Jít na stránku:  Předchozí12
Aktuální stránka:2 z 2
Re: FOFR - návrh pravidel k p?id?lování p?ísp?vk?
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2007-08-31, 20:31
a co takhle ne?ešit ?ástku jako takovou za beznín - protože je prom?nlivá - ale na místo toho ur?it od jaké vzdálenosti km se bude p?ispívat? Nap?íklad, bude-li pe?ovatel t?eba z Vyškova, ale frete?ku bude vozit k odborníkovi do Brna?

Jestli je to blbost, pak jak bych nic ne?ekla ;o) jen m? to napadlo jako lepší zp?sob než ur?ovat výši p?ízp?vku za benzín. Protože cena je prom?nlivá - ale stanovená vzdálenost pak ne.
Avatar

Re: FOFR - návrh pravidel k p?id?lování p?ísp?vk?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2007-08-31, 20:35
dík za nápad... :o)

Re: FOFR - návrh pravidel k p?id?lování p?ísp?vk?
Zaslán uživatelem/kou: boža (IP)
Datum: 2007-08-31, 20:43
Martino na to aby toto projednávání bylo "regulerní" m?li tento návrh dostat všichni ?lenové klubu k p?e?tení,protože ne všichni chodí na forum a vubec o tomto tvém návrhu nemají tušení.Na to aby si stihli promyslet d?sledky takového p?edpisu a praxí s tím spojenou je ?as na p?e?tení na sch?zi dost malý.
A vubec mám takový dojem že pro samý p?edpis a sloví?ka?ení se vylije s vani?kou i dít?.
Tím v?bec nechci ?íct že tvé snažení je špatné,naopak,aby zas nedošlo k nedorozumn?ní.

Re: FOFR - návrh pravidel k p?id?lování p?ísp?vk?
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2007-08-31, 20:54
Já nemn?la na mysli konkrétní úhrady výše p?ísp?vkú...to je jak píše Jordi, od p?ípadu k p?ípadu. A taky možná bych stanovila, kdo bude rozhodovat o vyplacení p?ísp?vku...pá? ke každému p?ípadu se ?lenská schúze svolávat nemúže...to by zasedala nekone?n?. Za odsouhlasení p?ísp?vku za nevyhnutné ošet?ení bych pasovala fundovaného veteriná?e (pokud ho najdete), za to cestovné, kohokoli, kdo dokáže ?íst z mapy. Jestli je n?kde už n?co z tohoto popsáno, tak se omlouvám...
Avatar

Re: FOFR - návrh pravidel k p?id?lování p?ísp?vk?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2007-08-31, 20:55
ur?it? by bylo lepší, kdyby se ke ?len?m dostal m?j návrh jinou formou než jen tudy, ale bude muset sta?it, že jej dostanou do ruky p?ed sch?zí... :o)

druhé ?ásti tvého p?ísp?vku moc nerozumím - jaké sloví?ka?ení a pro? by se vylévalo dít??? naopak jsem se snažila co nejp?esn?ji zásady p?id?lování p?ísp?vku definovat, aby nebylo moc prostoru na "dvojí výklad".

ale dneska už je celkem pozd? na n?jaké debaty, vytáhla jsem to jen pro p?ipomenutí a porovnání s tím, co ?lenové dostali ve fn, diskuze ob?ma "fofr?m" bude doufám plodná a hlavn? ú?elná a smysluplná až NA SCH?ZI. ?lenové, t?este se! :o)

Re: FOFR
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2008-02-12, 10:06
v?era mi p?išly fn s p?ipomínkou uhrazení ?lenského poplatku a já sama jeho placení považuju za ideální dobu pro zaslání n?jaké ?ástky i do FOFRu - jindy si totiž v?tšinou nevzpomenu. tak m? napadlo, že je nás možná takových víc a proto jsem vytáhla tohle vlákno... jo, skleroza je svi?a... :o)

pokud budete také posílat sou?asn?, je nutné, aby ob? ?ástky - ?l. poplatek a p?ísp?vek do FOFRu - šly odd?len?, nikoli v jedné sum?. ?íslo ú?tu FOFRu je stejné - 83268319/0800, jako variabilní symbol napište místo svého ?l. ?ísla 9999 a do poznámky pro p?íjemce heslo FOFR.

Re: FOFR
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-02-12, 10:07
Martino dík, dobrej nápad :-)
Avatar

Re: FOFR
Zaslán uživatelem/kou: Runa (IP)
Datum: 2008-02-12, 10:27
Mám dotázek, nejsem ?lenem klubu, ale cht?la bych p?ispívat do FOFRu, m?žu? A taky m? zajímalo, jestli tam m?žu zasílat korunky pravideln? - trvalým p?íkazem?
Avatar

Re: FOFR
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-02-12, 10:33
Samoz?ejm?...do Fofru m?že p?ispívat každý....a to i trvalým p?íkazem :-)
Avatar

Re: FOFR
Zaslán uživatelem/kou: Runa (IP)
Datum: 2008-02-12, 11:39
Tak p?íkaz zadán. :o) Každého dvanáctého v m?síci dostanou fre?ulky penízky. :o) Ale moc si p?eju, aby nebyly pot?eba...
Avatar

Re: FOFR
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2008-10-05, 11:46
vytáhla jsem tohle vlákno, protože jsem si všimla, že je zájem(?) o p?isp?ní do FOFRu. moc nezkoumejte za?átek vlákna, všechno je (trochu) jinak, ?lenové klubu jsou v obraze.
pravidla fofru jsou velmi jednoduchá a velmi pr?hledná, aby zbyte?n? nevznikal prostor pro pochyby nebo manipulaci. každý ?len klubu má právo v?d?t, kolik pen?z do fofru p?išlo, kolik odešlo, komu a na co konkrétn?. ideáln? na kterékoli sch?zi, když by nešlo jinak, obrátit se bu? na vedení klubu nebo na pokladní/ú?etní silvu.
info o pohybu finan?ních prost?edk? (nejen fofrových) je každoro?n? i v klubovém zpravodaji.

takže kdo má zájem, tady jsou údaje:
?íslo ú?tu FOFRu - 83268319/0800
variabilní symbol 9999
do poznámky pro p?íjemce heslo FOFR.

Re: FOFR
Zaslán uživatelem/kou: nikolac96 (IP)
Datum: 2008-10-05, 11:55
ahoj chci se zeptat jak jsou stránky FOFRU d?kuji
Avatar

Re: FOFR
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-10-05, 11:59
Nicola, to nejsou stránky, to je fond p?i klubu chovatelú fretek.
Avatar

Re: FOFR
Zaslán uživatelem/kou: nikolac96 (IP)
Datum: 2008-10-05, 12:01
d?kuji
Avatar

Re: FOFR
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-06-07, 12:02
málem bych se zapomn?la pochlubit!

na poslední klubové sch?zi jsme schválili finan?ní p?ísp?vky pro dva ?eské a jeden moravský útulek, kde se starají o fretky.

?lenové budou podrob?ji informováni ve FN - kam a jaké ?ástky byly (nebo v brzké dob? budou) poukázány.

Re: FOFr
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-11, 17:26
v posledních dnech jsem n?kolikrát zmi?ovala FOFR. ?lenové v?dí, o co jde (podmínky v úvodním p?ísp?vku vlákna), ale do fofru ob?as p?ispívají i ne?lenové a v tuhle chvíli je to navíc aktuální (možný "p?evis pen?z" ze sbírky na ?abíka).

považuju proto za vhodné, aby i ne?lenové v?d?li (?lenové v?dí z klubového zpravodaje), co se s jejich pen?zi, nap?. v posledních 3-5 letech, d?lo a d?je. obracím se proto na naši klubovou ú?etní:

silvo,
m?žeš se, prosím, na tohle podívat a napsat tady, kolik pen?z a na co nebo komu se v uvedeném období (nebo i delším) posílalo?
díky

Re: FOFr
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-11, 17:34
jen ješt? doplním - p?estože rozhodnutí o poskytnutí p?ísp?vku je "pln? v kompetenci vedení Klubu", praxe je v?tšinou taková, že se vedení na ?lenské sch?zi domlouvá s p?ítomnými ?leny o tom, zda p?ísp?vek na konkrétní fretku ano ?i ne a v jaké výši a PRIHLÍŽÍ K JEJICH NÁZORU. ve v?tšin? p?ípad? tedy nerozhoduje hrstka lidí, ale v podstat? ?lenská sch?ze hlasováním.

Re: FOFr
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-08-11, 22:48
Prolejzat staré šanony z období p?ed svým nástupem do funkce klubového pokladníka m? teda martina nedonutí :-)
Takže: v roce 2008 nebyl vyplacen žádný p?ísp?vek, takže jsme na základ? toho trochu upravili, resp. uvolnili pravidla ?erpání.
V roce 2009 se p?isp?lo 5000 útulku v M?cholupech, 10000 Fretkám na p?d? a 1853 šlo na lé?bu ?abíka. Letos šlo 953 v dubnu na ?abíka, 3000 na ostravskou pobo?ku p?di?ky, 2000 Dáše do Brna na lé?bu Šmudly, 1000 do útulku v Boleslavi a za 5600 se koupila klec útulku Jinonice. (Na ?lenské sch?zi bylo odsouhlaseno do Jinonic 5000, my se pak rozhodli pro nákup klece místo finan?ního daru, takže chyb?jících 600 zasponzoroval jeden z ?len? Klubu.)
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 11.08. v 22:51.
Avatar

Re: FOFr
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-12, 03:22
díky za info.

p?i pátrání v pam?ti, odkud se ve fofru "líhnou" peníze (krom p?ímých dárc?), jsem si vzpomn?la na jednu moc p?knou klubovou akci - prodejní výstavu obrázk? v muzeu d?tské kresby. fretky tehdy d?ti malovaly, jedna byla vymodelovaná z hlíny, jedna nebo dv? drátkované... byly tam n?který v?ci fakt moc p?kný, tu hlin?nou sošku jsem m?la vyhlídnutou já, ale n?kdo mi jí vyfouknul... :o/
moje zklamání z toho ale vyvážil úsp?ch výstavy - vynesla cca 3500 k?, to jsme tehdy ne?ekali asi nikdo :o)

nic, to jsem se jen tak zasnila :o)


Jít na stránku:  Předchozí12
Aktuální stránka:2 z 2


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist