Aktuální stránka:8 z 24
Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-10, 22:58
Milé dámy....?abík to za nás vy?ešil sám :)

Má pr?jem...v tomto stavu ho rozhodn? na chemo brát nebudu. Maximáln? tam zítra pojedeme na kontrolu a pro další info. Bude dostávat probican a dietu a budu doufat, že se to brzo urovná.

Mezitím tu tedy m?žeme dál polemizovat co by bylo a nebylo vhodné. :)
Avatar

Re:
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-10, 23:03
Jasný, to je ono, bu%d mu dám pár týdn?(?), v klidu se rozlou?íme a tak... nebo pár m?síc?, z kterejch ho houby uvidim...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-10, 23:13
ano, to je p?esn? to, co jsem m?la na mysli.

netvrdím, že lepší je chemoterapie. jen mám prost? dojem, že tvoje "rozhodování" se víc ?ídí tím, jaké máš pocity a jak se cítíš ty a že ti bez n?j bude smutno, než tím, jak se "cítí" ?abík a co by pro n?j bylo lepší.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-10, 23:13
v tomhle bailee pln? chápu, osobn? bych do chemo asi šla, ovšem ne za t?hle podmínek, kdy fretka nejspíš v?tšinu svýho života prožije u n?koho jinýho. pokud to dob?e dopadne, dávají mu tak 3/4roku z toho asi 4 (?) m?síce má prožít u graciijky, není jasné, jak je starý, v podstat? se nemusí dožít ani konce chemo, takže být to moje fretka a mé rozhodnutí, tak dám, pro n?koho sobecky, p?ednost t?m n?kolika dn?m/týdn?m...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-10, 23:17
Martino, moje rozhodování se ?ídí tím, že neustále bulim, asi tak. Nevím, pro? má prožít ?ty?i m?síce v Praze, když jsem tu našla veta, kterej by mu to aplikoval, všechny výsledky test? a všechno by se dalo konzultovat s Chyldou a není problém, abysme t?eba jednou za dva m?síce dorazili na kontrolu. Jenže toho veta tu nikdo nezná, jak jsem psala, chodí tam Lucifina s fretkama a to je všechno, samoz?ejm?, že každej víc v??í Chylíkový...
(aby nedošlo k nedorozum?ní, neni to vet, kterej ?abímu diagnostikoval onen problém s ledvinama, ale jinej, mám ho pom?rn? složitou a dalekou cestou MHD?kem plus kus p?šky, takže jsem tam nikdy nebyla, nicmén? v tomhle p?ípad? bych si za?ídila auto, to se dá)Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Bailee dne 10.08. v 23:21.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-10, 23:23
Takže chemo zítra ruším vzhledem k pr?jmu a nechávám výb?r na Bailee....a? se rozhodne jakkoli budu to respektovat.....

Dobrou noc
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-08-10, 23:32
Tak já se taky vyjád?ím, je jasné, že rozhodnout si to musí Bailee, je to její fre?ák.
Ale kdybych byla v podobné situaci, asi bych se snažila zp?íjemnit zví?átku dny, které mu zbývají, a pokud možno za?ídit, aby ho nic nebolelo. Pokud by se jednalo o nemoc, která je lé?itelná a vylé?itelná, by? by nebylo jisté, že se povede, pak není moc nad ?ím p?emýšlet, ale pokud jde jen o to, že se prodlouží ?as, po který je zví?e nemocné a ješt? není jisté, jestli to budou týdny nebo m?síce, asi bych se spíš p?iklonila k tomu se "lé?b?" vyhnout. Sice se to m?že zdát hnusné, ale rad?j bych peníze investovala do zví?ete, které má šanci díky nákladné lé?b? prožít kvalitn? ješt? dlouhý ?as. Ale samoz?ejm? naprosto chápu i opa?né názory. Je to t?žké podobné v?ci rozhodovat :-(

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-08-11, 00:04
Takže: sbírce na ?abíka zatím tímto vyhlašuji STOP stav, protože není jasné, co bude dál.
Bailee musí ?íct jasné slovo jestli lé?ba ano ?i ne, pop?. jaká a kde.
Z vybraných pen?z zatím proplatíme dosavadní náklady na prohlídku (až budu v?d?t, co a jak , podám konkrétní vyú?tování). Pokud se z?stane u Prednisonu a zbývající peníze tím nebudou t?eba, poprosíme potom jednotlivé p?isp?vší, aby dali v?d?t, jestli cht?jí peníze vrátit nebo jak s nimi máme naložit.
Každopádn? moc d?kujeme všem dárc?m za skv?lou a rychlou reakci, by? konec je mírn? ?e?eno rozpa?itý.

Howgh.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Silva dne 11.08. v 00:08.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 01:05
Prošla jsem se se psem a s chladnou hlavou si promyslela, co dál. I jsem o tom mluvila s mamkou. Jak takhle píšu, asi je jasný, co bude následovat. NEBUDU ?abíka trápit chemoterapií daleko od sebe, s v?domím, že se n?co m?že stát a jak znám naší sm?lu, tak se stane a já jsem ho dnes ráno vid?la naposled. Osobn? bych ale upln? nejradši držela ?abíka na Prednisolu a zajiš?ovala co nejlepší podmínky pro to, aby tu byl co nejdýl, a hlavn?, aby m?l zbytek života kvalitní a trápil se co nejmén?. Chemoterapie, co se tý?e zví?at, mi prost? p?ijde p?ehnaná, navíc na tak malé zví?átko obrovská zát?ž. Samoz?ejm? nikdo necítíme za zví?ata, ale p?ijde mi to takhle nejlepší. I kdyby se vybral dostatek pen?z na to, abych já se tu nemusela snažit poshán?t peníze všemožnym zp?sobem, moje rozhodnutí by to asi nezm?nilo. ?abík má za sebou, myslím si, trápení dost, na to, aby se trápil znovu. Je to zlatý zví?átko, a já d?kuju za to, že se mi takovýhle zví?e dostalo do rukou, a?koliv jsem zjistila, že fretka pro mne není to pravý, respektive né do doby, než si budu vyd?lávat. D?kuju i všem, kte?í se nám ochotn? snažili pomoct, a asi je to moje vina, zkazila jsem vám snahu, ale na druhou stranu je ?abík moje zví?e, který nadevšechno miluju a v??te mi, že taky jednám tak, aby se ?abík m?l co nejlíp. Jestli budete chtít peníze vrátit nebo je poskytnete další fre?ulce, které si n?kdo t?eba všimne jako kdysi Majda ?abíka je na vás. Já jsem strašn? ráda, že v?bec klub existuje a že díky tomu všemu jsem ?abíka poznala. Je mi jasný, že te? jsem si ,,dve?e" u v?tšiny z vás, v?etn? Gracijky nadobro ,,zav?ela". P?esto sem ob?as napíšu, jak se ?abík má, t?eba to n?koho bude zajímat. Pokud se z pen?z, které uvolnil klub/vybrali se zaplatí v?erejší vyšet?ení, budu ráda, nicmén? pokud ne, dokážu to Markét? postupn? splatit. Asi jsem vás v?tšinu zklamala, ale jsou tu i lidi, který by to ud?lali taky tak, a ti m? tak n?jak trochu navrtali v tom, že nejsem bezcitnej sobec, za kterýho m? te? asi v?tšina z vás má, že oni by to ud?lali taky tak. Asi pot?ebuju mít pro takhle nákladnou lé?bu, a?koliv díky vám by pro m? náklady byly vzhledem k celkové ?ástce minimální, mít v?tší jistotu, že to k n??emu povede, bohužel(díkybohu) zví?e není stroj, v kterém se vym?ní porouchané sou?ástky a pojede se dál, tak to není. ?abíkovi jeho život zp?íjemním jak jen budu moct a budeme se mazlit každou volnou chvíli, užije si to naplno. Je to zlatí?ko a zaslouží si šanci na to, aby se netrápil, to je prost? m?j názor. Vím, asi se opakuju, ale mám pocit, že musím ?íct všechno, protože pak m? nikdo už nebudete poslouchat a asi budu u všech za takovýho blba, že sem jen ob?as napíšu, jak je ?abímu, a zmizím, a slibuju, že další fretku si nepo?ídím. Nicmén? klubu tisíckrát d?kuju, a až jednou ?abí nebude, tak peníze, které ušet?ím, budu posílat jako vd?k za ?abíka, a klec v?nuji n?jakému z útulk?. Omlouvám se tedy za zburcování všech a uspo?ádání sbírky, chyba asi vznikla v komunikaci mezi mnou a Markétou a já se za to omlouvám, m?la jsem to n?jak ohlídat. D?kuju všem, t?m hodným duším, které na ?abíka p?isp?li, klubu, ale zárove? i lidem, kte?í mi ukázali, že nejsem sama, kdo by volil tuhle cestu.

Bailee
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-11, 03:44
bailee,

nem?žu mluvit za ostatní, ale za sebe ?íkám, že tvoje rozhodnutí chápu a respektuju a nijak se na tebe nezlobím. sama bych ve tvojí situaci možná nejednala jinak, te? to nedokážu posoudit.

je pravda, že v první chvíli m? ta zm?na (nejd?ív chemo, pak najednou info od tebe, že ne) pon?kud vyvedla z míry. ale moji snahu jsi tím nezkazila, protože pokud zrovna ty "moje" peníze ze sbírky "zbydou", tak když ne pro ?abíka, budou se ur?it? hodit pro jinou fretku.

jediné, co m? na tom všem mrzí je to, že ?abíkovi nebylo p?áno prožít delší dobu v normálním milujícím prost?edí, zasloužil by si to. tak aspo? p?eju vám ob?ma, a? ten ?as, co zbývá, je co nejdelší a nejklidn?jší. ty se tím netrap, a? své obavy na n?j nep?enášíš, zbyte?n? bys ho stresovala. je to zví?e, neuv?domuje si nic z toho, ?ím se trápíme my, tak se snaž nemyslet na to špatné a t?š se z každého dne, kdy to ješt? bude dobré.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 09:09
Te? jsem volala doktorce Chylíkové....
?íkala, že to je velká škoda, že na prednisonu už mu zbývají jen dny.
Nebudu se k tomu vyjad?ovat víc, protože te? bre?ím už i já. Ostatn? m?j postoj k tomu znáte....ovšem nevím jak budu schopná v klidu p?edat Bailee ?abíka a tím ho poslat na jistojistou smrt za pár dní.......pardon za up?ímnost, ale je to tak.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 09:12
Ješt? n?co....on ten konec, který si tu všichni domýšlí jak budete rádi, že jste spolu nemusí být tak r?žový....m?že to skon?it tím, že ti ?abík bude pr?jmovat a zvracet.....

Chylíková ?íkala, že je škoda, že nem?l možnost se tu vyjád?it n?kdo, kdo na chemo s fretkou chodil.
Je tu akorát neuv??itelná ?ada pesimist?......
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 10:44
Opravdu Vám všem p?ijde lepší, aby byli spolu za cenu toho, že to zví?e bude pr?jmovat, zvracet, bude mu zle a nikdo mu nepom?že?
Že jde Bailee hlavn? o to, aby ho m?la u sebe za jakoukoli cenu? Ano budu tu za mrchu, protože to tak cítím. Prost? mám pocit, že mu nechce dát šanci na uzdravení jen proto, aby ho m?la u sebe. Je to sobecké.
Copak jsem tu jediná komu to nep?ijde normální?
Kdybych ješt? dnes nemluvila s Chylíkovou a neslyšela zklamání v jejím hlase a prognózu ml?ela bych...ale takhle to prost? nedokážu.......
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: marnelbar (IP)
Datum: 2010-08-11, 10:46

Bailee ........... :-(

škoda ,že ta naše zv?? neumí mluvit, škoda,že za
n? musíme rozhodovat my lidé.........i tak ti Bailee p?ejeme aby si s ?abíkem prožila ješt? pár hezkých chvil co to p?jde ..... i když to bude b?h po krátké trati.

M.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 10:49
Já vím, že sem v?era ?ekla, že to rozhodnutí budu respektovat.....ale po rozhovoru s vetkou to prost? nedokážu.....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: viv (IP)
Datum: 2010-08-11, 10:54
A paní doktorka by s chemem za?ala i p?es to,že má ?abík pr?jem???

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 10:56
jenže ?abík má pr?jem z nádoru.....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Nessie (IP)
Datum: 2010-08-11, 10:57
Graciijka: já osobn? také nesouhlasím, ale bohužel Bailee ?abíka adoptovala a tím se stala jeho majitelkou a tím pádem by asi ona m?la být tím, kdo rozhodne.

Otázkou nyní je, jestli by ale m?la ?abíka n?kam p?evážet, pokud pr?jmuje a navíc špatn? snáší cestování, jak to n?kde psala, a protože otázkou je, jaká veterinární pé?e mu bude poskytnuta v Karlových varech, protože si osobn? myslím, že tohle celé tady je jenom o financích.

Navíc, podle toho, jaký je jeho stav se Bailee obávám, že naopak t?ch krásných chvil asi moc nebude (to neznamená, že bych je ?abíkovi nep?ála, naopak z celého srdce, ale p?ed realitou ?lov?k neute?e), protože s n?jv?tší pravd?podobností bude konec jeho života poznamenám nemocí:-(

Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 10:57
Pr?jem a zvracení bude asi na denním po?ádku pokud se s ním neza?ne n?co d?lat....v?era z n?j šla voda...dneska už to m?lo konzistenci....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: viv (IP)
Datum: 2010-08-11, 11:03
Kde bereš tu jistotu,že je to opravdu z nádoru?Taky to m?že být stres,pokud již d?íve tyto problémy nem?l.Ješt? m? napadá jedna v?c,pokud by bailee cht?la,m?žu domluvit konzultaci u MVdr.Dušana Krále,je nejenom výborný vet,ale i ?lov?k.M? osobn? by zajímal i názor jiného veta.
Ješt? jedna myšlenka,co zkusit n?jákou alternativní medicínu?D?lá se i u zví?at,ale málo.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 11:09
A kde ty bereš jistotu, že mu to nepom?že a že to nemá souvislost s nádorem? Je to tvrzení proti tvrzení...ale Chylíková d?lala všechna vyšet?ení tak si troufám tvrdit, že ví co mluví. Navíc tam na chemo dochází n?kolik fretek....je škoda, že se tu nikdo nevyjád?il jak jim to zabírá nebo ne.

Tys to totiž slyšela jen z jedné strany. Nevíš co všechno p?edtím prožil, kolik lidí se zasloužilo o jeho záchranu a že i oni k n?mu mají citový vztah...zkus trochu pochopit naše jednání....myslím, že i my k tomu máme co ?íct a zasloužíme si pochopení.....

Nep?ehazovala bych ho od veta k vetovi...myslím, že by bylo lepší za?ít už dopr?ic n?co d?lat....než se všude kolem vyptávat jaké má a nemá šance....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-11, 11:11
Promi? viv, ale te? si proti?e?íš. Na jednu stranu
tvrdíš, jak je to nelé?itelné a jak chemo mu m?že
jen ublížit a najednou, když je prognóza pár dn?,
tak šup s alternativou? Najednou, když si tvrdila,
že je Chylíková uznávaná i mezi potkaná?i, tak chceš
konzultaci jiného veta? Pardón, že se do toho cpu,
ale každá další manipulace s ?abíkem m?že být
potenciáln? smrteln? nebezpe?ná. Chemo dává nad?ji,
na alternativu a podon? je už pozd?. Navíc, u fretek
se m?že zdravotní stav radikáln? zbavit ze dne na
den, zvlášt? u nádor?...pochybuju, že by ?abík m?l
takový pr?jem z nerv?, když na n?j tla?í dva
nádory...

Nevím, kolik do toho vidíš, co vím, tak máš jen
informace od Bailee a evidentn? mi p?ijde, že seš z
principu proti graciijce, že si dovolí mít jiný
názor...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: viv (IP)
Datum: 2010-08-11, 11:20
?abího p?íb?h znám celý a chápu,že do toho chcete taky mluvit,proti tomu nic nemám a pln? to chápu a respektuju.

Ale i p?es to si myslím,že kone?né rozhodnutí je na Bailee.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 11:27
Jo, jasne, jsem sobecka mrcha, ze chci mit svyho kamarada u sebe, kdyz umira. Zbyva mu par dni, tak kolik? Pet, deset? Jinak by asi Chylikova mluvila o tydnech. Pochybuju, ze za takovou chvili mu pomuze chemo. K tomu cestovani, tentokrat celou dobu spinkal v hamacku. Prujew muze mit z cehokoliv, treba i ze zmeny granuli, nebo se mylim? Graci, on uz zvracel, ze vis, ze bude zvracet? Myslim, ze pokud by byla chemo uspesna, tak rust nadoru zastavi, takze bude dal tedy prujmovat, ale bude to v poradku?
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 11:31
Bailee: m? prost? jen mrzí, že mu nechceš dát aspo? tu šanci....t?i dávky....
To m?že....ale žere p?evážn? maso s rýží a dostává probican....a Chylíkové v??ím..chodí tam spousta fretek a z?ejm? i dost na tu chemoterapii.
Ty se po?ád jen oháníš tím, že chceš být s ním...já to chápu...ale pro? mu nepom?žeš????
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: viv (IP)
Datum: 2010-08-11, 11:36
Anii: Nejsem z principu proti Gracii,konzultaci sem navrhla jen proto,že z Dušanem již n?jáký pátek pracuju a vím,že je výborný vet i chirurg.T?eba je tam šance na chirurgické ?ešení t?ch nádor? a pak by následná chemoterapie m?la daleko v?tší význam a šance na uzdravení zví?ete jsou pak nesrovnatelné.Byl to jen návrh.Já osobn? sem si u vážných p?ípad? vždy rad?j vyslechla názor více vet? a pak jednala podle nejlepšího v?domí a sv?domí i když to bylo u potkan? a u mojí ?uby.

Nechci tu nikoho naštvat,jen se snažím nad celou situlací, ve které je ?abík p?emýšlet a co nejlíp poradit a pomoct.Ale chápu,že nejsem od fretek a tudíš do toho nemm co kecat.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 11:36
Jak myslíš, že mi asi bude až ti ho budu dávat bez jakýkoli pomoci?
Pokud seš opravdu p?esv?d?ená, že se chceš dívat na to jak den ode dne chátrá, nedat mu šanci a nechat ho um?ít bez pomoci...tak si pro n?j p?ije? beze slova ti ho vydám...ale obre?ím ho....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Eivie (IP)
Datum: 2010-08-11, 11:53
Gracijko a nechceš spíš t?eba zkusit kontaktovat ty fretka?e co tam už na chemo chodí, aby Bailee ?ekli sv?j názor, když ji chceš p?esv?d?it? A nebo si s ní o tom normaln? promluvit t?eba i mimo tuhle diskuzi? Podle mne by to bylo mnohem lepší než tohle citový vydírání.

Vemte si, jak jí asi musí být. Je jí 16, nemá nejmenší šanci tuhle lé?bu finan?n? zvládnout. Navíc by ho ani nem?la u sebe. Sáhn?te si na srdce, koukn?te se na ty chlupá?e, co te?ka spí v pelíšku a nebo lumpa?í po byt?. Vy byste cht?li, aby v poslední chvilky života byli n?kde jinde? Abyste jim nemohli pomóct, ut?šit je? Nikdo ji totiž nem?že zaru?it že nezem?e t?eba po prvním oza?ování. Já bych teda necht?la aby v takový situaci byl fre?ák n?kde daleko. Možná je to sobecké, ale je to tak.

Navíc si vemte jak jí musí být, když se to tady propírá na diskuzi a je za tu špatnou.

Chápu jak její rozhodnutí, tak i Tv?j názor Graci, neber to zle, ale tohle mi p?íjde opravdu p?ehnaný.

Re:
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-11, 11:55
Vyjád?ím se jenom k p?ísp?vk?m viv - k ni?emu dalšímu se vyjad?ovat nechci, protože sv?j názor jsem tu již v?era ?ekla. Nevidím skute?n? jediný d?vod pro? ?abíka tahat Na Šejdr. Na Šejdru není co já vím jediný "fret?í" veteriná?. A alternativní lé?by? Hm....mohli bychom ho t?eba za?íkávat......To se nezlob, ale to je takový nesmysl,že nechápu jak p?i téhle diagnoze kdy jde skute?n? o dny m?žeš n?co takového navrhnout....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 11:58
Eivie: já už se k tomu taky vyjad?ovat nebudu...ostatn? taky tu spousta lidí zná m?j názor, ale nemám sílu dívat se na to, jak to zví?e bez pomoci p?ežívá.
Avatar

Aktuální stránka:8 z 24


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist