Jít na stránku:  12Další
Aktuální stránka:1 z 2
FOFr
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2007-05-03, 15:45
?íslo ú?tu FOFru - 83268319/0800
variabilní symbol 9999
do poznámky pro p?íjemce heslo FOFR

PODMÍNKY pro získání p?ísp?vku z FOFr (odhlasováno v r. 2008, vloženo do vlákna 5/2009)

FOFR vznikl a je k dispozici pro fretky nalezené ?i jinak zachrán?né z podmínek, které ohrožují její život nebo zdraví. Každý, tedy ?len i ne?len Klubu chovatel? a p?íznivc? fretek (dále jen Klub), kdo z výše uvedených podmínek fretku zachrání, má možnost pro ni požádat o finan?ní p?ísp?vek z FOFru na uhrazení nezbytné léka?ské pé?e (nap?. hormonální ukon?ení ?íje sami?ky fretky, antiparazitární lé?ba, ošet?ení zran?ní, o?kování a další nezbytné prevence nebo zákroky zachranující život ?i zdraví fretky nebo p?edcházející stav?m zdraví a život ohrožujícím), a to po p?edložení doklad? o výši výdaj? za tuto pé?i. P?ípadný nový adoptivní majitel zachrán?né fretky by pak m?l na oplátku n?jakou finan?ní ?ástkou do FOFru p?isp?t.

Na finan?ní p?ísp?vek z FOFru neexistuje právní nárok, posouzení žádosti a p?ípadné poskytnutí i výše finan?ní podpory je pln? v kompetenci vedení Klubu. Vedení Klubu je povinno poskytnutí p?ísp?vku oznámit p?i nejbližší možné p?íležitosti (ve Ferret News, na ?lenské sch?zi, v ?lenské sekci diskuzního fóra) ?lenské základn? (sd?lení jména p?íjemce, d?vodu žádosti, resp. zd?vodn?ní poskytnutí, a výše poskytnuté ?ástky). Každý ?ádný ?len Klubu má právo kdykoliv nahlédnout do hospoda?ení FOFru.

Pen?žitá pomoc fretkám v nouzi je podmín?na zejména dostatkem finan?ních prost?edk? na ú?tu FOFru, jsme tedy vd??ni za jakýkoliv fiann?ní dar, prost?ednictvím kterého je možné jim pomoci navrátit zdraví i domov. Finan?ní p?ísp?vky m?žete zasílat na ?. ú. 83268319/0800, VS 9999, poznámka pro p?íjemce FOFR.
Za Vaše p?ísp?vky na tento ú?et velmi d?kujeme :o)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(p?vodní úvodní p?ísp?vek z roku 2007 ponechán beze zm?n, aby bylo jasné, na co navazovaly p?ísp?vky následující)

FOFR - návrh pravidel k p?id?lování p?ísp?vk?

založila jsem tohle vlákno pod vlivem aktuálního p?íb?hu n?koho pot?ebného. nejde mi ale o tento p?ípad, tam už bude pomoženo jinak. jde mi všechny další, které mohou (a ur?it? budou) následovat.

do podobné situace se m?že dostat kdokoli, kdo poskytne fretce DO?ASNÝ domov. jenže pak ta fretka bude nemocná a nemocná a ješt? nemocn?jší, DO?ASNÝ majitel nebude mít to srdce ji nechat utratit a NOVÉMU majiteli ji v takovém stavu p?edat nem?že. a n?kdo další je dokonce tak state?ný, že si nemocnou fretku bere dom? už dop?edu s v?domím, že mu z?stane "na krku a v pen?žence" (a v?tšinou - ne vždy, jen v?tšinou, jsou to lidé, kte?í nemají pen?z nazbyt), ale nemá to srdce ji nechat v hrozných podmínkách. a co te??

pravidla pro ?erpání pen?z z FOFRu jsou daná, jsou jasná, byla ?LENY KLUBU, resp. ?lenskou sch?zí odhlasována a je naprosto v po?ádku, že vedení klubu tato pravidla respektuje.
my ostatní máme dv? možnosti - bu? budeme na každý takový p?ípad O KTERÉM SE DOZVÍME (o mnoha a mnoha nikdo neví!) po?ádat dobro?inné sbírky nebo se domluvíme,
JAK BY M?LA BÝT UPRAVENA PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ PEN?Z Z FOFR.
je t?eba si p?itom uv?domit, že ve FOFRu se peníze nelíhnou z vají?ek, ale také je pot?eba "uspo?ádat sbírku" (a dobro?inný obchod a výt?žek z ....atd.). výhoda FOFRu je, že se dají poslat peníze kdykoli b?hem roku, tedy tehdy, kdy nám to finan?ní situace umožní, kdežto každá sbírka je o vkladu TE? (a já zrovna te?, i když bych rád p?isp?l, nemám).

je mi naprosto jasné, že takováto diskuze má probíhat v první ?ad? NA SCH?ZI ?LEN?, proto si - jako neustále absentující - sypu popel. uv?domuju si i to, že otevírat diskuzi na toto téma zrovna te? není ideální. proto prosím všechny ?LENY, aby své emoce nechali v šatn?!!! a vyjad?ovali se s maximální racionalitou. jde jen o to, abychom se domluvili, co V?TŠIN? z nás vyhovuje a s ?ím souhlasíme a co naopak chceme jinak.

proto prosím ?LENY CZ KLUBU, aby se vyjád?ili, ke které možnosti se p?iklání:

A) p?ispívat nárazov? na konkrétní p?ípad pot?ebné fretky (majitele), o kterém se vícemén? náhodn? dozví prost?ednictvím n?koho z fóra.

B) p?ispívat, když "se to hodí mn?" do FOFRu a po?ítat ale s tím, že MOJE PENÍZE bude mít k dispozici n?kdo cizí (vedení klubu, ?lenská sch?ze kam nechodím...) a bude na jeho (jejich) úsudku (A PRAVIDLECH!!), zda a jak je použije

v p?ípad?, že se p?ikloníte k variant? B, prosím o vyjád?ení, zda vám sou?asná pravidla vyhovují a pokud ne, dejte návrh, jak byste je upravili.
p?ipomínám sou?asná pravidla FOFRu, jak jsem zkopírovala od venduly r. ve vlákn? "sbírka":

FOFR vznikl a je k dispozici pro fretky nalezené, ?i jinak zachrán?né, kterým n?jaký dobrovolník poskytne základní pé?i a zprost?edkuje lé?bu a následn? je p?edá do pé?e adoptivnímu majiteli. Takový dobrovolník je oprávn?n požadovat proplacení náklad? za pé?i z FOFRu a adoptivní majitel by pak m?l na oplátku n?jakou finan?ní ?ástkou do FOFRu p?isp?t.

prosím:
- NE?leny, aby do této diskuze nevstupovali, jde o FOFR
- ?LENY o RACIONÁLNÍ p?ístup, ob? varianty (sbírka a FOFR) mají svá pro a svá proti
- o nezabíhání do nesouvisejících debat, vyjad?ujte se opravdu jen k tématu (sbírka nebo FOFR a zm?nit pravidla?) a co nejstru?n?ji (neberte si p?íklad ze mne ;o))

Celkem upraveno 21×. Poslední úprava: martina dne 23.09. v 20:32.

Re: FOFR - prosím JEN ?LENOVÉ CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: Berenika (IP)
Datum: 2007-05-03, 16:00
nejsem clen dlouho,proto do toho asi nemam moc co mluvit,ale snad:bude-li se jednat o potrebu pomoci pro nekoho mimo klub, melo by se o tom treba hlasovat, viz napr sbirka na segyho,kdyz koukam,kolik clenu slibovalo, ze prispeje, tak by asi nebyly proti,kdyby se uvolnili nejake finance na ne,zvlast kdyz ten pribeh vsichni zname...

proto bych byla pro, abychom neodpiraly pomoc fofru kazdemu,kdo se rozhodl t freticce darovat domov navzdy,protoze to vyjde astejno. a bude-li takovy pripad, melo by se hlasovat (vim,ze to bude tezke,sejit se nekde a hlasovat,ale aspon neco...)

uvedomte si hlavne, ze ten fofr je pro fretky, vsechny fretky v nouzi a my mame jen malo moznosti,jak jim pomoci...

takze snad vyjimka z pravidla?

p.s.:snad pochopite,co tim chtel basnik rici:)

Re: FOFR - prosím JEN ?LENOVÉ CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2007-05-03, 16:07
HLASOVAT se dá na sch?zi. ?lenové jsou z celé republiky. na sch?zi se kv?li jednomu p?ípadu nesejdou.
varianta A nebo B, s pravidly souhlasíš nebo návrh úpravy.
stru?n?. d?kuji... :o)

Re: FOFR - prosím JEN ?LENOVÉ CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: Berenika (IP)
Datum: 2007-05-03, 16:13
martina:po dlouhem boji,varianta B-vzdy se hodi mit nejake penize v klobouku, obrazne receno.
uprava pravidel vuz muj prispevek vyse

Re: FOFR - prosím JEN ?LENOVÉ CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2007-05-03, 16:22
Já jsem pro kombinaci obou variant.

Myslím, že by se pravidla FOFRu mohla upravit tak, aby se do nich vešel nap?. ten, kdo adoptuje nemocného nalezence.
Ale na druhé stran? je fakt, že FOFR vždycky bude muset mít n?jaká pravidla, a vždycky se najde n?jaký neš?astník, který se do nich nevejde, a p?esto mu budeme chtít pomoci, a to už pak asi opravdu nejde ud?lat jinak než individuální sbírkou.
Avatar

Re: FOFR - prosím JEN ?LENOVÉ CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: Patty (IP)
Datum: 2007-05-03, 16:46
Já jsem pro variantu B, s tím, že by se do pravidel m?l opravdu vejít ten, kdo adoptuje nemocného nalezence.
Avatar

Re: FOFR - prosím JEN ?LENOVÉ CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2007-05-03, 20:35
protože dostávám nejr?zn?jší zmate?né i nezmate?né sz (od ?len?, ne?len? i t?ch, o kterých nevím, zda jsou), tak ješt? up?esním:

- v ŽÁDNÉM P?ÍPAD? mi nejde o to, jakýmkoli zp?sobem znevážit nebo kritizovat práci t?ch n?kolika málo lidí, kte?í pro klub n?co d?lají, resp. jsou v jeho vedení
(ostatn? jestli "klub" d?lá n?co špatn?, m?li by si sáhnout do sv?domí ?LENOVÉ... ;o))

- V ŽÁDNÉM P?ÍPAD? nekritizuju rozhodnutí petry (vedení klubu) o nep?isp?ní šegimu. držela se pravidel
(na jejím míst? bych to NEUD?LALA JINAK - zejména s p?ihlédnutím k sou?asným vztah?m mezi ?leny klubu. NIKDY BY SE NEZAVD??ILA VŠEM a stál by n?kdo z vás o n?jaké dohady a vysv?tlování?)

- nejde mi o žádnou ANKETU nebo PETICI, kterou si vyhodnotím, abych pak striktn? pet?e p?edložila, že "TAKHLE TO TE? BUDE, PROTOŽE JSME SE NA FÓRU TAK DOHODLI". TO NE!!!
je to M?J PR?ZKUM mezi ?LENY klubu, MOJE vlastní iniciativa a M?J vlastní nápad, ke kterému m? nikdo ni?ím nijak nepo?oukal (kdo m? zná, ví, že bych se ani nenechala, umím si ud?lat SV?J NÁZOR a mám SVOJÍ HLAVU.. ;o))
pokud budou mít ?LENOVÉ klubu zájem n?co ve SVÉM klubu zm?nit, mohou to ud?lat - na sch?zi, po ?ádném hlasování nebo svojí vlastní prací. MUSÍ VYVINOUT AKTIVITU, tak vyvíjím... :o)
(tímto slibuju, že na p?íští sch?zi fakt už pojedu! :o))
pokud se tady ukáže, že ?LENOVÉ cht?jí upravit pravidla FOFRu, mám v úmyslu to na sch?zi p?edložit k hlasování. když ne, pravidla FOFRu z?stanou taková, jaká jsou. NIC VÍC, NIC MÍ?

- V ŽÁDNÉM P?ÍPAD? NEASPIRUJU na žádnou funkci ve vedení klubu, nechci nikoho vym?nit ani vyst?ídat. myslím si, že sou?asné vedení d?lá, co umí a CO STÍHÁ a pokud bude víc lidí ochotných s ?ímkoli pomoci, ur?it? nebudou odmítnuti

- nejde mi ani o to, aby se do FOFRu p?ispívalo n?jak "povinn?"! ovšem na to, aby se mohlo n?komu p?isp?t, musí být nejen pevná pravidla (s p?ípadnými "výjimkami"), ale hlavn? FONDY. kde nic není, ani smrt... :o)
(sama za sebe ?íkám, že jsem do FOFRu v minulosti p?isp?la aniž by zrovna v té dob? probíhala n?jaká záchrana - to aby n?kdo zas nem?l starost.. :o))

- nemám v úmyslu zjiš?ovat, zda sem píšou výhradn? ?lenové. snad jsme dosp?lí a rozumní lidé.
a pokud ne, jsem si jistá, že ne?len by byl odhalen - když ne mnou, n?kým jiným ur?it?... :o)

- rozhodnutí o ?EMKOLI nem?že padnout tady, na fóru, ale NA SCH?ZI

VELMI D?KUJI T?M PÁR ?LENKÁM, KTERÉ SE ZATÍM VYJÁD?ILY a doufám, že nez?stanou osamoceny.
prosím, NEBOJTE SE ?íct, co si myslíte (klidn? m? t?eba pošlete do háje), co chcete, i když to p?jde "proti proudu"! pokud budou všichni p?itakávat jednotn? je to sice p?kné, ale nepravd?podobné, znamená to, že se ten, kdo nesouhlasí "s davem" bojí vyjád?it. a to se V MÉM PR?ZKUMU fakt nemusí!!
(teda pokud to nebude off topic :o))

d?kuji za pozornost! ;o)

ješt? mali?kost - pokud máte známé, ?LENY KLUBU, kte?í nemají p?ístup na net, zeptejte se, prosím, i na jejich názor. díky!Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 03.05. v 20:41.

Re: FOFR - prosím JEN ?LENOVÉ CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2007-05-03, 21:54
Jsem pro variantu B.
Varianta A se dá použít práv? v p?ípadech, které se do FOFRu nevejdou a dle libov?le.
Nevím, zda je to do FOFRu, ale platím každé jaro p?ísp?vky vyšší než jsou p?edepsané s tím, že to, co sahá p?es je na zoufalce (myslím tcho?e, nikoli jejich do?asné nebo budoucí majitele). Zpravidla se nacházím v situaci, kdy si radši zvolím, kdy zaplatím a p?isp?ju, než aby m? pak mrzelo, že to prost? zrovna nejde...
Avatar

Re: FOFR - prosím JEN ?LENOVÉ CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: Vendula R (IP)
Datum: 2007-05-03, 22:12
Srdce ?íká, že každý, kdo se stará o nemocnou frete?ku, nota bene nalezenou, ?i zachrán?nou z nuzných podmínek, si krom? obdivu zaslouží i výpomoc a to nejen finan?ní.
Rozum ale ?íká, pokud se n?kdo dobrovoln? ujme fretky velmi zanedbané, nebo nemocné nejen na dobu p?echodnou, musí rozhodn? po?ítat s finan?ními výdaji a p?edem si tedy promyslet, zda je na takový ?in jeho kapsa dost hluboká.
Podobných fret?ích „samaritán?“ je mezi chovateli celkem dost a možnosti FOFRu jsou omezené...

Pokud jde o navržené body, p?ikláním se spíše k bodu B) ale je jist? možné, pokud n?jaký p?ípad nebude zapadat do koncepce, pro kterou byl FOFR vytvo?en, využít i možnost A). Otázka je, pokud se sbírky budou po?ádat p?íliš ?asto, zda bude ješt? ochoten n?kdo p?ispívat...
Pokud bychom p?istoupili k vytvo?ení možnosti VÝJIMEK, musely by i ty být p?edem pevn? dané, což bude asi pon?kud problém:
- kdo posoudí, zda práv? tento žadatel a tato fretka (které t?eba nebude nikdo z nás osobn? znát), mají na pomoc z FOFRu nárok?
- kdo posoudí, jak vysoká ?ástka m?že být proplacena?
Pokud bychom ale na systém s vytvo?ením výjimek nep?istoupili, není vhodné d?lat výjimku pro nikoho (tak jako ji nedostal Šegy), protože když ud?láme výjimku jednou, jak budeme n?komu dalšímu, ješt? pot?ebn?jšímu, p?íšt? vysv?tlovat, že to bylo pravdu jen pro jednou a že on tedy nic nedostane.
T?žké rozhodování, že?

Malá poznámka ke stanovisku vedení Klubu ohledn? p?ípadu Šegyho. Vzhledem k tomu, že jeden ?lov?k nem?že (a ani si netroufne) o tak závažné v?ci rozhodnout sám, rozhodovaly 3 ?lenky vedení Klubu (p?edsedkyn?, místop?edsedkyn? a pokladní).

Vzhledem k tomu, že FOFR je opravdu v?cí Klubu a mohou o n?m tudíž rozhodovat jen a pouze ?lenové Klubu, nepovažuji za p?ínosné ?ešit ho zde, by? je toto DF na stránkách CZ Klubu.
Myslím, že ?len?m Klubu, kte?í navšt?vují toto DF byl prost?ednictvím Martiny poskytnut dostate?ný materiál k p?emýšlení, takže na p?íští sch?zi p?ijdou s jasným názorem na v?c a bez problém? se usneseme na záv?ru ;o)
Avatar

Re: FOFR - prosím JEN ?LENOVÉ CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2007-05-04, 00:08
Vendula R: co se tý?e Šegyho, domnívám se, že v danou chvíli jste ani jinak rozhodnout nemohli. Ono to má i právní konsekvence: jestliže existují pravidla ?erpání FOFRu schválená ?lenskou sch?zí a n?jaký p?ípad se do nich nevejde, myslím, že prost? v danou chvíli se s tím nedá nic d?lat. Myslím, že je opravdu namíst? jenom to, aby ?lenové zvážili, jestli cht?jí zachovat stávající pravidla nebo n?co do budoucna zm?nit...
Avatar

Re: FOFR - prosím JEN ?LENOVÉ CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2007-05-04, 03:39
Vendula R napsal/a:
-------------------------------------------------------
> Pokud jde o navržené body, p?ikláním se spíše k bodu B) ale je jist? možné, pokud n?jaký p?ípad
> nebude zapadat do koncepce, pro kterou byl FOFR vytvo?en, využít i možnost A). Otázka je, pokud
> se sbírky budou po?ádat p?íliš ?asto, zda bude ješt? ochoten n?kdo p?ispívat...
> Pokud bychom p?istoupili k vytvo?ení možnosti VÝJIMEK, musely by i ty být p?edem pevn? dané,
> což bude asi pon?kud problém:
> - kdo posoudí, zda práv? tento žadatel a tato fretka (které t?eba nebude nikdo z nás osobn?
> znát), mají na pomoc z FOFRu nárok?


NÁVRH K "kdo posoudí":
vedení klubu + 2(?) až 10(?) náhodn? vybraných ?len?, pokaždé jiných. oslovilo by je vedení klubu (sz, sms, e-mail), popsalo problém a požádalo o hlasování PRO/PROTI.
výsledek hlasování by byl VŽDY ve?ejný (ve fóru, ve FN), zve?ejn?ni by m?li být i všichni, kdo hlasovali - bez nebo s uve?ejn?ním toho, kdo jak. p?iklán?la bych se spíš k možnosti BEZ UVE?EJN?NÍ jak kdo hlasoval (pouze oznámení nap?. 8 pro, 3 proti), aby se zamezilo p?ípadnému oso?ování (v každém p?ípad? by znali ANO ?i NE vzájemn? všichni hlasující, "neve?ejné" by bylo jen pro zbytek ?lenské základny)

> - kdo posoudí, jak vysoká ?ástka m?že být proplacena?

NÁVRH:
?lenská sch?ze odhlasuje (krom ostatních podmínek) i MAXIMÁLNÍ VÝŠI p?ísp?vku z FOFRu jednotlivému p?íjemci na úhradu doložených náklad? (léky, operace, benzín....) a LIMIT DALŠÍHO ?ERPÁNÍ téhož p?íjemce (nejd?íve za m?síc, p?l roku, rok, p?t let, jednou a dost...). tato výše pak bude závazná, p?ípadné další finan?ní prost?edky by bylo možné získat jedin? op?t sbírkou (klidn? vyhlášenou klubem)
(ne?len?m se ve "sbíraní" meze nekladou, ?lenové by to m?li o n?co jednodušší?)

> Pokud bychom ale na systém s vytvo?ením výjimek nep?istoupili, není vhodné d?lat výjimku pro
> nikoho (tak jako ji nedostal Šegy), protože když ud?láme výjimku jednou, jak budeme n?komu
> dalšímu, ješt? pot?ebn?jšímu, p?íšt? vysv?tlovat, že to bylo pravdu jen pro jednou a že on tedy nic nedostane. T?žké rozhodování, že?


t?žké, hodn? t?žké! proto jsem psala, že bych na míst? vedení klubu nerozhodla jinak, než rozhodli

já sama jsem se vlastn? ješt? nevyjád?ila, jestli jsem pro A nebo B. tak abyste ne?ekli, že jsem si to vymyslela a d?lám mrtvýho brouka... :o)

jsem pro B, ovšem s tím, že pro poskytování pen?z z FOFRu MUSI EXISTOVAT JASNÁ A P?ESNÁ PRAVIDLA, závazná pro všechny a VÝJIMKY NEEXISTUJÍ, na výjimky musí být organizovány i nadále sbírky (a d?vody pro to mám podobné jaké píše vendulka)

jak budou vypadat tato pravidla FOFRu do budoucna, jestli z?stanou stejná nebo se budou upravovat, zda se povolí výjimky - záleží (doufám a v??ím) na NÁS, VŠECH ?LENECH, a já jsem p?ipravená se pod?ídit názoru v?tšiny, by? s ním t?eba nebudu souhlasit.

> Vzhledem k tomu, že FOFR je opravdu v?cí Klubu a mohou o n?m tudíž rozhodovat jen a pouze ?lenové
> Klubu, nepovažuji za p?ínosné ?ešit ho zde, by? je toto DF na stránkách CZ Klubu.
> Myslím, že ?len?m Klubu, kte?í navšt?vují toto DF byl prost?ednictvím Martiny poskytnut dostate?nýmateriál
> k p?emýšlení, takže na p?íští sch?zi p?ijdou s jasným názorem na v?c a bez problém? se usneseme na záv?ru ;o)


to doufám, a? už bude jakýkoli... :o)
jen ješt? prosím ?leny klubu, kte?í CHT?JÍ n?jakým zp?sobem ZM?NIT PRAVIDLA, aby si už te? promysleli, JAK, resp. MAX. VÝŠI p?ísp?vku, resp. ?ASOVÝ LIMIT na ?erpání (kolikrát za jaké ?asové období)


vzhledem k tomu, že jde o pom?rn? d?ležité rozhodování (o peníze "jde až v první ?ad?"), a opravdu je pro n?které ?leny komplikované p?ijet do prahy, a? už z ?asových nebo jiných d?vod? (velká vzdálenost, malé dít?....), p?imlouvám se za možnost hlasování na dálku (po netu, v dopise) - pokud tedy bude o ?em hlasovat... :o)
pokud ?lenská sch?ze navrhne a sepíše NOVÁ pravidla FOFRu, dobrovolník (já?) je rozešle e-mailem nebo poštou ke schválení/odmítnutí všem ?len?m. aby nemohl nikdo tvrdit, že ON TO TAKHLE NECHT?L, ale cht?l to úpln? jinak... ;o)

odpov?? na svou žádost o dálkové hlasování ne?ekám tady, dávám ke zvážení ?LEN?M, kte?í na sch?zi budou a ODHLASOVÁNÍ (zda ano ?i ne) na míst?... :o)

šmarjá panno, jestli JÁ ZAS NEP?IJEDU!! tak m? smíte zast?elit... ;o))

Celkem upraveno 6×. Poslední úprava: martina dne 06.05. v 23:32.

Re: FOFR - prosím JEN ?LENOVÉ CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: Vercula (IP)
Datum: 2007-05-04, 07:20
Tak jak na to koukám, než jse se rozhoupala napsat, tak m?j názor, jak s Fofrem, ?áste?n? vystihla Vendulka a ?áste?n? Martina.

Osobn? si myslím, že pravidla, která jsou daná, by se m?la opravdu dodržet, takže m?nit je nebo nem?nit???

M?j názor byl ten, že by se m?lo dále p?ispívat na fretky, které se n?kdo snaží zachránit a pak p?edat novému majiteli, ale myslím, že šanci by m?li dostat i ti, kte?í si n?jakého toho zachrán?ného chudá?ka rozhodnou nechat. Možná, že by se tam mohli vejít i b?žní chovatelé, kterým jejich frete?ka vážn? onemocní, oni uhradí jejich lé?bu do ur?ité výše a pak by mohli požádat o p?ísp?vek z Fofru, myslím hlavn? na ty, kte?í na tom nejsou finan?n? natolik dob?e, že by celou lé?bu utáhli, a i tak mluvím o p?ísp?vku, nikoli o plném hrazení další lé?by. Nedát tomu tvore?kovi šanci na život, jen proto, že na to pání?ek nemá mi p?ijde kruté.

Myslím, že by se mohla ud?lat rada ?len?, kte?í by zastupovali každý kraj v naší zemi, a kte?í by pak spole?n? hlasováním rozhodovali o tom, komu, jak a hlavn? kolik by se poskytlo fin. prost?edk?.
Zástupci kraj? proto, aby zas nikdo nemohl ?íct, no jo, jsou tam t?i Pražáci, z Brna neni nikdo, tak co by se starali.

takový malý názorný p?íklad, kdybych to psala pro n?koho nesrozumiteln?:

nalezená - zachrán?ná fretka ur?ená k adopci - poskytování fin. pé?e jako dosud

nalezená - zachrán?ná fretka, která z?stane v pé?i svých zachranitel? - stejné podmínky jako u fretky, která je nabídnutá k adopci

vážn? nemocná fretka - zaplatí - li majitel za lé?bu nap?. 10000,-K?, a nebude to ?ástka kone?ná, bude moct požádat o
p?ísp?vek na další lé?bu, nikoli na již uhrazenou lé?bu.

Toto je m?j názor, tak m? prosím nekamenujte,že má každý majitel po?ítat s n?jakými fin. výdaji za pé?i o svého milá?ka. N?kdo nem?že za to, že by za svoji fretku t?eba i dýchal, ale bohužel nemá ty správné fin. možnosti

Re: FOFR - prosím JEN ?LENOVÉ CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2007-05-04, 09:23
takže...
JEŠT? JEDNOU D?KUJU VŠEM, KTE?Í P?ISP?LI, a i t?m, kte?í o tom za?ali alespo? p?emýšlet a chystají se N?CO UD?LAT.
"FOFR je v?cí klubovou a nem?l by se propírat ve?ejn?" - voln? parafrázuji. sice si myslím, že pro? ne (já osobn? se za sv?j názor ani postoj k tématu nestydím ani p?ed ne?leny a hlasovat se tady stejn? nebude, to už je opravdu zcela v kompetenci a soukromí klubu), ale protože jsem to "spískala", tak bych to TADY cht?la i "odpískat" a respektovat tak p?ání (názor) vedení klubu, jehož jsem ?lenem.

nadále ovšem SOUKROM? jedu v "akci FOFR" a cht?la bych tímto POPROSIT VŠECHNY (tedy i NE?leny!!!), kterým není osud fretek hendikepovaných nemocí, úrazem, žitím v ot?esných podmínkách apod. lhostejný, aby mi pomohli zformulovat "lepší" (??) pravidla pro p?ísp?vek z FOFRu. tento NÁVRH pak p?edložím sch?zi k posouzení, diskuzi a hlasování o n?m.

k tomuto ú?elu zve?ej?uji sv?j soukromý mejl 717@seznam.cz, kam, pokud d?v??ujete mým ?estným úmysl?m, p?íp. zdravému úsudku, m?žete posílat své návrhy a ješt? lépe konkrétní formulace. neslibuju, že budu vždy a všem odpovídat (pokud vyložen? nebudou na odpov?di trvat), ale svatosvat? p?ísahám, že to všechno p?elouskám a pokusím se sjednotit, aby bylo vyhov?no V?TŠIN?.

p?ipomínky a návrhy, které se už objevily tady, si ješt? dnes zkopíruju.

pro inspiraci p?edkládám sv?j návrh na posuzování p?ísp?vk? z FOFRu:
1) peníze dostane každý, kdo o n?j požádá, a to zásadn? v té výši, v jaké bude chtít
2) p?ísp?vek dostane každoro?n? bez žádosti jení?ek s ma?enkou, protože mají doma fretku nebo jí alespo? m?li ješt? p?edloni
3) pokud na konci kalendá?ního roku n?jaké peníze ve FOFRu zbydou, vedení klubu je spolu s náhodn? vybranými ?leny rozfofruje

chápu, že každému se m?j návrh nemusí líbit, a doufám, že takový ?lov?k mi POŠLE SV?J!
za každý názor a radu budu ráda, protože VÍC HLAV VÍC VÍ.


Re: FOFR - prosím JEN ?LENOVÉ CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: bea (IP)
Datum: 2007-05-04, 10:11
Já souhlasím se Silvou . kombiance obou variant.

Re: FOFR - konstruktivní návrhy vítány i od NE?len? CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2007-07-05, 11:12
Blíží se podzimní sch?ze ?len? klubu, proto dávám ke zvážení návrh na nová pravidla poskytování p?ísp?vku z FOFR.

N Á V R H
FOND PRO ZÁCHRANU FRETEK

Preambule
FOFR vznikl a je k dispozici pro fretky nalezené, ?i jinak zachrán?né, kterým n?jaký dobrovolník poskytne základní pé?i a zprost?edkuje lé?bu. Takový dobrovolník je oprávn?n požadovat proplacení náklad? za pé?i z FOFRu. P?ípadný nový adoptivní majitel zachrán?né fretky by pak m?l na oplátku n?jakou finan?ní ?ástkou do FOFRu p?isp?t.
Protože p?ísp?vek z FOFR je podmín?n také dostatkem fina?ních prost?edk?, bylo by velkým projevem soudržnosti s pot?ebnými nás ostatních - t?ch š?astn?jších, kte?í se bez jeho pomoci zatím obejdeme, kdybychom ?as od ?asu pomohli menší finan?ní ?ástkou na ú?et FOFRu ?. ........................., pod VS .....................


1. Nárok na p?ísp?vek z FOFR má:

1.1 dobrovolník-zachránce (dále "nárokovatel"), který nalezené - zachrán?né fretce ur?ené k adopci poskytne okamžitou nezbytnou základní pé?i (o?kování, odsvrabení...)
1.2 dobrovolník-zachránce (dále "nárokovatel"), jestliže je nalezené - zachrán?né fretce nutné bezprost?edn? zajistit pro záchranu jejího života další nezbytnou léka?skou pé?i a tato pé?e je jí i poskytnuta, p?i?emž kastrace sami?ek se v t?chto p?ípadech považuje za nezbytnou pouze tehdy, když sami?ka již byla nalezena-zachrán?na s p?íznaky dlouhotrvající ?íje.
1.3 dobrovolník-zachránce (dále "nárokovatel"), na ?áste?nou úhradu náklad? pohonných hmot spot?ebovaných p?i jízdách soukromým vozidlem za ú?elem záchrany fretky ur?ené k adopci.


2. Žádost o p?ísp?vek z FOFR m?že také podat:

2.1 adoptivní majitel (dále "žadatel"), bez ohledu, zda je jím p?vodní zachránce ?i n?kdo bezprost?edn? další, jestliže je u nalezené - zachrán?né fretky zjišt?na jednoho(?) m?síce po adopci nutnost zajistit pro záchranu jejího života i další nezbytnou léka?skou pé?i (krom základní) a tato pé?e je jí i poskytnuta, p?i?emž kastrace sami?ek se v p?ípad? adopcí považuje za nezbytnou pouze tehdy, když sami?ka již byla nalezena-zachrán?na s p?íznaky dlouhotrvající ?íje.

3. Další podmínky p?i poskytování p?ísp?vk? z FOFR:

3.1 Nárokovateli,jak je uveden v bod? 1.1, p?ísluší plná úhrada za zajišt?ní nezbytné základní pé?e. Úhrada t?chto náklad? je limitováno výhradn? výší prost?edk? ve FOFR a je pln? v kompetenci vedení KCHPF.
3.2 Výše p?ísp?vku nárokovateli, jak je uveden v bod? 1.2, je limitována výší prost?edk? ve FOFR a podmín?na p?edloženými doklady o poskytnuté zdravotní pé?i. Jeho poskytnutí a výše je pln? v kompetenci vedení KCHPF.
3.3 Výše p?ísp?vku nárokovateli, jak je uveden v bod? 1.3, je limitována výší prost?edk? ve FOFR a jeho poskytnutí a výše je pln? v kompetenci vedení KCHPF.
3.4 Maximální výše p?ísp?vku pro žadatele, jak je uveden v bod? 2.1, resp. jednu adoptovanou fretku je (s ohledem na množství pot?ebných) "milion" K?/rok.
...... 3.4.1 Vedení KCHPF je oprávn?no rozhodnout o p?ísp?vku do výše "stotisíc" K?.
...... 3.4.2 V p?ípad? žádosti o p?ísp?vek nad ?ástku "stotisíc" K? je nutné tuto žádost schválit ?lenskou sch?zí(?) radou ?len?(?) hlasováním ve vlákn? na netu s p?ístupem jen pro ?leny(?).
3.5 V p?ípadech hodných mimo?ádného z?etele, kdy bude výše p?ísp?vku z FOFR nedostate?ná, resp. ji nebude možno žadateli poskytnout kv?li nedostatku finan?ních prost?edk? ?i z jiných d?vod?, m?že KCHPF vyhlásit sbírku pro tohoto žadatele. Rozhodnutí o takové sbírce zaštít?né klubem je v pln? v kompetenci vedení KCHPF a její výt?žek bude poskytnut žadateli do výše jeho žádosti, resp. do ?ástky p?edem ur?ené a p?ípadný p?ebytek sbírky bude p?eveden na ú?et FOFR.
3.6 Poskytnutí p?ísp?vku z FOFR je pro ?leny KChPF vždy ve?ejné, resp. bude jim min. dodate?n? oznámeno ve FN, ve vlákn? p?ístupném pouze ?len?m. Nahlédnout do hospoda?ení s FOFR má právo každý ?len KChPF na ?lenské sch?zi, p?ípadn? po domluv? s vedením KChPF i na jiné oficiální akci po?ádané klubem, resp. kdykoli.
---------------------------------------------------------

pokud máte p?ipomínky, návrhy, dopln?ní - m?žete bu? p?ímo tady, nebo na mejl 717@seznam.cz nebo si to nechte na sch?zi (ale lepší vidím vy?ešit p?ípadné spory p?ed)Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: martina dne 31.08. v 19:38.

Re: FOFR - konstruktivní návrhy vítány i od NE?len? CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: vob?as pokousanej vod fre?áka (IP)
Datum: 2007-07-26, 21:21
Ahoj,

cht?l bych p?isp?t na Fond ohrožených fretek. Ale dopátral jsem se n?kolika ú?t?. 832 683 19 ve spo?iteln? a ješt? n?jakého v ?SOB.

Mohli byste mi prosím n?kdo z vedení klubu CZ Fretka ?íct, které ?íslo ú?tu je správné?

P?ípadn? zvážit, zda by odkaz na ?íslo ú?tu FOFR nem?lo být v "Obsahu" na titulní stran? www.fretka.cz?

Dík.

vob?as pokousanej vod fre?áka

Re: FOFR - konstruktivní návrhy vítány i od NE?len? CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: Nessie (IP)
Datum: 2007-07-26, 21:55

Do FOFRu je možné i p?ispívat! Pokud chcete této (nebo kterékoliv další) frete?ce v nouzi pomoci, zasílejte finan?ní pomoc na ?íslo ú?tu 0000000083268319/0800. Jako variabilní symbol napište samé 9. Do poznámky pro p?íjemce je možné ješt? navíc napsat heslo FOFR.!


P.S. Tohle sis mohl klidn? najít p?es vyhledávání;-)
Avatar

Re: FOFR - konstruktivní návrhy vítány i od NE?len? CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: boža (IP)
Datum: 2007-07-26, 22:00
ale no tak !!!snad na správné ?íslo ú?tu se zeptat muže ne????????Jak muže v?d?t co opravdu platí a co ne.V tomhle p?ípad? je ur?it? lepší se zeptat.


*******************************[www.pudicka.estranky.cz]************************

Re: FOFR - konstruktivní návrhy vítány i od NE?len? CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: Nessie (IP)
Datum: 2007-07-26, 22:03
Bóžo nech toho. O co ti jde? ?íslo ú?tu tady má a našla jsem taky p?es vyhledávání, stejn? jako to mohl ud?lat kdokoliv jiný.
Avatar

Re: FOFR - konstruktivní návrhy vítány i od NE?len? CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2007-07-26, 22:05
d?v?ata,klid zase už.vzdyt o nic nejde,ne?budte radi ze si k tomu nezalozil vlakno ;o)
tak a máte tu i nový vlákno

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 26.07. v 22:06.
Avatar

Re: FOFR - konstruktivní návrhy vítány i od NE?len? CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: boža (IP)
Datum: 2007-07-26, 22:05
Jde mi o to,že jenom na každýho št?káš,taková mladá a tak naštvaná porád.Co kdybys vzala v potaz že ty si to najdeš a víš že je to správný ?íslo,protože ho znáš,ale oni ne.Ta pro? odpovídáš když ti vadí že se ptají ??simt? trochu nadhled ...

Re: FOFR - konstruktivní návrhy vítány i od NE?len? CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: vob?as pokousanej vod fre?áka (IP)
Datum: 2007-07-26, 22:22
Nessie, nevím o co ti jde. Úpln? normáln? jsem se zeptal, k tomu snad má diskuse složit, ne?

Našel jsem nap?. i 10 84 80 253/0300.

Nebudu koukat na formu tvé odpov?di, to hlavní jsem se dozv?d?l.:-)

Tak díky za info. Zítra to pošlu do ?S.

Myslím, že by bylo vhodné to ?ú vyv?sit na dob?e viditelné místo.

Dobrou noc.Re: FOFR - konstruktivní návrhy vítány i od NE?len? CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2007-08-23, 23:52
opakování matka moudrosti..... tak tady to máte, ?lenové, abyste m?li o ?em hlasovat! ;o)

Blíží se podzimní sch?ze ?len? klubu, proto dávám ke zvážení návrh na nová pravidla poskytování p?ísp?vku z FOFR.

N Á V R H
FOND PRO ZÁCHRANU FRETEK

Preambule
FOFR vznikl a je k dispozici pro fretky nalezené, ?i jinak zachrán?né, kterým n?jaký dobrovolník poskytne základní pé?i a zprost?edkuje lé?bu. Takový dobrovolník je oprávn?n požadovat proplacení náklad? za pé?i z FOFRu. P?ípadný nový adoptivní majitel zachrán?né fretky by pak m?l na oplátku n?jakou finan?ní ?ástkou do FOFRu p?isp?t.
Protože p?ísp?vek z FOFR je podmín?n také dostatkem fina?ních prost?edk?, bylo by velkým projevem soudržnosti s pot?ebnými nás ostatních - t?ch š?astn?jších, kte?í se bez jeho pomoci zatím obejdeme, kdybychom ?as od ?asu pomohli menší finan?ní ?ástkou na ú?et FOFRu ?. 83268319/0800, pod VS 9999


1. Nárok na p?ísp?vek z FOFR má:

1.1 dobrovolník-zachránce (dále "nárokovatel"), který nalezené - zachrán?né fretce ur?ené k adopci poskytne okamžitou nezbytnou základní pé?i (o?kování, odsvrabení...)
1.2 dobrovolník-zachránce (dále "nárokovatel"), jestliže je nalezené - zachrán?né fretce nutné bezprost?edn? zajistit pro záchranu jejího života další nezbytnou léka?skou pé?i a tato pé?e je jí i poskytnuta, p?i?emž kastrace sami?ek se v t?chto p?ípadech považuje za nezbytnou pouze tehdy, když sami?ka již byla nalezena-zachrán?na s p?íznaky dlouhotrvající ?íje.
1.3 dobrovolník-zachránce (dále "nárokovatel"), na ?áste?nou úhradu náklad? pohonných hmot spot?ebovaných p?i jízdách soukromým vozidlem za ú?elem záchrany fretky ur?ené k adopci.


2. Žádost o p?ísp?vek z FOFR m?že také podat:

2.1 adoptivní majitel (dále "žadatel"), bez ohledu, zda je jím p?vodní zachránce ?i n?kdo bezprost?edn? další, jestliže je u nalezené - zachrán?né fretky zjišt?na jednoho(?) m?síce po adopci nutnost zajistit pro záchranu jejího života i další nezbytnou léka?skou pé?i (krom základní) a tato pé?e je jí i poskytnuta, p?i?emž kastrace sami?ek se v p?ípad? adopcí považuje za nezbytnou pouze tehdy, když sami?ka již byla nalezena-zachrán?na s p?íznaky dlouhotrvající ?íje.

3. Další podmínky p?i poskytování p?ísp?vk? z FOFR:

3.1 Nárokovateli,jak je uveden v bod? 1.1, p?ísluší plná úhrada za zajišt?ní nezbytné základní pé?e. Úhrada t?chto náklad? je limitováno výhradn? výší prost?edk? ve FOFR a je pln? v kompetenci vedení KCHPF.
3.2 Výše p?ísp?vku nárokovateli, jak je uveden v bod? 1.2, je limitována výší prost?edk? ve FOFR a podmín?na p?edloženými doklady o poskytnuté zdravotní pé?i. Jeho poskytnutí a výše je pln? v kompetenci vedení KCHPF.
3.3 Výše p?ísp?vku nárokovateli, jak je uveden v bod? 1.3, je limitována výší prost?edk? ve FOFR a jeho poskytnutí a výše je pln? v kompetenci vedení KCHPF.
3.4 Maximální výše p?ísp?vku pro žadatele, jak je uveden v bod? 2.1, resp. jednu adoptovanou fretku je (s ohledem na množství pot?ebných) "milion" K?/rok.
...... 3.4.1 Vedení KCHPF je oprávn?no rozhodnout o p?ísp?vku do výše "stotisíc" K?.
...... 3.4.2 V p?ípad? žádosti o p?ísp?vek nad ?ástku "stotisíc" K? je nutné tuto žádost schválit ?lenskou sch?zí(?) radou ?len?(?) hlasováním ve vlákn? na netu s p?ístupem jen pro ?leny(?).
3.5 V p?ípadech hodných mimo?ádného z?etele, kdy bude výše p?ísp?vku z FOFR nedostate?ná, resp. ji nebude možno žadateli poskytnout kv?li nedostatku finan?ních prost?edk? ?i z jiných d?vod?, m?že KCHPF vyhlásit sbírku pro tohoto žadatele. Rozhodnutí o takové sbírce zaštít?né klubem je v pln? v kompetenci vedení KCHPF a její výt?žek bude poskytnut žadateli do výše jeho žádosti, resp. do ?ástky p?edem ur?ené a p?ípadný p?ebytek sbírky bude p?eveden na ú?et FOFR.
---------------------------------------------------------

pokud máte p?ipomínky, návrhy, dopln?ní - m?žete bu? p?ímo tady, nebo na mejl 717@seznam.cz nebo si to nechte na sch?zi (ale lepší vidím vy?ešit p?ípadné spory p?ed)


Re: FOFR - konstruktivní návrhy vítány i od NE?len? CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2007-08-24, 11:24
Abych vše uvedla na pravou míru. Návrh Martiny byl s jejím svolením p?epracován, kone?né zn?ní najdou ?lenové klubu (kte?í o n?m budou na ?lenské sch?zi hlasovat) v novém ?ísle Ferretnews, které obdrží poštou za?átkem p?íštího týdne.
Avatar

Re: FOFR - konstruktivní návrhy vítány i od NE?len? CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2007-08-24, 11:33
tak abych to uvedla na pravou míru já - žádné "svolení k p?epracování" jsem nikomu nedávala, což nic nem?ní na tom, že m?j text, který je zde víc jak m?síc k nahlédnutí, mohl kdokoli použít pro návrh sv?j.
já pouze dostala k nahlédnutí p?ed asi 14 dny návrh "konkuren?ní", už hotový... ;o)

Re: FOFR - konstruktivní návrhy vítány i od NE?len? CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2007-08-24, 16:05
Tak abych znova vše uvedla na pravou míru..došlo ke komunika?nímu šumu..na sch?zi budou k dispozici návrhy dva..jeden který te? dostanou ?lenové ve Ferretech a druhý Martiny, který bude k dispozici na míst?.
Avatar

Re: FOFR - konstruktivní návrhy vítány i od NE?len? CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2007-08-27, 13:00
?lenové klubu, už máte p?ipravené p?ipomínky k návrhu?Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 27.08. v 13:00.

Re: FOFR - konstruktivní návrhy vítány i od NE?len? CZ KLUBU FRETKA
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2007-08-31, 19:48
poslední p?ipomenutí fofru p?ed sch?zí. vy, co máte doma fn, porovnejte oba návrhy, a? je o ?em diskutovat.
kopíruju sv?j návrh ješt? z jednoho d?vodu. dneska jsem byla upozorn?na, že mi OMYLEM p?i kopírování z originálu do fóra vypadl poslední bod (3.6), takže te? to je komplet (a už naposled :o)).

N Á V R H
FOND PRO ZÁCHRANU FRETEK

Preambule
FOFR vznikl a je k dispozici pro fretky nalezené, ?i jinak zachrán?né, kterým n?jaký dobrovolník poskytne základní pé?i a zprost?edkuje lé?bu. Takový dobrovolník je oprávn?n požadovat proplacení náklad? za pé?i z FOFRu. P?ípadný nový adoptivní majitel zachrán?né fretky by pak m?l na oplátku n?jakou finan?ní ?ástkou do FOFRu p?isp?t.
Protože p?ísp?vek z FOFR je podmín?n také dostatkem fina?ních prost?edk?, bylo by velkým projevem soudržnosti s pot?ebnými nás ostatních - t?ch š?astn?jších, kte?í se bez jeho pomoci zatím obejdeme, kdybychom ?as od ?asu pomohli menší finan?ní ?ástkou na ú?et FOFRu ?. 83268319/0800, pod VS 9999


1. Nárok na p?ísp?vek z FOFR má:

1.1 dobrovolník-zachránce (dále "nárokovatel"), který nalezené - zachrán?né fretce ur?ené k adopci poskytne okamžitou nezbytnou základní pé?i (o?kování, odsvrabení...)
1.2 dobrovolník-zachránce (dále "nárokovatel"), jestliže je nalezené - zachrán?né fretce nutné bezprost?edn? zajistit pro záchranu jejího života další nezbytnou léka?skou pé?i a tato pé?e je jí i poskytnuta, p?i?emž kastrace sami?ek se v t?chto p?ípadech považuje za nezbytnou pouze tehdy, když sami?ka již byla nalezena-zachrán?na s p?íznaky dlouhotrvající ?íje.
1.3 dobrovolník-zachránce (dále "nárokovatel"), na ?áste?nou úhradu náklad? pohonných hmot spot?ebovaných p?i jízdách soukromým vozidlem za ú?elem záchrany fretky ur?ené k adopci.


2. Žádost o p?ísp?vek z FOFR m?že také podat:

2.1 adoptivní majitel (dále "žadatel"), bez ohledu, zda je jím p?vodní zachránce ?i n?kdo bezprost?edn? další, jestliže je u nalezené - zachrán?né fretky zjišt?na jednoho(?) m?síce po adopci nutnost zajistit pro záchranu jejího života i další nezbytnou léka?skou pé?i (krom základní) a tato pé?e je jí i poskytnuta, p?i?emž kastrace sami?ek se v p?ípad? adopcí považuje za nezbytnou pouze tehdy, když sami?ka již byla nalezena-zachrán?na s p?íznaky dlouhotrvající ?íje.

3. Další podmínky p?i poskytování p?ísp?vk? z FOFR:

3.1 Nárokovateli,jak je uveden v bod? 1.1, p?ísluší plná úhrada za zajišt?ní nezbytné základní pé?e. Úhrada t?chto náklad? je limitováno výhradn? výší prost?edk? ve FOFR a je pln? v kompetenci vedení KCHPF.
3.2 Výše p?ísp?vku nárokovateli, jak je uveden v bod? 1.2, je limitována výší prost?edk? ve FOFR a podmín?na p?edloženými doklady o poskytnuté zdravotní pé?i. Jeho poskytnutí a výše je pln? v kompetenci vedení KCHPF.
3.3 Výše p?ísp?vku nárokovateli, jak je uveden v bod? 1.3, je limitována výší prost?edk? ve FOFR a jeho poskytnutí a výše je pln? v kompetenci vedení KCHPF.
3.4 Maximální výše p?ísp?vku pro žadatele, jak je uveden v bod? 2.1, resp. jednu adoptovanou fretku je (s ohledem na množství pot?ebných) "milion" K?/rok.
...... 3.4.1 Vedení KCHPF je oprávn?no rozhodnout o p?ísp?vku do výše "stotisíc" K?.
...... 3.4.2 V p?ípad? žádosti o p?ísp?vek nad ?ástku "stotisíc" K? je nutné tuto žádost schválit ?lenskou sch?zí(?) radou ?len?(?) hlasováním ve vlákn? na netu s p?ístupem jen pro ?leny(?).
3.5 V p?ípadech hodných mimo?ádného z?etele, kdy bude výše p?ísp?vku z FOFR nedostate?ná, resp. ji nebude možno žadateli poskytnout kv?li nedostatku finan?ních prost?edk? ?i z jiných d?vod?, m?že KCHPF vyhlásit sbírku pro tohoto žadatele. Rozhodnutí o takové sbírce zaštít?né klubem je v pln? v kompetenci vedení KCHPF a její výt?žek bude poskytnut žadateli do výše jeho žádosti, resp. do ?ástky p?edem ur?ené a p?ípadný p?ebytek sbírky bude p?eveden na ú?et FOFR.
3.6 Poskytnutí p?ísp?vku z FOFR je pro ?leny KChPF vždy ve?ejné, resp. bude jim min. dodate?n? oznámeno ve FN, ve vlákn? p?ístupném pouze ?len?m. Nahlédnout do hospoda?ení s FOFR má právo každý ?len KChPF na ?lenské sch?zi, p?ípadn? po domluv? s vedením KChPF i na jiné oficiální akci po?ádané klubem, resp. kdykoli.

Re: FOFR - návrh pravidel k p?id?lování p?ísp?vk?
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2007-08-31, 20:03
Já denn? zápasím s neprúchodnými zákony a s termíny v nich uvedenými, které nemají vysv?tlení a výklad...a to je pak t?žké. Takže možná bych definovala pojmy jako "?áste?né náklady na dopravu", "nezbytná léka?ská pé?e" a podobné pojmy, které je možné vysv?tlit rúzn?, dle stavu jedince. Tyto pojmy nemožno definovat specificky pro každé zachra?ované zví?e, ale dalo by se to opisem všeobecných skute?ností. Jestli to n?kde definováno je, tak se omlouvám, že zdržuju...
Avatar

Re: FOFR - návrh pravidel k p?id?lování p?ísp?vk?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2007-08-31, 20:19
ur?it?, johanko... a já doufám, že o tomhle se domluvíme na sch?zi. protože si netroufám sama ur?it výši úhrady za benzín (celou ?ástku? nebo do 500 k? max??), resp. co to je ta "nezbytná léka?ská pé?e". zejména tu "pé?i" musí definovat n?kdo na vyšší úrovni odbornosti než mám já, laik... :o)

Jít na stránku:  12Další
Aktuální stránka:1 z 2


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist