Aktuální stránka:90 z 93
Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-06, 17:19
fakt, jo?? chmmm, tak pak teda nevím, pro? se nervuju s t?ma mejma ?u?atama.

vym?ním t?i skv?lé, mazlivé a nekousavé fretky za jednoho kocoura, pohlaví, barva ani v?k nerozhoduje.
zn.: p?idám osm záchodk?, prakticky nepoužité, jako nové.


p.s. jeden záchodek si nechám a hodím ho do patra. schváln?!
p.p.s. pro š?ouraly - pohlaví nerozhoduje byl fór.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-07-12, 10:21
Ahoj,mám takový dotaz ohledn? odchytu ps?-u nás na sídlišti je rodina se psem,út?ká?em,jehož út?ky NIKDY ne?eší,aneb on se vrátí. pes b?há všude,št?ká a ská?e na všechny,zvlášt? na d?ti a na mne(asi cítí Žofku a po n?kolika setkáních s ním ji už v?bec neberu ven v okolí domu)...v podstat? jsme se shodli se sousedy,že tyranizuje celé okolí. možná si chce hrát,ale ani pejska?i si tím nejsou jistí. už dlouho zvažuji,že zavolám policii,mám v tom i podporu soused?. cht?la jsem se zeptat,nevíte n?kdo,jak takový odchyt probíhá,p?ípad? jak se to ?eší. a také zda máme v?bec šanci na n?jaké ?ešení. díky
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-12, 10:26
Pokud b?há venku pes bez dozoru, tak zavolat m?stskou policii nebo útulek, tak jako tak ho bude chytat odchytovka, je to jejich povinnost. Odvezou ho do útulku, a pak budou po majitelích chtít zaplatit odchyt a ubytování psa v útulku, pokud to majitelé zaplatí, tak jim ho vrátí a oni ho pravd?podobn? po pár dnech zase nechají voln?. Pokud ho nebudou hledat, pes pravd?podobn? z?stane v útulku (zvláš? pokud není ?ipovaný a pod.).

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-07-12, 11:07
Aniie, šanci máte ur?it?, u nás takhle pobíhá sousedky 60 kilový mastif, b?há po chodnících, p?es silnici, n?kolikrát jsem se snažila jí donutit, a? si zavírá vrata....bez úsp?chu..nakonec jsme kv?li tomu byli na obecním ú?ad?, tam nám ?ekli, že jednak máme napsat stížnost, že si jí pozvou na p?estupkovou komisi a jednak že když ho uvidíme venku, že máme okamžit? volat policii. Na policii jsme se ptali,jestli p?ijedou - ?ekli že okamžit?, že po pár p?ípadech, kdy pes pokousal malý dít? tohle není sranda...
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-07-12, 17:26
Tohle se objevilo na [www.facebook.com] na stránkách OS Toulavé tlapky. Myslím, že to platí nejen pro ko?ky a psy, ale situace za?íná být na pováženou i co se týká fretek. Každý druhý zákazník, který si ke m? p?ijde osobn? vyzvednout zboží se m? ptá, jestli nevím, kdo by cht?l fre??, že je nem?že udat a že je dá do zverimexu. A to je p?ece to, proti ?emu bojujeme, nebo se aspo? snažíme. Takže apeluji na všechny, kdo p?emýšlí o tom mít mlá?ata, a? už z d?vodu toho, že jednou by ty mladý prost? od svojí fretky cht?l, nebo si ob?as n?kdo naivní myslí, že na tom zbohatne - rozmyslete si to prosím po?ádn?, a? vaše fre?átka neskon?í v akvárku ve zverá?i :-(
Vážení milovníci zví?at.
Chceme Vám prezentovat sou?asnou situaci opušt?ných zví?at nejen v ?R, která se za poslení dobu stala naprosto nezvladatelnou. Naše sdružení Toulavé Tlapky je jenom malý ostr?vek pomoci, který tvo?í spolu s ostatními útulky a depozity v ?R sí? lidí - milovník? zví?at, kte?í se snaží pomáhat v maximální mí?e týraným a opušt?ným zví?at?m. Rok od roku je situace horší. Co se tý?e financí - vzhledme ke krizi, politické situaci, v sou?asné dob? léta a podobn?, nejsou finance v?bec. Nap?íklad celá naše ?innost je dotována výhradn? drobnými dárci z ?ad milovník? zví?at. Fungujeme bez státních dotací, bez dotací m?st a obcí a bez firemních sponzor?. Veterinární pé?e + základní nakrmení pro jednu zdravou novou ko?ku vychází okolo 3500 K?, u pejska je to až o dva tisíce navíc. Nemluv? o lé?b?. Co se tý?e kapacit, naše depozita jsou soukromá bydlišt? dobrovolník?, ob?anská sdružení v?tšinou nemají sv?j útulek. I útulky, které však prostory mají pro psy i ko?ky vybudované, jsou nyní plní. Zví?ata si nikdo nebere, je léto, je krize, lidé skute?n? nemají peníze. Nemají ?as. Zví?ata kon?í v útulcích, utrácí se o sto šest! Po ulicích se potuluje kvanta nemocných ko?ek. Na vesnicích se vesele množí ko?ata a št??ata. Bohatší lidé nakupují ?istokrevná zví?ata za drahé peníze. N?která z nich dokonce už také kon?í v útulku. Útulky nestíhají, jedna kauza týrání za druhou. Zoufalé prosby lidí odmítáme denn?. Denn? volají desítky lidí o pomoc - alergie na zví?e, st?hování, n?kde n?kdo zví?e týrá, n?kdo um?el, n?kde je opušt?né zví?e a podobn?. Zví?ata, která odmítneme, posíláme rovnou na smrt! Lidé se snaží volat kam to jde. Sem tam se velmi akutní prosby n?kde uchytí, v?tšinou však ne. Všechny útulky hlásí stop stav, soukromá depozita též. Útulky jsou plná nemocných zví?at, jejichž le?ba trvá dlouho a nikdo je nechce! Národ kašle na p?ísp?vky, nikdo není ochoten koupit ani pytlík krmení, posílat peníze na ú?ty. Všichni se stále ohán?jí že mají strach, "jak" budou finance "využity". Zoufalá situace vede jednotlivé organizace k tlaku a za?ínají se navzájem pomlouvat ve snaze utržit pro sebe ten nejv?tší kus "žvance", aby zachránili krky vlastních zví?at!
V Kutné ho?e již veteriná? v útulku navrhl utrácení ps? po t?ím?sí?ní lh?t? pobytu. Zatím se proti tomu zvedla vlna nesouhlasu, ale je otázkou, kdy se tyto názory za?nou objevovat i jinde a kdy se to za?ne praktikovat jako nyní na Slovensku! Víte v?bec, kam p?icházejí odchycené ko?ky z obcí, které nemají v okolí útulky pro ko?ky? Utrácejí se, vypoušt?jí do les?. Ob?as se k nám taková ko?ka dostane, jsou to kostry vyhozené po lesích, nemohou ani sami jíst, vysílené panelákové ko?ky v p?írod? zoufalé. Lidé psi uvazují u popelnic, když má pes ?ip, majitel se ho jen tak nezbaví tak ho prost? zabije. LIDI SEBERTE SE! VZPAMATUJTE SE! COPAK TOHLE SE DÁ VYDRŽET? Všichni se tady ?ítíme do pr?seru obrovských rozm?r?. My nyní už vyložen? ?veme o pomoc, denn? žebráme jak socky každou konzervu. A ne jednom pro sebe. V zoufalé akutní krizi je nyní Lukavický i Žimský útulek. Naši kamarádi co vždycky vzali ochotn? každého pejska, bylo místo. Nyní prosí o místo oni nás. 40, 60, 90, 150 ps? v útulcích je b?žný normál. Snažili jsme se rozd?lit poslední várku mosteckých ps? do útulk?, všichni odmítli, nakonec jsme se za?ídili po svém a pejsky jsme si nechali natrvalo. Ale co dál? Kam p?ijdou ostatní zví?ata? My už máme 80 ko?ek, 13 ps? a víc skute?n? neutáhnem. Ano, m?žeme vyplnit všechny kouty svých byt? až po strop, ale kdo se o n? postará? Kdo je bude živit? POMOZTE PROSÍM! POMOZTE ZA NÁS ZA VŠECHNY!
Jen se podívejte na ty fotky, copak je to málo? Tohle je zoufalství, sotva se vy?eší jedna kauza, zví?ata se ješt? nestihnou umístit a už je tady další. POMOC! Voláme všichni sborov? o pomoc všechny z Vás, kte?í toto ?tete! Lidi prosíme Vás snažn?, P?ESTA?TE MNOŽIT NEUSTÁLE KO?KY A PSY! Kastrujte a kastrujte! Kastrujte opušt?né ko?ky, k?ížence, i co nejsou Vaše a n?kde se potulují a vy je krmíte. P?emlouvejte sousedy. Tohle opravdu dál nejde! Berte si zví?ata z útulk?, posílejte hlavn? peníze! Noste krmení, noste letá?ky a pomáhejte fyzicky. Hledejte další lidi. Tohle opravdu není legrace, tohle není situace klidu a míru a veselých zví?átek. Tady se za?íná dít HODN? ZLE! Zatím co lidé se drží naho?e, zví?at?m za?íná peklo, beznad?j, umírání. Na Slovensku jsou KS kde se po t?iceti dnech utrácejí necht?ná zví?ata! Když slyšíme názvy stanic, po?ty ps?, b?há až mráz po zádech - vždy? to jsou koncentráky na smrt, železné dve?e ze kterých se nikdo nedostane ven. Dokud ta zví?ata nevyzvednou ruce dobrosrde?ného ?lov?ka, budou tam plakat, prosit o život. A podívejte se co se d?je ve sv?t?. Chcete to i u nás? Chcete na Václaváku hromady žebrajících ko?ek? Chcete sme?ky toulavých ps? v parcích? Chcete útulky, ve kterých se krmí jednou za t?i dny? Kde zví?ata chcípají z nedostatku pohybu, na nemoce. Chcete nechat utratit všechna opušt?ná zví?ata? Ne! Tak za?n?te n?co d?lat! Víme, že v?tšina z Vás již pomáhá se? síly sta?í, v?tšina z Vás má hromadu zví?at a d?láte co m?žete. Prosíme, pov?zte o tom i ostatním, kterým ješt? nedochází že ani Toulavé Tlapky,ale ani jiné útulky to ned?lají pro zábavu, neplní s svoje pot?eby mít hromadu zví?at od popelnic, ale plníme tady zájmy všech. Celého státu, celého sv?ta a všech lidí okolo. A hlavn? zájmy zví?at!
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 12.07. v 19:00.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-12, 19:19
o fretky se nebojím. ty v útulcích kon?it nebudou. perfektn? se hodí na pokusy.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2010-07-13, 10:40
Kastrovat psy- blbej nápad. Pak si nikdo nebude moc vzít psa k jinejm ps?m... A zrovna TT a jejich kauzy... no nic...
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-07-13, 10:50
ocujte psickari...mam doma nie psa ale vydru...chodime na Dunaj a vcera som psa mala prvy krat na volno....vosla do vody, poobzerala sa a nabrala kurz Gabcikovo a nedala sa odvolat. Ked bola cca 20 m od brehu prestalo mi byt veselo, pretoze som mala dojem, ze sa utopi. Po dlhom prehovarani sa sice vratila, ale aj napriek tomu sa do vody vrhala a mala tendencie preplavat vodnu nadrz, akurat ze bola priviazana, takze sa jej to nepodarilo. Myslite, ze vie odhadnut, kolko si moze dovolit plavat? Nerada by som skakala do vody a zachranovala.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-07-13, 10:56
Majo, já si nemyslím, že je pes schopen odhadnout svoje síly na co sta?í a kam až doplave a jestli zvládne doplavat zpátky.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-07-13, 11:21
myslela som si...takze si idem kupit dlhsie voditko...
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jolana (IP)
Datum: 2010-07-13, 19:15
Rynn, ja mám doma dve kastrované fenky a nepochopila som, pre?o by nemohli ís? k iným psom. Práve preto, že sú kastrované, nemáme vôbec žiadne problémy s inými psami. Problém bol práve vtedy, ke? sa hárali. To po mne sko?il aj briard, lebo somk ich chránila.
Ja som za to, aby sa radšej kastrovali ako ich potom boli plné útulky.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-07-13, 20:08
Majo: jednou se stalo, že náš Ronny(n?mecký boxer) plaval plaval....co se nestalo, za?al se topit. Táta pro n?j doplaval a vytáhl ho. Mimo to, jak se pejsek lekl, tak tátovi roztlhl k?ži na hlav?, takže jsme jeli na pohotovost a pak dom? s deseti stehy :o/

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2010-07-13, 22:50
Jolano, protože nekastrovaní psi málokdy p?ijmou do sme?ky kastrovanýho- nedokážou ho nikam za?adit, neni to pro n? ani pes, ani fena. U fen je to jiný, na druhou stranu je to takovej zásah, že bych to psovi/fence nechala ud?lat jenom z vážnejch zdravotních d?vod?. Kastrovanejch fen si v?tšina ps? nevšímá, kastrovaní psi to maj horší.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-13, 22:51
Jolana: Myslím, že Rynn nemá nic proti kastraci fen, proti kastrovaným fenám se nedá nic namítat, naopak je to žádoucí zvláš? u útulkových ps?. Ale když vykastruješ psa - samce, tak je velice t?žké za?lenit ho do sme?ky, aniž by si z n?j jiní psi ned?lali neustále ob?? svých pud?. A nejen to, mohou ho i napadat a podobn? (zvláš? když si nenechá všechno líbit). Má špatný pach, a tak je divný.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jolana (IP)
Datum: 2010-07-13, 23:12
Faktom ale je, že tie útulky sú plné a agresívny sú práve tí nekastrovaní. Je mi tých zvierat hrozne ?úto. Jednu týranú útulká?ku doma máme a bola odobratá práve takému majite?ovi, ktorý ich množil hlava nehlava a nechal zatvorených v jednej miestnosti. Naša Tara videla trávu prvý krát, ke? mala pol roka. Doteraz je bojazlivá na niektoré veci a niektorých ?udí. Tiež máme útulkového kocúra a bolo tu aj nieko?ko fretiek, ktorých sa majitelia zbavili, alebo Babulka, ktorú odobrali z jedného obchodu.
Preto som zástanca kastrácie, aby týchto utrápených zvierat bolo ?o najmenej.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-07-14, 09:16
Jolano,u nás doma všechny ko?ky byly a jsou bu? útulkový ne bo nalezený..te? zrovna už druhej den naháním za námi na poli malý kot?, který n?kdo evidentn? vyhodil. P?edev?írem jsem ho slyšela v noci od sousedky, takže jsme na ní v p?l jedenáctý ve?er zvonili a lítali jsme s baterkama u ní po zahrad?, kot? nám uteklo a v tý tm? se nedalo najít. Takže dneska odpo pokra?ování, snad ho odchytnu...
A všechny jsou a byly kastrovaný, i pes. Jenomže to n?kterejm mozk?m venkovskejm zabedn?nejm t?žko vysv?tlíš - pro? by m?li dávat 500 za kastraci ko?ky, když ko?ata m?žou bu? utopit (nebo zaživa zahrabat, jako to ud?lala matka naší sousedky - já se to bohužel dozv?d?la až po týdnu a od té doby jsem m?la chu? když jsem jí potkala p?etáhnout jí lopatou po hlav?) a nebo je n?kd? prost? pohodit. :-(
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-07-14, 10:37
No, tiez nedokazem vysvetlit nasej susede (vek cca 70 rokov), ze by bolo dobre kastrovat macky a nie sa 3x do roka stazovat, ze co len bude s macencami robit...o jacani maciek pri ehm pod nasimi spalnovymi oknami sa vyjadrovat nebudem.
Jeden vrh macka odviedla k vedlajsej susede a nechala ich tam. Nasledne sme ich zasvrabene s chorymi ocami viezli do utulku. O dva dni sa suseda zacala stazovat, ze jej niekto pokradol macence. Na to som uz nemala komentar. Pocet maciek u nej sa momentalne rozmnozil na dve dospele a nespocitatelne maceniec. Suseda je uz druhy mesiac po operacii u dcery, tudiz macky ziju z toho, co si ulovia, pripadne co im nasype vnucka, ktora sa chodi starat o zahradu a dom. Ach jo. Kastrovat, kastrovat, kastrovat.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2010-07-14, 15:43
No nemyslete si, že jen venku se najdou zabedn?nci. Dneska ráno jsem p?i ven?ení svých dvou Jorkšírek potkala mladou paní také se dv?ma Jorky, ale párek: pes a fena. Pes po?ád dotíral a z paní vylezlo, že fena hárá. Když jsem jí vid?la - asi tak 1,5 kila a rok a p?l v?ku, prost? drobek. Z paní vylezlo, že by jí jednou cht?li dop?át št??átka a za dva dny už to p?jde - (fenka lítala navolno bez vodítka..), letos na ja?e fenka potratila!! To znamená , že jí nechávají op?tn? znovu po 3 -4 m?sících nakrýt, protože jí cht?jí dop?át št??átka!!!a nebudou p?ece hlídat psa. Když jsem paní ?ekla, že tak mladou fenu a ješt? krátce po potratu nemá nechávat znovu nakrývat, ale po?kat na další hárání, vrhla na m? pohled, jako: co se do toho pletu a že si mám nechat rady pro n?koho jiného...no komu není sh?ry dáno ..chudák zví?e, bude každých p?l roku rodit.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jolana (IP)
Datum: 2010-07-14, 19:53
Majda máš pravdu, že sa ?ažko vysvetluje, aby niekto dal zviera kastrova?, ke? u nás po dedinách musia ?udí prosi?, aby priviedli svoje zviera aspo? na o?kovanie k miestnemu úradu. A to za smiešny poplatok oproti tomu, ?o platíme my v meste. Aj tak ich tam príde len minimum. Preto som sa bavila na tom, že u nás budú musie? ma? ?ip všetky psy, ma?ky a fretky. Neviem si totiž predstavi? ako k tomu chcú niekoho prinú?, ako budú vonku tie zvieratá chyta? a ako budú niekoho tresta?, že zviera za?ipova? nedal, ke? nevedia nikoho ani len odsúdi? za týranie zvierat.
Ale aj mojej dcére povedala jedna majite?ka fenky, že 2000 za kastráciu nedá, že tie mladé radšej utopí.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-07-15, 00:49
Umlácení, utopení a jiné lah?dkové zp?soby, jak docílit bezživotí mlá?at, jsou bohužel úzus. Kastraci berou (nejen) burani z hlediska svého - zví?e by bylo doživotní sexuální mrzák, což by ho mrzelo a psychicky deptalo...UV?DOMOVALO BY SI TO,

Takto uvažují i jinak celkem normální lidé.

Já si pak vždycky vzpomenu na své ko?ky, které opravdu celoživotn? mrzelo a mrzí, že je v nejkrut?jších mrazech nic nenutí lítat po venku a rvát se s kocourama a chodit dom? s ušima jak t?ásn?, pop?. je nic nenutí se nechávat ot?hotn?t, dále pak je zaru?en? mrzí, že nem?žou mít d?ti - ideáln? 2x ro?n?, které jim hned po porodu ?i o málo pozd?ji milovaný pání?ek sebere a ?asto ubije p?ed o?ima atd.atd.

Ale ono je bohužel moc zví?at i v ?istokrevných chovech - u nás je to práv? d?vod, pro? si nikdy nic dobrovoln? nepo?izujeme - každý toulavý chudák nás pot?ebuje víc než kdejaká peršanka ?i zlatý retrívr s papírama... :o(
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2010-07-15, 00:54
No já mám n?co i proti kastrovanejm fenám, když je to preventivn? a ne ze zdravotních d?vod?. To, co to s tim psem/fenou ud?lá je docela zásadní, je to obrovskej zásah, m?li jsme kastrovanou fenku a už nikdy, pokud to nebude životn? d?ležitý, stejn?, jako to bylo u týhle. Pokud n?kdo chce znát detailn?jc d?vody, napíšu do SZ.

Nic proti kastrovanejm ko?kám a fretkám, kde to tomu zví?eti prosp?je. Ale pokud si n?kdo po?ídí fenu, musí s timhle po?ítat a m?l by to um?t ohlídat, takovej problém to neni. ZNám lidi, co maj pohromad? psa i fenku a hárání zvládaj, pokud maj doma víc než jednu místnost. Tak nevidim d?vod, pro? by n?kdo m?l d?lat n?co takovýho "pro jistotu"...
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2010-07-15, 01:01
Markéta napsal/a:
-------------------------------------------------------
> Umlácení, utopení a jiné lah?dkové zp?soby, jak
> docílit bezživotí mlá?at, jsou bohužel úzus.
> Kastraci berou (nejen) burani z hlediska svého -
> zví?e by bylo doživotní sexuální mrzák, což by ho
> mrzelo a psychicky deptalo...UV?DOMOVALO BY SI
> TO,
>
> Takto uvažují i jinak celkem normální lidé.
>
> Já si pak vždycky vzpomenu na své ko?ky, které
> opravdu celoživotn? mrzelo a mrzí, že je v
> nejkrut?jších mrazech nic nenutí lítat po venku a
> rvát se s kocourama a chodit dom? s ušima jak
> t?ásn?, pop?. je nic nenutí se nechávat ot?hotn?t,
> dále pak je zaru?en? mrzí, že nem?žou mít d?ti -
> ideáln? 2x ro?n?, které jim hned po porodu ?i o
> málo pozd?ji milovaný pání?ek sebere a ?asto ubije
> p?ed o?ima atd.atd.
>
> Ale ono je bohužel moc zví?at i v ?istokrevných
> chovech - u nás je to práv? d?vod, pro? si nikdy
> nic dobrovoln? nepo?izujeme - každý toulavý chudák
> nás pot?ebuje víc než kdejaká peršanka ?i zlatý
> retrívr s papírama... :o(


Markéto, jenže u ps? je tohle fakt n?co trochu jinýho. Lidi tim dneska ?ešej všechno. Jenže psi se vážn? berou navzájem trochu jinak, než se berou fretky... t?eba...
T?eba te? se Toulavý tlapky "snažily" udat psy, r?zný seve?any. Jenže je nechali vykastrovat. No a z toho d?vod? si je plno lidí, co je cht?lo, vzít nemohlo, protože jejich sou?asná sme?ka by je prost? nep?ijala. Fretky se spíš p?ijmou kastrovaný, ko?ky asi taky. Pro psy jsou kastrovaní psi/feny mrzáci, co nikam nezapadaj, nev?d?j, kam s nima, podle toho se k nim i chovaj.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-07-15, 01:07
Rynn - to já chápu, ale tím h??.
Nicmén? ne vždy jde pes do sme?ky a v naší rodin? se vyskytli psi-kastráti dva (k?íženci) a žádné problémy nebyly (vyjma toho, že je našich Ferdinand tak obézní, že by ho m?la odvézt sociálka :o)) - naopak, p?estal být agresívní, p?estal být neustále strašn? neklidný až p?eplašený, p?ešla ho neuróza a út?ká?ství, s ostatními psy se nehádá, má jen pár neoblíbených. On nemá rád je, nikoli naopak.

Ale uznávám, že mezi sme?kovými psy to m?že být v?c jiná...
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2010-07-15, 01:15
Jenže už ve chvíli, kdy máš psa, kterýho prost? jenom bereš do parku, tak to m?že bejt na škodu... Jenže to chce si to zjistit prost? víc do hloubky, já to taky n?jak nebrala, dokud se ze m? nestala vyložen? pejska?ka :) ale prost? si stojim za tim, že když má n?kdo fenu, má ji uhlídat. Žádný kecy o tom, že to nejde, p?ípadn? že "fena má mít aspo? jednou za život št??ata". Celkov? by se m?ly dost zredukovat chovy, plný útulky k?íženc? a bezpapírák? atd atd... a zavíst "?idi?áky" jako ve Vídni, akorát na všechny psy bez rozdílu. Bylo by to všechno jednodušší.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jolana (IP)
Datum: 2010-07-15, 06:50
Rynn, ja ti samozrejme neberiem názor, že psy a fenky sa kastrova? nemajú a majú sa ustráži?. Je mi jasné, že ty svoje kastrova? nenecháš. Ale ja mám názor presne opa?ný a ke? zviera nechcem množi?, tak pod?a m?a je to najlepšie riešenie. Naše fenky sú ešte mladé, takže neviem aké im to prinesie zdravotné problémy, ale veterinári majú názor, že je to prevencia závažných problémov v budúcnosti. Chovanie sa im nezmenilo vôbec a ani nepriberajú. Keby boli všetci chovatelia zodpovední ako ty, tak by bolo všetko v poriadku, ale za?ínam ma? pocit, že tých zodpovedných je menej.Takže toto je vec každého z nás a našeho presved?enia. Bolo by to na dlhú diskusiu a aj tak by sme si asi trvali na svojom. Ale aspo? ani jedna z nás "nevyrába" nechcené štenetá, ma?ky....:D
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2010-07-15, 07:58
Jolano, kdy jsi je nechala kastrovat? My m?ly fe?uli, ze který se po kastraci stala fenka bez zájmu o v?tšinu v?cí, lehce nerudná. Znám i jiný, to je jasný, ale... jakejm problém?m tim p?edejdeš? Prost? kastrace u ps? jinak než z aktuálních zdravotních d?vod? mi prost? p?ijde jako mrza?ení. Stejn? jako t?eba u fretek odstran?ní pachovejch žláz... prost? než aby se ?lov?k s n??im smí?il a psa ohlídal/fretce po prdnutí umyl zadek a vyv?tral, radši to ?eší operativn?...
Jolano, pošlu ti SZ s odkazem na stránky a konkrétn? vlákno o kastraci u ps?, když se bude chtít, pro?ti si to, je to zajímavý a jsou tam r?zný názory...
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jolana (IP)
Datum: 2010-07-15, 20:15
Obe naše fenky mali po prvom háraní, takže mali nie?o cez jeden rok. Tara behá agility, chudá je ako chrt a zaujíma sa o všetko. Gina je prerastený Japan chin a ignorovala nás aj pred tým. Je to ve?mi tvrdohlavá povaha, ale taká bola vždy. Ke? sa jej chce blbnú?, tak je presne ako gremlins z hororu aj sa na nich podobá. Povahovo sa zatial vôbec nezmenili ale majú len 2,5 roka, takže ešte uvidíme. Kastrované fenky nedostanú rakovinu vaje?níkov a maternice a predchádza sa aj rakovine mlie?nych žliaz. Odporú?ali nám to aj viacerí veterinári.Ja už mám celkom dos? pre?ítaných fór a ?lánkov pre a proti.
?akujem, už som správu dostala!Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Jolana dne 15.07. v 20:18.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2010-07-15, 20:59
Jolano, jenže preventivn? kastrovat, aby nedostala zán?t d?lohy.... to je jak kdyby sis nechala preventivn? vytrhat všechny zuby, aby se ti neud?laly kazy, p?ípadn? kdyby sis nechala rovnou u?íznout ob?d prsa- abys nedostala rakovinu... U t?ch ps? to neni zas tak hrozn? ?astý a nemaj takový problémy, jako t?eba fretky, že... m?že ti um?ít na úpln? jinou rakovinu, prost? mi to p?ijde zbyte?nej zásah.
Je super, že jsou fe?ule v pohod? a povaha se nezm?nila, my zrovna tohle št?stí nem?li. V každym p?ípad?, pokud si trochu po?teš, budu ráda :) diskuze je to zajímavá.
A jinak... jsou vetové a vetové. Dy? to známe od fretek, kdy klidn? doporu?ej odstran?ní pachovejch žláz, že... a hlavn?, je to pro n? docela dobrej výd?lek...
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2010-07-15, 23:34
Nebudu doporucovat u fretky "preventivni" odstranovani pachovych zlaz. Fakt ne. I kdyz teda asi prijdu o znacnou cast penez:-(

Ale BUDU doporucovat VCASNOU KASTRACI u fen neurcenych do chovu. Jedna se o naprosto jednoznacnou eliminaci rizika vzniku pyometry (IMHO zasadni plus, nikoliv nejzasadnejsi), ale pri casne kastraci (cca max. 3.-4. harani) prevenci vzniku nadoru mlecne zlazy (z meho hlediska duvod velmi podstatny). Neoplazie mlecne zlazy jsou u fen bohuzel velmi casty problem, v cca 60% procentech maligni, nejcastejsi metastazy do plic.

Literaturu taky na pozadani dodam.

Jsou veterinari a veterinari.

A taky jsou majitele a majitele.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-07-15, 23:56
Myslím, že každá z nás tu má bohaté zkušenosti se zv??í, každá ví, že veškeré zásahy a ovliv?ování života záleží na zkušenostech, selském rozumu, vzd?lání a hlavn? na tom kterém zví?eti.

Kastraci nepovažuju za zmrza?ení u žádného zví?ete, pokud to p?ímo neovlivní kvalitu jeho fyzi?ky a psychi?ky (viz t?eba ti seve?ani).
Ba naopak - nikdy jsem se nesetkala s jakkoli neš?astným kastrátem, všichni vedli ?i vedou podstatn? spokojen?jší život (a to pomíjím, že kastrace život prodlužuje - i u lidí ;o)))

Já zas bohužel vid?la, co d?lá p?íroda s fenkami (konkrétn? novofudlan?áka a bernského salašnického), kterým nebylo umožn?no mít št??ata... díky jejich p?íkladu jsem pochopila, jak velké problémy m?že mít tcho?ice-fretice...

Kastrované psy znám jen ty, kterým vše ufikli ze zdravotních d?vod?, ale taky spokojenost a zatím dlouhov?kost....
Avatar

Aktuální stránka:90 z 93


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist