Aktuální stránka:91 z 93
Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2010-07-16, 00:21
Nám bylo ?e?eno úpln? to stejné, co napsala Lee.

"Jedna se o naprosto jednoznacnou eliminaci rizika vzniku pyometry (IMHO zasadni plus, nikoliv nejzasadnejsi), ale pri casne kastraci (cca max. 3.-4. harani) prevenci vzniku nadoru mlecne zlazy (z meho hlediska duvod velmi podstatny). Neoplazie mlecne zlazy jsou u fen bohuzel velmi casty problem"

A protože si myslím, že bezohlednost majitel? ps? samc? nám nezabrání uhlídat fenu v dob? naší nep?ítomnosti, pakliže ji nechceme nechat zav?enou v dom?, od toho, aby ji nenakryl kdejaký vo?ech, nechali jsme ji kastrovat. Její povahu to nijak nezm?nilo, aktivitu taky ne. Jediné s ?ím jsme trochu bojovali, byla neudržitelná chu? k jídlu. To jsme ale p?ekonali p?íd?ly.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2010-07-16, 01:21
Jenže tady jde taky o psychiku psa/feny... pokud chceme zachovat povahu, nebudeme kastrovat. N?co jinýho je, když se to provede ve chvíli, kdy problémy nastanou. Ale preventivn?? Pro? teda my si nenecháváme preventivn? ?ezat prsa? Pro? si preventivn? nenecháváme odstra?ovat d?lohu????
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-16, 02:27
rynn,

možná proto, že my, lidé, preventivn? chodíme na pon?kud d?kladn?jší a ?ast?jší prohlídky než zví?ata, a v p?ípad? žen jsou zam??ené pom?rn? výrazn? práv? konkrétn? na tyhle dv? v?ci.

mamograf, st?ry z d?ložního hrdla, sono vn?jší i vnit?ní.
ješt? jsem neslyšela o tom, že by se podobná vyšet?ení B?ŽN? d?lala fenám... ty snad ano?

naopak o "preventivním" odstran?ní d?lohy u žen vím ze svého okolí o n?kolika p?ípadech. pravda, vesm?s ve v?ku, kdy už je jasné, že žena dít? mít nebude nebo už další nechce a zejména je-li zjišt?na predispozice (ale nejen tehdy), p?edejde se nejhoršímu hysterektomií. takže i nám, ženám, nejen fenkám...

p.s. a ješt? n?co - pokud jsi si jistá, že nechceš mít v budoucnu nikdy d?ti, je hysterektomie (laparoskopicky) ideální zp?sob, jak zabít n?kolik much jednou ranou (v?etn? otravné každom?sí?ní a ?asto bolestivé menstruace). a opravdu se nemusíš bát, psychika z?stane nezm?na, pokud ti ponechají vaje?níky (v?tšinou nechávají, není-li zdravotní d?vod k jejich odejmutí). ale protože v?tšina žen d?ti mít chce (nebo si alespo? není stoprocentn? jistá, že n?kdy chtít bude), tak se k tak radikálnímu a hlavn? nevratnému kroku u lidí nep?istupuje. na rozdíl od zví?at, kde je to naopak v mnoha p?ípadech velmi žádoucí, aby se nemnožila. prost? po?ád je mezi lidmi a zví?aty p?eci jen n?jaký rozdíl.

a up?ímn? ?e?eno - když to neovlivní psychiku lidí, resp. žen (leda pokud se ona sama tím necítí "zmrza?ena" nebo jako žena "znehodnocena"), pak se mi nezdá p?íliš pravd?podobné, že by to n?jak zamávalo psychikou zví?ecí. a když, tak jedin? pozitivn? - zklidní se, protože s nimi p?estanou cloumat hormony.

(a osobn? si myslím - vzhledem k celkovému vývoji ve sv?t? a spole?nosti, že to v nedaleké budoucnosti bude mnohem ?ast?jší zákrok než dnes a práv? u mladých žen, které se rozhodnou, že nikdy žádné dít? necht?jí. p?ibývá jich).
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 16.07. v 02:48.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2010-07-16, 09:22
Martino, mý mám? brali d?lohu i vaje?níky p?ed x lety. Dokud brala hormony, docela to šlo, i když ob?asný lehký deprese m?la. Ve chvíli, kdy jí je doktor vysadil, jí za?lo peklo. A te? si vem, že to všechno je práv? o hormonech a že podobn? to m?že prožívat i ta fena. jasn?, jsou feny, který trp?j p?i hárání, maj hnusný falešky... tam to pochopim. Ale jen tak, preventivn??
Ano, normální ?lov?k, co se o svý zví?e stará s nim chodí i na preventivní prohlídky. Já se te? mezi pejska?ema pohybuju dost a opravdu málo z nich má kastrovaný feny. A ti co maj toho litujou a už by do toho nešli, ve v?tšin? p?ípad?.

Samoz?ejm?, že je žádoucí, aby se jen tak zví?ata nemnožila, s tim naprosto souhlasim. Ale taky si myslim, že neni problém fenu uhlídat. Zvládala to i moje babi?ka v dob?, kdy "fena by m?la mít aspo? jednou za život št??ata" byla normální všeobecná "pravda".

Up?ímn?, radši bych u fe?ule hlídala zdravotní stav a hlídala ji p?i hárání, než jí ud?lat tohle, riskovat, že se jí obrátí povaha, pro kterou bych ji milovala.

Stejn? tak já nep?dju do zbyte?nýho chirurgickýho zákroku, ve kterym prost? v tom preventivním slova smyslu nevidim žádnou výhodu, pokud je všechno jak má bejt- hárání atd.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-07-16, 10:41
Na tohle prost? máme každá jinej názor...já m?la kastrovanýho i psa, protože mi zna?koval doma a ob?as utíkal. Nepovažuju se za debila, který není schopen ohlídat si psa, pozemek byl a je oplocený bu? pletivem, nebo vysokou zdí. Pes se nau?il vyšplhat po pletivu a ven se v pohod? dostal. Takže než bych volila variantu natahování ostnatého drátu a neustále trnula hr?zou kdy ho n?co zajede, dala jsem ho vykastrovat, pes se zklidnil, to bylo jediné v ?em se zm?nil. Takže jsem zastáncem kastrací - protože jak píše Markéta - sta?í ta zv??, co produkují chovatelský stanice .
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-16, 10:43
rynn,

znám žen víc, které jsou po hysterektomii, a žádná "peklo" neprožívá. ano, pokud jí braly i vaje?níky, p?echodné období musely p?ekonat za pomoci hormonální medikace. STEJN? JAKO ?ADA ŽEN V P?ECHODU, což je v podstat? totéž, jen v t?le po?ád máš - te? už ale nefunk?ní - vaje?níky. ale tenhle "pekelný stav" rozhodn? není napo?ád a upraví se.

a další spousta žen (d?íve všechny, co jim zbývalo) zvládne p?echod (= "odebrání vaje?ník?"), aniž by musela cokoli užívat. nevšimla jsem si, že by tohle naše maminky a babi?ky n?jak psychicky poznamenávalo (vyjma toho opravdu "p?echodného období") nebo že by se jim m?nila povaha, tak to už v?bec ne.
(zato kolem sebe vidím spoustu nerudných starých d?dk? a ?ím jsou starší, jsou nerudn?jší, to jo.)
dneska už jsem ve v?ku, kdy i moje vrstevnice jsou po téhle operaci nebo v p?echodu a taky nevidím, že by je to n?jak zm?nilo, jsou po?ád stejné (protivné nebo milé), jako p?ed lety.

a netvr? mi, že se svými fenami chodíš na tak d?kladné a ?asté gynekologické prohlídky, jako sama se sebou. nebo naopak - pokud ty sama absolvuješ jen takové prohlídky, jako tvá fena, a podobným zp?sobem se "hlídáš", je to rozhodn? málo. rakovina prsu, d?lohy nebo d?ložního kr?ku tvo?í u žen statisticky velmi významný podíl.

p.s. a viz co píše lee - u fen je tohle riziko podobn? vysoké. abych tu "jinozví?ecí" vsuvku vrátila zp?t ke zv??i :o)Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 16.07. v 11:12.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-07-16, 12:14
Kastrace u dámy je totéž jako klimakterium, které na ženskou spadne z výšky a má 100kg - prost? ji to zavalí, p?idusí a uvrhne do psychické nepohody - je to stejné, ale intenzivn?jší než klimakterium.
Záleží opravdu na tom, zda z?stanou vaje?níky, ale i pak m?že mít ženská deprese, protože si uv?domuje, co se stalo.

Moje máma prod?lala p?ed lety totéž a pravda, její pon?kud výbušná povaha se pon?kud rozvinula, takže je vzteklejší a netrp?liv?jší, jenže to byla vždycky, takže žádná zásadní zm?na :o)

Zví?e si a) opravdu neuv?domuje, že je "zmrza?ené", ale m?že být nervní, když vidí, jak v pytli je z toho pání?ek a za b) má kastrace fakt víc výhod než nevýhod

Rynn - já chápu, že se bojíš, že by se Ti t?eba živá, krásná, aktivní a nádherná dobrmanka zm?nila v našeho Ferdu, ale to jsou práv? ty individuality, kde je t?eba uvažovat, co má p?ednost... ;o)
A kon?ím s hádáním :o))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2010-07-16, 13:57
Martino, mám psa :)) já si fenu po?izovat nebudu, babi?ka m?la fenky, ale prost?... já jsem na psy. ALe tak vim, co ud?lala s jezev?icí kastrace...
Jsou samoz?ejm? d?vody, pro? kastrovat, ale já po?ád vidim víc d?vod?, pro? ne. Psa jako samce bych nevykstrovala. A upozor?uju, že ten pes, co jsem zd?dila, je út?ká?, teda te? už má sm?lu, ale byl a to dost.
Povaha se jim zm?ní ?asto a prost? v tom vidim nejv?tší nevýhodu- po?ídim si fenku pro ur?itou povahu a pak se mi z ní stane n?co jinýho??? To bych prost? necht?la. To samý u psa, chci aktivního lítacího psa, ne línou potvoru, co ji všechno nudí a chce jenom žrát. Ano, já chci s tim psem i n?co d?lat, ne jenom procházky. Bohužel s 12 letym toho už moc neud?lám, i když se snažíme, jak to jde.

Martino, majdo, ano, akorát máma je po operaci cca 15 let, dote? se s tim vypo?ádává, psychicky. A dost dlouho si opravdu p?išla zmrza?ená, úpln? jí zmizela chu? na sex, cejtila se mén?cenná. A znám takovejch ženskejch víc. A taky se jinak chovala navenek a jinak se cejtila uvnit?, že...

M?j pes má lepší zdravotní pé?i než já. Neberu gynekologickou, tu mám pravidelnou (a on žádnou), ale mezi svejma vrstevnicema jsem asi jedna z mála. Mám stejn? starou kamarádku, co byla nap?íklad na gynd? jednou.

Krom? toho, já celou dobu píšu, že nejsem pro to, aby se tihle psi množili! V?bec by se nem?li produkovat vo?eši, psi bez PP a chov ps? s PP by se m?l dost omezit. Ano, jsou plná útulky, útulká?e mám doma i já, jezev?ice p?edtim byla taky z útulku. Jenom si myslim, že když babi?ka zvládla hlídat 12 let dobrmanku a 3 roky jezev?ici, že to neni problém to zvládnout. Když to zvládne ?lov?k, co má doma víc ps?- t?eba jedno psa a t?i fenky, tak to p?ece musí zvládnout normální ?lov?k s jednou fe?ulí.
Krom? toho, lidi, co se na ni vykašlou a nehlídaj ji, by ani necht?li platit za kastraci, že. Tam je to o tom, že ten pes je pro n? jenom PES.


Markéto, já se nehádám, jenom se snažim o nastín?ní jinýho pohledu, než jenom co se zdraví a "prevence" tý?e, psychika mi p?ijde hodn? d?ležitá :)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-07-16, 15:32
Rynn napsal/a:
-------------------------------------------------------
> Jenže tady jde taky o psychiku psa/feny... pokud
> chceme zachovat povahu, nebudeme kastrovat. N?co
> jinýho je, když se to provede ve chvíli, kdy
> problémy nastanou. Ale preventivn?? Pro? teda my
> si nenecháváme preventivn? ?ezat prsa? Pro? si
> preventivn? nenecháváme odstra?ovat d?lohu????

Rynn, keby to zakon dovoloval, ver tomu, ze uz som dole bez...viac deti nechcem a antikoncepciu brat nemozem. A o kazdomesacnych preblemoch sa radsej vyjadrovat nebudem. Bohuzial ani jedno z toho nie je dovod na odstranenie maternice na poziadanie.
Takze sa trapime a trapime a zbozne cakame na prechod, kedy sa toho trapenia zbavime. O prevencii myomov a podobne sa so mnou bohuzial lekari odmietali bavit, hoci to mame ako rodinnu diagnozu. Takze mi neostava ine, len chodit na preventivky a triast sa o svoj zivot. Niekedy by som fakt bola radsej vykastrovana.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2010-07-16, 15:32
OT - nejsem po takovehle zavazne gynekologicke operaci. A stejne jsou veci, se kterymi se tezce (a mnoho let) marne vyrovnavam. Predpokladam, ze nabourany psychicky stav (zejmena u lidi) bude mit vic pricin, nez jen jednu.

Mozna by stalo za to rozlisovat "prevence zdravotnich komplikaci" a "prevence nasledku plynoucich z lenosti majitele".

"Prevence zdravotnich komplikaci" muze byt kastrace feny - viz pyometra, ale zejmena neoplazie mlecne zlazy, kde se FAKT jedna o problem, u kocek z kategorie "vesnicka/venkovni Mica" obeho pohlavi z duvodu snizeni rizika infekce FIV, FeLV, FIP, prevence orvanych usi a zhnisanych nohou po teritorialnich a jinych rvackach (i kdyz, to je na hrane...).

"Prevence kvuli lenosti majitele" je klient, ktery prijde s pozadavkem "Potrebuju vykastrovat fenu, mam doma i psa, tak abych je nemusel hlidat", "Vykastrujte mi fenu, mame ted nove svetle koberce a kdo to ma po ni 2x rocne uklizet".

Kocky vesnicke Micy jsou kategorie sama pro sebe, prevence zdravotni, byt ne tedy tak zasadne jak u fen, jde i o lenost majitele a jeho citeni (nekdo ma pocit, ze 3x rocne topit kote je levnejsi, nez nechat kocku vykastrovat - je, kbelik vody stoji par korun). Na kastraci a zakladni peci o vesnicke micy (i ty, kteri maji "majitele") by snad mely byt dotace. Jako na vakcinaci proti vztekline pred obecnim uradem.

A kazdy by si v sobe mel srovnat to, zda je pro nej dulezitejsi dat sanci zvireti na zivot bez ohrozujicich komplikaci, nebo zda lpet na "nemrzaceni" sveho mazlicka.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2010-07-16, 15:58
Majo, já mám dojem, že po 40 roce života si o to m?žeš zažádat, d?ív to snad ned?laj, ale pak by m?li.. nedávno jsem ?etla n?jakej ?lánek o tom...
nevim, kolik ti je, ale na p?echod asi ?ekat nemusíš :)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-16, 18:36
rynn,

jestli se tvoje maminka opravdu už patnáct let vypo?ádává s touhle operací, nebude to jen z tohodle d?vodu, je to jen zástupný problém. a možná by rad?ji m?la vyhledat odbornou pomoc :o(

je pravda, že já jsem po kastraci krátce. když mi p?ed pár lety doktor ?ekl, že m? to ?eká, zasko?ilo m? to. nakonec jsem se nemohla do?kat a sama ho požádala, a? už mi kone?n? dá doporu?ení (z?ejm? z podobných d?vod? jako ty, majo).
psychicky to se mnou skute?n? neud?lalo nic, když pominu úlevu, že mám kone?n? od všech problém? pokoj. vlastn? už jsem se na tu operaci t?šila - a to doslova. zmrza?ená ani mén?cená si fakt nep?ipadám. a n?jak ani nepobírám, pro? bych m?la?? je snad zmrza?ený nebo mén?cený n?kdo, komu vy?íznou slepák? nebo žlu?ník?? no možná jo, možná jsem divná já, když mi to nep?ijde.
a chu? na sex? pokud zmizí, je to zas v souvislosti s narušenou psychikou, a jak ?íkám, v tomhle sm?ru m? operace opravdu neovlivnila ;o)

takže soudím hlavn? podle sebe (jako ostatn? každý) a znovu ?íkám - ne, nev??ím tomu, že se kastrovanému zví?eti nabourá psychika nebo výrazn? zm?ní povaha (krom zklidn?ní se). zví?e si na rozdíl od ?lov?ka skute?n? neuv?domuje, co se mu stalo, takže si zmrza?ené nep?ipadá - tak to mohou vnímat pouze lidé. zví?e se koneckonc? vypo?ádá i s mnohem závažn?jším "postižením", nevadí mu (= psychicky nestrádá), když p?ijde o kon?etinu nebo oslepne. že by se kv?li tomu trápilo? ne, neprožívá žádné drama, ale prost? za?ne b?hat po t?ech, nau?í se víc používat ?ich a sluch a hotovo.

ale hlavn? jsem ti odpovídala na "pro? ženy nechodí preventivn? kastrovat a ?ezat prsa?". no protože to nejsou feny (i když n?které se tak chovají) ani ko?ky ani fretky. u lidí je to opravdu trochu n?co jiného než u zví?at.
i když jak slyšíš maju, tak by to brala i jako ženská ;o)

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jolana (IP)
Datum: 2010-07-16, 18:59
Rynn, diskusia na stránke, ktorú si mi poslala je zaujímavá. Ale môj názor to nezmenilo. Veterinárov mám výborných a nikdy na mne nezarábajú len tak.
Naše fenky som naozaj nedávala kastrova? z lenivosti, ani ma to v tej chvíli nenapadlo. Ale výsledok je ten, že mám asi život o to jednoduchší. Dos? ma po?as ich hárania ob?ažovali psy.
Ja mám priate?ov, ktorí ve?mi ?utujú, že kastráciou nepredišli chorobe. Je to ve?mi ?ažké posúdi?, ?o je pre našich milá?ikov dobré. Poznám dos? úplných odporcov kastrácie všetkých druhov zvierat.
Naše fenky som dávala kastrova? po dlhom uvažovaní a po porade s nieko?kými veterinármi. Hne? po kastrácii sa na m?a niektorí ?udia z okolia dívali ako na vraha. Takže som zvyknutá na opa?né názory a beriem ich. Ale len vtedy ak sa nejedná o množite?a. Tí mi dvíhajú adrenalín.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2010-07-16, 20:59
Martino, ono to taky v tý dob? bylo asi o n??em jinym, než je to te?, kdy je to zas obvyklý :) nejde o to, že by byla z toho naprosto v pr... samoz?ejm? bylo spoustu jinejch problém?, ale prost?... hormony ud?laj svoje, mám? museli vyndat celej "vnit?ek", s hormonama to bylo dobrý, po vyszení se to pos... asi dva roky se prost? máma necejtila dob?e. A ano, ze za?átku si prej p?išla "neúplná".
Martino, já znám vážn? dost kastrovanej fen/ps?, kterejm se ta povaha úpln? oto?ila. A to nemaj páníky, který by je litovali, to fakt ne :D ale prost? samoz?ejm?, že tohle toho psa ovlivní. Ne kv?li tomu, že je "kastrovanej" ale prost? to je zásah, hormony, hormony, hormony... Vem si, co je s ženskou schopná ud?lat menstruace :)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-16, 21:30
no, nevím, ?emu ?íkáš úpln? oto?ená povaha :o)
ale ano, psa kastrace ur?it? ovlivní. p?estane bez ustání myslet jen na to, která fena mu podrží. a nedej bože, když n?jakou hárající ucítí... hormony, hormony, hormony... ;o)

jo, pravda, to je fakt, i tohle se zm?nilo! PMS... brrr.... :o( byla jsem podrážd?ná, nervózní, "nepochopiteln?" výbušná, n?kdy naopak p?ecitliv?lá. no vidíš, tak na to jsem už úpln? zapomn?la! další pozitivum, dík za p?ipomenutí :o)

tuším, že to tu n?kde je, ale p?esto - víte, jaký je rozdíl mezi teroristou a ženou s PMS?

s teroristou lze vyjednávat... ;oP

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-07-17, 00:07
Já se do toho nechci moc vm?šovat, na kastraci ps? nemám ucelený názor...

Znám spousty kastrovaných fen a jsou aktivní a normální, se zájmem.. neznám jedinou, která by nem?la ráda procházky.. pravda je, že jsou žravý a valná v?tšina z nich trochu "p?i t?le"
I já cht?la dát kastrovat naší mladší vlkodavku, protože ta starší dost trpí na nádory. Jenže všichni veti mi ?ekli, že aby to m?lo ú?inek, musela bych jí dát kastrovat p?ed prvním háráním a dejte kastrovat ješt? nevyvinuté pomenší mimino... (Názor potvrzen i Chyldou). Takže nakonec nekastrujem..
Starší vlkodavka byla v sedmi letech na první operaci s nádory na mlé?né žláze, brali jí celou lištu. Te? po dvou letech to má na té druhé, za?íná se jí to rozlejzat do bok? a bouli má i na krku. A?koliv m? veti p?esv?d?ovali, že už jsou narkózy pro kardiaky a blabla, nep?esv?d?ili m?, abych jí dala znova uspat a na další operaci. Protože my všichni vlkodavá?i víme, že nemá p?ed sebou víc jak dva roky života, tak se shodujeme, že d?íve zem?e stá?ím, než by jí dostala rakovina...

Kastrace ps? už bude asi o n??em jiným. Kdysi jsem slyšela, že kastrovanému psu se hromadí n?jakej hormon v nadledvinkách a pak je problém. Jaký problém, to už si nepamatuju, v té dob? m? to nezajímalo, protože psa jsem necht?la, pouze feny.. A s tím naším malým kastraci neplánujeme, i když víme, že št??ata nikdy mít nebude...

Víc nevím, co k tomu napsat, všichni máme sv?j názor. Nicmén? pro kastraci útulkových ps? jsem jednozna?n? pro.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2010-07-17, 14:12
Martino, t?eba ta naše fe?ule... p?ed kastrací hravá, aktivní, po kastraci si hrát necht?la, byla bez zájmu.
A teda nevim, mám sice 12 letýho psa, feny by bral po?ád, ale fakt to neni jediný, na co myslí :)) a ani to neni jeho priorita v život?. A znám psy, který je cht?j ješt? mí? a jiný aktivity jsou pro n? d?ležit?jší. A další v?c, nap?íklad kastrovaní psi se ?asto nehodí t?eba pro hodn? aktivit, prací a tak... (krom slepeckejch, tam chápu, že je to nutný)... nejsou prost? tak aktivní a v pop?edí zájm? maj žrádlo.
Kdybych si brala dalšího psa z útulku, vyhla bych se kastrátovi a vzala bych si jedin? psa nekastrovanýho.

Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-07-19, 13:57
Ja som dostala z utulku sunny kastrovanu, neviem aku povahu mala predtym, ale je to uzasny pes. Keby som nevedela, ze je kastrovana, tak to do nej nepoviem. Skor vsetkym privadza do uzasu, ako sa sprava k mojim fretkam a k ludom, je to westik a podla toho by mal na zver tohto typu utocit. Ona sa vsak s nimi hra a naprosto ich miluje. A kone tiez. A ine zvery...hlodavce som preventivne neskusala, naco pokusat osud.
Takze k zmene povahy sa vyjadrit neviem, ale jednoznacne nema ziadne problemy s povahou (pokial si odmyslim pravdepodobnu chybnu vychovu podla toho, ako sa spociatku spravala, ale to uz je o inom).
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina_1 (IP)
Datum: 2010-07-28, 19:50
Tak te? se mi až zvedl žaludek!!! Tohle je naprostý
humus!!! Já bych ty lidi normáln? upálila za živa!
[www.bonsajkotatka.cz]
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina_1 (IP)
Datum: 2010-07-28, 19:56
jen doufám, že to je n?jaký fake ...Že by tohle
nikdy nedovolili....
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-07-28, 20:04
Ne?il se...jedná se jenom o špatný vtip. Tohle už prolétlo netem zhruba tak p?t let zpátky..a lidi, který tohle vymysleli se tím baví..bohužel..
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina_1 (IP)
Datum: 2010-07-28, 20:07
Uf..Tak to se mi strašn? ulevilo. Protože tohle je
naprsto úchylné a ot?esné. Nejhorší je, že lidi furt
vymýšlí nesmysly a aby n?co takového opravdu
nep?išlo...
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-07-28, 21:59
tohle je zas jeden d?kaz lidské krutosti a pravd?podobn? i duševní nevyrovnanosti, jinak si totiž nedokážu vysv?tlit, pro? to ten kluk ud?lal
[www.novinky.cz]

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-28, 22:14
naprosto úžasný je to, že ho za to ZAV?OU. sice na chvíli, ale aspo? tak!! kéž by takhle postupoval soud pokaždé i v jiných p?ípadech, kdy n?kdo n?jakým zp?sobem utýrá zví?e.
snad se v tomhle sm?ru blýská na lepší ?asy.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-07-28, 22:35
Ot?esné, že ten ?lov?k utopil svého psa!

Ale super, že kluk/chlap dospal púl roku na tvrdo!!!

Kone?n? se asi zákon na ochranu zví?at v ?R praktikuje v praxi!

A já bych sakra chtéla véd?t jak postupovla legislativa v p?ípad? toho psíka.

Mohl by to n?kdo z ?R zjistit? Mn? to z SR jde sakra t?žko...

Pá? takových problémú je hafo (i s fretkama). Tak kudy jít legislativní cestou, aby se to nesmetlo ze stolu a aby se to jako v p?ípadé toho psíka ?ešilo až do konce....potrestáním majitele ve smyslu zákona.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-08-10, 23:15
Máme sedm malých pískomilk? a jednoho o n?co staršího, vypadá to na 3 - 4 holky a 4 - 5 kluk?, kdybyste n?kdo m?l zájem, nebo o n?kom v?d?l, tak napište. Jsou to nenáro?ná zví?átka vhodná jak pro d?ti, tak pro zam?stané lidi, kte?í nemají moc ?asu, ale cht?jí mít doma živé zví?átko. S chovem ráda poradím. Zatím je zamluvený jen jeden kluk. Tady jsou fotky: [succuba.rajce.idnes.cz]

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-08-11, 12:17
Žabko, ty jsi z Prahy pokud se nepletu že? Pokud bys m?la dv? hol?i?ky, brala bych je. Byly by pro sestru, p?ed m?sícem jí um?ela poslední pískomilka (m?la p?es t?i roky), šly by do dobrých rukou, to m?žu zaru?it. Akorát je trochu problém s cestou - jsem z Ostravy a momentáln? mám sm?ny tak trochu na nic :( Písnu ti SZ.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: hanulka dne 11.08. v 12:18.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Henzlová (IP)
Datum: 2010-08-12, 22:33
Ve zverimexu v obchodním centru Nový Smíchov mají dv? 3-m?sí?ní mlá?átka psouna (hol?i?ku a chlape?ka), jsou neskute?n? rozkošná,až na tu cenu - 7.500,- k? za Kus. A to mn? ješt? prodava?ka ?íkala, že by bylo lepší si vzít rovnou ob? mlá?ata, protože jsou na sebe zvyklá. Trochu drahá sva?inka pro moji frete?ku.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-08-12, 22:42
Na psouna to není zas tak vysoká cena, ale samoz?ejm? od chovatele se sežene levn?ji, zverimexy mají p?irážku, jako na všem. Akorát stejn? jako fretku bych psouna ze zverimexu fakt nekupovala, a p?ijde mi divné, že je tam v?bec prodávají, je to dost náro?né zví?e na chov, bych ?ekla, že i složit?jší, než fretka. I když to se t?žko posuzuje. Tady je odkaz na psouní fórum, jsou tam i informace o chovu a podobn?. [www.kralici.cz]

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-13, 11:47
Prosím Vás, kdo máte ko?ky, pot?ebuju v?d?t, jestli je to normální nebo mám lehce dementního kocoura...Pepínovi jsou t?i m?síce, zatím courá po zahrad? jenom kolem baráku, ale dost ?asto se mi stane, že když ho t?eba hodinu hledám, tak ho najdu n?kde na strom? kde je?í, protože nahoru sice vyleze, ale dol? se bojí. V?era jsem tu v tý šílený pr?trži lítala po zahrad? a volala ho, nakonec jsem ho našla asi tak dva a p?l metru nad zemí na jabloni - stál tam a zoufale v?ešt?l dokud jsem ho nesundala....kdyby vylezl n?kam hodn? vysoko tak to chápu, ale tohle by snad zvládnout mohl ne? :-)
Avatar

Aktuální stránka:91 z 93


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist