Jít na stránku:  123Další
Aktuální stránka:1 z 3
kouše
Zaslán uživatelem/kou: Libi+Pete (IP)
Datum: 2008-11-22, 23:39
Ahojky všichni :o)
Vím, že se to tu už hodn? projednávalo, ale pot?ebovala bych s p?ítelem poradit. Koupili jsme si asi p?ed dv?ma dny frete?ku - ?íkáme jí Týnka, koupili jsme ji ve zverimexu. Nevím, jestli je to tím, že se ješt? dostate?n? neznáme, nebo jestli jí n?kdo ublížil, ale po?ád kouše. Když jí chceme dát n?co do klece tak kousne do ruky - jakoby na obranu. Zkoušeli jsme všechno možné (krom? toho kousnutí, na to jsme se neodvážili:o)), ale nic nezabralo. Nevíte, jak jí to odnau?it? D?kujeme :o)

k+mlád?+Celkem upraveno 3×. Poslední úprava: martina dne 08.09. v 20:46.

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2008-11-22, 23:41
Mám taky fre?uli ze zverimexu...rozhodn? bych doporu?ila jen svatou trp?livost, musí si na vás zvyknout...žifka do 14 dn? nekousala...prost? trestat když kousne moc odložením do klece, aby se nau?ila ovládat sílu stisku a aby pochopila, že si s ní nikdo nebude hrát když kouše...kousne - ignorujte ji...u nás to zabralo a mám te? tulivého puber?áka, kouše jen p?i h?e a to jen bezbolestn?...Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: martina dne 09.06. v 18:09.
Avatar

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-11-22, 23:48
Libi+Pete: proje? si toto forum, použuj Vyhledávání. O kousání je tu toho napsáno hafo.

Pokud je tvá fretka ze zverimexu, zjevn? neni nau?ená na lidskou ruku. Pokus se ji hladit a brát na ruce když je najezená, pouštéj ji z klece co nejvíc, hraj si s ní s hra?kama na provázku, až bude vydovád?lá, nabídni ji z ruky granule a až se nají, skus ji hladi? a mazlit. Chce to ?as. S fretkama ze zverimexu bývá tento problém b?žn?. Ale ona zjistí, kde má domov a kdo ji má rád :-) Jen ty musíš vydržet :-) Když ji máš jen 2 dny, je taky asi vystesovaná z nového prost?edí.
Avatar

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: Libi+Pete (IP)
Datum: 2008-11-23, 00:21
Nu ono to trestání tím, že ji odložíme do klece moc nep?jde. Problém je v tom že jsme ji z klece ješt? po?ádn? nevyndali. Máme obavy aby nám neutekla a ješt? v?tší abysme ji pak znovu chytili.

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2008-11-23, 01:27
no tak to se nedivte, že kouše. fretka pot?ebuje pohyb, hru, zábavu... zav?ená v kleci si ani jednoho moc neužije.

a mimo to, špatná zpráva - koupili jste si ŠELMU. šelmy koušou. i ocho?ené šelmy koušou, jde jen o to, jak siln?. dobrá zpráva je, že zkazky o tom, že se fretka n?komu zahryzla do krku a p?e?ala mu kr?ní tepnu jsou vymyšlené. nejhorší, co se vám m?že stát, že pote?e trochu krve - z ruky, nohy nebo nosu, když jí budete strkat obli?ej p?ed ?umák.

dokud se jí budete bát, tak jí neocho?ite, to je vám, doufám, jasný. takže - p?estat se bát, ono vás to nezabije, a za?ít co nejvíc poušt?t z klece a HRÁT SI s ní. a utéct v byt? snad nemá kam - pokud jí neotev?ete dve?e nebo okno.Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: martina dne 09.06. v 18:11.

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: petulevrtule (IP)
Datum: 2008-11-23, 13:19
To se mi snad jen zdá :-( Fretky ze zverimex? nejsou ocho?ené :-( a nedostatek pohybu tomu nep?idá... Fretka pot?ebuje moooc pohybu. A pokud jí dáte najevo, že se jí bojíte, bude kousat o stošest :-( Fretku je t?eba vychovávat jako d?cko. pokud ste jí ješt? ani nevypustili, tak se v?bec nedivim tomu, že p?i jakémkoliv pohybu kolem ní kouše. Navíc kousání je další projev fretky - chce si hrát...fret?í nejoblíben?jší hra = hra na kousanou...Pokud se bojíte, že vás kousne, tak si vemte pro za?átek na ruce rukavice, ale to kousnutí neni zas tak hrozný, je t?eba necukat rukou, jak cunkete, zakousne se o to víc. Je u vás pár dní, takže si musí zvyknout hnedka na n?kolik v?cí a to kusání je její obrana, tudíž jí pus?te a nechte jí o?uchat její nové teritorium, pokud budete mít strach, tak jí neocho?íte, je t?eba jí dát najevo, že vy ste její pání?ci, ale ne t?lesnými tresty. Nechte jí b?hat a to nejmí? 2 hodinky denn?, jakmile uvidíte, že si zvykla na nové bydlení?ko, tak pak se s ní za?n?te kamarádit vy, pokuste se získat její d?v?ru, to je to nejd?ležit?jší, po?idt? jí hra?ky a hrajte si s ní a nechte jí kousta do hra?ek a ne do svých rukou, ona to ?asem pochopí, kde se m?že vy?ádit. Odkud jste?

Dobrá nálada nevy?eší všechny Vaše problémy, ale nasere tolik lidí, že je dobré si ji udržet :-)Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: petulevrtule dne 23.11. v 13:26.
Avatar

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: Kviky (IP)
Datum: 2008-11-23, 13:49
Trp?livost, trp?livost, trp?livost. 2dny... vždy? ta fre?ulka je vystrašená z nového prost?edí, pot?ebuje dostat šanci se adaptovat... Pot?ebuje alespo? tak týden-14dní aby zjiostila že už nebude putovat dál, ale že je to její nový domov. Trp?livost je to co od vás te? váš nový milá?ek pot?ebuje, tak ho nesmíte zklamat a vydržet, však se vám to pak vrátí v radost =o)

Te? jsem více pro?ítala toto vlákno a dodávám- nesmíte se jí bát!!!!!!! Je to šelma, musí v?d?t kdo velí. Když je miminko, tak se teprve vše u?í... n?jak se za?ít musí. Vracet to kousnutím je vážn? nejlepší. Když fretku chytnete za krkem, znehybní, alespo? tak, aby jste dostate?n? odvrátili její zuby od svého obli?eje a m?li bezpe?ný prostor pro to jí kousnout do tlapky. Fretka se pak zm?že jen na k?ourání ?i ná?ek.
Jak tu bylo ?e?eno... dát fretce na jevo sv?j strach, tak máte zad?láno na problém a pak se mi fretka?i roz?ilujeme pro? ty fretky v t?ch útulkách p?ibývají...

Stejn?... kéž by se dalo zabránit prodeji fretek ve zverimexu! Vím že jsou místa kde to hlídají aby bylo vše v po?ádku, ale je tolik míst kde se fretka prodává jako by to byl k?e?ek... Skrátka všeobecný zákaz a hotovo! Vážní zájemci si vždy najdou chovatele který si fretky vymazluje... už tak sta?í že jsou mezi námi chovatelé kte?í by si to kousnutí taky zasloužili...

Kviky, ŠelMyšel a EšlymCelkem upraveno 1×. Poslední úprava: Kviky dne 21.08. v 23:38.
Avatar

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: Libi+Pete (IP)
Datum: 2008-11-23, 16:18
Petulevrtule: Jsme z Domažlic. S tím poušt?ním máte stroprocentn? pravdu, mysleli jsme nato již d?ív, ale m?li jsme strach o její bezpe?nost - p?edevším kabely od televize a od po?íta?e, aby je nekousala nebo tak n?co. Rozhodn? to s tím pušt?ním stoprocentn? vyzkoušíme a po?ádn? se na to obrníme :o). Moc d?kujeme za všechny rady, jsme rádi, že nám poradí lidi?ky, kte?í mají s frete?kami zkušenosti a moc si toho ceníme. Vyzkoušíme co p?jde a ur?it? se ozveme jak jsme s Týnkou pokro?ili a jak vypadalo první vypušt?ní. :) D?kujeme Libi a Pete a Týnka

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-11-23, 16:22
Libi+Pete, v?tšina fretek si kabel? nevšímá :o)

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-11-23, 16:30
no hlavne ji hodne zvykejte na kontakt s vami a prostredim. cim vic bude sama a zavrena v kleci, tim to bude horsi

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: Libi+Pete (IP)
Datum: 2008-11-24, 15:14
N?kde jsem taky vy?etla radu, že když fretka kousne, tak že jí máme chytit za k?ži a zat?ást s ní a sy?et u toho. Ale p?ijde mi že je to hodn? drastické a nechceme aby se nás pak bála nebo tak n?co.

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-11-24, 15:20
Libi, já dokonce fre?áka když byl malý a víc kousnul chytla za kúži na krku do zubú a zat?ásla s nim. Když si vezmeš, že samice takto p?enášejí mlá?ata, je to asi nejp?irozenéjší projev nad?azenosti :-))) Sy?ením fretka projevije nespokojenost, takže pokud budeš k tomu sy?et, tim líp: budeš jako nespokojená fret?í máma :-)))

.....chytit za kúži a zat?epat s nim (samoz?ejmn? s mírou) je celkem dobrá metoda....A následn? si ho chvíli nevšimat...pokud to jde :-)))
Avatar

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2008-11-24, 15:24
Libi, fre?ákovi musíš dát najevo, že ty jsi ta nad?azená, jinak se m?že stát, že vás fre?ák za?ne systematicky terorizovat tak, jako to d?lá moje sami?ka p?ítelovi, který fretky zrovna nemiluje. Cítí z n?j, že on má strach a uhýbá p?ed ní, p?ípadn? je?í nebo poskakuje, z ?ehož ona má up?ímnou záškvaráckou radost.. On jí taky nechce ublížit, tak na ni nesahá v?bec a ona si to vysv?tluje po svém.
Avatar

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: Luk (IP)
Datum: 2008-11-24, 17:07
Také je možné nejen sy?et, ale klidn? i kousnout - samoz?ejm? na rozumné místo, kde nehrozí ublížení, t?ebas zrovna do k?že za krkem. Sílu stisku regulovat dle jejího. Když kousne moc, tak taky p?itla?. Ale pozor na n? - jsou to há?ata mrštná. Takže p?i kousání je zapot?ebí si pohlídat tlami?ku, aby to neoplatili tob? v obli?eji. Já Mufa vždycky chytnul jednou rukou za slabiny, druhou pod p?edními tlapkami, aby m?l hlavu v mé dlani a potom rafnul :o)
Avatar

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2008-11-24, 18:07
My jsme Meggie odnau?ili kousat tím chytáním za k?ži a sy?ením. A ostatní 3 fretky tím, že jsme jim chytili tlami?ku mezi palec a ukazová?ek a p?idrželi. Tak, aby je to nebolelo, ale aby se nemohli hýbat. Když kousli znovu a znovu, drželi jsme jim tlami?ku déle a déle. Doprovázeli jsme to napomenutím p?ísným hlasem: Nesmíš kousat!
Moc se jim to nelíbilo, tak s kousáním velmi rychle p?estali.
Dodneška když si Damián p?íliš dovoluje na Rupíka a já mu chytím tlamu (jen tak náznakem) a ?eknu: Nesmíš kousat!, moc dob?e ví, co to znamená. :o)))

Je fakt, že metod je spousta, je t?eba zkoušet, protože na každou fretku platí n?co jiného.
Avatar

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: Patty (IP)
Datum: 2008-11-24, 19:43
Moje dcera použila na kousavého Bruta metodu šokem. Když ji cht?l zase hryznout, cpala mu ruku násilím do pusy a k?i?ela :"tak kousej šmejde"! Za chvíli zbab?le prchal a od té doby je dcera jediný ?lov?k, kterého krom? m? Brutík nehryzne :o)
Já Brutíka nikdy nijak netrestala, jen
( pokousaná p?íšern?) jsem mu dávala najevo, že se ho nebojím a hotovo. ?asem ho to p?estalo bavit, pro? kousat do n?koho, kdo si toho nevšímá :o)
Avatar

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2008-11-24, 19:59
Asi tak:) Moje matka vždy tvrdila, že ?lov?ka, od kterého zví?e dostává potravu, ono zví?e nekousne. To není až tak pravda.. ?lov?ka,který neposkakuje, neje?í a neutíká, toho fretka nekousne, jelikož v tom p?ípad? není vhodný objekt:))) I m?j hodný fre?á?ek v rámci povyražení kousne p?ítele, protože a?koliv je rozumný (fre?ák, nikoliv p?ítel), tak si rád poslechne výskání na úrovni:))))
Avatar

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: Libi+Pete (IP)
Datum: 2008-11-26, 23:25
Nu my jsme to s tím sy?ením zkoušeli ale moc to nevyšlo :( pá? když m? kousla tak jsem zkusila jí chytit za tu k?ži za krkem ale než jsem to sta?ila tak m? rafla znova a ješt? víc. Tak už opravdu nevím..:(

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-11-26, 23:35
Libi a co to zkusit opa?n?? místo trest? odm?novat? prost? jí zvykat na to, že jí ruce neublíží a není d?vod do nich kousat? zkus jí nabídnout t?eba vitamínovou pastu pro ko?ky od gimpet, zatím z tuby a p?itom jí hlad, postupn? jí m?žeš zkusit dávat pastu a jiný mlsky rovnou z ruky. ale asi bych jí ted netrestala, maximáln? zav?ela do klece.ve zverimexu se jí moc nikdo nev?noval a tak není na lidi/ruce moc zvyklá a pokud jí za?neš trestat, mohlo by to být ješt? horší.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 26.11. v 23:36.
Avatar

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: cavecodo (IP)
Datum: 2009-09-03, 12:52
P?eji krásný den, cht?la bych Vás moc moc poprosit o radu. P?ivezli jsme si v?era frete?ku od rodiny s d?tmi, kte?í na ni m?li alergii. U nich se chovala moc hezky, paní ji chovala, Žofinka se to asi i líbilo. Když jsme si ji ale p?ivezli a pustili ji za?ala být hodn? kousavá. Je to tím že není zvyklá, že se nás bojí. Kouše hodn? do nohou i když jenom ?lov?k stojí. Bohužel se kv?li tomu bojím vzít frete?ku do ruky a n?jak zakro?it. Když si jí ale hladíme p?es klec, nekousne. M?že to být tím že je nevyhrátá, nevykousaná? Jakou hru bychom pro ni m?li vymyslet, aby pochopila že jí nechcem ublížit??? Vždy kousne a ute?e se schovat. Myslíte že když si pro za?átek vezmu rukavice, že tím n?co pokazím? Prosím pora?te....

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-09-03, 13:04
myslím, že kousáním vás jen vyzívá ke h?e. rukavice bych si ur?it? nebrala, do t?ch v?tšinou košou i nekousavé fretky. ale m?žete zkusit jí "nahán?t" t?eba s plyšákama, nebo je navázat na n?jakou gumu, aby se pohybovali a nechat jí kousat do toho... jak je fretka stará?

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: cavecodo (IP)
Datum: 2009-09-03, 13:24
Žofince jsou prý 3 m?síce, mám jí ráda ale mám strach že jí neocho?ím. P?ijde mi že se nás bojí. V rodin? odkud jsme si ji brali m?li d?ti, kte?í na ni byli zlí (nebo m? to tak alespo? p?išlo), báli se jí, ale zarove? jí dost škárlili, tahali ji za ocasek, bouchali ji do klece. P?ijde mi že se bojí a kousáním se brání. Pokud je venku z klece a chceme se jí dotknout, pokusí se kousnout a ute?e se schovat. Když jsem ji ale dneska ráno vzala do ruky, nebo spíš do deky, nechala se hladit po hlavi?ce a chvíli i držela pak cht?la zase lítat. Tak nevím, snad se nám to s vaší pomocí n?jak povede.

Re: Pomoc plosím
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-09-03, 13:29
je to ješt? mlád?, zvykne si. to kousání a utíkání m?že být výzva ke h?e, d?lá to tak v?tšina fretek když si jich nikdo nevšímá...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-09-03, 14:13
chce to jen vydržet a mazlit, mazlit, mazlit.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 08.09. v 20:46.
Avatar

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: F14 (IP)
Datum: 2009-09-14, 12:33
Kdyz jsme si poridili Paige, tak jsme prvnich 14dni mozna i mesic meli ruce jak vytahle z hoblovky. Neustale dokousani a doskrabani.. Nemeli jsme s fretkama zkusenosti a byli jsme vlastne adoptivni panecci, protoze puvodni majitel byl student na koleji a jeji vychova byla nulova.
Pro fretku kousnuti treba do nohy a pak rychly uprk pryc je opravdu vyzva ke hre a chce to zakousnout zuby do skloviny a vydrzet, jinak ji budete podporovat v teto hre.
Samozrejme ze jsme zkouseli vsemozne veci, ale to zalezi od povahy fretky. Taky se mi jednou stalo ze jsem ji za kozich za krkem chytil do zubu a snazil se pritom zasycet. A ta potvurka se otocila a kousla me do vicka nad oko :)
Kdyz je rozdivocena, tak radeji to hru usmernit jinym smerem :). Jinak pokud z vas ma jeste strach, tak bych ji asi moc casto netrestal, aby se vas pozdeji nebala.

Jinak doporuceni Johany je pravdive :)

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: Avignon57 (IP)
Datum: 2009-09-15, 12:06
No já mám fretku taky ze zverimexu, mám ji už víc jak 14dní a kouše furt, b?há po pokoji jak dlouho chce hraju si sní taky ,ale žádnou zm?nu nevidím,tak v?em d?lám n?co špatného?

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: F14 (IP)
Datum: 2009-09-15, 12:59
Tak my jsme si Paige poridili kdyz ji bylo pul roku - byl to usyceny pubertak a tech 14dni - mesic byla seznamka s nama :)

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: Mexta (IP)
Datum: 2009-09-16, 18:40
Cavecodo
Pokud se bojí pohlazení, tak doporu?uji koupit Multivitamínovou pastu gimpet, nálákad jí na pasti?ku a když jí bude lízat, tak jí opatrn? hladit. Ale pozor a? to s pasou nep?eženete. Doporo?uju tak 3 - 4 cm. Fretky tyhle pasty mívájí rády. Postupn? zkuste nalákat na pasti?ku a hladit chvíli ješt? p?edtím než jí dáte. Fretka tak zjistí, že se vás nemusí bát a že od vás dostane n?co dobrého. T?eba za váma bude pak chodit sama od sebe

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: Josef (IP)
Datum: 2009-09-18, 23:45
Zdravím koukám že se snažíte nalákat fretky na Multivitamínovou pastu gimpet,co takle kousek plátkového sýra m?že být i trochu tavenýho pak teprve uvidíte jak si bude mlaskat.Po pár dnech bude jak beránek pokud nebude rozdovád?ný,jinak hrát si a zase si hrád a taky mazlit.Ono ob?as neuškodí nám pání?k?m když se nám zakousne do ruky,alespo? si uvedomime že je to šelma.Mimochodem Honzíkovi je 4,5 roku a když ho to ?apne tak kouše jak pitbul.

Re: kouše
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-09-18, 23:49
plátkovej a tavenej sýr bych nedávala, zvlášt tedy pokud to má sloužit jako odm?na - n?kolikrát za den. sýr obsahuje hodn? soli, což pro zví?e nebude asi nic moc dobrýho...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Jít na stránku:  123Další
Aktuální stránka:1 z 3


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist