Jít na stránku:  Předchozí12
Aktuální stránka:2 z 2
Re: "Parvoviróza fretek" ( Aleutian Disease - Aleutian onemocn?ní)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-03-27, 14:25
Není to tam, protože jsem to vypisovala z odorných publikací,které jsou dole v citacích.
Tyhle infomace bohužel nikde nebyli, on ten postup totiž není prokázaný.
Je to "jen" doporu?ení MVDr. Jekla, který je ale opravdový odborník (stále se vzd?lává...), takže to tam ur?it? p?ipíšu.
Jde o testování p?ítomnosti protilátek proti ADV v séru (v krvi).
V úterý si s leni?kou zavolám a pak to tam vložím.

Re: "Parvoviróza fretek" ( Aleutian Disease - Aleutian onemocn?ní)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-04-01, 22:58
Tak píši ohledn? testování asymptomatických (bezp?íznakových) fretek na ADV (Aleutien Disease Virus).
Tak ten test se d?lá ve státním veterinárním ústavu v Jihlav?. Jenže, pokud vyjde pozitivní, tak co s tím? Doživotní izolace? ??... A ješt? n?co, pokud vyjde negativní, tak existuje možnost, že je falešn? negativní (nízká hladina protilátek). Takže bohužel doporu?ení co d?lat není žádné :-(
Pro?etla jsem mnoho ?lánk? a v n?kterých doporu?ují euthanasii asymptomatických seropozitivních fretek... Což je pro m? tém?? nevyslovitelné, natož p?edstavitelné, takže už se tím n?jak nemám sílu dál zabývat.

Jinak Johanko:
O?kování fretku na parvovirózu psí vakcinou je skute?n? absolutn? zbyte?né a jenom zát?ží pro fretku. Psí parvovirus je totiž ne fretku nep?enositelný, zrovna tak, jako fret?í parvovirus je nep?enositelný na psa.
Proto jsou p?íznaky nemoci u obou druh? zna?n? odlišné a toto ví málokterý veteriná?.
Vakcína na fret?í parvovirus není dostupná.

Je to tato v?ta:
"Unfortunately, it also means that the parvovirus vaccines developed for dogs are not protective for ferrets. No effective vaccine for ferrets is currently available."

v následující ?lánku (první odstavec).

[209.85.229.132]

Re: "Parvoviróza fretek" ( Aleutian Disease - Aleutian onemocn?ní)
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-04-02, 09:26
Pavlo, taky sem to tak pochopila, že "psí" parvák je ve vakcín? proti psince, kterou se fretky o?kují jaksi "navíc"...ale s tim zjevn? nic nesvedeme, pokud neni pro fretky dostupná monovalentní vakcína proti psince.

Otáze?ka k testování t?ch bezp?íznakových fretek: pokud je takováto fretka pozitivní, neni tam "možnost" jako t?eba u ECE, že se "?asem" organismus s tim virem vyrovná sám? T?eba dotací léku na podporu imunity?
Avatar

Re: "Parvoviróza fretek" ( Aleutian Disease - Aleutian onemocn?ní)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-04-02, 10:45
Existuje n?kolikm málo p?ípad?, že pozitivní fretka byla b?h?m n?kolika let negativní. Procento je velmi nízké.
Bohužel toto nelze srovnávat s ECE protože ADV je zabiják. Na ECE um?e velmi málo fretek na ADV v?tšina. Takže proto doporu?ují "eliminovat" p?enaše?e. Ale jak jsem psala, to je pro m? absolutn? nep?ijatlené...

Re: "Parvoviróza fretek" ( Aleutian Disease - Aleutian onemocn?ní)
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-04-02, 11:10
Pavlo, to byl jen nápad v smyslu "topící se stébla chytá".
O "eliminaci" ani neuvažuju....
Avatar

Re: "Parvoviróza fretek" ( Aleutian Disease - Aleutian onemocn?ní)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-04-02, 15:37
Holky, našla jsem nádhernou tabulku v jednom odborném ?lánku z roku 1992 (Palley LS, Corning BF, Fox JG, Murphy JC, Gould DH. Parvovirus-associated syndrome (Aleutian disease) in two ferets,J Am Vet Med Assoc. 1992 Jul 1;201(1):100-6.).

Týká se diferenciální diagnostiky „chronic wasting diseases“, tím se myslí onemocn?ní, které probíhají dlouhodob? a spole?ným p?íznakem je hubnutí (devastace organismu) a eventueln? snížená chu? k jídlu. Týká se to t?chto diagnóz: Aleutská choroba, Estrogeny indukovaná anémie (prodloužená ?íje), Laymfosarkom, Eosinofilní gastroenteritis, Žalude?ní v?ed, Proliferativní kolitida, Salmonela, Kardiomyopatie.

Nebudu popisovat jednotlivé onemocn?ní (m?žu to v p?ípad? zájmu ud?lat dodate?n?), ale co popíšu je velmi d?ležitá informace pro veteriná?e, který t?eba nezná fretky. M?že mu to moc pomoci v diagnostice.
Jen prosím v té terapii… je to už starší ?lánek, snad to stále platí...

Aleutská choroba (Aleutian disease)Klinický obraz:
Subklinické symptomy, anémie, anorexie, ztráta váhy
Klinicko-patologický nález:
Zvýšení frakce gamaglobulin? více než 20% z celkové bílkoviny séra.
Protilátky proti ADV (stanovuje SVÚ Jihlava).
Histologický nález (biopsie, autopsie):
Lymfoplazmatické infiltráty v mnoha orgánových systémech.
Lé?ba:
Podp?rná

Estrogeny indukovaná anemie (prodloužená ?íje)Klinický obraz:
Zv?tšení vulvy, anemie, oboustranná symetrická ztráta srsti.
Klinicko-patologický nález:
Celková bílkoviny po 5 g/dl. PCV mén? než 20%, trombocyty mén? než 50000/mikrolitr.
Histologický nález (biopsie, autopsie):
Vy?erpání krevní erythroid?, granulocytósa, p?ítomnost megakaryocytových prekursor?.
Lé?ba:
Plná transfuze fret?í krve, 100 IU lidského chorionic gonadotropinu i.m., ovariohysterectomie, Prednisolone (ko?i?í dávka).

Lymfosarkom
Klinický obraz:
Anorexie, ztráta váhy, zv?tšená slezina, periferní lymfadenopatie (zv?tšené periferní uzliny).
Klinicko-patologický nález:
Periferní lymfocytóza více než 55%.
Histologický nález (biopsie, autopsie):
Lymfatické infiltráty v mnoha orgánových systémech.
Lé?ba:
Prednison (ko?i?í dávka)


Eosinofilní gastroeneteritis
Klinický obraz:
Zvracení, pr?jem, hubnutí, anorexie, hmatatelná lymfadenopatie (zv?tšení lymfatických uzlin) v mezenteriu (okruží – duplikatura pob?išnice p?ipev?ující tlusté st?evo k dutin? b?išní).
Klinicko-patologický nález:
Periferní eosinofilie více než 7%, albumin pod 3 g/dl.
Histologický nález (biopsie, autopsie):
Infiltrace eosinofil? v gastrointestinálních orgánech. Splen-dore-Hoeppli hmota v mesenterických lymfatických uzlinách.
Lé?ba:
400 mikrogram? Ivermectin s.c., opakovat po dvou týdnech. Pokud nedosje ke klinické odpov?di pak prednison 1-3mg p.o. denn?, poté snižovat dávku.


Žalude?ní v?ed (gastric ulcers)
Klinický obraz:
Subklinický, bolest ?i bolestivost b?icha, melena (krev ve stolici)
Klinicko-patologický nález:
Stolice, okultní krvácení (lze ud?lat test na okultní krvácení)
Histologický nález (biopsie, autopsie):
Slizni?ní v?ed s mononukleární infiltrací, Helicobacter Mustelae.
Lé?ba:
10mg amoxicilinu/kg (Noroclav), 17,5mg bismut salicyláte/, 20mg metronidazol/kg. Vše p.o. (per os) po 8 hodinách, celkem 21dní. Cimetidin 5-10mg/kg p.o. po 8 hodinách.


Proliferativní kolitis
Klinický obraz:
Pr?jem, hmatné st?evo, prolaps (výh?ez) kone?níku.
Klinicko-patologický nález:
Stolice, okultní krvácení (lze ud?lat test na okultní krvácení)
Histologický nález (biopsie, autopsie):
Proliferace st?evní sliznice, redukce pohárkových bun?k, intracelulárn? campylobacter-like organismy.
Lé?ba:
50 mg chloramfenikol/kg, p.o., po 12-ti hodinách, 10dní. Plus podp?rná lé?ba.

Salmonela:
Klinický obraz:
Subklinické nosi?ství, pr?jem, teplota, zán?t spojivek, b?ezí samice potrácejí.
Klinicko-patologický nález:
Ve výt?ru z kone?níku pozitivní bakteriální kultura.
Histologický nález (biopsie, autopsie):
P?ekrvení st?evních cév, roztažený žlu?ník, nekrotické fokusy v játrech a slezin?.
Lé?ba:
Lé?ba je založena na senzitivit?, 1g of sulfathaladineúkg p.o. á 24 hodin. Tekutiny.

Kardiomyopatie
Klinický obraz:
Ztráta váhy, dušnost, zv?tšení slezina a jater, arytmie
Klinicko-patologický nález:
Žádný
Histologický nález (biopsie, autopsie):
Dilatace síní a komor nebo hypertrofie, multifokální myokardiální degenerace a nekróza.
Lé?ba:
2,5 – 4,0 mg/kg Furosemid, i.m., po 12-ti hodinách, 0,01 mg/kg dogoxin tinktura p.o.po 12-ti hodinách (závisí na typu kardiomyopatie)


Re: "Parvoviróza fretek" ( Aleutian Disease - Aleutian onemocn?ní)
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-04-02, 15:46
Skopírováno a uloženo! Pavlo, díky!
Avatar

Re: "Parvoviróza fretek" ( Aleutian Disease - Aleutian onemocn?ní)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-04-02, 15:51
No vidíš, to m? nenapadlo to dát ješt? k tomu prvnímu p?ísp?vku taky... jdu to ud?lat :-)

Re: "Parvoviróza fretek" ( Aleutian Disease - Aleutian onemocn?ní) - diferenciální diagnostika ADV
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-05, 12:52
Ahoj,
cht?la jsem se zeptat, máte n?kdo zkušenosti s preventivním testováním na tuhle nemoc? Kde a za kolik se to d?lá? A jak je to pro zví?e náro?né?
Zájemkyn? o má mlá?ata by ráda, kdyby oba rodi?e byli otestovaní.
Jenže samice byla u samce jen na krytí, takže bych to usela domlouvat s jeho majitelkou a zaplatit jí to, a moje samice je te? sedm týdn? po porodu, takže i z toho d?odu bych ji nikam rad?j netahala, a za druhé je to tcho?ice, a tudíž jsou všechny úkony o dost složit?jší, než s fretkou.
Tak chci poprosit o p?ípadné názory t?ch, kdo s tím máte n?jakou zkušnost.

Re: "Parvoviróza fretek" ( Aleutian Disease - Aleutian onemocn?ní) - diferenciální diagnostika ADV
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2010-07-05, 13:31
ze stránek www.fretka.sk :

Klinicko-patologický nález: Zvýšení frakce gamaglobulin? více než 20% z celkové bílkoviny séra. Protilátky proti ADV (stanovuje SVÚ Jihlava).
Avatar

Re: "Parvoviróza fretek" ( Aleutian Disease - Aleutian onemocn?ní) - diferenciální diagnostika ADV
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-05, 13:33
a na p?edchozí stran? tento p?ísp?vek [forum.fretka.cz]

Jít na stránku:  Předchozí12
Aktuální stránka:2 z 2


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist