lidí mám taky. Pan veteriná? mluví strašn? potichu a mám pocit, že abych mu po?ádn? rozum?la, musím být doma, a to budu zas až ve?er, v noci...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:54
Bailee napsal/a:
------------------------------------------------- Pokud teda chemoterapie, tak u nás
> není problém, pod vedením Chylíkový, a?koliv jen
> p?es maily/telefon. K tomu se ale musí te?
> vyjád?it jiní, zda jsou ochotní financovat lé?bu
> jinde, než u Chylíkový
.


bailee,

v první ?ad? si to musíš ujasnit ty, co vlastn? chceš. zmítáš se ode zdi ke zdi.

co se tý?e sbírky, tak si myslím, že byla vyhlášena na financování lé?by ?abíka a nikoli na chylíkovou, aspo? nic takového tu nikde nezazn?lo. ovšem je pravda, že n?koho m?že od p?ísp?vku odradit nejen to, co se tu d?je, ale i to, kde bude lé?ba probíhat.

ale hlavn? si uv?dom jedno - až dojdou nasbírané peníze - NIKDO TI NIC FINANCOVAT NEBUDE, ?abík je p?ece tv?j, tvoje zodpov?dnost a tvoje starost.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:56
Rozhodn? nechcem prot?žovat MVDr.Chylíkovou. Dnes jsem mluvila s Lee a i ona kv?li náro?nosti aplikace chemoterapie posílá svoje fret?í pacienty k MVDr.CHylíkové (ostatn? i frete?ka která dnes nastupuje na Bílé Ho?e chemoterapii je p?vodn? Lee pacient). Nicmén? pokud se Baille rozhodne k lé?b? na jiném vet. pracovišti, samoz?ejm? peníze, které na ?abíka dorazily, budou použity na úhradu této lé?by.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:56
Martino, já tohle vím. Ale nebylo by to stejný v Praze? Samoz?ejm? že se toho bojím, v?? mi, že kdybych m?la možnost jít t?eba uklízet záchody, tak jdu.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:56
Bailee: pak bys m?la mén? ?asu trávit na netu a více v akci, hm? Nikdo t? tu p?ece nenutí sed?t a odpovídat.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 13:59
wolfi, v jaký akci? Mám si sednou u nás na tržnici a držet klobouk a žebrat? Nebo co mám sakra d?lat?
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:02
Majda: dob?e. Zavolám MvDr Chylíkový a zeptám se, ?ím p?esn? by ?abíka lé?ila a pak se to pokusím domluvit s ?ernym konkrétn?. B?hem cesty bych m?la mít p?ipojení na net, tak sem pak kdyžtak napíšu i ohledn? ceny.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: slunicko0811 (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:02
Taky se p?idám do diskuze taky m? tu zná jen pár lidí. P?íb?h ?abíka znám celý.
Je mi ?abíka líto a p?íjde mi sobecké od Marušky že takto jedná. Prvn? se ud?lá sbírka ke všemu p?ihlíží, m?la hned od za?átku ?íct že ho chce mít doma u sebe.
Je mi z toho všeho smutno nechce mu dát šanci jen proto, že ho nebude mít u sebe a co t?eba jen to v?domí, že se mu uleví a bude mu lépe.
Jak už psala gracijka tak fretky jsou d?vky prodejné a je jim skute?n? jedno kde spí u koho jsou a ke všemu ?abík gracijku zná, takže nebude u cizího!!! Já bych mu šanci ur?it? dala!!!
Maruška tady ?íká kolik pen?z to bude stát, ano je to drahá záležitost, ale pevn? v??ím v to, že pomocí sbírky by se dostatek pen?z našlo, sama jsem m?la v plánu poslat n?jakou korunku ovšem sbírka se d?ív stopla.
Graci chápu t? a pln? s tebou souhlasím!!!
D?ív než jindy zastávám názor, že d?tem a mladším lidem skute?n? nepat?í fretky do rukou, když nejsou schopni si na frete?ku vyd?lat, nebo mít aspo? podporu rodiny...
V zim? byl ?abík nemocný jen kv?li tomu, že tatínek nebyl schopný spravit topení u Marušky a co bude p?íšt?? Te? když ho teda chce mít na lécích zajistí mu vše co má???
Maruška sama ?ekla, že fretka není zví?e pro ni!!!

Te? m? tu m?žete mít za f?rii, ale je mi to celkem jedno, prost? je to m?j názor!

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:03
Bailee: T?eba zavolat tomu tvému vetovi a VŠECHNO s ním prokonzultovat. Jde ti p?ece hlavn? o ?abíka, ne?

P?ijde mi, že máš prost? ve všem moc velký hokej a že spíš než bys používala hlavu, jednáš emo?n?.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:04
Wolfi: Bailee t?žko mohla te? n?co d?lat, když fre?ák byl v Praze. Zjiš?ovala si informace a snažila se celé si to promyslet. Je to dost složitá situace, a tak není nic divného na tom, že ?lov?k m?že i zm?nit názor (to i pro ostatní).
Zkuste si p?edstavit, že budete v podobné situaci, není to nic, co by bylo jednoduché rozhodnout, a navíc si k tomu p?ipo?t?te emoce, které v?tšina z vás te? prožívá mnohem mén?, než kdyby šlo o vaše zví?e.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:11
Žabka: já mluvím konkrétn? o tom, že tu Bailee píše, že je ješt? v no?ní košili a nic nestíhá protože je na netu. Místo netu p?ece mohla vy?ešit t?eba práv? telefonát vetovi v KV, kterého osobn? nezná a má jen dobrozdání od n?koho dalšího. Nebo bych se t?eba na jejím míst? pokusila poprosit Chyldu a toho nového veta, aby se spolu spojili a prokonzultovali další postup.

Ne?íkej mi, že ty bys necht?la v?d?t od nového veta jestli zvládne píchnout chemo a místo toho k n?mu rovnou s fretkou nab?hla a d?j se v?le Mat?jova.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:12
Sluní?ko, v dob?, kdy Graci domlouvala sbírku, jsem si já domlouvala pitvu potkana, která musela prob?hnout do p?ti hodin od smrti, plus odvoz na ni a podobn?, a v dob?, kdy byla sbírka oficiáln? vyhlášena, jsem já byla 50km za Prahou a ?ešila jsem otravu potkana granulema, nikoliv ?abíka a možnost lé?by.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:13
wolfi, a že to zvládne, mám potvrzený od ?lov?ka, co má ?ty?i fretky a veškerou pé?i tam zajiš?uje tenhle vet, a taky od n?j.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: N-rok (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:17
P?edstavuji si, že jsem v Maruš?in? situaci, vím, že doma nemám nic, ani ten pitomý probican, nemám peníze, mám potkany, psy... mám možnost nechat ?abíka v Praze u zkušené fretka?ky, která s ním na veterinu se zkušenou veteriná?kou bude dojížd?t, postará se, aby po chemo byl odd?lený od ostatních zví?at, o zaplacení ú?tu se postarají jiní... fakt bych neváhala. Prost? mi jde po?ád víc o to zví?e, než o m?. A to je názor zase m?j.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:20
Sluní?ko: Pokud vím, tak ?abík jel do Prahy na vyšet?ení, co mu je, nikdo nv?d?l, že se objeví tak špatná diagnóza, tak t?žko Baille mohla dop?edu ?íct, že když v podstat? umírá, tak že ho chce mít rad?j doma u sebe.
A nejsem si jistá, že fretkám je všude stejn? dob?e, to, že si rozumí i s "náhradním" pání?kem a tvá?í se spokojen?, ješt? neznamená, že se jim ve skute?nosti nestýská. Nevidíme jim do hlavy.

A sama za sebe zastávám názor, že p?edchozí výživa a pé?e má velký význam pro lé?ení všech nemocí, a? jsou akutní nebo chronické.

Wolfi: Já se k tomu vyjad?ovala o stránku d?ív, dopisovala jsem tam (po té, co jsem si p?e?etla o riziku aplikace), že bych se ur?it? s oním konkrétním vetem poradila.

A Baille se teprve p?ed krátku dobou rozhodla, že by stálo za to lé?ení (ale v domácím prost?edí) zkusit, práv? díky tomu, že se radila s r?znými lidmi, takže si nemyslím, že by nic ned?lala. A to, co zatím nezjistila, se snaží zjistit co nejd?ív.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:21
Bailee napsal/a:
-------------------------------------------------------
> Martino, já tohle vím. Ale nebylo by to stejný v
> Praze? Samoz?ejm? že se toho bojím, v?? mi, že
> kdybych m?la možnost jít t?eba uklízet záchody,
> tak jdu.

ano, bylo by to stejné. snažila jsem se ti vysv?tlit, že tvoje zví?e je nejen tvoje radost, ale i starost.
ano, byla vyhlášena sbírka, ale nikdo ti nezaru?í, že se sejde pen?z dost na celou lé?bu - tak jaké "musí se vyjád?it jiní, zda jsou ochotní financovat lé?bu".
pokud se rozhodneš pro chemo, a? už ve varech nebo v praze, nem?žeš spoléhat na to, že n?kdo zafinancuje celou lé?bu. možná peníze sta?it budou, možná ne. ale zodpov?dnost za ?abíka je na tob?. a pokud si dob?e pamatuju, tak jsi to tak celou dobu cht?la.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:21
Nemám doma nic? Pokud ti jde o pr?jem, mám Smectu, která už mu od n?j jednou pomohla a veterinu, kde mají probican, mám patnáct minut p?šky. Mám možnost tu dá ?abíka taky mimo dosah ostatních zví?at. Peníze nemam, to je pravda, málokterej ?lov?k v šestnácti z pen?ženky jen tak vytáhne n?kolik tisíc, že. O zaplacení ú?tu, alespo? z toho, co se vybralo, se snad mohou jiní postarat i takhle, nebo ne?
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:21
Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:11
.... Místo netu p?ece mohla vy?ešit t?eba práv? telefonát vetovi v KV, kterého osobn? nezná a má jen dobrozdání od n?koho dalšího....

osobn? bych rad?ji dala na n?koho, koho znám a kdo s tím vetem má dobré zkušenosti, než na to, abych se ptala veta samotnýho, ten ti sice m?že ?íct, že to zvládne, že už s tím má x zkušeností, ale dá se tomu potom v??it?! nechce si jen p?ivyd?lat, nebo rozší?it obzory?! ne každý ti totiž p?izná, že tohle nedokáže.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:23
Bailee: taky mám 4 fretky, budeš mi takhle d?v??ovat?

Znám chovatelku: m?la dobrozdání od jiné chovatelky, že vet, ke kterému ona chodí je dobrý, ne úpln? fretka?, ale že se vyzná, že n?j u nechávala i sami?ku kastrovat a ok. Chovatelka tedy uv??ila, jela za zmi?ovaným vetem a nechala tam kastrovat i svou samici. Vše ok... jen ale do p?íštího roku, kdy sami?ka za?ala vykazovat známky ?íje. Divné. Chovatelka ?apla zví?e, jela s ním na veterinu, kde p?eci jen fretkám více rozumí a ehjle: kastrovaná sami?ka nejen že byla vykastrovaná špatn?, navíc jí p?i šití p?išlili mo?ový m?chý? ke k?ži. Konec p?íb?hu, pou?ení si v n?m najdi sama.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: wolfi dne 11.08. v 14:25.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:24
ŽoFiRo: ur?it? souhlas, ale na její p?ípad je bohužel neaplikovatelný, ona tuhle možnost pokud se nepletu nemá, respektive nezná nikoho, kdo by u toho veta už chemo d?lalCelkem upraveno 1×. Poslední úprava: wolfi dne 11.08. v 14:26.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:37
potvrzený to sice nemá, ale i Chylíková jednou za?ínala.. krom toho když už to srovnáváš s tou kastrací.. i mistr tesa? se n?kdy utne, sta?í si p?e?íst pár vláken na téma kastrace a najdeš tam spoustu zmršených kastrací samic, který d?lala práv? Chylda.. takže když s tím má n?kdo zkušenosti ješt? neznamená, že to prob?hne bez problém?..

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 11.08. v 14:40.
Avatar

Aktuální stránka:10 z 24


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist