Aktuální stránka:102 z 112
Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-31, 10:54
Nejspíš je jí smutno za mámou, v 6 týdnech u ni ješt? mn?la i být...pokud neni taky mladší jako 6 týdnú. Je dob?e jí uspávat, zlepšuje se tim mezi vámi kontakt. Tedy pokud nek?ourá že ji n?co bolí, nebo že má hlad.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-01-31, 11:03
Je psychicky nedostate?n? vyvinutá. Nedosp?la k samostatnosti, volá svou rodinu, ona "se ztratila".Je prost? neš?astná. Tím spíš, že je to zimní mlád?, narozené v nejhorší ro?ní dob?, což je nep?irozené. N?kdy se hledání rodiny stává i u starších, ale tam to velice rychle pomine. Tvých mlá?at je mi docela líto. Máš dv? možnosti - nechat ji trápit a ?ekat, že se s tím srovná (vn?jšími projevy se možná srovná, ale vnit?n? ne - je to jako u týraných d?tí) nebo ji ut?šovat, ?ímž ji k sob? p?ipoutáš mezidruhovým poutem. To je pro ni o trochu lepší alespo? potud, pokud budeš tento vztah napl?ovat celý její život. V obou p?ípadech jsi necht?n? nebo z neznalosti ublížila. Zimní mlá?ata jsou vždy poznamenaná - jako necht?né d?ti.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-01-31, 11:15
a hlavn? je opravdu malá - šest týdn? je hodn? brzo na to, aby šla od mámy, je to spodní hranice. bohužel to spousta chovatel? po?ád "nechce" pochopit, zisk z prodeje mlá?at p?ece klesá každým dnem, kdy se mlá?ata musí krmit doma :o(

a dost možná, že jí není ani t?ch šest týdn? jak zmi?uje johana. baští normáln? sama, chodí normáln? (ne hodn? nemotorn?), nemáš fotku?

máš je v jedné kleci? nenechávej jí pokud možno samotnou, v?nuj se jí a zkus i n?jakýho plyšáka - n?kdy pom?že p?itulit se aspo? k n?mu.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-31, 11:25
N?kdy pomúže zašít do plyšáka tikající budík a to ji dát do pelíšku po?as tvé nep?ítomnosti. Ten tikot a chlupy symulují matku (tikot jejího srdce) a uklidní ji to. U psú se to osv?d?ilo a co vim, už to tady n?kdo skoušel i s malym fret?tem a výsledek byl dobrý.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: aduše (IP)
Datum: 2010-01-31, 12:05
Moje 7m?sí?ní fretka se po?át drbe a kouše ale blechy ani nic podobnýho nemá prosím porad?te mi co mam d?lat

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-31, 13:08
82majky: Já jsem si donesla dom? taky prce?ka, který byl od maminky odebrán p?íliš brzy. Píšu o tom ve svém vlákn?. Fret? jsem nosila všude s sebou, všechno ho u?ila. M?la jsem jediné št?stí, že mám doma i dv? dosp?lé fretky, které ho mezi sebe ihned p?ijaly a on podle nich opakoval v?ci co d?lali oni. Nicmén? na m? se fixoval taky hodn?, když se "ztratil" v místnosti, hned plakal dokud m? nenašel. Te? je v pubert? a m?žu ?íct, že není n?jaká citlivka, naopak je to hyperaktivní rvá?, normáln? kouše a provokuje m?, dokonce bydlí i sám v kleci (vyrostl a už se s ostatními nesnesl, kousal je do krve). Od ostatních fretek to nemá, ti dva dosp?lí se nikdy mezi sebou nervali, ani se nechytali za zátylek.
N?kdy ty za?átky nejsou lehké, já jsem si vzala na dva týdny volno a fret? jsem nosila neustále na t?le v mikin?. Hodn? jsem se mu v?novala, což d?lám i dote?, jelikož nevydrží dlouho sám, vyžaduje hodn? pozornosti. My máme teda hodn? problém s tou hyperaktivitou, chodíme i v zim? na dlouhé procházky, b?háme.. na chvilku se unav,í ale pak za?ne zase lumpa?it, na co zni?í a rozkouše vše na co dosáhne. A na co nedosáhne, to si umí podat.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: 82majky (IP)
Datum: 2010-01-31, 15:19
martina: chodí normáln?, motorika je dobrá, baští sama (konzervy) i pije sama, jen záchod ješt? pokulhává. v kleci je mám spolu, snáší se v pohod?, jen se ob?as škádlí :-) foto mám

Přílohy: Obraz0021.jpg (57kB)  
Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-31, 17:30
M? se na šestitýdenní mim?o zdá dost malá, ale nevím, t?eba fotka zkresluje.
[wildhoney.rajce.idnes.cz] tohle je m?j prcek, m?l v té dob? cca 7 týdn? a asi 350g, byl docela velký, ale hubený.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-01-31, 17:36
tohle je moje sami?ka ve v?ku 10týdn? s váhou cca 270g [img5.rajce.idnes.cz] ono podle velikosti asi t?žko soudit - dost záleží v jakých podmínkách žila, ?ím byla krmená a pod...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: 82majky (IP)
Datum: 2010-01-31, 17:48
te? už je klidná, je možná, že to bylo první nocí jinde..docela jsem se lekla...jen záchod nám ješt? moc nejde :-)

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2010-02-05, 10:31
Tak jsme s Montym byli v?era u paní doktorky Chylíkové.
Mo? byla ok. Probrala s námi celou zprávu ohledn? krve, vysv?tlila co je co. ?íkala, že v tom nevidí zvýšené bílé krvinky, že když už tak spíš jsou vyšší ?ervené. Vzhledem k tomu, že na la?no byl p?ed odb?rem krve 6hod, má upln? krásný výsledky krve. Vše má v mezích daných kritérií. Na pohmat nemá nic extra zv?tšeného (uzliny), vše symetrické. Uši Ok. K o?í?ku - tam prost? se nedá stanovit jak k tomu p?išel. N?kdy je to že je více bílkovin v oku a tím se vytvo?í zákal, (popisuji laicky jak jsem to pobrala:)), n?kdy jsou prost? vrozené predispozice. Kapky Predni-POS máme kapat ur?it? do další kontroly, tak za týden. No a jestli na n?j vidí. Je možné že t?eba vidí prudké pohyby, nebo rozezná tmu a sv?tlo.Ur?it? by vylou?ila diabetes, inzulinom. No a ohledn? lymfom?, tam jako ted nic není. A dle krve o tom ani nevypovídá. Takže máme velikou radost, a paní doktorka skv?lá!!! :)

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Zuzi.88 (IP)
Datum: 2010-02-05, 23:51
Jednou jsem tu zahlédla vlákno v?nující se fret?ím zvuk?m....samoz?ejm?, když ho pot?ebuji, nem?žu ho najít :-( tak píšu sem...
Pokud se mi fretka n?kde "šprajcne" a nemá šanci se sama vysvobodit, za?ne vydávat n?jaký zvuk??
(jednu fre?uli te? pot?ebuji odd?lit, jenže klec je stav?na pro mého baculatého fre?áka a ne pro hubenou sami?ku, takže mam panickou hr?zu, že se mi tam n?kde šprajcne a já jí ráno najdu nap?. udušenou)
...tuhle p?edstavu ve m? vyvolala kamarádka vypráv?ním, jak se její kamarádce udusila fretka za sk?íní, když se nemohla dostat ven...

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-02-06, 00:03
Zuzi88: Nevim co p?esn? hledáš, skus toto [www.fretka.sk]

Bohužel každé zví?e reaguje na stres ( zašprajcnutí, nemohoucnost pohybu) jinak. N?která fretka bude je?et, jiná bude sticha trp?t....
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-02-06, 00:06
zuzi,

zvuk ona sama pravd?podobn? žádný nevydá, maximáln? bys mohla slyšet, jak se pokouší dostat ven - tedy n?jaké škrábání, šust?ní apod.

jinak vlákno o hlasových a jiných fret?ích projevech najdeš ve vlákn? první pomoc chovatel?m, hned n?kde na za?átku mezi prvními odkazy :o)

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Zuzi.88 (IP)
Datum: 2010-02-06, 00:29
Dík za nasm?rování, kde mám hledat, mrknu na to ;-)
Te? vim, že jí do té klece nedokážu dát, protože v?ta: "...jiná bude zticha trp?t..." by mi zn?la celou noc v hlav? a po?ád bych myslela na tu fre?uli, která um?ela za tou sk?íní :-(

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-02-06, 00:33
taky myslím, že ona sama by se neozval, jedin? n?jakým tím škrábáním... moje fretky se ozvou jak kdy, když jim t?eba ob?as p?išlápnu nohu nebo ocas, tak za?nou kvokat, ale když se n?kde zaseknou nebo zaháknou t?eba drápem, tak tam prost? jen tak drží..

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Zuzi.88 (IP)
Datum: 2010-02-06, 00:59
No je fakt, že když jsem omylem n?komu p?išlápla ocas nebo tlapku, tak vztekle kvokal. Pokud mají zaseklý dráp, reagují jak kdy, ale než dob?hnu, už mají dráp venku. Jenže v takový chvíli se podle m? necítí bezprost?edn? ohrožený...a práv? by m? zajímala ta reakce, kdy už fretka ví, že to sama nezvládne. Pokud za?ne hystericky je?et nebo kvokat, vzbudí m? to. Pokud bude jenom potichu ?ekat...nevzbudí m? ani omylem.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-02-06, 01:11
Obávám se, že fretka (je to proti t?eba psovi tvor který moc hlasové problémy neprojenuje) asi bude ve stresu sticha. Krom toho: ve stresu když mu jde o život každý fakt reaguje jinak....a kolikrát nijak.
Vid?la sem psa vlet?t pod auto, pak spod n?j vylet?t a jít dál...ani neceknul...a to mn?l (podle RTG) na 3x zlomenou t?íštiv? zadní nohu....
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-02-06, 02:03
Zuzi.88 napsal/a:
-------------------------------------------------------
> No je fakt, že když jsem omylem n?komu p?išlápla
> ocas nebo tlapku, tak vztekle kvokal. Pokud mají
> zaseklý dráp, reagují jak kdy, ale než dob?hnu, už
> mají dráp venku. Jenže v takový chvíli se podle m?
> necítí bezprost?edn? ohrožený...a práv? by m?
> zajímala ta reakce, kdy už fretka ví, že to sama
> nezvládne. Pokud za?ne hystericky je?et nebo
> kvokat, vzbudí m? to. Pokud bude jenom potichu
> ?ekat...nevzbudí m? ani omylem.


obávám se, že fretka takhle neuvažuje - tedy že jí nedojde, že "je ohrožená na život? a že to sama nezvládne".
zvuky strachu nebo bolesti nebo leknutí vydávají v tu chvíli, kdy se leknou, mají strach nebo je n?co zabolí, ale šprcnutá n?kde... možná by n?která taky za?ala vyd?šen? pokvokávat, když by zjistila, že "nejde", ale tuhle reakci - pokud v?bec - bych tipla spíš u mlád?te (volání o pomoc mám?) než u dosp?lé.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-02-06, 08:50
Je to jak píšou holky. Já mám fretky 4, dv? z nich se ozvou vždy, když se jim n?co stan? - napasujou se n?kde, odkud nem?žou ven, n?kdo je p?išlápne, zaseknou se drápem. Vztekle u toho kvokají a Dora ješt? v?tšinou sy?í. Draco ?ve i když spadne p?i zb?silém skákání z postele.Dva se ale neozvou nikdy, Dixie mi uvízla s hlavou za topením a kdybych je zrovna nesvolávala na jídlo, tak bych si ani nevšimla, že je n?kde šprajcnutá :( Párkrát mi visela za drápek v pelíšku a ani nedutala. Damiánovi jsem celou svou vahou 60kg stála na pacce a ješt? v teniskách a ani nekvikl, nepohnul se, ?ekal až si všimnu. Takže na to, že se fretka sama ozve, bych nespoléhala. Navíc, mám pocit, že se neozvou kv?li bolesti, nýbrž proto, že se leknou nastalé situace.
Jinak v byt? to mám p?izp?sobené tak, že už snad není, kde by si ublížili. Mám zabezpe?ené škvíry kartonem, schované dráty, ale hlavn? holky jsou mrštné a všude si vylezou.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-02-06, 09:53
Zuzi, já jsem to ?ešila p?etažením klece klecovinou. Iris mi prolézala i klecí pro k?e?ka.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: keiri (IP)
Datum: 2010-02-06, 10:46
Dobrý den, cht?la jsem se zeptat, mám ?ty?í m?síce starou fret?í hol?i?ku a pelichá jí ocas. Koupila jsem si ji od majitelky, která na ní nem?la dostatek ?asu a asi se o ní nemohla dostate?n? starat.
P?edem d?kuji za odpov??

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-02-06, 11:34
možností je n?kolik, podívej se do t?chto vláken [forum.fretka.cz]

jinak ve vlákn? "první pomoc chovatel?m" najdeš úpln? všechno, co bys pot?ebovala jako za?áte?ník v?d?t, projdi si ho, a? získáš alespo? základní informace o fretce. byla by škoda, když ses jí ujala, abys d?lala n?co špatn? jen proto, že zatím tápeš.

nechci t? strašit, ale jednou z nej?ast?jších p?í?in pelichání u sami?ek, zejména pak u t?ch, na které majitel "nemá ?as", bývá p?e?íjení (hyperstrogenismus). o tom, co to v?bec je, pro?, a co s tím, se do?teš ve výše nabízených vláknech nebo p?ímo n?kde v první pomoci

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2010-02-10, 11:01
Dopl?uji informace z dnešní kontroly na veterin? (Montyho o?í?ko, šedý zákal):
o?í?ko je ok, vypadá moc dob?e. kapi?ky budeme kapat ješt? 2 týdny, aby se o?ko zakonzervovalo, netvo?ila se tekutina. jinak do budoucna máme sledovat kdyby se zákal pohyboval mimo ?o?ku, pak by o?ko mohlo vylézat a téct z n?j a to by bylo bolestivé - museli by ho vyoperovat celé.jinak vše ok, snad tak i z?stane :)

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Kíša (IP)
Datum: 2010-02-11, 18:41
Ahoj :-)

Cht?la bych pod?kovat za radu ohledn? kašlíku u Nessie, už je opravdu úpln? v po?ádku :-)

Ješt? bych se pot?ebovala ale zeptat na n?kolik drobností trochu z jiné mísy.

Máme veteriná?e MVDr. Henyše, v jednom vlákn? jsem na n?j našla negativní ohlasy ohledn? fretek, proto jsem hledala n?koho jiného. Našla jsem díky vaším stránkám kliniku, kde pracuje mimo jiné u MVDr. K?ákal. Cht?la jsem se zeptat, jestli se k n?mu musí objednávat.

Taky mi došlo, že naše Nessie neni o?kovaná proti vzteklin?. Vím, že na psinku se nesmí použít Canvac, je ale n?co, co se nesmí u fretek použít na vzteklinu? A je n?jaké množství? Že se toho nesmí dát víc nebo mí?? Já jsem strašn? nep?íjemný zákazník u veteriná??, po?ád se ptám co jí to dávaj a kolik jí toho dávaj... Sta?ilo by mi znát n?jaký název vakcíny, která fretkám neškodí, abych mohla trvat striktn? na ní.

A ješt? poslední otázka, Nessie už je víc jak 7 m?síc?, dala by se o?ekávat první ?íje. Vy?etla jsem, že na hormonální ukon?ení se podává Pregnal nebo Receptol. Op?t bych se cht?la zeptat, jestli je n?jaká p?edepsaná dávka, a? jí toho nedaj málo nebo zase moc. Taky jsem vy?etla, že by jí m?la být hormonální injekce podána zhruba v t?etím týdnu ?íje, ale nevím to jist?, proto bych pot?ebovala n?jaké up?esn?ní.

P?edem velice d?kuji za odpov?di :-)

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-02-11, 18:59
Co se tý?e o?kování proti vzteklin?, dovolím si p?ipomenout, že v ?R neni pro fretky ze zákona povinné. Takže bych zvážila (s ohledem na to kde zamýšlím se s fretkou pohybovat) jestli proti vzteklin? o?kovat, nebo ne.

Skus si dát do vyhledáva?e nap?. "reakce na vakcíny" ur?it? ti n?co dost vyjede.
My celý život o?kovali proti vzteklin? Rabisinem R a v pohod?. Dávkování netušim, na to mám veta, on to ví spolehliv? :-)
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: bea (IP)
Datum: 2010-02-12, 00:28
Pokud je K?ákal po?ád v Kolmé, je lepší se objednat. JInak tam na fretky je šikovná MVDr. Radová ( Chylíková ji myslím zná), ale vdala se a te? si nevzpomínám na to nové p?íjmení.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-02-12, 09:07
kíšo,

nejsi nep?íjemný zákazník, jsi SPRÁVNÝ A ZODPOV?DNÝ KLIENT A CHOVATEL !!!
takhle to má vypadat - p?edejde se tomu, že lidi netuší, co a pro? vet s jejich zví?etem d?lal ;o)

proti vzteklin? není žádná "zatracovaná" vakcína a ani nebývají nežádoucí reakce.
s tím, že v sou?asné dob? ze zákonné povinnosti o?kovat proti vzteklin? fretka vypadla, má johana pravdu, p?esto klub doporu?uje tohle o?kování provést. zvážila bych u starší fretky (víc jak p?t let).
ale rozhodnutí je na tob?, povinnost o?kovat vzteklinu ani psinku není.

dávkování hormon? na ukon?ení ?íje najdeš ve vlákn? "léky ...." (dál název nevím), bu? ve vyhledávání nebo ve vlákn? "d?ležitá ... " ukotveném na první stran?.
s ukon?ením ?íje bys m?la za?ít po t?ech týdnech trvání ?íje (aby nebyla v ?íji víc jak m?síc). ale m?žeš i d?íve (po 14 dnech), zejména tehdy, když se ti bude fretka zdát unavená, aby ji to dál nevy?erpávalo.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 12.02. v 09:10.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Kíša (IP)
Datum: 2010-02-14, 23:00
Jj, mockrát d?kuju :-) O?kovat ur?it? budem, veškerý informace se budou hodit, takže d?kuju moc :-)

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: abik.s (IP)
Datum: 2010-03-28, 21:53
ahoj mam problem muj fretak byl strasen hodny sem tam kousl ale tet kouse hned co se potkame v byte nebo kdyz ho chci pohladit ale zakousne se a nepusti nevim si rady muzete nekdo poradit je rok stary dekuji

Aktuální stránka:102 z 112


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist